سوره:آیه

لطفا صبر کنید تا صفحه کامل بارگذاری شود

لطفا پس از بارگذاری کامل صفحه، مجددا اقدام نمایید

ابو(11)
کلمه(نوع) ← معنیتکرارآیات
آبَاءَ(اسم) ← پدران20
 • 002170
 • 002200
 • 005104
 • 007028
 • 007095
 • 009023
 • 010078
 • 021044
 • 021053
 • 023068
 • 025018
 • 026074
 • 031021
 • 033005
 • 037069
 • 043022
 • 043023
 • 043024
 • 043029
 • 058022
آبَاءِ(اسم) ← پدران18
 • 002133
 • 006087
 • 012038
 • 013023
 • 018005
 • 023024
 • 024031
 • 024061
 • 026026
 • 028036
 • 033005
 • 033055
 • 037126
 • 040008
 • 044008
 • 044036
 • 045025
آبَاءُ(اسم) ← پدران26
 • 002170
 • 004011
 • 004022
 • 005104
 • 006091
 • 006148
 • 007070
 • 007071
 • 007173
 • 009024
 • 011062
 • 011087
 • 011109
 • 012040
 • 014010
 • 016035
 • 021054
 • 023083
 • 026076
 • 027067
 • 027068
 • 034043
 • 036006
 • 037017
 • 053023
 • 056048
أَبَ(اسم) ← پدر8
 • 012004
 • 012100
 • 019042
 • 019043
 • 019044
 • 019045
 • 028026
 • 037102
أَبَاً(اسم) ← پدر1
 • 012078
أَبِ(اسم) ← پدر4
 • 012080
 • 012093
 • 026086
 • 028025
أَبَا(اسم) ← پدر11
 • 012008
 • 012011
 • 012016
 • 012017
 • 012061
 • 012063
 • 012065
 • 012080
 • 012081
 • 012097
 • 033040
أَبُو(اسم) ← پدر5
 • 012068
 • 012094
 • 018082
 • 019028
 • 028023
أَبَوَا(اسم) ← پدر و مادر2
 • 004011
 • 018080
أَبَوَيْ(اسم) ← پدر و مادر5
 • 004011
 • 007027
 • 012006
 • 012099
 • 012100
أَبِي‌(اسم) ← پدر17
 • 006074
 • 009114
 • 012004
 • 012008
 • 012009
 • 012059
 • 012063
 • 012081
 • 019042
 • 021052
 • 022078
 • 026070
 • 037085
 • 043026
 • 060004
 • 080035
 • 111001
اتی(78)
آتِ(فعل) ← بده9
 • 002200
 • 002201
 • 003194
 • 007038
 • 017026
 • 018010
 • 018062
 • 030038
 • 033068
آتٍ(اسم) ← آمدنی2
 • 006134
 • 029005
ائْت‌ِ(فعل) ← بیا،بیاور13
 • 002258
 • 006071
 • 007070
 • 007077
 • 007106
 • 008032
 • 010015
 • 011032
 • 026010
 • 026031
 • 026154
 • 029029
 • 046022
آتَت‌ْ(فعل) ← داد3
 • 002265
 • 012031
 • 018033
آتَوْا(فعل) ← دادند7
 • 002277
 • 009005
 • 009011
 • 012066
 • 022041
 • 023060
 • 033014
آتُوا(فعل) ← بدهید20
 • 002043
 • 002083
 • 002110
 • 004002
 • 004004
 • 004024
 • 004025
 • 004033
 • 004077
 • 006141
 • 018096
 • 022078
 • 024033
 • 024056
 • 058013
 • 060010
 • 060011
 • 065006
 • 073020
ائْتُوا(فعل) ← بیایید،بیاورید21
 • 002023
 • 002189
 • 002222
 • 002223
 • 003093
 • 010038
 • 010079
 • 011013
 • 012050
 • 012054
 • 012059
 • 012093
 • 014010
 • 020064
 • 021061
 • 027031
 • 028049
 • 037157
 • 044036
 • 045025
 • 046004
ائْتِيَا(فعل) ← بیایید،بیاورید2
 • 020047
 • 026016
ائْتِيَا(فعل) ← بیایید،بیاورید1
 • 041011
آتَی(فعل) ← داد33
 • 002177
 • 002251
 • 002258
 • 003148
 • 003170
 • 003180
 • 004037
 • 004054
 • 005020
 • 005048
 • 006165
 • 007190
 • 009018
 • 009059
 • 009075
 • 009076
 • 011028
 • 011063
 • 014034
 • 019030
 • 024033
 • 027036
 • 028077
 • 047017
 • 051016
 • 052018
 • 057023
 • 059007
 • 065007
آتِي‌(اسم) ← آمدنی3
 • 011076
 • 019093
 • 019095
آتِي‌(فعل) ← می‌آیم،می‌آورم7
 • 020010
 • 027007
 • 027039
 • 027040
 • 028029
 • 044019
آتِيَ‌(فعل) ← می‌آیم،می‌آورم1
 • 007017
آتَيْت‌َ(فعل) ← دادی5
 • 007189
 • 010088
 • 012101
 • 033050
 • 033051
آتَيْتُ(فعل) ← دادم2
 • 003081
 • 007144
آتِيَة‌ٌ(اسم) ← آمدنی4
 • 015085
 • 020015
 • 022007
 • 040059
آتَيْتُمْ(فعل) ← دادید9
 • 002229
 • 002233
 • 004019
 • 004020
 • 005005
 • 005012
 • 030039
 • 060010
آتِين‌َ(فعل) ← بدهید1
 • 033033
آتَيْنَا(فعل) ← دادیم70
 • 002053
 • 002063
 • 002087
 • 002093
 • 002121
 • 002146
 • 002211
 • 002253
 • 004054
 • 004067
 • 004153
 • 004163
 • 005046
 • 006020
 • 006083
 • 006089
 • 006114
 • 006154
 • 007171
 • 007175
 • 011110
 • 012022
 • 013036
 • 015081
 • 015087
 • 016055
 • 016122
 • 017002
 • 017055
 • 017059
 • 017101
 • 018065
 • 018084
 • 019012
 • 020099
 • 021048
 • 021051
 • 021074
 • 021079
 • 021084
 • 023049
 • 025035
 • 027015
 • 028014
 • 028043
 • 028052
 • 028076
 • 029027
 • 029047
 • 029066
 • 030034
 • 031012
 • 032013
 • 032023
 • 034010
 • 034044
 • 034045
 • 035040
 • 037117
 • 038020
 • 040053
 • 041045
 • 043021
 • 044033
 • 045016
 • 045017
 • 057027
أَتَتْ(فعل) ← آمد،آورد،عبور کرد5
 • 006040
 • 009070
 • 019027
 • 020126
 • 051042
أَتَوْا(فعل) ← آمدند/ آوردند،عبور کردند6
 • 003188
 • 007138
 • 009092
 • 025040
 • 027018
 • 027087
أُتُوا(فعل) ← آورده شدند1
 • 002025
أَتَی(فعل) ← آمد،آورد،عبور کرد28
 • 006034
 • 006040
 • 006047
 • 010024
 • 010050
 • 016001
 • 016026
 • 020009
 • 020011
 • 020060
 • 020069
 • 026089
 • 028030
 • 028046
 • 032003
 • 038021
 • 039025
 • 040035
 • 040056
 • 051024
 • 051052
 • 059002
 • 074047
 • 076001
 • 079015
 • 085017
 • 088001
أَتَيَا(فعل) ← آمدند/ آوردند،عبور کردند1
 • 018077
أَتَيْت‌َ(فعل) ← آمدی،آوردی1
 • 002145
أَتَيْن‌َ(فعل) ← آمدند،آوردند1
 • 004025
أَتَيْنَا(فعل) ← آمدیم،آوردیم5
 • 015064
 • 021047
 • 023071
 • 023090
 • 041011
أُوت‌َ(فعل) ← داده می‌شوم1
 • 069025
أُوتُوا(فعل) ← داده شدند33
 • 002101
 • 002144
 • 002145
 • 002213
 • 003019
 • 003020
 • 003023
 • 003100
 • 003186
 • 003187
 • 004044
 • 004047
 • 004051
 • 004131
 • 005005
 • 005057
 • 006044
 • 009029
 • 016027
 • 017107
 • 022054
 • 028080
 • 029049
 • 030056
 • 034006
 • 047016
 • 057016
 • 058011
 • 059009
 • 074031
 • 098004
أُوتَيَ(فعل) ← داده می‌شوم1
 • 019077
أُوتِي‌َ(فعل) ← داده شد14
 • 002136
 • 002269
 • 003084
 • 006124
 • 017071
 • 028048
 • 028079
 • 069019
 • 069025
 • 084007
 • 084010
أُوتيِت‌َ(فعل) ← داده شدی1
 • 020036
أُوتِيتُ(فعل) ← داده شدم2
 • 028078
 • 039049
أُوتِيَت‌ْ(فعل) ← داده شد1
 • 027023
أُوتِيتُمْ(فعل) ← داده شدید5
 • 003073
 • 005041
 • 017085
 • 028060
 • 042036
أُوتِينَا(فعل) ← داده شدیم2
 • 027016
 • 027042
إِيتَاءَ(اسم) ← دادن1
 • 021073
إِيتَاءِ(اسم) ← دادن2
 • 016090
 • 024037
تَأْت‌ِ(فعل) ← می‌آید،می‌آورد1
 • 020133
تَأْت‌ِ(فعل) ← می‌آیی،می‌آوری2
 • 007132
 • 007203
تَأْت‌ِ(فعل) ← می‌آید،می‌آورد1
 • 004102
تَأْتُ(فعل) ← می‌آیید،می‌آورید1
 • 012066
تَأْتُوا(فعل) ← می‌آیید،می‌آورید2
 • 002189
 • 012060
تُؤْتَوا(فعل) ← داده می‌شوید1
 • 005041
تُؤْتُوا(فعل) ← می‌دهید3
 • 002271
 • 004005
 • 012066
تَأْتُون‌َ(فعل) ← می‌آیید،می‌آورید11
 • 007080
 • 007081
 • 021003
 • 026165
 • 027054
 • 027055
 • 029028
 • 029029
 • 037028
 • 078018
تُؤْتُونَ(فعل) ← می‌دهید1
 • 004127
تَأْتِي‌َ(فعل) ← می‌آید،می‌آورد10
 • 006158
 • 012107
 • 016033
 • 018055
 • 022055
 • 034003
 • 043066
 • 047018
 • 098001
تَأْتِي‌َ(فعل) ← می‌آیی/ می‌آوری3
 • 006035
 • 007129
 • 017092
تَأْتِي‌(فعل) ← می‌آید/ می‌آورد13
 • 002118
 • 006004
 • 007163
 • 007187
 • 016111
 • 021040
 • 034003
 • 036046
 • 040022
 • 040050
 • 044010
 • 064006
تَأْتِي‌(فعل) ← می‌آیی/ می‌آوری1
 • 015007
تُؤْتِي‌(فعل) ← می‌دهد1
 • 014025
تُؤْتِي‌(فعل) ← می‌دهی1
 • 003026
الْمُؤْتُون‌َ(اسم) ← دهندگان1
 • 004162
مَأْتِيَّاً(اسم) ← آمدنی1
 • 019061
نَأْت‌ِ(فعل) ← می‌آییم،می‌آوریم1
 • 002106
نَأْتِيَ(فعل) ← می‌آییم،می‌آوریم3
 • 014011
 • 020058
 • 027037
نَأْتِي‌(فعل) ← می‌آییم،می‌آوریم2
 • 013041
 • 021044
نُؤْتِ(فعل) ← می‌دهیم4
 • 003145
 • 033031
 • 042020
نُؤْتَي(فعل) ← داده شویم1
 • 006124
نُؤْتِي(فعل) ← می‌دهیم3
 • 004074
 • 004114
 • 004162
يَأْت‌ِ(فعل) ← می‌آید،می‌آورد24
 • 002148
 • 002214
 • 003161
 • 004133
 • 006130
 • 007169
 • 009070
 • 010039
 • 011105
 • 012093
 • 014009
 • 014019
 • 016076
 • 019043
 • 020074
 • 020075
 • 023068
 • 031016
 • 033020
 • 033030
 • 035016
 • 039071
 • 064005
 • 067008
يَأْت‌ِ(فعل) ← می‌آید،می‌آورد3
 • 018019
 • 021005
 • 052038
يُؤْت‌َ(فعل) ← داده می‌شود2
 • 002247
 • 002269
يُؤْتِ(فعل) ← می‌دهد8
 • 004040
 • 004146
 • 005020
 • 008070
 • 011003
 • 047036
 • 048016
 • 057028
يَأْتُوا(فعل) ← می‌آیند،می‌آورند12
 • 002085
 • 003125
 • 005041
 • 005108
 • 007112
 • 017088
 • 022027
 • 024004
 • 024013
 • 024049
 • 026037
 • 027038
يَأْتُوا(فعل) ← می‌آیند،می‌آورند2
 • 052034
 • 068041
يُؤْتُوا(فعل) ← می‌دهند2
 • 024022
 • 098005
يَأْتُون‌َ(فعل) ← می‌آیند،می‌آورند6
 • 009054
 • 017088
 • 018015
 • 019038
 • 025033
 • 033018
يُؤْتَوْن‌َ(فعل) ← داده می‌شوند1
 • 028054
يُؤْتُون‌َ(فعل) ← می‌دهند8
 • 004053
 • 005055
 • 007156
 • 009071
 • 023060
 • 027003
 • 031004
 • 041007
يَأْتِي‌َ(فعل) ← می‌آید،می‌آورد34
 • 002038
 • 002109
 • 002210
 • 002248
 • 002254
 • 003183
 • 005052
 • 006158
 • 007035
 • 007097
 • 007098
 • 009024
 • 012037
 • 012083
 • 013031
 • 013038
 • 014031
 • 015099
 • 016033
 • 016045
 • 018055
 • 020123
 • 022055
 • 026202
 • 027021
 • 029053
 • 030043
 • 039054
 • 039055
 • 040078
 • 042047
 • 063010
 • 071001
يَأْتِي(فعل) ← می‌آید،می‌آورد32
 • 002258
 • 005054
 • 006005
 • 006046
 • 006158
 • 007053
 • 011008
 • 011033
 • 011039
 • 011093
 • 012037
 • 012048
 • 012049
 • 014017
 • 014044
 • 015011
 • 016112
 • 019080
 • 020133
 • 021002
 • 026005
 • 026006
 • 027038
 • 028071
 • 028072
 • 036030
 • 039040
 • 041040
 • 041042
 • 043007
 • 061006
 • 067030
يُؤْتَي(فعل) ← داده می‌شود2
 • 003073
 • 074052
يُؤْتِيَ(فعل) ← می‌دهد3
 • 003079
 • 011031
 • 018040
يُؤْتِي‌(فعل) ← می‌دهد11
 • 002247
 • 002269
 • 003073
 • 004152
 • 005054
 • 009059
 • 048010
 • 057021
 • 057029
 • 062004
 • 092018
يَأْتِيَانِ(فعل) ← می‌آیند1
 • 004016
يَأْتِين‌َ(فعل) ← می‌آیند،می‌آورند6
 • 002260
 • 004015
 • 004019
 • 022027
 • 060012
 • 065001
امر(39)
ائْتَمِرُوا(فعل) ← مشورت و تفاهم کنید1
 • 065006
آمُرَ(فعل) ← فرمان می‌دهم2
 • 004119
آمُرُ(فعل) ← فرمان می‌دهم1
 • 012032
اؤْمُرْ(فعل) ← فرمان بده4
 • 007145
 • 007199
 • 020132
 • 031017
الْآمِرُون‌َ(اسم) ← فرمان دهندگان1
 • 009112
أَمَّارَة‌ٌ(اسم) ← بسیار فرمان دهنده1
 • 012053
أَمَرَ(فعل) ← فرمان داد12
 • 002027
 • 002222
 • 004114
 • 007028
 • 007029
 • 012040
 • 012068
 • 013021
 • 013025
 • 066006
 • 080023
 • 096012
أَمْرَ(اسم) ← فرمان،کار12
 • 007150
 • 009050
 • 010071
 • 011059
 • 011097
 • 012102
 • 018021
 • 020062
 • 021093
 • 023053
 • 026151
 • 041012
الْأَمْرَ(اسم) ← فرمان،کار7
 • 003154
 • 010003
 • 010031
 • 013002
 • 015066
 • 028044
 • 032005
أَمْرَاً(اسم) ← فرمان،کار17
 • 002117
 • 003047
 • 008042
 • 008044
 • 012018
 • 012083
 • 018069
 • 019021
 • 019035
 • 027032
 • 033036
 • 040068
 • 043079
 • 044005
 • 051004
 • 065001
 • 079005
أَمْرِ(اسم) ← فرمان،کار54
 • 002109
 • 003147
 • 005095
 • 007054
 • 007077
 • 009024
 • 009106
 • 011043
 • 011073
 • 012015
 • 012021
 • 013011
 • 014032
 • 016002
 • 016012
 • 017085
 • 018010
 • 018016
 • 018021
 • 018050
 • 018073
 • 018082
 • 018088
 • 019064
 • 020026
 • 020032
 • 020090
 • 020093
 • 021027
 • 021073
 • 021081
 • 022065
 • 024063
 • 027032
 • 030025
 • 030046
 • 032024
 • 033036
 • 034012
 • 038036
 • 040015
 • 040044
 • 042052
 • 045012
 • 046025
 • 049009
 • 051044
 • 059015
 • 064005
 • 065003
 • 065004
 • 065008
 • 065009
الْأَمْرِ(اسم) ← فرمان،کار13
 • 003128
 • 003152
 • 003154
 • 003159
 • 004059
 • 004083
 • 008043
 • 022067
 • 045017
 • 045018
 • 047026
 • 049007
أَمْرٍ(اسم) ← فرمان،کار7
 • 005052
 • 024062
 • 044004
 • 050005
 • 054003
 • 054012
 • 097004
أَمْرُ(اسم) ← فرمان،کار27
 • 002275
 • 004047
 • 006159
 • 009048
 • 010024
 • 010071
 • 011040
 • 011058
 • 011066
 • 011076
 • 011082
 • 011094
 • 011097
 • 011101
 • 016001
 • 016033
 • 016077
 • 018028
 • 023027
 • 033037
 • 033038
 • 036082
 • 040078
 • 042038
 • 054050
 • 057014
 • 065005
الْأَمْرُ(اسم) ← فرمان،کار15
 • 002210
 • 006008
 • 006058
 • 007054
 • 011044
 • 011123
 • 012041
 • 013031
 • 014022
 • 019039
 • 027033
 • 030004
 • 047021
 • 065012
 • 082019
أَمْرٌ(اسم) ← فرمان،کار1
 • 004083
إِمْرَاً(اسم) ← بسیار زشت،شگفت آور1
 • 018071
أَمَرْتَ(فعل) ← فرمان دادی2
 • 005117
 • 024053
أَمَرْتُ(فعل) ← فرمان دادم1
 • 007012
أُمِرْت‌َ(فعل) ← فرمان داده شدی2
 • 011112
 • 042015
أُمِرْت‌ُ(فعل) ← فرمان داده شدم11
 • 006014
 • 006163
 • 010072
 • 010104
 • 013036
 • 027091
 • 039011
 • 039012
 • 040066
 • 042015
أَمَرْنَا(فعل) ← فرمان دادیم1
 • 017016
أُمِرْنَا(فعل) ← فرمان داده شدیم1
 • 006071
أَمَرُوا(فعل) ← فرمان دادند1
 • 022041
أُمِرُوا(فعل) ← فرمان داده شدند3
 • 004060
 • 009031
 • 098005
الْأُمُورَ(اسم) ← فرمان ها،کارها1
 • 009048
الْأُمُورِ(اسم) ← فرمان ها،کارها5
 • 003186
 • 022041
 • 031017
 • 031022
 • 042043
الْأُمُورُ(اسم) ← فرمان ها،کارها7
 • 002210
 • 003109
 • 008044
 • 022076
 • 035004
 • 042053
 • 057005
تَأْمُرُ(فعل) ← فرمان می‌دهد2
 • 011087
 • 052032
تَأْمُرُ(فعل) ← فرمان می‌دهی1
 • 025060
تُؤْمَرُ(فعل) ← فرمان داده می‌شوی2
 • 015094
 • 037102
تَأْمُرُون‌َ(فعل) ← فرمان می‌دهید6
 • 002044
 • 003110
 • 007110
 • 026035
 • 034033
 • 039064
تُؤْمَرُون‌َ(فعل) ← فرمان داده می‌شوید2
 • 002068
 • 015065
تَأْمُرِين‌َ(فعل) ← فرمان می‌دهی1
 • 027033
يَأْتَمِرُون‌َ(فعل) ← مشورت و تفاهم می‌کنند1
 • 028020
يَأْمُرَ(فعل) ← فرمان می‌دهد1
 • 003080
يَأْمُرُ(فعل) ← فرمان می‌دهد12
 • 002067
 • 002093
 • 002169
 • 002268
 • 003080
 • 004058
 • 007028
 • 007157
 • 016076
 • 016090
 • 019055
 • 024021
يَأْمُرُون‌َ(فعل) ← فرمان می‌دهند7
 • 003021
 • 003104
 • 003114
 • 004037
 • 009067
 • 009071
 • 057024
يُؤْمَرُون‌َ(فعل) ← فرمان داده می‌شوند2
 • 016050
 • 066006
امن(78)
اؤْتُمِن‌َ(فعل) ← امین شمرده شد1
 • 002283
آمَن‌َ(فعل) ← ایمان آورد،مطمئن کرد34
 • 002013
 • 002062
 • 002126
 • 002177
 • 002253
 • 002285
 • 003099
 • 003110
 • 004055
 • 005069
 • 006048
 • 007075
 • 007086
 • 009018
 • 009019
 • 010083
 • 010099
 • 011036
 • 011040
 • 018088
 • 019060
 • 020082
 • 025070
 • 028067
 • 028080
 • 029026
 • 034037
 • 040030
 • 040038
 • 046010
 • 106004
آَمَنُ(فعل) ← اطمینان می‌کنم1
 • 012064
آمِن‌ْ(فعل) ← ایمان بیاور1
 • 046017
آمَنَّا(فعل) ← ایمان آوردیم33
 • 002008
 • 002014
 • 002076
 • 002136
 • 003007
 • 003016
 • 003052
 • 003053
 • 003084
 • 003119
 • 003193
 • 005041
 • 005059
 • 005061
 • 005083
 • 005111
 • 007121
 • 007126
 • 020070
 • 020073
 • 023109
 • 024047
 • 026047
 • 028053
 • 029002
 • 029010
 • 029046
 • 034052
 • 040084
 • 049014
 • 067029
 • 072002
 • 072013
آمِنَاً(اسم) ← در ایمنی و آرامش (مفرد)6
 • 002126
 • 003097
 • 014035
 • 028057
 • 029067
 • 041040
آمَنَت‌ْ(فعل) ← ایمان آورد5
 • 006158
 • 010090
 • 010098
 • 021006
 • 061014
آمَنْت‌ُ(فعل) ← ایمان آوردم3
 • 010090
 • 036025
 • 042015
آمِنَة‌ً(اسم) ← در ایمنی و آرامش (مفرد)1
 • 016112
آمَنْتُمْ‌(فعل) ← ایمان آوردید10
 • 002137
 • 004147
 • 005012
 • 007076
 • 007123
 • 008041
 • 010051
 • 010084
 • 020071
 • 026049
آمَنُوا(فعل) ← ایمان آوردند258
 • 002009
 • 002014
 • 002025
 • 002026
 • 002062
 • 002076
 • 002082
 • 002103
 • 002104
 • 002137
 • 002153
 • 002165
 • 002172
 • 002178
 • 002183
 • 002208
 • 002212
 • 002213
 • 002214
 • 002218
 • 002249
 • 002254
 • 002257
 • 002264
 • 002267
 • 002277
 • 002278
 • 002282
 • 003057
 • 003068
 • 003072
 • 003100
 • 003102
 • 003118
 • 003130
 • 003140
 • 003141
 • 003149
 • 003156
 • 003200
 • 004019
 • 004029
 • 004039
 • 004043
 • 004051
 • 004057
 • 004059
 • 004060
 • 004071
 • 004076
 • 004094
 • 004122
 • 004135
 • 004136
 • 004137
 • 004144
 • 004152
 • 004173
 • 004175
 • 005001
 • 005002
 • 005006
 • 005008
 • 005009
 • 005011
 • 005035
 • 005051
 • 005053
 • 005054
 • 005055
 • 005056
 • 005057
 • 005065
 • 005069
 • 005082
 • 005087
 • 005090
 • 005093
 • 005094
 • 005095
 • 005101
 • 005105
 • 005106
 • 006082
 • 007032
 • 007042
 • 007087
 • 007088
 • 007096
 • 007153
 • 007157
 • 008012
 • 008015
 • 008020
 • 008024
 • 008027
 • 008029
 • 008045
 • 008072
 • 008074
 • 008075
 • 009020
 • 009023
 • 009028
 • 009034
 • 009038
 • 009061
 • 009088
 • 009113
 • 009119
 • 009123
 • 009124
 • 010002
 • 010004
 • 010009
 • 010063
 • 010098
 • 010103
 • 011023
 • 011029
 • 011058
 • 011066
 • 011094
 • 012057
 • 013028
 • 013029
 • 013031
 • 014023
 • 014027
 • 014031
 • 016099
 • 016102
 • 018013
 • 018030
 • 018107
 • 019073
 • 019096
 • 022014
 • 022017
 • 022023
 • 022038
 • 022050
 • 022054
 • 022056
 • 022077
 • 024019
 • 024021
 • 024027
 • 024055
 • 024058
 • 024062
 • 026227
 • 027053
 • 029007
 • 029009
 • 029011
 • 029012
 • 029052
 • 029056
 • 029058
 • 030015
 • 030045
 • 031008
 • 032019
 • 033009
 • 033041
 • 033049
 • 033053
 • 033056
 • 033069
 • 033070
 • 034004
 • 035007
 • 036047
 • 037148
 • 038024
 • 038028
 • 039010
 • 040007
 • 040025
 • 040035
 • 040051
 • 040058
 • 041008
 • 041018
 • 041044
 • 042018
 • 042022
 • 042023
 • 042026
 • 042036
 • 042045
 • 043069
 • 045014
 • 045021
 • 045030
 • 046011
 • 047002
 • 047003
 • 047007
 • 047011
 • 047012
 • 047020
 • 047033
 • 048029
 • 049001
 • 049002
 • 049006
 • 049011
 • 049012
 • 049015
 • 052021
 • 057007
 • 057013
 • 057016
 • 057019
 • 057021
 • 057027
 • 057028
 • 058009
 • 058010
 • 058011
 • 058012
 • 059010
 • 059018
 • 060001
 • 060010
 • 060013
 • 061002
 • 061010
 • 061014
 • 062009
 • 063003
 • 063009
 • 064014
 • 065010
 • 065011
 • 066006
 • 066008
 • 066011
 • 074031
 • 083029
 • 083034
 • 084025
 • 085011
 • 090017
 • 095006
 • 098007
 • 103003
آمِنُوا(فعل) ← ایمان بیاورید18
 • 002013
 • 002041
 • 002091
 • 003072
 • 003179
 • 003193
 • 004047
 • 004136
 • 004170
 • 004171
 • 005111
 • 007158
 • 009086
 • 017107
 • 046031
 • 057007
 • 057028
 • 064008
آمِنُون‌َ(اسم) ← در ایمنی و آرامش (جمع)2
 • 027089
 • 034037
آمِنِين‌َ(اسم) ← در ایمنی و آرامش (جمع)7
 • 012099
 • 015046
 • 015082
 • 026146
 • 034018
 • 044055
 • 048027
الْآمِنِين‌َ(اسم) ← در ایمنی و آرامش (جمع)1
 • 028031
أَمَانَاتِ(اسم) ← امانت ها3
 • 008027
 • 023008
 • 070032
الْأَمَانَات‌ِ(اسم) ← امانت ها1
 • 004058
أَمَانَۀَ(اسم) ← امانت1
 • 002283
الْأَمَانَة‌َ(اسم) ← امانت1
 • 033072
أَمِن‌َ(فعل) ← اطمینان کرد،ایمن هست4
 • 002283
 • 007097
 • 007098
 • 016045
أَمْنَاً(اسم) ← ایمنی و آرامش2
 • 002125
 • 024055
الْأَمْن‌ِ(اسم) ← ایمنی و آرامش2
 • 004083
 • 006081
الْأَمْن‌ُ(اسم) ← ایمنی و آرامش1
 • 006082
أَمَنَة‌ً(اسم) ← ایمنی و آرامش2
 • 003154
 • 008011
أَمِنْتُ(فعل) ← اطمینان کردم،ایمن هستم1
 • 012064
أَمِنْتُمْ‌(فعل) ← اطمینان کردید6
 • 002196
 • 002239
 • 017068
 • 017069
 • 067016
 • 067017
أَمِنُوا(فعل) ← اطمینان کردند،ایمن هستند2
 • 007099
 • 012107
الْأَمِين‌ِ(اسم) ← امانت دار1
 • 095003
أَمِين‌ٍ(اسم) ← امانت دار2
 • 044051
 • 081021
الْأَمِين‌ُ(اسم) ← امانت دار2
 • 026193
 • 028026
أَمِين‌ٌ(اسم) ← امانت دار9
 • 007068
 • 012054
 • 026107
 • 026125
 • 026143
 • 026162
 • 026178
 • 027039
 • 044018
إِيمَانَ(اسم) ← ایمان،اعتقاد3
 • 002143
 • 006082
 • 040028
الْإِيمَانَ(اسم) ← ایمان،اعتقاد4
 • 030056
 • 049007
 • 058022
 • 059009
إِيمَانَاً(اسم) ← ایمان،اعتقاد7
 • 003173
 • 008002
 • 009124
 • 033022
 • 048004
 • 074031
إِيمَانِ(اسم) ← ایمان،اعتقاد12
 • 002109
 • 003086
 • 003090
 • 003100
 • 003106
 • 004025
 • 006158
 • 009066
 • 010009
 • 016106
 • 048004
 • 060010
الْإِيمَان‌ِ(اسم) ← ایمان،اعتقاد11
 • 002108
 • 003167
 • 003177
 • 003193
 • 005005
 • 009023
 • 016106
 • 040010
 • 049011
 • 049017
 • 059010
إِيمَان‌ٍ(اسم) ← ایمان،اعتقاد1
 • 052021
إِيمَانُ(اسم) ← ایمان،اعتقاد5
 • 002093
 • 006158
 • 010098
 • 032029
 • 040085
الْإِيمَان‌ُ(اسم) ← ایمان،اعتقاد2
 • 042052
 • 049014
تَأْمَنُ(فعل) ← اطمینان می‌کنی1
 • 012011
تَأْمَنْ(فعل) ← اطمینان می‌کنی2
 • 003075
تُؤْمِن‌َ(فعل) ← ایمان می‌آورد1
 • 010100
تُؤْمِنُ(فعل) ← ایمان می‌آوردید1
 • 003081
تُؤْمِن‌ْ(فعل) ← ایمان می‌آورد1
 • 005041
تُؤْمِن‌ْ(فعل) ← ایمان می‌آوری1
 • 002260
تُؤْمِنُوا(فعل) ← ایمان می‌آورید12
 • 003073
 • 003179
 • 017107
 • 040012
 • 044021
 • 047036
 • 048009
 • 049014
 • 057008
 • 058004
 • 060001
 • 060004
تُؤْمِنُون‌َ(فعل) ← ایمان می‌آورید8
 • 002085
 • 003110
 • 003119
 • 004059
 • 024002
 • 057008
 • 061011
 • 069041
مَأْمَنَ(اسم) ← محل امن1
 • 009006
مُؤْمِنَاً(اسم) ← مرد ایمان آورنده7
 • 004092
 • 004093
 • 004094
 • 020075
 • 032018
 • 071028
مُؤْمِن‌ٍ(اسم) ← مرد ایمان آورنده4
 • 004092
 • 009010
 • 012017
 • 033036
الْمُؤْمِن‌ُ(اسم) ← مرد ایمان آورنده1
 • 059023
مُؤْمِن‌ٌ(اسم) ← مرد ایمان آورنده10
 • 002221
 • 004092
 • 004124
 • 016097
 • 017019
 • 020112
 • 021094
 • 040028
 • 040040
 • 064002
الْمُؤْمِنَات‌ِ(اسم) ← زنان ایمان آورنده15
 • 004025
 • 005005
 • 009072
 • 024023
 • 024031
 • 033035
 • 033049
 • 033058
 • 033073
 • 047019
 • 048005
 • 057012
 • 071028
 • 085010
مُؤْمِنَات‌ٍ(اسم) ← زنان ایمان آورنده2
 • 060010
 • 066005
الْمُؤْمِنَات‌ُ(اسم) ← زنان ایمان آورنده4
 • 009071
 • 024012
 • 060010
 • 060012
مُؤْمِنَات‌ٌ(اسم) ← زنان ایمان آورنده1
 • 048025
مُؤْمِنَة‌ً(اسم) ← زن ایمان آورنده1
 • 033050
مُؤْمِنَة‌ٍ(اسم) ← زن ایمان آورنده4
 • 004092
 • 033036
مُؤْمِنَة‌ٌ(اسم) ← زن ایمان آورنده1
 • 002221
مُؤْمِنُون‌َ(اسم) ← مردان ایمان آورنده6
 • 005088
 • 007075
 • 034041
 • 044012
 • 048025
 • 060011
الْمُؤْمِنُون‌َ(اسم) ← مردان ایمان آورنده29
 • 002285
 • 003028
 • 003110
 • 003122
 • 003160
 • 004162
 • 005011
 • 008002
 • 008004
 • 008074
 • 009051
 • 009071
 • 009105
 • 009122
 • 014011
 • 023001
 • 024012
 • 024031
 • 024062
 • 030004
 • 033011
 • 033022
 • 048012
 • 049010
 • 049015
 • 058010
 • 064013
 • 074031
مُؤْمِنَيْن‌ِ(اسم) ← دو ایمان آورنده1
 • 018080
مُؤْمِنِين‌َ(اسم) ← مردان ایمان آورنده39
 • 002008
 • 002091
 • 002093
 • 002248
 • 002278
 • 003049
 • 003139
 • 003175
 • 005023
 • 005057
 • 005112
 • 006118
 • 007072
 • 007085
 • 007132
 • 008001
 • 009013
 • 009014
 • 009062
 • 010078
 • 010099
 • 011053
 • 011086
 • 012103
 • 023038
 • 024017
 • 026003
 • 026008
 • 026067
 • 026103
 • 026121
 • 026139
 • 026158
 • 026174
 • 026190
 • 026199
 • 034031
 • 037029
 • 057008
الْمُؤْمِنِين‌َ(اسم) ← مردان ایمان آورنده105
 • 002097
 • 002223
 • 003028
 • 003068
 • 003121
 • 003124
 • 003152
 • 003164
 • 003166
 • 003171
 • 003179
 • 004084
 • 004095
 • 004103
 • 004115
 • 004139
 • 004141
 • 004144
 • 004146
 • 005043
 • 005054
 • 006027
 • 007002
 • 007143
 • 008005
 • 008017
 • 008019
 • 008062
 • 008064
 • 008065
 • 009016
 • 009026
 • 009061
 • 009072
 • 009079
 • 009107
 • 009111
 • 009112
 • 009128
 • 010057
 • 010087
 • 010103
 • 010104
 • 011120
 • 014041
 • 015077
 • 015088
 • 017009
 • 017082
 • 018002
 • 021088
 • 024002
 • 024003
 • 024030
 • 024047
 • 024051
 • 026051
 • 026102
 • 026114
 • 026118
 • 026215
 • 027002
 • 027015
 • 027077
 • 028010
 • 028047
 • 029044
 • 030047
 • 033006
 • 033023
 • 033025
 • 033035
 • 033037
 • 033043
 • 033047
 • 033050
 • 033058
 • 033059
 • 033073
 • 034020
 • 037081
 • 037111
 • 037122
 • 037132
 • 045003
 • 047019
 • 048004
 • 048005
 • 048018
 • 048020
 • 048026
 • 049009
 • 051035
 • 051055
 • 057012
 • 059002
 • 061013
 • 063008
 • 066004
 • 071028
 • 085007
 • 085010
مَأْمُون‌ٍ(اسم) ← ایمن شده1
 • 070028
نُؤْمِن‌َ(فعل) ← ایمان می‌آوریم8
 • 002055
 • 003183
 • 006124
 • 007134
 • 009094
 • 017090
 • 017093
 • 034031
نُؤْمِن‌ُ(فعل) ← ایمان می‌آوریم6
 • 002013
 • 002091
 • 004150
 • 005084
 • 023047
 • 026111
يَأْمَن‌ُ(فعل) ← اطمینان می‌کند1
 • 007099
يُؤْمِن‌َ(فعل) ← ایمان می‌آورد2
 • 004159
 • 011036
يُؤْمِن‌َّ(فعل) ← ایمان می‌آورند2
 • 002221
 • 002228
يُؤْمِن‌ُ(فعل) ← ایمان می‌آورد19
 • 002232
 • 002264
 • 003199
 • 007158
 • 009061
 • 009099
 • 010040
 • 012106
 • 020016
 • 027081
 • 029047
 • 030053
 • 032015
 • 034021
 • 040027
 • 065002
 • 069033
يُؤْمِن‌ُ(فعل) ← ایمان می‌آورند1
 • 006109
يُؤْمِنْ(فعل) ← ایمان می‌آورد7
 • 002256
 • 020127
 • 048013
 • 064009
 • 064011
 • 065011
 • 072013
يُؤْمِنْ(فعل) ← ایمان می‌آورد1
 • 018029
يَأْمَنُوا(فعل) ← اطمینان می‌کنند،ایمن هستند2
 • 004091
يُؤْمِنُوا(فعل) ← ایمان می‌آورند17
 • 002075
 • 002221
 • 006025
 • 006110
 • 006111
 • 007087
 • 007101
 • 007146
 • 010013
 • 010074
 • 010088
 • 017094
 • 018006
 • 018055
 • 022054
 • 033019
 • 085008
يُؤْمِنُوا(فعل) ← ایمان می‌آورند1
 • 002186
يُؤْمِنُون‌َ(فعل) ← ایمان می‌آورند87
 • 002003
 • 002004
 • 002006
 • 002088
 • 002100
 • 002121
 • 003114
 • 004038
 • 004046
 • 004051
 • 004065
 • 004155
 • 004162
 • 005081
 • 006012
 • 006020
 • 006054
 • 006092
 • 006099
 • 006109
 • 006113
 • 006125
 • 006150
 • 006154
 • 007027
 • 007052
 • 007156
 • 007185
 • 007188
 • 007203
 • 008055
 • 009029
 • 009044
 • 009045
 • 010033
 • 010096
 • 010101
 • 011017
 • 011121
 • 012037
 • 012111
 • 013001
 • 015013
 • 016022
 • 016060
 • 016064
 • 016072
 • 016079
 • 016104
 • 016105
 • 017010
 • 017045
 • 019039
 • 021006
 • 021030
 • 023044
 • 023058
 • 023074
 • 024062
 • 026201
 • 027004
 • 027086
 • 028003
 • 028052
 • 029024
 • 029047
 • 029051
 • 029067
 • 030037
 • 034008
 • 036007
 • 036010
 • 039045
 • 039052
 • 040007
 • 040059
 • 041044
 • 042018
 • 043088
 • 045006
 • 052033
 • 053027
 • 058022
 • 077050
 • 084020
اثر(11)
آثَارَ(اسم) ← آثار1
 • 036012
آثَارَاً(اسم) ← آثار2
 • 040021
 • 040082
آثَارِ(اسم) ← آثار8
 • 005046
 • 018006
 • 018064
 • 030050
 • 037070
 • 043022
 • 043023
 • 057027
آثَرَ(فعل) ← برتری داد2
 • 012091
 • 079038
أَثَارَة‌ٍ(اسم) ← اثر1
 • 046004
أَثَرِ(اسم) ← اثر3
 • 020084
 • 020096
 • 048029
أَثَرْن‌َ(فعل) ← پراکندند1
 • 100004
تُؤْثِرُون‌َ(فعل) ← برتری می‌دهید1
 • 087016
نُؤْثِرَ(فعل) ← برتری می‌دهیم1
 • 020072
يُؤْثَرُ(فعل) ← روایت می‌شود،نقل می‌شود،بازگفته می‌شود1
 • 074024
يُؤْثِرُون‌َ(فعل) ← برتری می‌دهند1
 • 059009
اثم(17)
آثِمَاً(اسم) ← گناهکار1
 • 076024
آثِم‌ٌ(اسم) ← گناهکار1
 • 002283
الْآثِمِين‌َ(اسم) ← گناهکاران1
 • 005106
أَثَامَاً(اسم) ← کیفر گناه1
 • 025068
إِثْم‌َ(اسم) ← گناه4
 • 002173
 • 002182
 • 002203
الْإِثْم‌َ(اسم) ← گناه3
 • 005063
 • 006120
 • 007033
إِثْمَاً(اسم) ← گناه10
 • 002182
 • 003178
 • 004020
 • 004048
 • 004050
 • 004111
 • 004112
 • 005107
 • 033058
إِثْمِ(اسم) ← گناه2
 • 005029
الْإِثْم‌ِ(اسم) ← گناه11
 • 002085
 • 002188
 • 002206
 • 005002
 • 005062
 • 006120
 • 024011
 • 042037
 • 053032
 • 058008
 • 058009
إِثْم‌ٍ(اسم) ← گناه1
 • 005003
إِثْمُ(اسم) ← گناه2
 • 002181
 • 002219
إِثْم‌ٌ(اسم) ← گناه2
 • 002219
 • 049012
أَثِيمَاً(اسم) ← گناهکار1
 • 004107
الْأَثِيم‌ِ(اسم) ← گناهکار1
 • 044044
أَثِيم‌ٍ(اسم) ← گناهکار5
 • 002276
 • 026222
 • 045007
 • 068012
 • 083012
تَأْثِيمَاً(اسم) ← گناه آور1
 • 056025
تَأْثِيم‌ٌ(اسم) ← گناه آور1
 • 052023
اخذ(61)
آخِذٌ(اسم) ← گیرنده1
 • 011056
آخِذِي(اسم) ← گیرندگان1
 • 002267
آخِذِين‌َ(اسم) ← گیرندگان1
 • 051016
اتِّخَاذِ(اسم) ← گرفتن1
 • 002054
أَتَّخِذَ(فعل) ← می‌گیرم1
 • 004118
أَتَّخِذُ(فعل) ← می‌گیرم2
 • 006014
 • 036023
أَتَّخِذْ(فعل) ← می‌گیرم1
 • 025028
اتَّخَذَ(فعل) ← گرفت21
 • 002116
 • 004125
 • 007148
 • 010068
 • 017040
 • 018004
 • 018061
 • 018063
 • 019078
 • 019087
 • 019088
 • 021026
 • 023091
 • 025043
 • 043016
 • 045009
 • 045023
 • 072003
 • 073019
 • 076029
 • 078039
اتَّخِذْ(فعل) ← بگیر1
 • 073009
اتَّخَذَت‌ْ(فعل) ← گرفت2
 • 019017
 • 029041
اتَّخَذْت‌َ(فعل) ← گرفتی2
 • 018077
 • 026029
اتَّخَذْت‌ُ(فعل) ← گرفتم1
 • 025027
اتَّخَذْتُمْ(فعل) ← گرفتید8
 • 002051
 • 002080
 • 002092
 • 011092
 • 013016
 • 023110
 • 029025
 • 045035
اتَّخَذْنَا(فعل) ← گرفتیم2
 • 021017
 • 038063
اتَّخَذُوا(فعل) ← گرفتند30
 • 004153
 • 005057
 • 005058
 • 005081
 • 006070
 • 007030
 • 007051
 • 007148
 • 007152
 • 009031
 • 009107
 • 017073
 • 018015
 • 018056
 • 018106
 • 019081
 • 021021
 • 021024
 • 025003
 • 025030
 • 029041
 • 036074
 • 039003
 • 039043
 • 042006
 • 042009
 • 045010
 • 046028
 • 058016
 • 063002
اتَّخِذُوا(فعل) ← بگیرید3
 • 002125
 • 005116
 • 035006
اتَّخِذِي‌(فعل) ← بگیر1
 • 016068
أَخَذَ(فعل) ← گرفت،مجازات کرد21
 • 003011
 • 003081
 • 003187
 • 005012
 • 006046
 • 007150
 • 007154
 • 007172
 • 008052
 • 011067
 • 011102
 • 012080
 • 016113
 • 026158
 • 026189
 • 029014
 • 040021
 • 040022
 • 057008
 • 069010
 • 079025
أُخِذَ(فعل) ← گرفته شد،مجازات شد1
 • 008070
أَخْذَ(اسم) ← گرفته شدن/ مجازات کردن2
 • 011102
 • 054042
أَخْذَاً(اسم) ← گرفته شدن/ مجازات کردن1
 • 073016
أَخْذِ(اسم) ← گرفته شدن/ مجازات کردن1
 • 004161
أَخْذُ(اسم) ← گرفته شدن/ مجازات کردن1
 • 011102
أَخَذْت‌ُ(فعل) ← گرفتم،مجازات کردم5
 • 013032
 • 022044
 • 022048
 • 035026
 • 040005
أَخَذَتْ(فعل) ← گرفت،مجازات کرد15
 • 002055
 • 002206
 • 004153
 • 007078
 • 007091
 • 007155
 • 010024
 • 011094
 • 015073
 • 015083
 • 023041
 • 029037
 • 029040
 • 041017
 • 051044
أَخْذَة‌ً(اسم) ← گرفتنی،مجازاتی1
 • 069010
أَخَذْتُمْ‌(فعل) ← گرفتید،مجازات کردید2
 • 003081
 • 008068
أَخَذْن‌َ(فعل) ← گرفتند،مجازات کردند1
 • 004021
أَخَذْنَا(فعل) ← گرفتیم،مجازات کردیم26
 • 002063
 • 002083
 • 002084
 • 002093
 • 004154
 • 005014
 • 005070
 • 006042
 • 006044
 • 007094
 • 007095
 • 007096
 • 007130
 • 007165
 • 009050
 • 023064
 • 023076
 • 028040
 • 029040
 • 033007
 • 043048
 • 051040
 • 054042
 • 069045
 • 073016
أُخِذُوا(فعل) ← گرفته شدند،مجازات شدند2
 • 033061
 • 034051
تُؤَاخِذْ(فعل) ← مؤاخذه می‌کنی2
 • 002286
 • 018073
تَأْخُذُ(فعل) ← می‌گیرد2
 • 002255
 • 036049
تَأْخُذْ(فعل) ← می‌گیرد1
 • 024002
تَأْخُذْ(فعل) ← می‌گیری1
 • 020094
تَأْخُذُوا(فعل) ← می‌گیرید3
 • 002229
 • 004020
 • 048015
تَأْخُذُونَ(فعل) ← می‌گیرید3
 • 004020
 • 004021
 • 048020
تَتَّخِذَ(فعل) ← می‌گیری1
 • 018086
تَتَّخِذُ(فعل) ← می‌گیری2
 • 002067
 • 006074
تَتَّخِذُوا(فعل) ← می‌گیرید13
 • 002231
 • 003080
 • 003118
 • 004089
 • 004144
 • 005051
 • 005057
 • 009023
 • 016051
 • 016094
 • 017002
 • 060001
تَتَّخِذُون‌َ(فعل) ← می‌گیرید5
 • 007074
 • 016067
 • 016092
 • 018050
 • 026129
خُذْ(فعل) ← بگیر9
 • 002260
 • 007144
 • 007145
 • 007199
 • 009103
 • 012078
 • 019012
 • 020021
 • 038044
خُذُوا(فعل) ← بگیرید13
 • 002063
 • 002093
 • 004071
 • 004089
 • 004091
 • 004102
 • 005041
 • 007031
 • 007171
 • 009005
 • 044047
 • 059007
 • 069030
مُتَّخِذَ(اسم) ← گیرنده1
 • 018051
مُتَّخِذَات‌ِ(اسم) ← زنان گیرنده1
 • 004025
مُتَّخِذِي‌(اسم) ← مردان گیرنده1
 • 005005
نَأْخُذَ(فعل) ← می‌گیریم،مجازات می‌کنیم1
 • 012079
نَتَّخِذَ(فعل) ← می‌گیریم5
 • 012021
 • 018021
 • 021017
 • 025018
 • 028009
يُؤَاخِدُ(فعل) ← مؤاخذه می‌کند7
 • 002225
 • 005089
 • 016061
 • 018058
 • 035045
يَأْخُذَ(فعل) ← می‌گیرد،مجازات می‌کند6
 • 007073
 • 011064
 • 012076
 • 016046
 • 016047
 • 026156
يَأْخُذُ(فعل) ← می‌گیرد،مجازات می‌کند2
 • 009104
 • 018079
يَأْخُذْ(فعل) ← می‌گیرد،مجازات می‌کند1
 • 020039
يُؤْخَذُ(فعل) ← گرفته می‌شود،مجازات می‌شود3
 • 002048
 • 055041
 • 057015
يُؤْخَذْ(فعل) ← گرفته می‌شود،مجازات می‌شود2
 • 006070
 • 007169
يَأْخُذُوا(فعل) ← می‌گیرند،مجازات می‌کنند3
 • 007145
 • 007169
 • 040005
يَأْخُذُوا(فعل) ← می‌گیرند،مجازات می‌کنند2
 • 004102
يَأْخُذُون‌َ(فعل) ← می‌گیرند،مجازات می‌کنند2
 • 007169
 • 048019
يَتَّخِذَ(فعل) ← می‌گیرد8
 • 003064
 • 003140
 • 019035
 • 019092
 • 025057
 • 031006
 • 039004
 • 043032
يَتَّخِذُ(فعل) ← می‌گیرد3
 • 002165
 • 009098
 • 009099
 • 003028
يَتَّخِذْ(فعل) ← می‌گیرد4
 • 004119
 • 017111
 • 025002
يَتَّخِذُوا(فعل) ← می‌گیرند5
 • 004150
 • 007146
 • 009016
 • 018102
يَتَّخِذُون‌َ(فعل) ← می‌گیرند3
 • 004139
 • 021036
 • 025041
اخر(37)
آخَرَ(اسم) ← دیگری،یکی دیگر11
 • 009102
 • 015096
 • 017022
 • 017039
 • 023014
 • 023117
 • 025068
 • 026213
 • 028088
 • 050026
 • 051051
الْآخَرِ(اسم) ← دیگری،یکی دیگر1
 • 005027
آخَرُ(اسم) ← دیگری،یکی دیگر1
 • 038058
الْآخَرُ(اسم) ← دیگری،یکی دیگر2
 • 012036
 • 012041
آخِرَ(اسم) ← آخر،سرانجام،پایان1
 • 003072
الْآخِرَ(اسم) ← آخر،سرانجام،پایان3
 • 029036
 • 033021
 • 060006
آخِرِ(اسم) ← آخر،سرانجام،پایان1
 • 005114
الْآخِرِ(اسم) ← آخر،سرانجام،پایان23
 • 002008
 • 002062
 • 002126
 • 002177
 • 002228
 • 002232
 • 002264
 • 003114
 • 004038
 • 004039
 • 004059
 • 004136
 • 004162
 • 005069
 • 009018
 • 009019
 • 009029
 • 009044
 • 009045
 • 009099
 • 024002
 • 058022
 • 065002
آخِرُ(اسم) ← آخر،سرانجام،پایان1
 • 010010
الْآخِرُ(اسم) ← آخر،سرانجام،پایان1
 • 057003
آخَرَان‌ِ(اسم) ← دو نفر دیگری2
 • 005106
 • 005107
الْآخِرَة‌َ(اسم) ← آخرت،روز بازپسین13
 • 003152
 • 008067
 • 017019
 • 022011
 • 028077
 • 029020
 • 029064
 • 033029
 • 039009
 • 040039
 • 074053
 • 075021
 • 092013
الْآخِرَة‌ِ(اسم) ← آخرت،روز بازپسین92
 • 002004
 • 002086
 • 002102
 • 002114
 • 002130
 • 002200
 • 002201
 • 002217
 • 002220
 • 003022
 • 003045
 • 003056
 • 003077
 • 003085
 • 003145
 • 003148
 • 003176
 • 004074
 • 004134
 • 005005
 • 005033
 • 005041
 • 006092
 • 006113
 • 006150
 • 007045
 • 007147
 • 007156
 • 009038
 • 009069
 • 009074
 • 010064
 • 011016
 • 011019
 • 011022
 • 011103
 • 012037
 • 012057
 • 012101
 • 012109
 • 013026
 • 013034
 • 014003
 • 014027
 • 016022
 • 016030
 • 016041
 • 016060
 • 016107
 • 016109
 • 016122
 • 017007
 • 017010
 • 017045
 • 017072
 • 017104
 • 020127
 • 022015
 • 023033
 • 023074
 • 024014
 • 024019
 • 024023
 • 027003
 • 027004
 • 027005
 • 027066
 • 028070
 • 029027
 • 030007
 • 030016
 • 031004
 • 033057
 • 034001
 • 034008
 • 034021
 • 038007
 • 039026
 • 039045
 • 040043
 • 041007
 • 041016
 • 041031
 • 042020
 • 053027
 • 057020
 • 059003
 • 060013
 • 068033
 • 079025
الْآخِرَة‌ُ(اسم) ← آخرت،روز بازپسین10
 • 002094
 • 004077
 • 006032
 • 007169
 • 017021
 • 028083
 • 043035
 • 053025
 • 087017
 • 093004
آخَرُون‌َ(اسم) ← دیگران5
 • 009102
 • 009106
 • 025004
 • 073020
آخَرِين‌َ(اسم) ← دیگران12
 • 004091
 • 004133
 • 005041
 • 006006
 • 006133
 • 008060
 • 021011
 • 023031
 • 023042
 • 038038
 • 044028
 • 062003
الْآخَرِين‌َ(اسم) ← دیگران5
 • 026064
 • 026066
 • 026172
 • 037082
 • 037136
الْآخِرِين‌َ(اسم) ← آخری ها،آیندگان10
 • 026084
 • 037078
 • 037108
 • 037119
 • 037129
 • 043056
 • 056014
 • 056040
 • 056049
 • 077017
أَخَّرَ(فعل) ← تأخیرانداخت1
 • 075013
أَخِّرْ(فعل) ← تأخیربیانداز1
 • 014044
أُخَرَ(اسم) ← دیگران4
 • 002184
 • 002185
 • 012043
 • 012046
أُخَرُ(اسم) ← دیگران1
 • 003007
أَخَّرْتَ(فعل) ← تأخیر انداختی3
 • 004077
 • 017062
 • 063010
أَخَّرَت‌ْ(فعل) ← تأخیر انداخت1
 • 082005
أَخَّرْنَا(فعل) ← تأخیر انداختیم1
 • 011008
أُخْرَي(اسم) ← دیگری،یکی دیگر21
 • 003013
 • 003153
 • 004102
 • 006019
 • 006164
 • 007038
 • 007039
 • 017015
 • 017069
 • 020018
 • 020022
 • 020037
 • 020055
 • 035018
 • 039007
 • 039068
 • 048021
 • 053013
 • 053038
 • 061013
 • 065006
الْأُخْرَي(اسم) ← دیگری،یکی دیگر5
 • 002282
 • 039042
 • 049009
 • 053020
 • 053047
تَأَخَّرَ(فعل) ← تأخیر کرد2
 • 002203
 • 048002
تَسْتَأْخِرُون‌َ(فعل) ← تأخیر می‌کنید1
 • 034030
الْمُسْتَأْخِرِين‌َ(اسم) ← متأخران،آیندگان1
 • 015024
نُأَخِّرُ(فعل) ← تأخیر می‌اندازیم1
 • 011104
يُؤَخَّرُ(فعل) ← تأخیر انداخته می‌شود1
 • 071004
يُؤَخِّرَ(فعل) ← تأخیر می‌اندازد2
 • 014010
 • 063011
يُؤَخِّرُ(فعل) ← تأخیر می‌اندازد3
 • 014042
 • 016061
 • 035045
يُؤَخِّرْ(فعل) ← تأخیر می‌اندازد1
 • 071004
يَتَأَخَّرَ(فعل) ← عقب می‌ماند1
 • 074037
يَستَأْخِرُون‌َ(فعل) ← تأخیر می‌کنند،عقب می‌مانند5
 • 007034
 • 010049
 • 015005
 • 016061
 • 023043
آدم(2)
آدَم‌َ(اسم) ← حضرت آدم ابوالبشر18
 • 002031
 • 002034
 • 003033
 • 003059
 • 005027
 • 007011
 • 007026
 • 007027
 • 007031
 • 007035
 • 007172
 • 017061
 • 017070
 • 018050
 • 019058
 • 020115
 • 020116
 • 036060
آدَم‌ُ(اسم) ← حضرت آدم ابوالبشر7
 • 002033
 • 002035
 • 002037
 • 007019
 • 020117
 • 020120
 • 020121
اذن(34)
آذَان‌َ(اسم) ← گوشها1
 • 004119
آذَانِ(اسم) ← گوشها8
 • 002019
 • 006025
 • 017046
 • 018011
 • 018057
 • 041005
 • 041044
 • 071007
آذَان‌ٌ(اسم) ← گوشها3
 • 007179
 • 007195
 • 022046
آذَن‌َ(فعل) ← اجازه می‌دهم3
 • 007123
 • 020071
 • 026049
ائْذَنْ(فعل) ← اجازه بده2
 • 009049
 • 024062
آذَنَّا(فعل) ← اعلام کردیم1
 • 041047
آذَنْتُ(فعل) ← اعلام کردم1
 • 021109
ائْذَنُوا(فعل) ← بدانید1
 • 002279
أَذَان‌ٌ(اسم) ← اِعلام1
 • 009003
أَذَّن‌َ(فعل) ← اعلام کرد2
 • 007044
 • 012070
أَذِن‌َ(فعل) ← اجازه داد5
 • 010059
 • 020109
 • 024036
 • 034023
 • 078038
أَذِّنْ(فعل) ← اعلام کن1
 • 022027
إِذْن‌ِ(اسم) ← اجازه39
 • 002097
 • 002102
 • 002213
 • 002221
 • 002249
 • 002251
 • 002255
 • 003049
 • 003145
 • 003152
 • 003166
 • 004025
 • 004064
 • 005016
 • 005110
 • 007058
 • 008066
 • 010003
 • 010100
 • 011105
 • 013038
 • 014001
 • 014011
 • 014023
 • 014025
 • 022065
 • 033046
 • 034012
 • 035032
 • 040078
 • 042051
 • 058010
 • 059005
 • 064011
 • 097004
أُذِن‌َ(فعل) ← اجازه داده شد1
 • 022039
الْأُذُن‌َ(اسم) ← گوش1
 • 005045
الْأُذُن‌ِ(اسم) ← گوش1
 • 005045
أُذُن‌ُ(اسم) ← گوش1
 • 009061
أُذُن‌ٌ(اسم) ← گوش2
 • 009061
 • 069012
أَذِنَت‌ْ(فعل) ← گوش فرا داد2
 • 084002
 • 084005
أَذِنْت‌َ(فعل) ← اجازه دادی1
 • 009043
أُذُنَيْ(اسم) ← دو گوش1
 • 031007
اسْتَأْذَن‌َ(فعل) ← اجازه خواست2
 • 009086
 • 024059
اسْتَأْذَنُوا(فعل) ← اجازه خواستند2
 • 009083
 • 024062
تَأَذَّن‌َ(فعل) ← اعلام کرد2
 • 007167
 • 014007
مُؤَذِّن‌ٌ(اسم) ← ندادهنده،منادی2
 • 007044
 • 012070
يَأْذَن‌َ(فعل) ← اجازه می‌دهد2
 • 012080
 • 053026
يَأْذَنْ‌(فعل) ← می‌داند1
 • 042021
يُؤْذَن‌َ(فعل) ← اجازه داده می‌شود3
 • 009090
 • 024028
 • 033053
يُؤْذَن‌ُ(فعل) ← اجازه داده می‌شود2
 • 016084
 • 077036
يَسْتَأْذِن‌ُ(فعل) ← اجازه می‌خواهد3
 • 009044
 • 009045
 • 033013
يَسْتَأْذِنْ(فعل) ← اجازه می‌خواهد1
 • 024058
يَسْتَأْذِنُوا(فعل) ← اجازه می‌خواهند1
 • 024062
يَسْتَأْذِنُوا(فعل) ← اجازه می‌خواهند1
 • 024059
يَسْتَأْذِنُونَ(فعل) ← اجازه می‌خواهند2
 • 009093
 • 024062
اذی(14)
آذَوا(فعل) ← اذیت کردند1
 • 033069
آذُوا(فعل) ← اذیت کنید1
 • 004016
آذَيْتُمْ(فعل) ← اذیت کردید1
 • 014012
أَذَي‌(اسم) ← آزار و اذیت1
 • 033048
الْأَذَي‌(اسم) ← آزار و اذیت1
 • 002264
أَذَيً(اسم) ← آزار و اذیت7
 • 002196
 • 002222
 • 002262
 • 002263
 • 003111
 • 003186
 • 004102
أُوذُوا(فعل) ← مورد آزار قرار گرفتند2
 • 003195
 • 006034
أُوذِي‌َ(فعل) ← مورد آزار قرار گرفت1
 • 029010
أُوذِينَا(فعل) ← مورد آزار قرار گرفتیم1
 • 007129
تُؤْذُوا(فعل) ← اذیت می‌کنید1
 • 033053
تُؤْذُونَ(فعل) ← اذیت می‌کنید1
 • 061005
يُؤْذُون‌َ(فعل) ← اذیت می‌کنند4
 • 009061
 • 033057
 • 033058
يُؤْذِي‌(فعل) ← اذیت می‌کند1
 • 033053
يُؤْذَيْن‌َ(فعل) ← مورد آزار قرار می‌گیرند1
 • 033059
آزر(1)
آزَرَ(اسم) ← آزر،نام عموی حضرت ابراهیم1
 • 006074
ازر(2)
آزَرَ(فعل) ← معاونت کرد،تقویت کرد1
 • 048029
أَزْرِ(اسم) ← پشت1
 • 020031
ازف(3)
الْآزِفَة‌ِ(اسم) ← نزدیک شونده،از اسامی‌قیامت1
 • 040018
الْآزِفَة‌ُ(اسم) ← نزدیک شونده،از اسامی‌قیامت1
 • 053057
أَزِفَت‌ْ(فعل) ← نزدیک شد1
 • 053057
اسف(4)
آسَفُوا(فعل) ← اندوهناک کردند،غضبناک کردند1
 • 043055
أَسَفَ‌(اسم) ← شدت افسوس1
 • 012084
أَسَفَاً(اسم) ← شدت افسوس1
 • 018006
أَسِفَاً(اسم) ← متأسف،اندوهگین2
 • 007150
 • 020086
اسن(1)
آسِنٍ(اسم) ← بدبو1
 • 047015
اسو- اسی(4)
آسَي(فعل) ← اندوهگین می‌شوم1
 • 007093
أُسْوَة‌ٌ(اسم) ← نمونه،الگو3
 • 033021
 • 060004
 • 060006
تَأْس‌َ(فعل) ← اندوهگین می‌شوی2
 • 005026
 • 005068
تَأْسَوْا(فعل) ← اندوهگین می‌شوید1
 • 057023
اصل(5)
الْآصَال‌ِ(اسم) ← شامگاهان3
 • 007205
 • 013015
 • 024036
أَصْل‌ِ(اسم) ← بیخ،ریشه1
 • 037064
أَصْلُ(اسم) ← بیخ،ریشه1
 • 014024
أُصُولِ(اسم) ← ریشه ها1
 • 059005
أَصِيلاً(اسم) ← شامگاه4
 • 025005
 • 033042
 • 048009
 • 076025
افق(2)
الْآفَاق‌ِ(اسم) ← کرانه ها و اطراف جهان1
 • 041053
الْأُفُق‌ِ(اسم) ← کرانه2
 • 053007
 • 081023
افل(3)
الْآفِلِين‌َ(اسم) ← غروب کنندگان،زوال پذیران1
 • 006076
أَفَل‌َ(فعل) ← غروب کرد2
 • 006076
 • 006077
أَفَلَت‌ْ(فعل) ← غروب کرد1
 • 006078
اکل(28)
آكِلُون‌َ(اسم) ← خورندگان2
 • 037066
 • 056052
الْآكِلِين‌َ(اسم) ← خورندگان1
 • 023020
أَكَّالُون‌َ(اسم) ← زیاد خورندگان1
 • 005042
أَكَل‌َ(فعل) ← خورد3
 • 005003
 • 012014
 • 012017
أَكْلاً(اسم) ← خوردن1
 • 089019
أَكْلِ(اسم) ← خوردن3
 • 004161
 • 005062
 • 005063
أُكُلَ(اسم) ← میوه،خوردنی فراوان3
 • 002265
 • 014025
 • 018033
الْأُكُل‌ِ(اسم) ← میوه،خوردنی فراوان1
 • 013004
أُكُل‌ٍ(اسم) ← میوه،خوردنی فراوان1
 • 034016
أُكُلُ(اسم) ← میوه،خوردنی فراوان2
 • 006141
 • 013035
أَكَلاَ(فعل) ← خوردند1
 • 020121
أَكَلُوا(فعل) ← خوردند1
 • 005066
تَأْكُل‌ُ(فعل) ← می‌خورد6
 • 003183
 • 012036
 • 012041
 • 032027
 • 034014
 • 047012
تَأْكُل‌ْ(فعل) ← می‌خورد2
 • 007073
 • 011064
تَأْكُلُوا(فعل) ← می‌خورید11
 • 002188
 • 003130
 • 004002
 • 004006
 • 004029
 • 006119
 • 006121
 • 016014
 • 024061
تَأْكُلُون‌َ(فعل) ← می‌خورید12
 • 003049
 • 012047
 • 016005
 • 023019
 • 023021
 • 023033
 • 035012
 • 037091
 • 040079
 • 043073
 • 051027
 • 089019
كُلاَ(فعل) ← بخورید2
 • 002035
 • 007019
كُلُوا(فعل) ← بخورید28
 • 002057
 • 002058
 • 002060
 • 002168
 • 002172
 • 002187
 • 004004
 • 005004
 • 005088
 • 006118
 • 006141
 • 006142
 • 007031
 • 007160
 • 007161
 • 008069
 • 016114
 • 020054
 • 020081
 • 022028
 • 022036
 • 023051
 • 034015
 • 052019
 • 067015
 • 069024
 • 077043
 • 077046
كُلِي(فعل) ← بخور2
 • 016069
 • 019026
مَأْكُول‌ٍ(اسم) ← خوردنی1
 • 105005
نَأْكُل‌َ(فعل) ← می‌خوریم1
 • 005113
يَأْكُل‌َ(فعل) ← می‌خورد2
 • 012013
 • 049012
يَأْكُل‌ُ(فعل) ← می‌خورد7
 • 010024
 • 012043
 • 012046
 • 023033
 • 025007
 • 025008
 • 069037
يَأْكُل‌ْ(فعل) ← می‌خورد1
 • 004006
يَأْكُلاَن‌ِ(فعل) ← می‌خورند1
 • 005075
يَأْكُلْن‌َ(فعل) ← می‌خورند1
 • 012048
يَأْكُلُوا(فعل) ← می‌خورند2
 • 015003
 • 036035
يَأْكُلُون‌َ(فعل) ← می‌خورند10
 • 002174
 • 002275
 • 004010
 • 009034
 • 021008
 • 025020
 • 036033
 • 036072
 • 047012
اهل(8)
آل‌َ(اسم) ← خاندان13
 • 002050
 • 003033
 • 004054
 • 007130
 • 008054
 • 015059
 • 015061
 • 027056
 • 034013
 • 040046
 • 054034
 • 054041
آل‌ِ(اسم) ← خاندان10
 • 002049
 • 003011
 • 007141
 • 008052
 • 008054
 • 012006
 • 014006
 • 019006
 • 040028
 • 040045
آل‌ُ(اسم) ← خاندان3
 • 002248
 • 028008
أَهْل‌َ(اسم) ← خانواده46
 • 002126
 • 003064
 • 003065
 • 003070
 • 003071
 • 003098
 • 003099
 • 004171
 • 005015
 • 005019
 • 005059
 • 005065
 • 005068
 • 005077
 • 007083
 • 007094
 • 007096
 • 007123
 • 011040
 • 011073
 • 012065
 • 012088
 • 016043
 • 018071
 • 018077
 • 019055
 • 020132
 • 021007
 • 021076
 • 021084
 • 023027
 • 026170
 • 027049
 • 027057
 • 028004
 • 029031
 • 029032
 • 029033
 • 029046
 • 033013
 • 033033
 • 037076
 • 037134
 • 038043
 • 048026
أَهْل‌ِ(اسم) ← خانواده60
 • 002105
 • 002109
 • 002217
 • 003069
 • 003072
 • 003075
 • 003113
 • 003121
 • 003199
 • 004025
 • 004035
 • 004058
 • 004092
 • 004123
 • 004159
 • 007100
 • 009101
 • 009120
 • 011045
 • 011046
 • 011081
 • 012025
 • 012026
 • 012062
 • 012093
 • 012109
 • 015065
 • 019016
 • 020010
 • 020029
 • 020040
 • 024027
 • 026169
 • 027007
 • 027034
 • 027049
 • 028012
 • 028015
 • 028029
 • 028045
 • 029031
 • 029034
 • 033026
 • 035043
 • 036050
 • 038064
 • 051026
 • 052026
 • 059002
 • 059007
 • 059011
 • 075033
 • 083031
 • 084009
 • 084013
 • 098001
 • 098006
أَهْل‌ُ(اسم) ← خانواده15
 • 002196
 • 003110
 • 004075
 • 004153
 • 005047
 • 006131
 • 007097
 • 007098
 • 010024
 • 011117
 • 015067
 • 028059
 • 057029
 • 074056
أَهْلُو(اسم) ← خانواده ها1
 • 048011
أَهْلِي(اسم) ← خانواده ها5
 • 005089
 • 039015
 • 042045
 • 048012
 • 066006
الو- الی(5)
آلاَءَ(اسم) ← نعمت ها2
 • 007069
 • 007074
آلاَءِ(اسم) ← نعمت ها32
 • 053055
 • 055013
 • 055016
 • 055018
 • 055021
 • 055023
 • 055025
 • 055028
 • 055030
 • 055032
 • 055034
 • 055036
 • 055038
 • 055040
 • 055042
 • 055045
 • 055047
 • 055049
 • 055051
 • 055053
 • 055055
 • 055057
 • 055059
 • 055061
 • 055063
 • 055065
 • 055067
 • 055069
 • 055071
 • 055073
 • 055075
 • 055077
يَأْتَل‌ِ(فعل) ← کوتاهی می‌کند،سوگند یاد می‌کند1
 • 024022
يَأْلُونَ(فعل) ← کوتاهی می‌کنند1
 • 003118
يُؤْلُون‌َ(فعل) ← سوگند یاد می‌کنند،ایلاء می‌کنند1
 • 002226
الف(13)
آلاَف‌ٍ(اسم) ← هزاران2
 • 003124
 • 003125
أَلَّف‌َ(فعل) ← الفت ایجاد کرد3
 • 003103
 • 008063
أَلْف‌َ(اسم) ← هزار4
 • 002096
 • 029014
 • 032005
 • 070004
أَلْفَاً(اسم) ← هزار1
 • 008065
أَلْف‌ِ(اسم) ← هزار2
 • 022047
 • 097003
أَلْف‌ٍ(اسم) ← هزار2
 • 008009
 • 037147
أَلْف‌ٌ(اسم) ← هزار1
 • 008066
أَلَّفْت‌َ(فعل) ← الفت ایجاد کردی1
 • 008063
أَلْفَيْن‌ِ(اسم) ← دو هزار1
 • 008066
أُلُوف‌ٌ(اسم) ← هزاران1
 • 002243
إِيلاَف‌ِ(اسم) ← الفت ایجاد کردن2
 • 106001
 • 106002
الْمُؤَلَّفَة‌ِ(اسم) ← الفت ایجاد شده1
 • 009060
يُؤَلِّف‌ُ(فعل) ← الفت ایجاد می‌کند1
 • 024043
اله(17)
آلِهَۀَ(اسم) ← معبودان4
 • 007127
 • 021036
 • 021068
 • 071023
الْآلِهَة‌َ(اسم) ← معبودان1
 • 038005
آلِهَة‌ً(اسم) ← معبودان13
 • 006019
 • 006074
 • 018015
 • 019081
 • 021021
 • 021024
 • 021099
 • 025003
 • 036023
 • 036074
 • 037086
 • 043045
 • 046028
آلِهَۀِ(اسم) ← معبودان10
 • 011053
 • 011054
 • 019046
 • 021059
 • 021062
 • 025042
 • 037036
 • 037091
 • 038006
 • 046022
آلِهَۀُ(اسم) ← معبودان2
 • 011101
 • 043058
آلِهَة‌ٌ(اسم) ← معبودان4
 • 007138
 • 017042
 • 021022
 • 021043
الله‌َ(اسم) ← الله،نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان592
 • 002009
 • 002020
 • 002026
 • 002055
 • 002067
 • 002077
 • 002083
 • 002098
 • 002106
 • 002107
 • 002109
 • 002110
 • 002115
 • 002132
 • 002143
 • 002148
 • 002153
 • 002158
 • 002165
 • 002173
 • 002176
 • 002181
 • 002182
 • 002185
 • 002189
 • 002190
 • 002192
 • 002194
 • 002195
 • 002196
 • 002198
 • 002199
 • 002200
 • 002203
 • 002204
 • 002206
 • 002209
 • 002211
 • 002215
 • 002220
 • 002222
 • 002223
 • 002224
 • 002226
 • 002227
 • 002231
 • 002233
 • 002235
 • 002237
 • 002239
 • 002243
 • 002244
 • 002245
 • 002247
 • 002249
 • 002251
 • 002253
 • 002258
 • 002259
 • 002260
 • 002267
 • 002270
 • 002272
 • 002273
 • 002278
 • 002282
 • 002283
 • 003005
 • 003009
 • 003019
 • 003031
 • 003032
 • 003033
 • 003037
 • 003039
 • 003042
 • 003045
 • 003050
 • 003051
 • 003062
 • 003063
 • 003064
 • 003076
 • 003089
 • 003092
 • 003097
 • 003102
 • 003119
 • 003120
 • 003123
 • 003130
 • 003132
 • 003135
 • 003144
 • 003155
 • 003159
 • 003165
 • 003171
 • 003176
 • 003177
 • 003179
 • 003181
 • 003182
 • 003183
 • 003191
 • 003199
 • 003200
 • 004001
 • 004009
 • 004011
 • 004013
 • 004014
 • 004016
 • 004023
 • 004024
 • 004029
 • 004032
 • 004033
 • 004034
 • 004035
 • 004036
 • 004040
 • 004042
 • 004043
 • 004048
 • 004056
 • 004058
 • 004059
 • 004064
 • 004069
 • 004080
 • 004086
 • 004094
 • 004102
 • 004103
 • 004106
 • 004107
 • 004109
 • 004110
 • 004116
 • 004127
 • 004128
 • 004129
 • 004131
 • 004135
 • 004140
 • 004142
 • 004149
 • 004153
 • 005001
 • 005002
 • 005003
 • 005004
 • 005007
 • 005008
 • 005011
 • 005012
 • 005013
 • 005017
 • 005028
 • 005033
 • 005034
 • 005035
 • 005039
 • 005040
 • 005042
 • 005051
 • 005056
 • 005057
 • 005067
 • 005072
 • 005073
 • 005087
 • 005088
 • 005092
 • 005096
 • 005097
 • 005098
 • 005100
 • 005108
 • 005112
 • 005117
 • 006037
 • 006091
 • 006095
 • 006108
 • 006144
 • 006150
 • 007028
 • 007050
 • 007059
 • 007065
 • 007070
 • 007073
 • 007085
 • 007189
 • 008001
 • 008010
 • 008013
 • 008017
 • 008018
 • 008019
 • 008020
 • 008024
 • 008025
 • 008027
 • 008028
 • 008029
 • 008039
 • 008040
 • 008042
 • 008043
 • 008045
 • 008046
 • 008048
 • 008049
 • 008051
 • 008052
 • 008053
 • 008058
 • 008063
 • 008069
 • 008071
 • 008075
 • 009002
 • 009003
 • 009004
 • 009005
 • 009007
 • 009018
 • 009022
 • 009028
 • 009036
 • 009040
 • 009063
 • 009064
 • 009067
 • 009071
 • 009075
 • 009077
 • 009078
 • 009090
 • 009096
 • 009099
 • 009102
 • 009104
 • 009107
 • 009111
 • 009115
 • 009116
 • 009118
 • 009119
 • 009120
 • 009123
 • 010018
 • 010022
 • 010036
 • 010044
 • 010060
 • 010081
 • 010104
 • 011002
 • 011026
 • 011050
 • 011054
 • 011061
 • 011078
 • 011084
 • 011115
 • 012052
 • 012088
 • 012090
 • 013011
 • 013027
 • 013031
 • 013036
 • 014008
 • 014011
 • 014019
 • 014022
 • 014042
 • 014047
 • 014051
 • 015069
 • 016018
 • 016023
 • 016028
 • 016036
 • 016037
 • 016070
 • 016074
 • 016077
 • 016090
 • 016091
 • 016107
 • 016115
 • 016128
 • 017099
 • 017110
 • 018016
 • 019036
 • 022006
 • 022007
 • 022010
 • 022011
 • 022014
 • 022016
 • 022017
 • 022018
 • 022023
 • 022037
 • 022038
 • 022039
 • 022040
 • 022054
 • 022058
 • 022059
 • 022060
 • 022061
 • 022062
 • 022063
 • 022064
 • 022065
 • 022070
 • 022074
 • 022075
 • 023023
 • 023032
 • 024005
 • 024010
 • 024020
 • 024021
 • 024025
 • 024030
 • 024033
 • 024039
 • 024041
 • 024043
 • 024045
 • 024052
 • 024053
 • 024054
 • 024062
 • 026089
 • 026108
 • 026110
 • 026126
 • 026131
 • 026144
 • 026150
 • 026163
 • 026179
 • 026227
 • 027045
 • 027046
 • 028050
 • 028056
 • 028076
 • 028077
 • 028078
 • 028082
 • 029006
 • 029016
 • 029020
 • 029036
 • 029042
 • 029062
 • 029065
 • 029069
 • 030037
 • 031012
 • 031016
 • 031018
 • 031020
 • 031023
 • 031026
 • 031027
 • 031028
 • 031029
 • 031030
 • 031032
 • 031034
 • 033001
 • 033002
 • 033015
 • 033021
 • 033023
 • 033024
 • 033029
 • 033033
 • 033034
 • 033035
 • 033036
 • 033037
 • 033039
 • 033041
 • 033054
 • 033055
 • 033056
 • 033057
 • 033064
 • 033066
 • 033070
 • 033071
 • 035001
 • 035008
 • 035022
 • 035027
 • 035028
 • 035038
 • 035031
 • 035041
 • 035045
 • 037126
 • 039002
 • 039003
 • 039007
 • 039011
 • 039014
 • 039021
 • 039052
 • 039053
 • 039057
 • 039066
 • 039067
 • 040014
 • 040017
 • 040020
 • 040028
 • 040044
 • 040048
 • 040061
 • 041014
 • 041015
 • 041022
 • 042005
 • 042023
 • 043063
 • 043064
 • 046010
 • 046017
 • 046021
 • 046033
 • 047007
 • 047011
 • 047012
 • 047021
 • 047028
 • 047032
 • 047033
 • 048010
 • 048017
 • 049001
 • 049007
 • 049009
 • 049010
 • 049012
 • 049013
 • 049014
 • 049016
 • 049018
 • 051058
 • 057009
 • 057011
 • 057017
 • 057018
 • 057024
 • 057025
 • 057028
 • 058001
 • 058002
 • 058005
 • 058007
 • 058009
 • 058012
 • 058013
 • 058020
 • 058021
 • 058022
 • 059004
 • 059006
 • 059007
 • 059008
 • 059016
 • 059018
 • 059019
 • 060006
 • 060008
 • 060011
 • 060012
 • 061004
 • 062010
 • 063006
 • 064012
 • 064014
 • 064016
 • 064017
 • 065001
 • 065002
 • 065003
 • 065004
 • 065005
 • 065010
 • 065012
 • 066004
 • 066006
 • 071003
 • 072012
 • 072023
 • 073020
 • 076030
 • 096014
 • 098005
الله‌ِ(اسم) ← الله،نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان1127
 • 001001
 • 001002
 • 002008
 • 002022
 • 002023
 • 002027
 • 002028
 • 002060
 • 002061
 • 002062
 • 002064
 • 002067
 • 002074
 • 002075
 • 002079
 • 002080
 • 002089
 • 002091
 • 002094
 • 002097
 • 002098
 • 002101
 • 002102
 • 002103
 • 002107
 • 002110
 • 002112
 • 002114
 • 002115
 • 002120
 • 002126
 • 002136
 • 002138
 • 002139
 • 002140
 • 002142
 • 002154
 • 002156
 • 002158
 • 002161
 • 002165
 • 002169
 • 002172
 • 002173
 • 002177
 • 002187
 • 002190
 • 002193
 • 002195
 • 002196
 • 002207
 • 002210
 • 002211
 • 002214
 • 002217
 • 002218
 • 002228
 • 002229
 • 002230
 • 002231
 • 002232
 • 002238
 • 002244
 • 002246
 • 002249
 • 002251
 • 002252
 • 002256
 • 002261
 • 002262
 • 002264
 • 002265
 • 002272
 • 002273
 • 002275
 • 002279
 • 002281
 • 002282
 • 002284
 • 002285
 • 003004
 • 003010
 • 003013
 • 003015
 • 003019
 • 003020
 • 003021
 • 003023
 • 003028
 • 003037
 • 003039
 • 003049
 • 003052
 • 003059
 • 003061
 • 003064
 • 003070
 • 003073
 • 003075
 • 003077
 • 003078
 • 003079
 • 003083
 • 003084
 • 003087
 • 003094
 • 003097
 • 003098
 • 003099
 • 003101
 • 003103
 • 003107
 • 003108
 • 003109
 • 003110
 • 003112
 • 003113
 • 003114
 • 003116
 • 003122
 • 003126
 • 003129
 • 003145
 • 003146
 • 003151
 • 003154
 • 003157
 • 003158
 • 003159
 • 003160
 • 003162
 • 003163
 • 003166
 • 003167
 • 003169
 • 003171
 • 003172
 • 003174
 • 003179
 • 003180
 • 003189
 • 003195
 • 003198
 • 003199
 • 004006
 • 004011
 • 004012
 • 004013
 • 004017
 • 004024
 • 004030
 • 004038
 • 004039
 • 004045
 • 004047
 • 004048
 • 004050
 • 004059
 • 004062
 • 004064
 • 004070
 • 004073
 • 004074
 • 004075
 • 004076
 • 004077
 • 004078
 • 004079
 • 004081
 • 004082
 • 004083
 • 004084
 • 004087
 • 004089
 • 004092
 • 004094
 • 004095
 • 004097
 • 004100
 • 004104
 • 004108
 • 004113
 • 004114
 • 004116
 • 004119
 • 004122
 • 004123
 • 004125
 • 004126
 • 004131
 • 004132
 • 004134
 • 004135
 • 004136
 • 004139
 • 004140
 • 004141
 • 004144
 • 004146
 • 004150
 • 004152
 • 004155
 • 004157
 • 004160
 • 004162
 • 004165
 • 004166
 • 004167
 • 004169
 • 004170
 • 004171
 • 004172
 • 004173
 • 004175
 • 005002
 • 005003
 • 005004
 • 005007
 • 005008
 • 005011
 • 005015
 • 005017
 • 005018
 • 005020
 • 005023
 • 005038
 • 005041
 • 005043
 • 005044
 • 005048
 • 005050
 • 005053
 • 005054
 • 005056
 • 005059
 • 005060
 • 005064
 • 005069
 • 005072
 • 005074
 • 005076
 • 005081
 • 005084
 • 005091
 • 005103
 • 005105
 • 005106
 • 005107
 • 005116
 • 005120
 • 006001
 • 006012
 • 006014
 • 006019
 • 006021
 • 006023
 • 006031
 • 006033
 • 006034
 • 006040
 • 006045
 • 006046
 • 006047
 • 006050
 • 006056
 • 006057
 • 006062
 • 006070
 • 006071
 • 006080
 • 006081
 • 006088
 • 006093
 • 006100
 • 006108
 • 006109
 • 006114
 • 006116
 • 006118
 • 006119
 • 006121
 • 006124
 • 006136
 • 006138
 • 006140
 • 006144
 • 006145
 • 006149
 • 006152
 • 006157
 • 006159
 • 006162
 • 006164
 • 007026
 • 007028
 • 007030
 • 007032
 • 007033
 • 007037
 • 007043
 • 007044
 • 007045
 • 007056
 • 007062
 • 007069
 • 007073
 • 007074
 • 007086
 • 007089
 • 007099
 • 007105
 • 007128
 • 007131
 • 007140
 • 007158
 • 007169
 • 007180
 • 007187
 • 007194
 • 007200
 • 008001
 • 008010
 • 008016
 • 008022
 • 008024
 • 008036
 • 008039
 • 008041
 • 008044
 • 008047
 • 008049
 • 008052
 • 008055
 • 008060
 • 008061
 • 008066
 • 008068
 • 008072
 • 008074
 • 008075
 • 009001
 • 009002
 • 009003
 • 009006
 • 009007
 • 009009
 • 009016
 • 009017
 • 009018
 • 009019
 • 009020
 • 009024
 • 009029
 • 009030
 • 009031
 • 009032
 • 009034
 • 009036
 • 009038
 • 009040
 • 009041
 • 009042
 • 009044
 • 009045
 • 009048
 • 009051
 • 009054
 • 009056
 • 009059
 • 009060
 • 009061
 • 009062
 • 009065
 • 009072
 • 009074
 • 009080
 • 009081
 • 009084
 • 009086
 • 009091
 • 009095
 • 009099
 • 009106
 • 009109
 • 009111
 • 009112
 • 009114
 • 009116
 • 009118
 • 009120
 • 010004
 • 010010
 • 010017
 • 010018
 • 010020
 • 010027
 • 010029
 • 010030
 • 010037
 • 010038
 • 010045
 • 010055
 • 010058
 • 010059
 • 010060
 • 010062
 • 010064
 • 010065
 • 010066
 • 010068
 • 010069
 • 010071
 • 010072
 • 010084
 • 010085
 • 010095
 • 010100
 • 010104
 • 010106
 • 011004
 • 011006
 • 011013
 • 011014
 • 011018
 • 011019
 • 011020
 • 011029
 • 011030
 • 011031
 • 011041
 • 011043
 • 011056
 • 011063
 • 011064
 • 011073
 • 011086
 • 011088
 • 011092
 • 011101
 • 011113
 • 011123
 • 012023
 • 012031
 • 012037
 • 012038
 • 012040
 • 012051
 • 012066
 • 012067
 • 012068
 • 012073
 • 012079
 • 012080
 • 012085
 • 012086
 • 012087
 • 012091
 • 012095
 • 012096
 • 012106
 • 012107
 • 012108
 • 013011
 • 013013
 • 013015
 • 013016
 • 013020
 • 013025
 • 013028
 • 013031
 • 013033
 • 013034
 • 013037
 • 013038
 • 013042
 • 013043
 • 014002
 • 014003
 • 014005
 • 014006
 • 014010
 • 014011
 • 014012
 • 014020
 • 014021
 • 014028
 • 014030
 • 014034
 • 014038
 • 014039
 • 014046
 • 014048
 • 015096
 • 016001
 • 016009
 • 016018
 • 016020
 • 016038
 • 016041
 • 016048
 • 016049
 • 016052
 • 016053
 • 016056
 • 016057
 • 016060
 • 016062
 • 016063
 • 016071
 • 016072
 • 016073
 • 016074
 • 016075
 • 016077
 • 016083
 • 016087
 • 016088
 • 016091
 • 016094
 • 016095
 • 016096
 • 016098
 • 016104
 • 016105
 • 016106
 • 016112
 • 016114
 • 016115
 • 016116
 • 016120
 • 016127
 • 017022
 • 017039
 • 017092
 • 017096
 • 017111
 • 018001
 • 018015
 • 018017
 • 018021
 • 018039
 • 018043
 • 018044
 • 019030
 • 019035
 • 019048
 • 019049
 • 019081
 • 020061
 • 021022
 • 021057
 • 021066
 • 021067
 • 021098
 • 022002
 • 022003
 • 022008
 • 022009
 • 022012
 • 022025
 • 022028
 • 022030
 • 022031
 • 022032
 • 022034
 • 022036
 • 022040
 • 022041
 • 022056
 • 022058
 • 022070
 • 022071
 • 022073
 • 022076
 • 022078
 • 023028
 • 023038
 • 023085
 • 023087
 • 023089
 • 023091
 • 023117
 • 024002
 • 024006
 • 024007
 • 024008
 • 024009
 • 024010
 • 024013
 • 024014
 • 024015
 • 024020
 • 024021
 • 024022
 • 024031
 • 024033
 • 024037
 • 024042
 • 024047
 • 024048
 • 024051
 • 024053
 • 024061
 • 024062
 • 024064
 • 025017
 • 025055
 • 025068
 • 025071
 • 026093
 • 026097
 • 026213
 • 027008
 • 027015
 • 027024
 • 027025
 • 027030
 • 027043
 • 027044
 • 027047
 • 027049
 • 027059
 • 027060
 • 027061
 • 027062
 • 027063
 • 027064
 • 027079
 • 027088
 • 027093
 • 028013
 • 028049
 • 028050
 • 028060
 • 028068
 • 028071
 • 028072
 • 028075
 • 028080
 • 028081
 • 028087
 • 028088
 • 029005
 • 029010
 • 029017
 • 029019
 • 029022
 • 029023
 • 029025
 • 029029
 • 029041
 • 029045
 • 029050
 • 029052
 • 029063
 • 029067
 • 029068
 • 030004
 • 030005
 • 030006
 • 030010
 • 030017
 • 030030
 • 030038
 • 030039
 • 030043
 • 030050
 • 030056
 • 030060
 • 031006
 • 031009
 • 031011
 • 031012
 • 031013
 • 031020
 • 031022
 • 031025
 • 031026
 • 031027
 • 031031
 • 031033
 • 033003
 • 033005
 • 033006
 • 033009
 • 033010
 • 033015
 • 033017
 • 033019
 • 033021
 • 033030
 • 033031
 • 033034
 • 033037
 • 033038
 • 033039
 • 033040
 • 033046
 • 033047
 • 033048
 • 033053
 • 033062
 • 033063
 • 033069
 • 034001
 • 034008
 • 034022
 • 034033
 • 034046
 • 034047
 • 035001
 • 035003
 • 035004
 • 035005
 • 035010
 • 035011
 • 035015
 • 035017
 • 035018
 • 035029
 • 035032
 • 035034
 • 035040
 • 035042
 • 035043
 • 036074
 • 037023
 • 037040
 • 037056
 • 037074
 • 037086
 • 037128
 • 037159
 • 037160
 • 037169
 • 037182
 • 038026
 • 039001
 • 039003
 • 039008
 • 039010
 • 039017
 • 039020
 • 039022
 • 039023
 • 039029
 • 039032
 • 039038
 • 039043
 • 039044
 • 039047
 • 039053
 • 039056
 • 039060
 • 039063
 • 039064
 • 039074
 • 039075
 • 040002
 • 040004
 • 040010
 • 040012
 • 040016
 • 040021
 • 040029
 • 040033
 • 040035
 • 040042
 • 040043
 • 040044
 • 040055
 • 040056
 • 040063
 • 040065
 • 040066
 • 040069
 • 040074
 • 040077
 • 040078
 • 040081
 • 040084
 • 040085
 • 041019
 • 041028
 • 041033
 • 041036
 • 041037
 • 041052
 • 042010
 • 042016
 • 042024
 • 042031
 • 042036
 • 042040
 • 042046
 • 042047
 • 042049
 • 042053
 • 044018
 • 044019
 • 045002
 • 045006
 • 045008
 • 045010
 • 045014
 • 045019
 • 045023
 • 045027
 • 045032
 • 045035
 • 045036
 • 046002
 • 046004
 • 046005
 • 046008
 • 046010
 • 046017
 • 046023
 • 046026
 • 046028
 • 046031
 • 046032
 • 047001
 • 047004
 • 047032
 • 047034
 • 047038
 • 048004
 • 048005
 • 048006
 • 048007
 • 048009
 • 048010
 • 048011
 • 048013
 • 048014
 • 048015
 • 048023
 • 048028
 • 048029
 • 049001
 • 049003
 • 049007
 • 049008
 • 049009
 • 049013
 • 049015
 • 050026
 • 051050
 • 051051
 • 052043
 • 053025
 • 053031
 • 053058
 • 053062
 • 057001
 • 057005
 • 057007
 • 057008
 • 057010
 • 057014
 • 057016
 • 057019
 • 057020
 • 057021
 • 057022
 • 057027
 • 057029
 • 058001
 • 058004
 • 058010
 • 058016
 • 058017
 • 058019
 • 058022
 • 059001
 • 059002
 • 059005
 • 059007
 • 059008
 • 059013
 • 059021
 • 059023
 • 060001
 • 060004
 • 060010
 • 060012
 • 061001
 • 061003
 • 061005
 • 061006
 • 061007
 • 061008
 • 061011
 • 061013
 • 061014
 • 062001
 • 062004
 • 062005
 • 062006
 • 062009
 • 062010
 • 062011
 • 063001
 • 063002
 • 063005
 • 063007
 • 063008
 • 063009
 • 064001
 • 064007
 • 064008
 • 064009
 • 064011
 • 064013
 • 065001
 • 065002
 • 065003
 • 065005
 • 065011
 • 066004
 • 066008
 • 066010
 • 067026
 • 069033
 • 070003
 • 071004
 • 071013
 • 071025
 • 072004
 • 072005
 • 072018
 • 072019
 • 072022
 • 072023
 • 073020
 • 076006
 • 076009
 • 082019
 • 085008
 • 091013
 • 098002
 • 104006
 • 110001
 • 110002
الله‌ُ(اسم) ← الله،نام مخصوص و مبارک پروردگار عالمیان985
 • 002007
 • 002010
 • 002015
 • 002017
 • 002019
 • 002020
 • 002026
 • 002027
 • 002070
 • 002072
 • 002073
 • 002074
 • 002076
 • 002080
 • 002085
 • 002088
 • 002090
 • 002091
 • 002095
 • 002096
 • 002105
 • 002109
 • 002113
 • 002116
 • 002118
 • 002137
 • 002140
 • 002143
 • 002144
 • 002148
 • 002149
 • 002159
 • 002164
 • 002167
 • 002170
 • 002174
 • 002185
 • 002187
 • 002197
 • 002202
 • 002205
 • 002207
 • 002210
 • 002212
 • 002213
 • 002216
 • 002218
 • 002219
 • 002220
 • 002221
 • 002222
 • 002224
 • 002225
 • 002228
 • 002232
 • 002234
 • 002235
 • 002240
 • 002242
 • 002243
 • 002245
 • 002246
 • 002247
 • 002249
 • 002251
 • 002253
 • 002255
 • 002256
 • 002257
 • 002258
 • 002259
 • 002261
 • 002263
 • 002264
 • 002265
 • 002266
 • 002268
 • 002271
 • 002275
 • 002276
 • 002282
 • 002283
 • 002284
 • 002286
 • 003002
 • 003004
 • 003007
 • 003011
 • 003013
 • 003014
 • 003015
 • 003018
 • 003020
 • 003026
 • 003028
 • 003029
 • 003030
 • 003031
 • 003034
 • 003036
 • 003070
 • 003047
 • 003054
 • 003055
 • 003057
 • 003062
 • 003066
 • 003068
 • 003073
 • 003074
 • 003077
 • 003079
 • 003081
 • 003086
 • 003095
 • 003098
 • 003099
 • 003103
 • 003108
 • 003115
 • 003117
 • 003121
 • 003122
 • 003123
 • 003126
 • 003129
 • 003134
 • 003135
 • 003140
 • 003141
 • 003142
 • 003144
 • 003146
 • 003148
 • 003150
 • 003152
 • 003153
 • 003154
 • 003155
 • 003156
 • 003160
 • 003163
 • 003164
 • 003167
 • 003170
 • 003173
 • 003174
 • 003176
 • 003179
 • 003180
 • 003181
 • 003187
 • 003189
 • 003195
 • 004005
 • 004011
 • 004012
 • 004015
 • 004017
 • 004019
 • 004025
 • 004026
 • 004027
 • 004028
 • 004032
 • 004034
 • 004035
 • 004037
 • 004039
 • 004045
 • 004046
 • 004049
 • 004052
 • 004054
 • 004061
 • 004063
 • 004069
 • 004072
 • 004081
 • 004084
 • 004085
 • 004087
 • 004088
 • 004090
 • 004092
 • 004093
 • 004094
 • 004095
 • 004096
 • 004099
 • 004100
 • 004104
 • 004105
 • 004108
 • 004111
 • 004113
 • 004118
 • 004125
 • 004126
 • 004127
 • 004130
 • 004131
 • 004133
 • 004134
 • 004135
 • 004137
 • 004141
 • 004143
 • 004146
 • 004147
 • 004148
 • 004152
 • 004155
 • 004158
 • 004164
 • 004165
 • 004166
 • 004168
 • 004170
 • 004171
 • 004176
 • 005004
 • 005006
 • 005009
 • 005012
 • 005014
 • 005016
 • 005017
 • 005019
 • 005021
 • 005023
 • 005027
 • 005031
 • 005038
 • 005040
 • 005041
 • 005044
 • 005045
 • 005047
 • 005048
 • 005049
 • 005052
 • 005054
 • 005055
 • 005060
 • 005061
 • 005064
 • 005067
 • 005071
 • 005072
 • 005074
 • 005076
 • 005080
 • 005085
 • 005087
 • 005088
 • 005089
 • 005093
 • 005094
 • 005095
 • 005097
 • 005099
 • 005101
 • 005103
 • 005104
 • 005108
 • 005109
 • 005110
 • 005114
 • 005115
 • 005116
 • 005119
 • 006003
 • 006017
 • 006019
 • 006035
 • 006036
 • 006039
 • 006046
 • 006053
 • 006058
 • 006064
 • 006071
 • 006090
 • 006091
 • 006093
 • 006095
 • 006102
 • 006107
 • 006111
 • 006124
 • 006125
 • 006128
 • 006137
 • 006140
 • 006142
 • 006144
 • 006148
 • 006151
 • 007028
 • 007043
 • 007049
 • 007050
 • 007054
 • 007071
 • 007087
 • 007089
 • 007101
 • 007164
 • 007178
 • 007185
 • 007186
 • 007188
 • 007190
 • 007196
 • 008002
 • 008007
 • 008010
 • 008023
 • 008029
 • 008030
 • 008032
 • 008033
 • 008034
 • 008037
 • 008041
 • 008042
 • 008043
 • 008044
 • 008047
 • 008048
 • 008052
 • 008060
 • 008062
 • 008064
 • 008066
 • 008067
 • 008070
 • 008071
 • 008072
 • 009013
 • 009014
 • 009015
 • 009016
 • 009019
 • 009024
 • 009055
 • 009026
 • 009027
 • 009028
 • 009029
 • 009030
 • 009032
 • 009037
 • 009039
 • 009040
 • 009042
 • 009043
 • 009044
 • 009046
 • 009047
 • 009051
 • 009052
 • 009055
 • 009059
 • 009060
 • 009062
 • 009068
 • 009070
 • 009071
 • 009072
 • 009074
 • 009079
 • 009080
 • 009083
 • 009085
 • 009089
 • 009091
 • 009093
 • 009094
 • 009097
 • 009098
 • 009099
 • 009100
 • 009102
 • 009103
 • 009105
 • 009106
 • 009107
 • 009108
 • 009109
 • 009110
 • 009115
 • 009117
 • 009121
 • 009127
 • 009129
 • 010003
 • 010005
 • 010006
 • 010010
 • 010011
 • 010016
 • 010021
 • 010025
 • 010031
 • 010032
 • 010034
 • 010035
 • 010046
 • 010049
 • 010059
 • 010068
 • 010082
 • 010107
 • 010109
 • 011012
 • 011031
 • 011033
 • 011034
 • 012018
 • 012019
 • 012021
 • 012039
 • 012040
 • 012064
 • 012066
 • 012076
 • 012077
 • 012080
 • 012083
 • 012090
 • 012091
 • 012092
 • 012099
 • 013002
 • 013008
 • 013011
 • 013016
 • 013017
 • 013021
 • 013025
 • 013026
 • 013031
 • 013033
 • 013039
 • 013041
 • 014004
 • 014009
 • 014021
 • 014024
 • 014025
 • 014027
 • 014032
 • 014051
 • 016019
 • 016026
 • 016031
 • 016033
 • 016035
 • 016036
 • 016038
 • 016045
 • 016048
 • 016051
 • 016061
 • 016065
 • 016070
 • 016071
 • 016072
 • 016075
 • 016076
 • 016078
 • 016079
 • 016080
 • 016081
 • 016092
 • 016093
 • 016101
 • 016104
 • 016108
 • 016112
 • 016114
 • 017033
 • 017094
 • 017097
 • 018004
 • 018017
 • 018024
 • 018026
 • 018038
 • 018039
 • 018045
 • 018069
 • 019058
 • 019076
 • 020008
 • 020014
 • 020073
 • 020098
 • 020114
 • 021022
 • 022015
 • 022018
 • 022035
 • 022040
 • 022047
 • 022052
 • 022058
 • 022060
 • 022068
 • 022069
 • 022072
 • 022075
 • 023014
 • 023024
 • 023091
 • 023116
 • 024017
 • 024018
 • 024019
 • 024021
 • 024022
 • 024025
 • 024028
 • 024029
 • 024032
 • 024033
 • 024035
 • 024036
 • 024038
 • 024039
 • 024040
 • 024041
 • 024044
 • 024045
 • 024046
 • 024050
 • 024055
 • 024058
 • 024059
 • 024060
 • 024061
 • 024063
 • 024064
 • 025041
 • 025068
 • 025070
 • 027009
 • 027026
 • 027036
 • 027059
 • 027063
 • 027065
 • 027087
 • 028027
 • 028028
 • 028030
 • 028070
 • 028071
 • 028072
 • 028077
 • 028082
 • 029003
 • 029010
 • 029011
 • 029019
 • 029020
 • 029024
 • 029040
 • 029044
 • 029045
 • 029060
 • 029061
 • 029062
 • 029063
 • 030006
 • 030008
 • 030009
 • 030011
 • 030029
 • 030040
 • 030048
 • 030054
 • 030059
 • 031016
 • 031021
 • 031025
 • 032004
 • 033004
 • 033005
 • 033009
 • 033012
 • 033018
 • 033019
 • 033022
 • 033024
 • 033025
 • 033027
 • 033033
 • 033035
 • 033036
 • 033037
 • 033038
 • 033040
 • 033050
 • 033051
 • 033052
 • 033053
 • 033057
 • 033059
 • 033069
 • 033073
 • 034024
 • 034027
 • 035002
 • 035009
 • 035011
 • 035013
 • 035015
 • 035044
 • 035045
 • 036047
 • 037035
 • 037096
 • 037102
 • 037152
 • 038065
 • 039004
 • 039006
 • 039016
 • 039018
 • 039020
 • 039022
 • 039023
 • 039026
 • 039029
 • 039035
 • 039036
 • 039037
 • 039038
 • 039042
 • 039045
 • 039046
 • 039061
 • 039062
 • 039068
 • 040012
 • 040020
 • 040021
 • 040022
 • 040028
 • 040031
 • 040033
 • 040034
 • 040035
 • 040045
 • 040061
 • 040062
 • 040064
 • 040074
 • 040079
 • 041021
 • 041030
 • 042003
 • 042006
 • 042008
 • 042009
 • 042010
 • 042013
 • 042015
 • 042017
 • 042019
 • 042021
 • 042023
 • 042024
 • 042027
 • 042044
 • 042046
 • 042051
 • 043087
 • 044042
 • 045005
 • 045012
 • 045019
 • 045022
 • 045023
 • 045026
 • 046013
 • 047003
 • 047004
 • 047009
 • 047010
 • 047016
 • 047019
 • 047023
 • 047026
 • 047029
 • 047030
 • 047034
 • 047035
 • 047038
 • 048002
 • 048003
 • 048004
 • 048006
 • 048007
 • 048011
 • 048014
 • 048015
 • 048016
 • 048018
 • 048019
 • 048020
 • 048021
 • 048024
 • 048025
 • 048026
 • 048027
 • 048029
 • 049003
 • 049005
 • 049008
 • 049016
 • 049017
 • 049018
 • 052027
 • 053023
 • 053026
 • 057004
 • 057010
 • 057021
 • 057023
 • 057025
 • 057028
 • 057029
 • 058001
 • 058003
 • 058006
 • 058008
 • 058011
 • 058013
 • 058014
 • 058015
 • 058018
 • 058021
 • 058022
 • 059002
 • 059003
 • 059006
 • 059007
 • 059011
 • 059022
 • 059023
 • 059024
 • 060003
 • 060007
 • 060008
 • 060009
 • 060010
 • 060013
 • 061005
 • 061007
 • 061008
 • 062004
 • 062005
 • 062007
 • 062011
 • 063001
 • 063004
 • 063006
 • 063011
 • 064002
 • 064004
 • 064006
 • 064008
 • 064011
 • 064013
 • 064015
 • 064017
 • 065003
 • 065007
 • 065010
 • 065011
 • 065012
 • 066001
 • 066002
 • 066003
 • 066008
 • 066010
 • 066011
 • 067009
 • 067028
 • 071015
 • 071017
 • 071019
 • 072007
 • 073020
 • 074031
 • 074056
 • 076011
 • 076030
 • 079025
 • 081029
 • 084023
 • 085009
 • 085020
 • 087007
 • 088024
 • 095008
 • 098008
 • 112001
 • 112002
اللَّهُم‌َّ(اسم) ← یا الله،خدایا،خداوندا5
 • 003026
 • 005114
 • 008032
 • 010010
 • 039046
إِ‌لَه‌َ(اسم) ← معبود42
 • 002133
 • 002163
 • 002255
 • 003002
 • 003006
 • 003018
 • 004087
 • 006102
 • 006106
 • 007158
 • 009031
 • 009129
 • 010090
 • 011014
 • 013030
 • 016002
 • 020008
 • 020014
 • 020098
 • 021025
 • 021087
 • 023116
 • 025043
 • 027026
 • 028070
 • 028088
 • 035003
 • 037004
 • 037035
 • 039006
 • 040003
 • 040062
 • 040065
 • 044008
 • 045023
 • 047019
 • 059022
 • 059023
 • 064013
 • 073009
إِلَهَاً(اسم) ← معبود16
 • 002133
 • 007138
 • 007140
 • 009031
 • 015096
 • 017022
 • 017039
 • 018014
 • 023117
 • 025068
 • 026029
 • 026213
 • 028088
 • 038005
 • 050026
 • 051051
إِلَه‌ِ(اسم) ← معبود4
 • 020097
 • 028038
 • 040037
 • 114003
إِلَه‌ٍ(اسم) ← معبود15
 • 003062
 • 005073
 • 007059
 • 007065
 • 007073
 • 007085
 • 011050
 • 011061
 • 011084
 • 023023
 • 023032
 • 023091
 • 028038
 • 038065
إِلَه‌ُ(اسم) ← معبود11
 • 002163
 • 016022
 • 018110
 • 020088
 • 020098
 • 021108
 • 022034
 • 029046
 • 041006
إِلَه‌ٌ(اسم) ← معبود23
 • 002163
 • 004171
 • 005073
 • 006019
 • 006046
 • 014052
 • 016022
 • 016051
 • 018110
 • 021108
 • 021029
 • 022034
 • 027060
 • 027061
 • 027062
 • 027063
 • 027064
 • 028071
 • 028072
 • 041006
 • 043084
 • 052043
إِلَهَيْن‌ِ(اسم) ← دو معبود2
 • 005116
 • 016051
امم(24)
أَئِمَّة‌َ(اسم) ← پیشوایان1
 • 009012
أَئِمَّة‌ً(اسم) ← پیشوایان4
 • 021073
 • 028005
 • 028041
 • 032024
آمِّين‌َ(اسم) ← قاصدان،راهیان1
 • 005002
أُم‌َّ(اسم) ← مادر6
 • 005017
 • 006092
 • 007150
 • 020094
 • 023050
 • 042007
أُم‌ِّ(اسم) ← مادر11
 • 004011
 • 005116
 • 020038
 • 020040
 • 028007
 • 028010
 • 028013
 • 028059
 • 043004
 • 080035
أُم‌ُّ(اسم) ← مادر7
 • 003007
 • 005075
 • 013039
 • 019028
 • 031014
 • 046015
 • 101009
أَمَامَ(اسم) ← جلو،پیش1
 • 075005
إِمَامَاً(اسم) ← پیشوا4
 • 002124
 • 011017
 • 025074
 • 046012
إِمَامِ(اسم) ← پیشوا1
 • 017071
إِمَام‌ٍ(اسم) ← پیشوا2
 • 015079
 • 036012
أُمَّة‌ً(اسم) ← امّت14
 • 002128
 • 002143
 • 002213
 • 005048
 • 010019
 • 011118
 • 016093
 • 016120
 • 021092
 • 023044
 • 023052
 • 028023
 • 042008
 • 043033
أُمَّة‌ٍ(اسم) ← امّت25
 • 003110
 • 004041
 • 006108
 • 007034
 • 010047
 • 010049
 • 011008
 • 012045
 • 013030
 • 015005
 • 016036
 • 016084
 • 016089
 • 016092
 • 022034
 • 022067
 • 023043
 • 027083
 • 028075
 • 035024
 • 040005
 • 043022
 • 043023
 • 045028
أُمَّۀُ(اسم) ← امّت2
 • 021092
 • 023052
أُمَّة‌ٌ(اسم) ← امّت10
 • 002134
 • 002141
 • 003104
 • 003113
 • 005066
 • 007038
 • 007159
 • 007164
 • 007181
 • 016092
أُمَمَاً(اسم) ← امّت ها2
 • 007160
 • 007168
أُمَم‌ٍ(اسم) ← امّت ها6
 • 006042
 • 007038
 • 011048
 • 016063
 • 041025
 • 046018
الْأُمَم‌ِ(اسم) ← امّت ها1
 • 035042
أُمَم‌ٌ(اسم) ← امّت ها4
 • 006038
 • 011048
 • 013030
 • 029018
أُمَّهَاتِ(اسم) ← مادران6
 • 016078
 • 024061
 • 033004
 • 039006
 • 053032
 • 058002
أُمَّهَات‌ُ(اسم) ← مادران5
 • 004023
 • 033006
 • 058002
الْأُمِّي‌َّ(اسم) ← بیسواد1
 • 007157
الْأُمِّي‌ِّ(اسم) ← بیسواد1
 • 007158
أُمِّيُّون‌َ(اسم) ← بیسوادان1
 • 002078
الْأُمِّيِّين‌َ(اسم) ← بیسوادان3
 • 003020
 • 003075
 • 062002
این(4)
الْآن‌َ(اسم) ← الان،هم اکنون،در حال حاضر8
 • 002071
 • 002187
 • 004018
 • 008066
 • 010051
 • 010091
 • 012051
 • 072009
أَيَّان‌َ(اسم) ← هر زمان،چه وقت،کِی6
 • 007187
 • 016021
 • 027065
 • 051012
 • 075006
 • 079042
أَيْن‌َ(اسم) ← کجاست،هرکجا19
 • 002115
 • 002148
 • 003112
 • 004078
 • 006022
 • 007037
 • 016027
 • 016076
 • 019031
 • 026092
 • 028062
 • 028074
 • 033061
 • 040073
 • 041047
 • 057004
 • 058007
 • 075010
 • 081026
أَيْنَمَا(اسم) ← هرکجا8
 • 002115
 • 002148
 • 003112
 • 004078
 • 016076
 • 019031
 • 033061
 • 057004
انی(6)
آن‌ٍ(اسم) ← سوزان1
 • 055044
آنَاءَ(اسم) ← اوقات،ساعات2
 • 003113
 • 039009
آناءِ(اسم) ← اوقات،ساعات1
 • 020130
آنِيَة‌ٍ(اسم) ← ظروف،سوزان2
 • 076015
 • 088005
إِنَا(اسم) ← فرارسیدن وقت چیزی،آمادگی غذا برای تناول نمودن1
 • 033053
يَأْن‌ِ(فعل) ← وقت انجام کار می‌رسد1
 • 057016
انس(17)
آنَس‌َ(فعل) ← مشاهده کرد1
 • 028029
آنَسْت‌ُ(فعل) ← مشاهده کردم3
 • 020010
 • 027007
 • 028029
آنَسْتُمْ‌(فعل) ← مشاهده کردید1
 • 004006
أُنَاس‌ٍ(اسم) ← انسان ها3
 • 002060
 • 007160
 • 017071
أُنَاس‌ٌ(اسم) ← انسان ها2
 • 007082
 • 027056
أَنَاسِي‌َّ(اسم) ← انسان ها1
 • 025049
الْإِنْس‌َ(اسم) ← انسان1
 • 051056
الْإِنْس‌ِ(اسم) ← انسان12
 • 006112
 • 006128
 • 006130
 • 007038
 • 007179
 • 027017
 • 041025
 • 041029
 • 046018
 • 055033
 • 072006
الْإِنْس‌ُ(اسم) ← انسان2
 • 017088
 • 072005
إِنس‌ٌ(اسم) ← انسان3
 • 055039
 • 055056
 • 055074
الْإِنْسَان‌َ(اسم) ← انسان27
 • 010012
 • 011009
 • 014034
 • 015026
 • 016004
 • 022066
 • 023012
 • 029008
 • 031014
 • 039008
 • 039049
 • 042048
 • 043015
 • 046015
 • 050016
 • 055003
 • 055014
 • 070019
 • 076002
 • 090004
 • 095004
 • 096002
 • 096005
 • 096006
 • 100006
 • 103002
الْإِنْسَان‌ِ(اسم) ← انسان10
 • 012005
 • 017053
 • 017083
 • 025029
 • 032007
 • 041051
 • 053024
 • 053039
 • 059016
 • 076001
إِنْسَان‌ٍ(اسم) ← انسان1
 • 017013
الْإِنْسَان‌ُ(اسم) ← انسان27
 • 004028
 • 017011
 • 017067
 • 017100
 • 018054
 • 019066
 • 019067
 • 021037
 • 033072
 • 036077
 • 041049
 • 075003
 • 075005
 • 075010
 • 075013
 • 075014
 • 075036
 • 079035
 • 080017
 • 080024
 • 082006
 • 084006
 • 086005
 • 089015
 • 089023
 • 099003
إِنْسِيَّاً(اسم) ← انسان1
 • 019026
تَسْتَأْنِسُوا(فعل) ← تؤام با آرامش اجازه می‌گیرید1
 • 024027
مُسْتَأْنِسِين‌َ(اسم) ← انس گیرندگان1
 • 033053
انف(3)
آنِفَاً(اسم) ← چند لحظه پیش1
 • 047016
الْأَنْف‌َ(اسم) ← بینی1
 • 005045
الْأَنْف‌ِ(اسم) ← بینی1
 • 005045
اوی(11)
آوَوْا(فعل) ← پناه دادند،جای دادند2
 • 008072
 • 008074
ائْوُوا(فعل) ← پناه ببرید،جای گیرید1
 • 018016
آوَي‌(فعل) ← پناه داد،جای داد4
 • 008026
 • 012069
 • 012099
 • 093006
آوِي‌(فعل) ← پناه می‌برم،جای می‌گیرم2
 • 011043
 • 011080
آوَيْنَا(فعل) ← پناه دادیم،جای دادیم1
 • 023050
أَوَی(فعل) ← پناه برد،جای گرفت1
 • 018010
أَوَيْنَا(فعل) ← پناه بردیم،جای گرفتیم1
 • 018063
تُؤْوِي‌(فعل) ← پناه می‌دهد،جای می‌دهد1
 • 070013
تُؤْوِي‌(فعل) ← پناه می‌دهی،جای می‌دهی1
 • 033051
مَأْوَی(اسم) ← پناهگاه،جایگاه18
 • 003151
 • 003162
 • 003197
 • 004097
 • 004121
 • 005072
 • 008016
 • 009073
 • 009095
 • 010008
 • 013018
 • 017097
 • 024057
 • 029025
 • 032020
 • 045034
 • 057015
 • 066009
الْمَأْوَي(اسم) ← پناهگاه،جایگاه4
 • 032019
 • 053015
 • 079039
 • 079041
ایی(25)
آيَات‌ِ(اسم) ← نشانه ها،علامت ها،آیات قرآن،مایه های عبرت و اندرز186
 • 002039
 • 002041
 • 002061
 • 002073
 • 002129
 • 002151
 • 002187
 • 002221
 • 002231
 • 002242
 • 003004
 • 003011
 • 003019
 • 003021
 • 003070
 • 003098
 • 003103
 • 003112
 • 003113
 • 003164
 • 003199
 • 004056
 • 004140
 • 004155
 • 005010
 • 005044
 • 005086
 • 005089
 • 006004
 • 006021
 • 006027
 • 006033
 • 006039
 • 006049
 • 006054
 • 006068
 • 006093
 • 006118
 • 006130
 • 006150
 • 006157
 • 006158
 • 007009
 • 007026
 • 007035
 • 007036
 • 007037
 • 007040
 • 007051
 • 007064
 • 007072
 • 007103
 • 007126
 • 007136
 • 007146
 • 007147
 • 007156
 • 007175
 • 007176
 • 007177
 • 007182
 • 008052
 • 008054
 • 009009
 • 009065
 • 010007
 • 010017
 • 010021
 • 010071
 • 010073
 • 010075
 • 010092
 • 010095
 • 011059
 • 011096
 • 014005
 • 015081
 • 016104
 • 016105
 • 017001
 • 017098
 • 018009
 • 018017
 • 018056
 • 018057
 • 018105
 • 018106
 • 019077
 • 020023
 • 020042
 • 020056
 • 020127
 • 020134
 • 021032
 • 021037
 • 021077
 • 022051
 • 022052
 • 022057
 • 022072
 • 023045
 • 023058
 • 023066
 • 023105
 • 024059
 • 025036
 • 025073
 • 026015
 • 027081
 • 027082
 • 027083
 • 027084
 • 027093
 • 028035
 • 028036
 • 028045
 • 028047
 • 028059
 • 028087
 • 029023
 • 029047
 • 029049
 • 030010
 • 030016
 • 030020
 • 030021
 • 030022
 • 030023
 • 030024
 • 030025
 • 030046
 • 030053
 • 031031
 • 031032
 • 032015
 • 032022
 • 032024
 • 033034
 • 034005
 • 034038
 • 036046
 • 038029
 • 039059
 • 039063
 • 039071
 • 040004
 • 040013
 • 040023
 • 040035
 • 040056
 • 040063
 • 040069
 • 040081
 • 041015
 • 041028
 • 041037
 • 041039
 • 041040
 • 041053
 • 042029
 • 042032
 • 042035
 • 043046
 • 043047
 • 043069
 • 045006
 • 045008
 • 045009
 • 045011
 • 045031
 • 045035
 • 046026
 • 053018
 • 054042
 • 057019
 • 062002
 • 062005
 • 064010
 • 065011
 • 074016
 • 078028
 • 090019
الْآيَات‌ِ(اسم) ← نشانه ها،علامت ها،آیات قرآن،مایه های عبرت و اندرز30
 • 002118
 • 002219
 • 002266
 • 003058
 • 003118
 • 005075
 • 006046
 • 006055
 • 006065
 • 006097
 • 006098
 • 006105
 • 006126
 • 007032
 • 007058
 • 007174
 • 009011
 • 010005
 • 010024
 • 012035
 • 013002
 • 017059
 • 024018
 • 024058
 • 024061
 • 030028
 • 044033
 • 046027
 • 057017
آيَات‌ٍ(اسم) ← نشانه ها،علامت ها،آیات قرآن،مایه های عبرت و اندرز39
 • 002099
 • 002164
 • 003190
 • 006099
 • 007133
 • 010006
 • 010067
 • 013003
 • 013004
 • 014005
 • 015075
 • 016012
 • 016079
 • 017101
 • 020054
 • 020128
 • 022016
 • 023030
 • 024001
 • 024034
 • 024046
 • 027012
 • 027086
 • 029024
 • 030021
 • 030022
 • 030023
 • 030024
 • 030037
 • 031031
 • 032026
 • 034019
 • 039042
 • 039052
 • 042033
 • 045003
 • 045013
 • 057009
 • 058005
آيَات‌ُ(اسم) ← نشانه ها،علامت ها،آیات قرآن،مایه های عبرت و اندرز29
 • 002252
 • 003101
 • 003108
 • 008002
 • 008031
 • 010001
 • 010015
 • 011001
 • 012001
 • 013001
 • 015001
 • 019058
 • 019073
 • 020126
 • 022072
 • 026002
 • 027001
 • 027013
 • 028002
 • 031002
 • 031007
 • 034043
 • 041003
 • 041044
 • 045006
 • 045025
 • 046007
 • 068015
 • 083013
الْآيَات‌ُ(اسم) ← نشانه ها،علامت ها،آیات قرآن،مایه های عبرت و اندرز3
 • 006109
 • 010101
 • 029050
آيَات‌ٌ(اسم) ← نشانه ها،علامت ها،آیات قرآن،مایه های عبرت و اندرز8
 • 003007
 • 003097
 • 012007
 • 029049
 • 029050
 • 045004
 • 045005
 • 051020
آيَة‌َ(اسم) ← نشانه،علامت،آیه قرآن،مایه عبرت و اندرز3
 • 002248
 • 017012
الْآيَة‌َ(اسم) ← نشانه،علامت،آیه قرآن،مایه عبرت و اندرز1
 • 079020
آيَة‌ً(اسم) ← نشانه،علامت،آیه قرآن،مایه عبرت و اندرز44
 • 002248
 • 002259
 • 003041
 • 003049
 • 005114
 • 006037
 • 007073
 • 010092
 • 011064
 • 011103
 • 015077
 • 016011
 • 016013
 • 016065
 • 016067
 • 016069
 • 016101
 • 019010
 • 019021
 • 020022
 • 021091
 • 023050
 • 025037
 • 026004
 • 026008
 • 026067
 • 026103
 • 026121
 • 026128
 • 026139
 • 026158
 • 026174
 • 026190
 • 026197
 • 027052
 • 029015
 • 029035
 • 029044
 • 034009
 • 037014
 • 048020
 • 051037
 • 054002
 • 054015
آيَة‌ٍ(اسم) ← نشانه،علامت،آیه قرآن،مایه عبرت و اندرز24
 • 002106
 • 002145
 • 002211
 • 003049
 • 003050
 • 006004
 • 006025
 • 006035
 • 007106
 • 007132
 • 007146
 • 007203
 • 010097
 • 012105
 • 013038
 • 016101
 • 020047
 • 020133
 • 021005
 • 026154
 • 030058
 • 036046
 • 040078
 • 043048
آيَۀُ(اسم) ← نشانه،علامت،آیه قرآن،مایه عبرت و اندرز2
 • 003041
 • 019010
آيَة‌ٌ(اسم) ← نشانه،علامت،آیه قرآن،مایه عبرت و اندرز12
 • 002118
 • 003013
 • 006037
 • 006109
 • 006124
 • 010020
 • 013007
 • 013027
 • 034015
 • 036033
 • 036037
 • 036041
آيَتَيْن‌ِ(اسم) ← دو آیه1
 • 017012
أَي‌َّ(اسم) ← اگر،کدامیک،هرکدام،آنهم چه کسی و چه چیزی،الحاق به هاء و درآمدن بر سر منادای ال دار3
 • 026227
 • 028028
 • 040081
أَيَّاً(اسم) ← اگر،کدامیک،هرکدام،آنهم چه کسی و چه چیزی،الحاق به هاء و درآمدن بر سر منادای ال دار1
 • 017110
أَي‌ِّ(اسم) ← اگر،کدامیک،هرکدام،آنهم چه کسی و چه چیزی،الحاق به هاء و درآمدن بر سر منادای ال دار48
 • 003146
 • 007185
 • 012105
 • 022045
 • 022048
 • 029060
 • 031034
 • 045006
 • 047013
 • 053055
 • 055013
 • 055016
 • 055018
 • 055021
 • 055023
 • 055025
 • 055028
 • 055030
 • 055032
 • 055034
 • 055036
 • 055038
 • 055040
 • 055042
 • 055045
 • 055047
 • 055049
 • 055051
 • 055053
 • 055055
 • 055057
 • 055059
 • 055061
 • 055063
 • 055065
 • 055067
 • 055069
 • 055071
 • 055073
 • 055075
 • 055077
 • 065008
 • 068006
 • 077012
 • 077050
 • 080018
 • 081009
 • 082008
أَي‌ُّ(اسم) ← اگر،کدامیک،هرکدام،آنهم چه کسی و چه چیزی،الحاق به هاء و درآمدن بر سر منادای ال دار168
 • 002021
 • 002104
 • 002153
 • 002168
 • 002172
 • 002178
 • 002183
 • 002208
 • 002254
 • 002264
 • 002267
 • 002278
 • 002282
 • 003044
 • 003100
 • 003102
 • 003118
 • 003130
 • 003149
 • 003156
 • 003200
 • 004001
 • 004011
 • 004019
 • 004029
 • 004043
 • 004047
 • 004059
 • 004071
 • 004094
 • 004133
 • 004135
 • 004136
 • 004144
 • 004170
 • 004174
 • 005001
 • 005002
 • 005006
 • 005008
 • 005011
 • 005035
 • 005041
 • 005051
 • 005054
 • 005057
 • 005067
 • 005087
 • 005090
 • 005094
 • 005095
 • 005101
 • 005105
 • 005106
 • 006019
 • 006081
 • 007158
 • 008015
 • 008020
 • 008024
 • 008027
 • 008029
 • 008045
 • 008064
 • 008065
 • 008070
 • 009023
 • 009028
 • 009034
 • 009038
 • 009073
 • 009119
 • 009123
 • 009124
 • 010023
 • 010057
 • 010104
 • 010108
 • 011007
 • 012043
 • 012046
 • 012078
 • 012088
 • 015006
 • 015057
 • 017057
 • 018007
 • 018012
 • 018019
 • 019069
 • 019073
 • 020071
 • 022001
 • 022005
 • 022049
 • 022073
 • 022077
 • 023051
 • 024021
 • 024027
 • 024031
 • 024058
 • 027016
 • 027018
 • 027029
 • 027032
 • 027038
 • 028038
 • 031033
 • 033001
 • 033009
 • 033028
 • 033041
 • 033045
 • 033049
 • 033050
 • 033053
 • 033056
 • 033059
 • 033069
 • 033070
 • 035003
 • 035005
 • 035015
 • 036059
 • 039064
 • 043049
 • 047007
 • 047033
 • 049001
 • 049002
 • 049006
 • 049011
 • 049012
 • 049013
 • 051031
 • 055031
 • 056051
 • 057028
 • 058009
 • 058011
 • 058012
 • 059018
 • 060001
 • 060010
 • 060012
 • 060013
 • 061002
 • 061010
 • 061014
 • 062006
 • 062009
 • 063009
 • 064014
 • 065001
 • 066001
 • 066006
 • 066007
 • 066008
 • 066009
 • 067002
 • 068040
 • 073001
 • 074001
 • 082006
 • 084006
 • 109001
إِيَّاك‌َ(اسم) ← تو را2
 • 001005
إِيَّاكُمْ‌(اسم) ← شما را6
 • 004131
 • 017031
 • 029060
 • 034024
 • 034040
 • 060001
إِيَّانَا(اسم) ← ما را2
 • 010028
 • 028063
إِيَّاه‌ُ(اسم) ← او را8
 • 002172
 • 006041
 • 009114
 • 012040
 • 016114
 • 017023
 • 017067
 • 041037
إِيَّاهُمْ‌(اسم) ← آنها را،اینها را1
 • 006151
إِيَّاي‌َ(اسم) ← من را5
 • 002040
 • 002041
 • 007155
 • 016051
 • 029056
أَيَّةُ(اسم) ← اگر،کدامیک،هرکدام،آنهم چه کسی و چه چیزی،الحاق به هاء و درآمدن بر سر منادای ال دار2
 • 012070
 • 089027
كَأَيِّنْ(اسم) ← چه بسیار،چه بسا7
 • 003146
 • 012105
 • 022045
 • 022048
 • 029060
 • 047013
 • 065008
ابب(1)
أَبَّاً(اسم) ← چراگاه1
 • 080031
ابل(2)
أَبَابِيلَ‌(اسم) ← گروه گروه1
 • 105003
الْإِبِل‌ِ(اسم) ← شتر2
 • 006144
 • 088017
برق- ابریق(1)
أَبَارِيق‌َ(اسم) ← کوزه ها1
 • 056018
بدع(3)
ابْتَدَعُوا(فعل) ← بدعت گذاردند1
 • 057027
بِدْعَاً(اسم) ← پدیده نوظهور و بی سابقه1
 • 046009
بَدِيع‌ُ(اسم) ← پدید آورنده بدون سابقه2
 • 002117
 • 006101
بتر(1)
الْأَبْتَرُ(اسم) ← مقطوع النسل1
 • 108003
بغی(39)
ابْتَغ‌ِ(فعل) ← بجوی2
 • 017110
 • 028077
ابْتِغَاءَ(اسم) ← جستن13
 • 002207
 • 002265
 • 002272
 • 003007
 • 004104
 • 004114
 • 013017
 • 013022
 • 017028
 • 057027
 • 060001
 • 092020
ابْتِغَاءُ(اسم) ← جستن1
 • 030023
ابْتَغَوْا(فعل) ← جستند2
 • 009048
 • 017042
ابْتَغُوا(فعل) ← بجویید4
 • 002187
 • 005035
 • 029017
 • 062010
أَبْتَغِی(فعل) ← می‌جویم1
 • 006114
ابْتَغَي(فعل) ← جست2
 • 023007
 • 070031
ابْتَغَيْت‌َ(فعل) ← جستی1
 • 033051
أَبْغِي‌(فعل) ← می‌خواهم2
 • 006164
 • 007140
بَاغ‌ٍ(اسم) ← متجاوز3
 • 002173
 • 006145
 • 016115
الْبِغَاءِ(اسم) ← فاحشه گری1
 • 024033
بَغَت‌ْ(فعل) ← تجاوز کرد1
 • 049009
بَغَوْا(فعل) ← تجاوز کردند1
 • 042027
بَغَي‌(فعل) ← تجاوز کرد2
 • 028076
 • 038022
بَغِيَّاً(اسم) ← متجاوز،بدکاره2
 • 019020
 • 019028
الْبَغْي‌َ(اسم) ← تجاوز،تجاوز کردن1
 • 007033
بَغْيَاً(اسم) ← تجاوز،تجاوز کردن6
 • 002090
 • 002213
 • 003019
 • 010090
 • 042014
 • 045017
بَغْيِ(اسم) ← تجاوز،تجاوز کردن1
 • 006146
الْبَغْي‌ِ(اسم) ← تجاوز،تجاوز کردن1
 • 016090
بَغْيُ(اسم) ← تجاوز،تجاوز کردن1
 • 010023
الْبَغْي‌ُ(اسم) ← تجاوز،تجاوز کردن1
 • 042039
بُغِي‌َ(فعل) ← تجاوز شد1
 • 022060
تَبْتَغُوا(فعل) ← می‌جویید10
 • 002198
 • 004024
 • 016014
 • 017012
 • 017066
 • 024033
 • 028073
 • 030046
 • 035012
 • 045012
تَبْتَغُون‌َ(فعل) ← می‌جویید1
 • 004094
تَبْتَغِي‌َ(فعل) ← می‌جویی1
 • 006035
تَبْتَغِي‌(فعل) ← می‌جویی1
 • 066001
تَبْغ‌ِ(فعل) ← می‌خواهی1
 • 028077
تَبْغُوا(فعل) ← می‌خواهید1
 • 004034
تَبْغُونَ(فعل) ← می‌خواهید2
 • 003099
 • 007086
تَبْغِي(فعل) ← تجاوز می‌کند1
 • 049009
نَبْتَغِي‌(فعل) ← می‌جوییم1
 • 028055
نَبْغ‌ِ(فعل) ← می‌خواهیم1
 • 018064
نَبْغِي‌(فعل) ← می‌خواهیم1
 • 012065
يَبْتَغ‌ِ(فعل) ← می‌جوید1
 • 003085
يَبْتَغُون‌َ(فعل) ← می‌جویند7
 • 004139
 • 005002
 • 017057
 • 024033
 • 048029
 • 059008
 • 073020
يَبْغُون‌َ(فعل) ← می‌خواهند،تجاوز می‌کنند9
 • 003083
 • 005050
 • 007045
 • 009047
 • 010023
 • 011019
 • 014003
 • 018108
 • 042042
يَبْغِي‌(فعل) ← تجاوز می‌کند1
 • 038024
يَبْغِيَان‌ِ(فعل) ← تجاوز می‌کنند1
 • 055020
يَنْبَغِي(فعل) ← سزاوار می‌باشد6
 • 019092
 • 025018
 • 026211
 • 036040
 • 036069
 • 038035
بلو(20)
ابْتَلُوا(فعل) ← بیازمایید1
 • 004006
ابْتَلَي‌(فعل) ← آزمود3
 • 002124
 • 089015
 • 089016
ابْتُلِي‌َ(فعل) ← آزموده شد1
 • 033011
بَلاَءً(اسم) ← آزمایش1
 • 008017
الْبَلاَءُ(اسم) ← آزمایش1
 • 037106
بَلاَءٌ(اسم) ← آزمایش4
 • 002049
 • 007141
 • 014006
 • 044033
بَلَوْنَا(فعل) ← آزمودیم3
 • 007168
 • 068017
تَبْلُو(فعل) ← آگاه می‌شود،گرفتار می‌شود،می‌آزماید1
 • 010030
تُبْلَوُا(فعل) ← آزموده می‌شوید1
 • 003186
تُبْلَي‌(فعل) ← آشکار می‌شود1
 • 086009
مُبْتَلِي(اسم) ← آزمایش کننده1
 • 002249
مُبْتَلِين‌َ(اسم) ← آزمایش کنندگان1
 • 023030
نَبْتَلِي(فعل) ← می‌آزماییم1
 • 076002
نَبْلُوَا(فعل) ← می‌آزماییم4
 • 002155
 • 018007
 • 047031
نَبْلُوا(فعل) ← می‌آزماییم2
 • 007163
 • 021035
يَبْتَلِيَ(فعل) ← می‌آزماید2
 • 003152
 • 003154
يَبْلُوَ(فعل) ← می‌آزماید7
 • 005048
 • 005094
 • 006165
 • 011007
 • 027040
 • 047004
 • 067002
يَبْلُو(فعل) ← می‌آزماید1
 • 016092
يَبْلَي(فعل) ← کهنه و فرسوده می‌شود1
 • 020120
يُبْلِي‌َ(فعل) ← می‌آزماید1
 • 008017
بحر(9)
أَبْحُرٍ(اسم) ← دریاها1
 • 031027
الْبِحَارُ(اسم) ← دریاها2
 • 081006
 • 082003
الْبَحْرَ(اسم) ← دریا7
 • 002050
 • 007138
 • 010090
 • 016014
 • 026063
 • 044024
 • 045012
الْبَحْرِ(اسم) ← دریا22
 • 002164
 • 005096
 • 006059
 • 006063
 • 006097
 • 007163
 • 010022
 • 014032
 • 017066
 • 017067
 • 017070
 • 018061
 • 018063
 • 018079
 • 020077
 • 022065
 • 027063
 • 030041
 • 031031
 • 042032
 • 052006
 • 055024
بَحْرٍ(اسم) ← دریا1
 • 024040
الْبَحْرُ(اسم) ← دریا3
 • 018109
 • 031027
الْبَحْرَان‌ِ(اسم) ← دو دریا1
 • 035012
الْبَحْرَيْن‌ِ(اسم) ← دو دریا4
 • 018060
 • 025053
 • 027061
 • 055019
بَحِيرَة‌ٍ(اسم) ← شتر ماده گوش بريده چند شكم زائیده1
 • 005103
ابد(1)
أَبَدَاً(اسم) ← همیشه،هرگز28
 • 002095
 • 004057
 • 004122
 • 004169
 • 005024
 • 005119
 • 009022
 • 009083
 • 009084
 • 009100
 • 009108
 • 018003
 • 018020
 • 018035
 • 018057
 • 024004
 • 024017
 • 024021
 • 033053
 • 033065
 • 048012
 • 059011
 • 060004
 • 062007
 • 064009
 • 065011
 • 072023
 • 098008
بدل(24)
أُبَدِّلَ(فعل) ← تبدیل می‌کنم1
 • 010015
اسْتِبْدَال‌َ(اسم) ← طلب جایگزین کردن1
 • 004020
بَدَّل‌َ(فعل) ← تبدیل کرد4
 • 002059
 • 002181
 • 007162
 • 027011
بَدَلاً(اسم) ← بدل،جایگزین1
 • 018050
بَدِّلْ(فعل) ← تبدیل کن1
 • 010015
بَدَّلْنَا(فعل) ← تبدیل کردیم5
 • 004056
 • 007095
 • 016101
 • 034016
 • 076028
بَدَّلُوا(فعل) ← تبدیل کردند2
 • 014028
 • 033023
تَبَدَّل‌َ(فعل) ← تبدیل می‌کنی1
 • 033052
تُبَدَّل‌ُ(فعل) ← تبدیل می‌شود1
 • 014048
تَبْدِيل‌َ(اسم) ← تبدیل و تغییر2
 • 010064
 • 030030
تَبْدِيلاً(اسم) ← تبدیل و تغییر5
 • 033023
 • 033062
 • 035043
 • 048023
 • 076028
تَتَبَدَّلُوا(فعل) ← تبدیل می‌کنید1
 • 004002
تَسْتَبْدِلُون‌َ(فعل) ← طلب جایگزینی می‌کنید1
 • 002061
مُبَدِّل‌َ(اسم) ← تبدیل کننده3
 • 006034
 • 006115
 • 018027
نُبَدِّل‌َ(فعل) ← تبدیل می‌کنیم2
 • 056061
 • 070041
يُبَدَّل‌ُ(فعل) ← تبدیل می‌شود1
 • 050029
يُبَدِّل‌َ(فعل) ← تبدیل می‌کند2
 • 024055
 • 040026
يُبَدِّل‌ُ(فعل) ← تبدیل می‌کند1
 • 025070
يُبَدِّل‌ْ(فعل) ← تبدیل می‌کند1
 • 002211
يُبْدِلَ(فعل) ← تبدیل می‌کند3
 • 018081
 • 066005
 • 068032
يُبَدِّلُوا(فعل) ← تبدیل می‌کنند1
 • 048015
يُبَدِّلُونَ(فعل) ← تبدیل می‌کنند1
 • 002181
يَتَبَدَّلْ(فعل) ← تبدیل می‌کند1
 • 002108
يَسْتَبْدِل‌ْ(فعل) ← طلب جایگزینی می‌کند2
 • 009039
 • 047038
برا(19)
أُبَرِّئُ(فعل) ← تبرئه می‌کنم1
 • 012053
أُبْرِئُ(فعل) ← بهبودی می‌بخشم1
 • 003049
بَارِئِ(اسم) ← خالق2
 • 002054
الْبَارئُ(اسم) ← خالق1
 • 059024
بَرَاءٌ(اسم) ← بیزار1
 • 043026
بُرَآءُ(اسم) ← بیزاران1
 • 060004
بَرَاءَة‌ٌ(اسم) ← بیزاری2
 • 009001
 • 054043
بَرَّأَ(فعل) ← تبرئه کرد1
 • 033069
بَرِيئَاً(اسم) ← بی گناه1
 • 004112
بَرِيءٌ(اسم) ← بیزار9
 • 006019
 • 006078
 • 008048
 • 009003
 • 010041
 • 011035
 • 011054
 • 026216
 • 059016
بَرِيئُون‌َ(اسم) ← بیزاران1
 • 010041
الْبَرِيَّة‌ِ(اسم) ← مخلوقات2
 • 098006
 • 098007
تَبَرَّأَ(فعل) ← بیزاری جست2
 • 002166
 • 009114
تُبْرِءُ(فعل) ← شفا می‌دهی1
 • 005110
تَبَرَّأْنَا(فعل) ← بیزاری جستیم1
 • 028063
تَبَرَّءُوا(فعل) ← بیزاری جستند1
 • 002167
مُبَرَّءُون‌َ(اسم) ← تبرئه شدگان1
 • 024026
نَبْرَأَ(فعل) ← خلق می‌کنیم1
 • 057022
نَتَبَرَّأَ(فعل) ← بیزاری می‌جوییم1
 • 002167
برر(10)
الْأَبْرَارَ(اسم) ← نیکان3
 • 076005
 • 082013
 • 083022
الْأَبْرَارِ(اسم) ← نیکان3
 • 003193
 • 003198
 • 083018
بَرَّاً(اسم) ← نیکوکار2
 • 019014
 • 019032
الْبَرِّ(اسم) ← خشکی12
 • 005096
 • 006059
 • 006063
 • 006097
 • 010022
 • 017067
 • 017068
 • 017070
 • 027063
 • 029065
 • 030041
 • 031032
الْبَرُّ(اسم) ← نیکوکار1
 • 052028
الْبِرَّ(اسم) ← نیکی،نیکوکار4
 • 002177
 • 002189
 • 003092
الْبِرِّ(اسم) ← نیکی3
 • 002044
 • 005002
 • 058009
الْبِرُّ(اسم) ← نیکی،نیکوکار1
 • 002189
بَرَرَة‌ٍ(اسم) ← نیکوکاران1
 • 080016
تَبَرُّوا(فعل) ← نیکی می‌کنید2
 • 002224
 • 060008
ابراهیم(2)
إِبْرَاهِيم‌َ(اسم) ← ابراهیم،نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم الهی54
 • 002124
 • 002125
 • 002130
 • 002133
 • 002135
 • 002136
 • 002140
 • 002258
 • 003033
 • 003065
 • 003068
 • 003084
 • 003095
 • 003097
 • 004054
 • 004125
 • 004163
 • 006075
 • 006083
 • 006161
 • 009114
 • 009070
 • 011069
 • 011074
 • 011075
 • 012006
 • 012038
 • 015051
 • 016120
 • 016123
 • 019041
 • 019058
 • 021051
 • 021069
 • 022026
 • 022043
 • 022078
 • 026069
 • 029016
 • 029031
 • 033007
 • 037083
 • 037109
 • 038045
 • 042013
 • 051024
 • 053037
 • 057026
 • 060004
 • 087019
إِبْرَاهِيم‌ُ(اسم) ← ابراهیم،نام مبارک یکی از پیامبران اولوالعزم الهی15
 • 002126
 • 002127
 • 002132
 • 002258
 • 002260
 • 003067
 • 006074
 • 011076
 • 014035
 • 019046
 • 021060
 • 021062
 • 037104
 • 043026
برح(3)
أَبْرَح‌َ(فعل) ← دور می‌شوم1
 • 012080
أَبْرَح‌ُ(فعل) ← دور می‌شوم1
 • 018060
نَبْرَح‌َ(فعل) ← دور می‌شویم1
 • 020091
برص(1)
الْأَبْرَص‌َ(اسم) ← مبتلا به پیسی2
 • 003049
 • 005110
برم(2)
أَبْرَمُوا(فعل) ← محکم کردند1
 • 043079
مُبْرِمُون‌َ(اسم) ← محکم کنندگان1
 • 043079
بسل(2)
أُبْسِلُوا(فعل) ← تسلیم هلاکت شدند1
 • 006070
تُبْسَل‌َ(فعل) ← تسلیم هلاکت می‌شود1
 • 006070
بشر(32)
أَبْشِرُوا(فعل) ← بشارت و مژده دهید1
 • 041030
اسْتَبْشِرُوا(فعل) ← خوشحال باشید و ذوق کنید1
 • 009111
بَاشِرُوا(فعل) ← مباشرت کنید (آمیزش کنید)1
 • 002187
بَشَرَاً(اسم) ← انسان10
 • 011027
 • 012031
 • 015028
 • 017093
 • 017094
 • 019017
 • 023034
 • 025054
 • 038071
 • 054024
الْبَشَرِ(اسم) ← انسان4
 • 019026
 • 074025
 • 074031
 • 074036
الْبَشَرِ(اسم) ← ظاهر پوست تن1
 • 074029
بَشَرٍ(اسم) ← انسان5
 • 003079
 • 006091
 • 015033
 • 021034
 • 042051
بَشَرٌ(اسم) ← انسان16
 • 003047
 • 005018
 • 014010
 • 014011
 • 016103
 • 018110
 • 019020
 • 021003
 • 023024
 • 023033
 • 026154
 • 026186
 • 030020
 • 036015
 • 041006
 • 064006
بَشِّرْ(فعل) ← بشارت و مژده بده19
 • 002025
 • 002155
 • 002223
 • 003021
 • 004138
 • 009003
 • 009034
 • 009112
 • 010002
 • 010087
 • 022034
 • 022037
 • 031007
 • 033047
 • 036011
 • 039017
 • 045008
 • 061013
 • 084024
بُشِّرَ(فعل) ← بشارت و مژده داده شد3
 • 016058
 • 016059
 • 043017
بُشْرَاً(اسم) ← بشارت و مژده3
 • 007057
 • 025048
 • 027063
بَشَّرْتُم(فعل) ← بشارت و مژده دادید1
 • 015054
بَشَّرْنَا(فعل) ← بشارت و مژده دادیم4
 • 011071
 • 015055
 • 037101
 • 037112
بَشَّرُوا(فعل) ← بشارت و مژده بدهید1
 • 051028
بُشْرَي(اسم) ← بشارت و مژده10
 • 002097
 • 003126
 • 008010
 • 012019
 • 016089
 • 016102
 • 025022
 • 027002
 • 046012
 • 057012
الْبُشْرَي(اسم) ← بشارت و مژده5
 • 010064
 • 011069
 • 011074
 • 029031
 • 039017
بَشَرَيْن‌ِ(اسم) ← دو انسان1
 • 023047
بَشِيرَاً(اسم) ← بشارت و مژده دهنده4
 • 002119
 • 034028
 • 035024
 • 041004
بَشِيرٍ(اسم) ← بشارت و مژده دهنده1
 • 005019
الْبَشِيرُ(اسم) ← بشارت و مژده دهنده1
 • 012096
بَشِيرٌ(اسم) ← بشارت و مژده دهنده3
 • 005019
 • 007188
 • 011002
تُبَاشِرُوا(فعل) ← مباشرت می‌کنید (آمیزش می‌کنید)1
 • 002187
تُبَشِّرَ(فعل) ← بشارت و مژده می‌دهی1
 • 019097
تُبَشِّرُون‌َ(فعل) ← بشارت و مژده می‌دهید1
 • 015054
مُبَشِّرَاً(اسم) ← بشارت و مژده دهنده5
 • 017105
 • 025056
 • 033045
 • 048008
 • 061006
مُبَشِّرَات‌ٍ(اسم) ← بشارت و مژده دهندگان1
 • 030046
مُبَشِّرِين‌َ(اسم) ← بشارت و مژده دهندگان4
 • 002213
 • 004165
 • 006048
 • 018056
مُسْتَبْشِرَة‌ٌ(اسم) ← خوشحال و شادمان1
 • 080039
نُبَشِّرُ(فعل) ← بشارت و مژده می‌دهیم2
 • 015053
 • 019007
يُبَشِّرَ(فعل) ← بشارت و مژده می‌دهد1
 • 018002
يُبَشِّرُ(فعل) ← بشارت و مژده می‌دهد5
 • 003039
 • 003045
 • 009021
 • 017009
 • 042023
يَسْتَبْشِرُون‌َ(فعل) ← خوشحال می‌شوند و ذوق می‌کنند6
 • 003170
 • 003171
 • 009124
 • 015067
 • 030048
 • 039045
بصر(37)
أَبْصَارَ(اسم) ← چشم ها4
 • 002020
 • 006046
 • 006110
 • 047023
الْأَبْصَارَ(اسم) ← چشم ها6
 • 006103
 • 010031
 • 016078
 • 023078
 • 032009
 • 067023
أَبْصارَاً(اسم) ← چشم ها1
 • 046026
أَبْصَارِ(اسم) ← چشم ها6
 • 002007
 • 002020
 • 016108
 • 024030
 • 024031
 • 068051
الْأَبْصَارِ(اسم) ← چشم ها5
 • 003013
 • 024043
 • 024044
 • 038045
 • 059002
أَبْصَارُ(اسم) ← چشم ها10
 • 007047
 • 015015
 • 021097
 • 041020
 • 041022
 • 046026
 • 054007
 • 068043
 • 070044
 • 079009
الْأَبْصَارُ(اسم) ← چشم ها6
 • 006103
 • 014042
 • 022046
 • 024037
 • 033010
 • 038063
أَبْصَرَ(فعل) ← دید1
 • 006104
أَبْصِرْ(فعل) ← چه بینا !2
 • 018026
 • 019038
أَبْصِرْ(فعل) ← ببین2
 • 037175
 • 037179
أَبْصَرْنَا(فعل) ← دیدیم1
 • 032012
بَصَائِرَ(اسم) ← بصیرت ها2
 • 017102
 • 028043
بَصَائِرُ(اسم) ← بصیرت ها3
 • 006104
 • 007203
 • 045020
الْبَصَرَ(اسم) ← چشم3
 • 017036
 • 067003
 • 067004
بَصَرِ(اسم) ← چشم1
 • 045023
الْبَصَرِ(اسم) ← چشم2
 • 016077
 • 054050
بَصَرُ(اسم) ← چشم1
 • 050022
الْبَصَرُ(اسم) ← چشم3
 • 053017
 • 067004
 • 075007
بَصُرَت‌ْ(فعل) ← دید1
 • 028011
بَصُرْت‌ُ(فعل) ← دیدم1
 • 020096
بَصِيرَاً(اسم) ← با بصیرت15
 • 004058
 • 004134
 • 012093
 • 012096
 • 017017
 • 017030
 • 017096
 • 020035
 • 020125
 • 025020
 • 033009
 • 035045
 • 048024
 • 076002
 • 084015
الْبَصيرِ(اسم) ← با بصیرت1
 • 011024
الْبَصِيرُ(اسم) ← با بصیرت8
 • 006050
 • 013016
 • 017001
 • 035019
 • 040020
 • 040056
 • 040058
 • 042011
بَصِيرٌ(اسم) ← با بصیرت27
 • 002096
 • 002110
 • 002233
 • 002237
 • 002265
 • 003015
 • 003020
 • 003156
 • 003163
 • 005071
 • 008039
 • 008072
 • 011112
 • 022061
 • 022075
 • 031028
 • 034011
 • 035031
 • 040044
 • 041040
 • 042027
 • 049018
 • 057004
 • 058001
 • 060003
 • 064002
 • 067019
بَصِيرَة‌ٍ(اسم) ← بصیرت1
 • 012108
بَصِيرَة‌ٌ(اسم) ← بصیرت1
 • 075014
تُبْصِرُ(فعل) ← می‌بینی1
 • 068005
تَبْصِرَة‌ً(اسم) ← بینایی1
 • 050008
تُبْصِرُون‌َ(فعل) ← می‌بینید9
 • 021003
 • 027054
 • 028072
 • 043051
 • 051021
 • 052015
 • 056085
 • 069038
 • 069039
مُبْصِرَاً(اسم) ← روشنی بخش،بینا3
 • 010067
 • 027086
 • 040061
مُبْصِرَة‌ً(اسم) ← روشنی بخش،بینا3
 • 017012
 • 017059
 • 027013
مُبْصِرُون‌َ(اسم) ← روشنی بخشان،بینایان1
 • 007201
مُسْتَبْصِرِين‌َ(اسم) ← بینایان1
 • 029038
يُبْصِرُ(فعل) ← می‌بیند1
 • 019042
يَبْصُرُوا(فعل) ← می‌بینند1
 • 020096
يُبْصِرُون‌َ(فعل) ← می‌بینند12
 • 002017
 • 007179
 • 007195
 • 007198
 • 010043
 • 011020
 • 032027
 • 036009
 • 036066
 • 037175
 • 037179
 • 068005
يُبَصَّرُونَ(فعل) ← نشان می‌دهند1
 • 070011
بعث(20)
ابْعَث‌ْ(فعل) ← برانگیز3
 • 002129
 • 002246
 • 026036
أُبْعَث‌ُ(فعل) ← برانگیخته می‌شوم1
 • 019033
ابْعَثُوا(فعل) ← برانگیزید2
 • 004035
 • 018019
انْبِعَاثَ(اسم) ← برانگیخته شدن1
 • 009046
انْبَعَث‌َ(فعل) ← برانگیخته شد1
 • 091012
بَعَث‌َ(فعل) ← برانگیخت9
 • 002213
 • 002247
 • 002259
 • 003164
 • 005031
 • 017094
 • 025041
 • 036052
 • 062002
الْبَعْث‌ِ(اسم) ← برانگیختن3
 • 022005
 • 030056
بَعْثُ(اسم) ← برانگیختن1
 • 031028
بَعَثْنَا(فعل) ← برانگیختیم10
 • 002056
 • 005012
 • 007103
 • 010074
 • 010075
 • 016036
 • 017005
 • 018012
 • 018019
 • 025051
تُبْعَثُ(فعل) ← برانگیخته می‌شوید1
 • 064007
تُبْعَثُون‌َ(فعل) ← برانگیخته می‌شوید1
 • 023016
مَبْعُوثُون‌َ(اسم) ← برانگیخته شدگان7
 • 011007
 • 017049
 • 017098
 • 023082
 • 037016
 • 056047
 • 083004
مَبْعُوثِين‌َ(اسم) ← برانگیخته شدگان2
 • 006029
 • 023037
نَبْعَث‌َ(فعل) ← بر می‌انگیزیم1
 • 017015
نَبْعَث‌ُ(فعل) ← بر می‌انگیزیم2
 • 016084
 • 016089
يَبْعَث‌َ(فعل) ← بر می‌انگیزد6
 • 006065
 • 007167
 • 017079
 • 028059
 • 040034
 • 072007
يَبْعَثُ(فعل) ← بر می‌انگیزد6
 • 006036
 • 006060
 • 016038
 • 022007
 • 058006
 • 058018
يُبْعَث‌ُ(فعل) ← بر می‌انگیخته می‌شود1
 • 019015
يُبْعَثُوا(فعل) ← بر می‌انگیخته می‌شوند1
 • 064007
يُبْعَثُون‌َ(فعل) ← بر می‌انگیخته می‌شوند8
 • 007014
 • 015036
 • 016021
 • 023100
 • 026087
 • 027065
 • 037144
 • 038079
ابق(1)
أَبَق‌َ(فعل) ← فرار کرد1
 • 037140
بقی(13)
أَبْقَي‌(اسم) ← پایدارتر،پایدارترین7
 • 020071
 • 020073
 • 020127
 • 020131
 • 028060
 • 042036
 • 087017
أَبْقَي‌(فعل) ← باقی گذاشت1
 • 053051
بَاق‌ٍ(اسم) ← ماندگار1
 • 016096
الْبَاقِيَات‌ُ(اسم) ← ماندگارها2
 • 018046
 • 019076
بَاقِيَة‌ً(اسم) ← ماندگار1
 • 043028
بَاقِيَة‌ٍ(اسم) ← ماندگار1
 • 069008
الْبَاقِين‌َ(اسم) ← ماندگارها2
 • 026120
 • 037077
بَقِي‌َ(فعل) ← باقی ماند1
 • 002278
بَقِيَّة‌ٍ(اسم) ← باقیمانده،فضل و قدرت1
 • 011116
بَقِيَّۀ‌ُ(اسم) ← باقیمانده،سود و درآمد1
 • 011086
بَقِيَّة‌ٌ(اسم) ← باقیمانده،یادگاری1
 • 002248
تُبْقِي‌(فعل) ← باقی می‌گذارد1
 • 074028
يَبْقَي(فعل) ← باقی می‌ماند1
 • 055027
بکر(4)
أَبْكَارَاً(اسم) ← دوشیزگان2
 • 056036
 • 066005
الْإِبْكَارِ(اسم) ← بامدادان2
 • 003041
 • 040055
بِكْرٌ(اسم) ← جوان،دوشیزه1
 • 002068
بُكْرَة‌ً(اسم) ← بامداد7
 • 019011
 • 019062
 • 025005
 • 033042
 • 048009
 • 054038
 • 076025
بکم(4)
أَبْكَم‌ُ(اسم) ← کَر1
 • 016076
بُكْمَاً(اسم) ← کَر1
 • 017097
الْبُكْم‌ُ(اسم) ← کَر1
 • 008022
بُكْم‌ٌ(اسم) ← کَر3
 • 002018
 • 002171
 • 006039
بکی(6)
أَبْكَي‌(فعل) ← گریاند1‌
 • 053043
بَكَت‌ْ(فعل) ← گریست1
 • 044029
بُكِيَّاً(اسم) ← گریان1
 • 019058
تَبْكُون‌َ(فعل) ← می‌گریید1
 • 053060
يَبْكُوا(فعل) ← می‌گریند1
 • 009082
يَبْكُون‌َ(فعل) ← می‌گریند2
 • 012016
 • 017109
بلع(1)
ابْلَعِي(فعل) ← فرو بَر1
 • 011044
بلغ(34)
أَبْلِغْ(فعل) ← برسان1
 • 009006
أَبْلُغ‌َ(فعل) ← می‌رسم1
 • 018060
أَبْلُغ‌ُ(فعل) ← می‌رسم1
 • 040036
أُبَلِّغُ(فعل) ← می‌رسانم3
 • 007062
 • 007068
 • 046023
أَبْلَغْتُ(فعل) ← رساندم3
 • 007079
 • 007093
 • 011057
أَبْلَغُوا(فعل) ← رساندند1
 • 072028
بَالِغ‌َ(اسم) ← رسیده1
 • 005095
بَالِغِ(اسم) ← رسیده1
 • 013014
بَالِغ‌ُ(اسم) ← رسیده1
 • 065003
الْبَالِغَة‌ُ(اسم) ← رسیده1
 • 006149
بَالِغَة‌ٌ(اسم) ← رسیده2
 • 054005
 • 068039
بَالِغُو(اسم) ← رسیده ها1
 • 007135
بَالِغِي(اسم) ← رسیده ها2
 • 016007
 • 040056
بَلاَغَاً(اسم) ← خبر یا چیزی که باید رسانده شود2
 • 021106
 • 072023
الْبَلاَغ‌ُ(اسم) ← خبر یا چیزی که باید رسانده شود11
 • 003020
 • 005092
 • 005099
 • 013040
 • 016035
 • 016082
 • 024054
 • 029018
 • 036017
 • 042048
 • 064012
بَلاَغ‌ٌ(اسم) ← خبر یا چیزی که باید رسانده شود2
 • 014052
 • 046035
بَلَغ‌َ(فعل) ← رسید11
 • 003040
 • 006019
 • 012022
 • 018086
 • 018090
 • 018093
 • 024059
 • 028014
 • 037102
 • 046015
بَلِّغ‌ْ(فعل) ← برسان1
 • 005067
بَلَغَا(فعل) ← رسیدند1
 • 018061
بَلَغَت‌ْ(فعل) ← رسید3
 • 033010
 • 056083
 • 075026
بَلَغْت‌َ(فعل) ← رسیدی1
 • 018076
بَلَّغْت‌َ(فعل) ← رساندی1
 • 005067
بَلَغْت‌ُ(فعل) ← رسیدم1
 • 019008
بَلَغْن‌َ(فعل) ← رسیدند4
 • 002231
 • 002232
 • 002234
 • 065002
بَلَغْنَا(فعل) ← رسیدیم1
 • 006128
بَلَغُوا(فعل) ← رسیدند2
 • 004006
 • 034045
بَلِيغَاً(اسم) ← رسا1
 • 004063
تَبْلُغ‌َ(فعل) ← می‌رسی1
 • 017037
تَبْلُغُوا(فعل) ← می‌رسید4
 • 022005
 • 040067
 • 040080
مَبْلَغُ(اسم) ← انتهای چیز،حد و مرز1
 • 053030
يَبْلُغ‌َ(فعل) ← می‌رسد7
 • 002196
 • 002235
 • 006152
 • 013014
 • 017023
 • 017034
 • 048025
يَبْلُغَا(فعل) ← می‌رسند1
 • 018082
يَبْلُغُوا(فعل) ← می‌رسند1
 • 024058
يُبَلِّغُون‌َ(فعل) ← می‌رسانند1
 • 033039
ابلیس(2)
إِبْلِيس‌َ(اسم) ← ابلیس،شیطان اغواگر حضرت آدم8
 • 002034
 • 007011
 • 015031
 • 017061
 • 018050
 • 020116
 • 026095
 • 038074
إِبْلِيس‌ُ(اسم) ← ابلیس،شیطان اغواگر حضرت آدم3
 • 015032
 • 034020
 • 038075
بنو(21)
ابْن‌َ(اسم) ← پسر17
 • 002087
 • 002177
 • 002253
 • 004157
 • 005017
 • 005110
 • 005112
 • 005116
 • 007150
 • 009031
 • 011042
 • 012081
 • 017026
 • 020094
 • 021091
 • 023050
 • 030038
ابْن‌ِ(اسم) ← پسر11
 • 002215
 • 004036
 • 005046
 • 005078
 • 008041
 • 009060
 • 011045
 • 031013
 • 033007
 • 057027
 • 059007
ابْن‌ُ(اسم) ← پسر12
 • 003045
 • 004171
 • 005017
 • 005072
 • 005075
 • 005114
 • 009030
 • 019034
 • 043057
 • 061006
 • 061014
أَبْنَاءَ(اسم) ← پسران12
 • 002049
 • 002146
 • 003061
 • 006020
 • 007127
 • 007141
 • 014006
 • 028004
 • 033004
 • 040025
 • 058022
أَبْنَاءِ(اسم) ← پسران7
 • 002246
 • 004023
 • 024031
 • 033055
أَبْنَاءُ(اسم) ← پسران3
 • 004011
 • 005018
 • 009024
ابْنَت‌َ(اسم) ← دختر1
 • 066012
ابْنَتَيْ(اسم) ← دو دختر1
 • 028027
ابْنَيْ‌(اسم) ← دو پسر1
 • 005027
بَنَات‌ِ(اسم) ← دختران8
 • 011078
 • 011079
 • 015071
 • 033050
 • 033059
الْبَنَات‌ِ(اسم) ← دختران2
 • 016057
 • 037153
بَنَات‌ٍ(اسم) ← دختران2
 • 006100
 • 043016
بَنَات‌ُ(اسم) ← دختران3
 • 004023
الْبَنَات‌ُ(اسم) ← دختران2
 • 037149
 • 052039
بَنُو(اسم) ← پسران1
 • 010090
بَنُون‌َ(اسم) ← پسران1
 • 026088
الْبَنُون‌َ(اسم) ← پسران3
 • 018046
 • 037149
 • 052039
بَنِي‌(اسم) ← پسران57
 • 002040
 • 002047
 • 002083
 • 002122
 • 002132
 • 002133
 • 002211
 • 002246
 • 003049
 • 003093
 • 005012
 • 005032
 • 005070
 • 005072
 • 005078
 • 005110
 • 007026
 • 007027
 • 007031
 • 007035
 • 007105
 • 007134
 • 007137
 • 007138
 • 007172
 • 010090
 • 010093
 • 012067
 • 012087
 • 014035
 • 017002
 • 017004
 • 017070
 • 017101
 • 017104
 • 020047
 • 020080
 • 020094
 • 024031
 • 026017
 • 026022
 • 026059
 • 026197
 • 027076
 • 032023
 • 036060
 • 040053
 • 043059
 • 044030
 • 045016
 • 046010
 • 061006
 • 061014
 • 070011
 • 080036
بُنَيْ(اسم) ← پسرک6
 • 011042
 • 012005
 • 031013
 • 031016
 • 031017
 • 037102
بَنِين‌َ(اسم) ← پسران8
 • 006100
 • 016072
 • 017006
 • 023055
 • 026133
 • 068014
 • 071012
 • 074013
الْبَنِين‌َ(اسم) ← پسران4
 • 003014
 • 017040
 • 037153
 • 043016
بنی(13)
ابْن‌ِ(فعل) ← بساز2
 • 040036
 • 066011
ابْنُوا(فعل) ← بسازید2
 • 018021
 • 037097
بَنَّاءٍ(اسم) ← بنّا1
 • 038037
بِنَاءً(اسم) ← بنا،ساختمان2
 • 002022
 • 040064
بَنَوْا(فعل) ← ساختند1
 • 009110
بَنَی(فعل) ← ساخت2
 • 079027
 • 091005
بُنْيَانَ(اسم) ← بنیان،اساس،بنا،ساختن3
 • 009109
 • 016026
بُنْيَانَاً(اسم) ← بنیان،اساس،بنا،ساختن2
 • 018021
 • 037097
بُنْيَانُ(اسم) ← بنیان،اساس،بنا،ساختن1
 • 009110
بُنْيَان‌ٌ(اسم) ← بنیان،اساس،بنا،ساختن1
 • 061004
بَنَيْنَا(فعل) ← ساختیم3
 • 050006
 • 051047
 • 078012
تَبْنُون‌َ(فعل) ← می‌سازید1
 • 026128
مَبْنِيَّة‌ٌ(اسم) ← ساخته شده1
 • 039020
ابی(6)
أَبَوْا(فعل) ← سرباز زدند1
 • 018077
أَبَي‌(فعل) ← سرباز زد7
 • 002034
 • 015031
 • 017089
 • 017099
 • 020056
 • 020116
 • 025050
أَبَيْن‌َ(فعل) ← سرباز زدند1
 • 033072
تَأْبَي(فعل) ← سرباز می‌زند1
 • 009008
يَأْب‌َ(فعل) ← سرباز می‌زند2
 • 002282
يَأْبَي‌(فعل) ← سرباز می‌زند1
 • 009032
بوب(12)
أَبْوَاب‌َ(اسم) ← درب ها5
 • 006044
 • 016029
 • 039072
 • 040076
 • 054011
الْأَبْواب‌َ(اسم) ← درب ها1
 • 012023
أَبْوَابَاً(اسم) ← درب ها2
 • 043034
 • 078019
أَبْوَابِ(اسم) ← درب ها1
 • 002189
أَبْوَاب‌ٍ(اسم) ← درب ها2
 • 012067
 • 015044
أَبْوَاب‌ُ(اسم) ← درب ها3
 • 007040
 • 039071
 • 039073
الْأَبْوَاب‌ُ(اسم) ← درب ها1
 • 038050
الْبَاب‌َ(اسم) ← درب5
 • 002058
 • 004154
 • 005023
 • 007161
 • 012025
بَابَاً(اسم) ← درب2
 • 015014
 • 023077
الْبَاب‌ِ(اسم) ← درب1
 • 012025
بَاب‌ٍ(اسم) ← درب3
 • 012067
 • 013023
 • 015044
بَاب‌ٌ(اسم) ← درب1
 • 057013
بیض(7)
الْأَبْيَض‌ُ(اسم) ← سفید1
 • 002187
ابْيَضَّت‌ْ(فعل) ← سفید شد2
 • 003107
 • 012084
بَيْض‌ٌ(اسم) ← تخم پرنده1
 • 037049
بِيض‌ٌ(اسم) ← سفید1
 • 035027
بَيْضَاءَ(اسم) ← سفید و درخشان،برکت و نعمت4
 • 020022
 • 027012
 • 028032
 • 037046
بَيْضَاءُ(اسم) ← سفید و درخشان،برکت و نعمت2
 • 007108
 • 026033
تَبْيَض‌ُّ(فعل) ← سفید می‌شود1
 • 003106
بین(40)
أُبَيِّن‌َ(فعل) ← روشن می‌کنم1
 • 043063
بَيَانَ(اسم) ← بیان،روشن کننده1
 • 075019
الْبَيَان‌َ(اسم) ← بیان،روشن کننده1
 • 055004
بَيَان‌ٌ(اسم) ← بیان،روشن کننده1
 • 003138
بَيِّن‌ٍ(اسم) ← روشن1
 • 018015
بَيْن‌َ(اسم) ← بین،میان233
 • 002066
 • 002068
 • 002097
 • 002102
 • 002113
 • 002136
 • 002164
 • 002182
 • 002188
 • 002213
 • 002224
 • 002232
 • 002237
 • 002255
 • 002282
 • 002285
 • 003003
 • 003019
 • 003023
 • 003030
 • 003050
 • 003055
 • 003064
 • 003084
 • 003103
 • 003140
 • 004023
 • 004029
 • 004035
 • 004058
 • 004065
 • 004073
 • 004090
 • 004092
 • 004105
 • 004114
 • 004128
 • 004129
 • 004141
 • 004143
 • 004150
 • 004152
 • 005014
 • 005017
 • 005018
 • 005025
 • 005042
 • 005046
 • 005048
 • 005049
 • 005064
 • 005091
 • 006019
 • 006058
 • 006092
 • 006094
 • 007044
 • 007046
 • 007057
 • 007087
 • 007089
 • 008024
 • 008063
 • 008072
 • 009107
 • 010019
 • 010028
 • 010029
 • 010037
 • 010045
 • 010047
 • 010054
 • 010093
 • 011043
 • 011110
 • 012100
 • 012111
 • 013043
 • 015085
 • 016092
 • 016094
 • 016124
 • 017045
 • 017053
 • 017096
 • 017110
 • 018019
 • 018021
 • 018032
 • 018052
 • 018093
 • 018094
 • 018095
 • 018096
 • 019064
 • 019065
 • 020006
 • 020058
 • 020062
 • 020094
 • 020103
 • 020110
 • 021016
 • 021028
 • 021093
 • 022017
 • 022056
 • 022069
 • 022076
 • 023053
 • 023101
 • 024043
 • 024048
 • 024051
 • 024063
 • 025038
 • 025048
 • 025050
 • 025053
 • 025059
 • 025067
 • 026024
 • 026028
 • 026118
 • 027061
 • 027063
 • 027078
 • 028028
 • 029052
 • 030008
 • 030021
 • 032004
 • 032025
 • 034009
 • 034012
 • 034018
 • 034019
 • 034026
 • 034031
 • 034046
 • 034054
 • 035031
 • 036045
 • 037005
 • 037158
 • 038010
 • 038022
 • 038026
 • 038027
 • 038066
 • 039003
 • 039046
 • 039069
 • 039075
 • 040048
 • 041025
 • 041034
 • 041045
 • 042014
 • 042015
 • 042021
 • 042038
 • 043032
 • 043038
 • 043085
 • 044007
 • 044038
 • 045017
 • 046003
 • 046008
 • 046030
 • 048029
 • 049001
 • 049009
 • 049010
 • 050038
 • 054028
 • 055020
 • 055044
 • 056060
 • 057012
 • 057013
 • 057020
 • 058012
 • 058013
 • 059007
 • 059014
 • 060003
 • 060004
 • 060007
 • 060010
 • 060012
 • 061006
 • 065006
 • 065012
 • 066008
 • 078037
بَيْنِ(اسم) ← بین،میان33
 • 004035
 • 005106
 • 006019
 • 006053
 • 006058
 • 007017
 • 008001
 • 012100
 • 013011
 • 013043
 • 016066
 • 017096
 • 018061
 • 018078
 • 019037
 • 026118
 • 028028
 • 029025
 • 029052
 • 036009
 • 038008
 • 041005
 • 041014
 • 041042
 • 043038
 • 043065
 • 046008
 • 046021
 • 054025
 • 072027
 • 086007
بَيَّنَّا(فعل) ← روشن کردیم4
 • 002118
 • 002159
 • 003118
 • 057017
الْبَيِّنَات‌ِ(اسم) ← دلایل روشن28
 • 002087
 • 002092
 • 002159
 • 002253
 • 003183
 • 003184
 • 005032
 • 005110
 • 007101
 • 009070
 • 010013
 • 010074
 • 014009
 • 016044
 • 020072
 • 029039
 • 030009
 • 030047
 • 035025
 • 040022
 • 040028
 • 040034
 • 040050
 • 040083
 • 043063
 • 057025
 • 061006
 • 064006
بَيِّنَات‌ٍ(اسم) ← دلایل روشن15
 • 002099
 • 002185
 • 010015
 • 017101
 • 019073
 • 022016
 • 022072
 • 024001
 • 028036
 • 034043
 • 045017
 • 045025
 • 046007
 • 057009
 • 058005
الْبَيِّنَات‌ُ(اسم) ← دلایل روشن7
 • 002209
 • 002213
 • 002253
 • 003086
 • 003105
 • 004153
 • 040066
بَيِّنَات‌ٌ(اسم) ← دلایل روشن2
 • 003097
 • 029049
بَيِّنَة‌ً(اسم) ← دلیل روشن1
 • 029035
بَيِّنَة‌ٍ(اسم) ← دلیل روشن12
 • 002211
 • 006057
 • 007105
 • 008042
 • 011017
 • 011028
 • 011053
 • 011063
 • 011088
 • 035040
 • 047014
بَيِّنَة‌ُ(اسم) ← دلیل روشن1
 • 020133
الْبَيِّنَة‌ُ(اسم) ← دلیل روشن2
 • 098001
 • 098004
بَيِّنَة‌ٌ(اسم) ← دلیل روشن3
 • 006157
 • 007073
 • 007085
بَيَّنُوا(فعل) ← روشن کردند1
 • 002160
تِبْيَانَاً(اسم) ← روشنگر،روشن کردن1
 • 016089
تَبَيَّن‌َ(فعل) ← روشن شد11
 • 002109
 • 002256
 • 002259
 • 004115
 • 008006
 • 009113
 • 009114
 • 014045
 • 029038
 • 047025
 • 047032
تُبَيِّن‌َ(فعل) ← روشن می‌کنی2
 • 016044
 • 016064
تُبَيِّنُ(فعل) ← روشن می‌کنید1
 • 003187
تَبَيَّنَت‌ْ(فعل) ← روشن شد1
 • 034014
تَبَيَّنُوا(فعل) ← دقت و تأمل کنید3
 • 004094
 • 049006
تَسْتَبِين‌َ(فعل) ← روشن می‌شود1
 • 006055
مُبِينَاً(اسم) ← روشنگر13
 • 004020
 • 004050
 • 004091
 • 004101
 • 004112
 • 004119
 • 004144
 • 004153
 • 004174
 • 017053
 • 033036
 • 033058
 • 048001
الْمُبِين‌ِ(اسم) ← روشنگر7
 • 012001
 • 026002
 • 027079
 • 028002
 • 043002
 • 044002
 • 081023
مُبِين‌ٍ(اسم) ← روشنگر39
 • 003164
 • 006059
 • 006074
 • 007060
 • 010061
 • 011006
 • 011096
 • 012008
 • 012030
 • 014010
 • 015001
 • 015079
 • 019038
 • 021054
 • 023045
 • 026030
 • 026097
 • 026195
 • 027001
 • 027021
 • 027075
 • 028085
 • 031011
 • 034024
 • 034003
 • 036012
 • 036024
 • 036047
 • 039022
 • 040023
 • 043018
 • 043040
 • 044010
 • 044019
 • 046032
 • 051038
 • 052038
 • 062002
 • 067029
الْمُبِين‌ُ(اسم) ← روشنگر15
 • 005092
 • 006016
 • 015089
 • 016035
 • 016082
 • 022011
 • 024025
 • 024054
 • 027016
 • 029018
 • 036017
 • 037106
 • 039015
 • 045030
 • 064012
مُبِين‌ٌ(اسم) ← روشنگر45
 • 002168
 • 002208
 • 005015
 • 005110
 • 006007
 • 006142
 • 007022
 • 007107
 • 007184
 • 010002
 • 010076
 • 011007
 • 011025
 • 012005
 • 015018
 • 016004
 • 016103
 • 022049
 • 024012
 • 026032
 • 026115
 • 027013
 • 028015
 • 028018
 • 029050
 • 034043
 • 036060
 • 036069
 • 036077
 • 037015
 • 037113
 • 037156
 • 038070
 • 043015
 • 043029
 • 043062
 • 044013
 • 044033
 • 046007
 • 046009
 • 051050
 • 051051
 • 061006
 • 067026
 • 071002
مُبَيِّنَات‌ٍ(اسم) ← روشنگرها3
 • 024034
 • 024046
 • 065011
مُبَيِّنَة‌ٍ(اسم) ← روشنگر3
 • 004019
 • 033030
 • 065001
الْمُسْتَبِين‌َ(اسم) ← روشن1
 • 037117
نُبَيِّن‌َ(فعل) ← روشن می‌کنیم2
 • 006105
 • 022005
نُبَيِّن‌ُ(فعل) ← روشن می‌کنیم1
 • 005075
يُبِين‌ُ(فعل) ← روشن می‌کند1
 • 043052
يُبَيِّن‌َ(فعل) ← روشن می‌کند5
 • 004026
 • 009115
 • 014004
 • 016039
 • 016092
يُبَيِّن‌ُ(فعل) ← روشن می‌کند15
 • 002187
 • 002219
 • 002221
 • 002230
 • 002242
 • 002266
 • 003103
 • 004176
 • 005015
 • 005019
 • 005089
 • 024018
 • 024058
 • 024059
 • 024061
يُبَيِّنْ(فعل) ← روشن می‌کند3
 • 002068
 • 002069
 • 002070
يَتَبَيَّن‌َ(فعل) ← روشن می‌شود3
 • 002187
 • 009043
 • 041053
تبع(44)
اتِّبَاع‌َ(اسم) ← پیروی کردن1
 • 004157
اتِّبَاع‌ٌ(اسم) ← پیروی کردن1
 • 002178
أَتَّبِع‌ُ(فعل) ← پیروی می‌کنم6
 • 006050
 • 006056
 • 007203
 • 010015
 • 018066
 • 046009
أَتَّبِعْ(فعل) ← پیروی می‌کنم1
 • 028049
أَتْبَعَ(فعل) ← دنبال کرد8
 • 007175
 • 010090
 • 015018
 • 018085
 • 018089
 • 018092
 • 020078
 • 037010
اتَّبَع‌َ(فعل) ← پیروی کرد21
 • 003020
 • 003162
 • 004125
 • 005016
 • 007176
 • 008064
 • 011027
 • 011116
 • 012108
 • 015042
 • 018028
 • 020016
 • 020047
 • 020123
 • 023071
 • 026111
 • 026215
 • 028035
 • 028050
 • 030029
 • 036011
اتَّبِع‌ْ(فعل) ← پیروی کن9
 • 006106
 • 010109
 • 015065
 • 016123
 • 019043
 • 031015
 • 033002
 • 045018
 • 075018
اتَّبَعَتْ(فعل) ← پیروی کرد1
 • 052021
اتَّبَعْت‌َ(فعل) ← پیروی کردی4
 • 002120
 • 002145
 • 013037
 • 018070
اتَّبَعْت‌ُ(فعل) ← پیروی کردم1
 • 012038
اتَّبَعْتُم(فعل) ← پیروی کردید2
 • 004083
 • 007090
أَتْبَعْنَا(فعل) ← دنبال کردیم2
 • 023044
 • 028042
اتَّبَعْنَا(فعل) ← پیروی کردیم2
 • 003053
 • 003167
أَتْبَعُوا(فعل) ← دنبال کردند1
 • 026060
اتَّبَعُوا(فعل) ← پیروی کردند23
 • 002102
 • 002166
 • 002167
 • 003055
 • 003068
 • 003174
 • 007157
 • 009042
 • 009100
 • 009117
 • 011059
 • 011097
 • 019059
 • 034020
 • 040007
 • 047003
 • 047014
 • 047016
 • 047028
 • 054003
 • 057027
 • 071021
اتَّبِعُوا(فعل) ← پیروی کنید15
 • 002170
 • 003031
 • 003095
 • 006153
 • 006155
 • 007003
 • 007158
 • 020090
 • 029012
 • 031021
 • 036020
 • 036021
 • 039055
 • 040038
 • 043061
اتُّبِعُوا(فعل) ← پیروی شدند1
 • 002166
أُتْبِعُوا(فعل) ← دنبال شدند2
 • 011060
 • 011099
تَابِع‌ٍ(اسم) ← پیرو،خدمتکار2
 • 002145
التَّابِعِين‌َ(اسم) ← پیروان،خدمتکاران1
 • 024031
تَبَعَاً(اسم) ← پیرو2
 • 014021
 • 040047
تَبِعَ(فعل) ← پیروی کرد6
 • 002038
 • 003073
 • 007018
 • 014036
 • 017063
 • 038085
تُبَّع‌ٍ(اسم) ← لقب پادشاهان یمن2
 • 044037
 • 050014
تَبِعُوا(فعل) ← پیروی کردند1
 • 002145
تَبِيعَاً(اسم) ← دادخواه و خونخواه1
 • 017069
تَتَّبِع‌َ(فعل) ← پیروی می‌کنی2
 • 002120
 • 020093
تَتَّبِع‌ْ(فعل) ← پیروی می‌کنی7
 • 005048
 • 005049
 • 006150
 • 007142
 • 038026
 • 042015
 • 045018
تَتْبَعُ(فعل) ← دنبال می‌کند1
 • 079007
تَتَّبِعَا(فعل) ← پیروی می‌کنید1
 • 010089
تَتَّبِعُوا(فعل) ← پیروی می‌کنید9
 • 002168
 • 002208
 • 004135
 • 005077
 • 006142
 • 006153
 • 007003
 • 024021
 • 048015
تَتَّبِعُون‌َ(فعل) ← پیروی می‌کنید3
 • 006148
 • 017047
 • 025008
مُتَّبَعُون‌َ(اسم) ← پیروی شدگان2
 • 026052
 • 044023
مُتَتَابِعَيْن‌ِ(اسم) ← دو پیاپی2
 • 004092
 • 058004
نَتَّبِع‌َ(فعل) ← پیروی می‌کنیم2
 • 020134
 • 028047
نَتَّبِع‌ُ(فعل) ← پیروی می‌کنیم4
 • 002170
 • 026040
 • 031021
 • 054024
نَتَّبِعْ(فعل) ← پیروی می‌کنیم3
 • 014044
 • 028057
 • 048015
نُتْبِعُ(فعل) ← دنبال می‌کنیم1
 • 077017
يَتَّبِع‌ُ(فعل) ← پیروی می‌کند5
 • 002143
 • 010036
 • 010066
 • 022003
 • 026224
يَتَّبِع‌ْ(فعل) ← پیروی می‌کند2
 • 004115
 • 024021
يَتْبَعُ(فعل) ← دنبال می‌کند1
 • 002263
يُتَّبَع‌َ(فعل) ← پیروی می‌شود1
 • 010035
يَتَّبِعُوا(فعل) ← پیروی می‌کنند1
 • 007193
يَتَّبِعُون‌َ(فعل) ← پیروی می‌کنند10
 • 003007
 • 004027
 • 006116
 • 007157
 • 010066
 • 020108
 • 028050
 • 039018
 • 053023
 • 053028
يُتْبِعُون‌َ(فعل) ← دنبال می‌کنند1
 • 002262
ترب(8)
أَتْرَابَاً(اسم) ← مثل و همانند2
 • 056037
 • 078033
أَتْرَاب‌ٌ(اسم) ← مثل و همانند1
 • 038052
التَّرَائِب‌ِ(اسم) ← استخوانهای بالای سینه1
 • 086007
تُرَابَاً(اسم) ← زمین و خاک روی آن9
 • 013005
 • 023035
 • 023082
 • 027067
 • 037016
 • 037053
 • 050003
 • 056047
 • 078040
التُّرَاب‌ِ(اسم) ← زمین و خاک روی آن1
 • 016059
تُرَاب‌ٍ(اسم) ← زمین و خاک روی آن6
 • 003059
 • 018037
 • 022005
 • 030020
 • 035011
 • 040067
تُرَاب‌ٌ(اسم) ← زمین و خاک روی آن1
 • 002264
مَتْرَبَة‌ٍ(اسم) ← فقر و فاقه،بیچارگی1
 • 090016
ترف(6)
أُتْرِفْتُمْ(فعل) ← مترف و مرفه شُدید1
 • 021013
أَتْرَفْنَا(فعل) ← مترف و مرفه کردیم1
 • 023033
أُتْرِفُوا(فعل) ← مترف و مرفه شدند1
 • 011116
مُتْرَفُو(اسم) ← مترف و مرفه شدگان2
 • 034034
 • 043023
مُتْرَفِي(اسم) ← مترف و مرفه شدگان2
 • 017016
 • 023064
مُتْرَفِين‌َ(اسم) ← مترف و مرفه شدگان1
 • 056045
ترک(16)
اتْرُكْ(فعل) ← رها کن،بجای بگذار1
 • 044024
تَارِك‌ٌ(اسم) ← رها کننده،بجای گذارنده1
 • 011012
تَارِكُوا(اسم) ← رها کنندگان،بجای گذارندگان1
 • 037036
تَارِكِي(اسم) ← رها کنندگان،بجای گذارندگان1
 • 011053
تَتْرُكْ(فعل) ← رها می‌کنی،بجای می‌گذاری1
 • 007176
تُتْرَكُوا(فعل) ← رها می‌شوید،بجای گذاشته می‌شوبد1
 • 009016
تُتْرَكُون‌َ(فعل) ← رها می‌شوید،بجای گذاشته می‌شوبد1
 • 026146
تَرَك‌َ(فعل) ← رها کرد،بجای گذارد14
 • 002017
 • 002180
 • 002248
 • 002264
 • 004007
 • 004011
 • 004012
 • 004033
 • 004176
 • 016061
 • 035045
تَرَكْت‌ُ(فعل) ← رها کردم،بجای گذاردم2
 • 012037
 • 023100
تَرَكْتُمْ(فعل) ← رها کردید،بجای گذاردید4
 • 004012
 • 006094
 • 059005
تَرَكْن‌َ(فعل) ← رها کردند،بجای گذاردند1
 • 004012
تَرَكْنَا(فعل) ← رها کردیم،بجای گذاردیم9
 • 012017
 • 018099
 • 029035
 • 037078
 • 037108
 • 037119
 • 037129
 • 051037
 • 054015
تَرَكُوا(فعل) ← رها کردند،بجای گذاردند3
 • 004009
 • 044025
 • 062011
نَتْرُك‌َ(فعل) ← رها کردیم،بجای گذاردیم1
 • 011087
يُتْرَك‌َ(فعل) ← رها می‌شود،بجای گذاشته می‌شود1
 • 075036
يُتْرَكُوا(فعل) ← رها می‌شوند،بجای گذاشته می‌شوند1
 • 029002
وسق(2)
اتَّسَق‌َ(فعل) ← کامل شد1
 • 084018
وَسَق‌َ(فعل) ← جمع و جور کرد1
 • 084017
وقی(30)
اتَّق‌ِ(فعل) ← پروا کن3
 • 002206
 • 033001
 • 033037
اتَّقَوْا(فعل) ← پروا کردند19
 • 002103
 • 002212
 • 003015
 • 003172
 • 003198
 • 005065
 • 005093
 • 007096
 • 007201
 • 012109
 • 013035
 • 016128
 • 016030
 • 019072
 • 039020
 • 039061
 • 039073
اتَّقُوا(فعل) ← پروا کنید78
 • 002024
 • 002041
 • 002048
 • 002123
 • 002189
 • 002194
 • 002196
 • 002197
 • 002203
 • 002223
 • 002231
 • 002233
 • 002278
 • 002281
 • 002282
 • 003050
 • 003102
 • 003123
 • 003130
 • 003131
 • 003200
 • 004001
 • 004131
 • 005002
 • 005004
 • 005007
 • 005008
 • 005011
 • 005035
 • 005057
 • 005088
 • 005096
 • 005100
 • 005108
 • 005112
 • 006072
 • 006155
 • 008001
 • 008025
 • 008069
 • 009119
 • 011078
 • 015069
 • 016002
 • 022001
 • 023052
 • 026108
 • 026110
 • 026126
 • 026131
 • 026132
 • 026144
 • 026150
 • 026163
 • 026179
 • 026184
 • 029016
 • 030031
 • 031033
 • 033070
 • 036045
 • 039010
 • 039016
 • 043063
 • 049001
 • 049010
 • 049012
 • 057028
 • 058009
 • 059007
 • 059018
 • 060011
 • 064016
 • 065001
 • 065010
 • 071003
أَتْقَی(اسم) ← پرهیزگارتر،پرهیزگارترین1
 • 049013
الْأَتْقَي‌(اسم) ← پرهیزگارتر،پرهیزگارترین1
 • 092017
اتَّقَي‌(فعل) ← پروا کرد7
 • 002189
 • 002203
 • 003076
 • 004077
 • 007035
 • 053032
 • 092005
اتَّقَيْتُن‌َّ(فعل) ← پروا کردید1
 • 033032
اتَّقِين‌َ(فعل) ← پروا کنید1
 • 033055
تَتَّقُوا(فعل) ← پروا می‌کنید11
 • 002224
 • 003028
 • 003120
 • 003125
 • 003179
 • 003186
 • 004128
 • 004129
 • 007063
 • 008029
 • 047036
تَتَّقُون‌َ(فعل) ← پروا می‌کنید19
 • 002021
 • 002063
 • 002179
 • 002183
 • 006153
 • 007065
 • 007171
 • 010031
 • 016052
 • 023023
 • 023032
 • 023087
 • 026106
 • 026124
 • 026142
 • 026161
 • 026177
 • 037124
 • 073017
تَق‌ِ(فعل) ← حفظ می‌کنی1
 • 040009
تُقَاة‌ً(اسم) ← تقیّه1
 • 003028
تُقَاۀِ(اسم) ← تقیّه1
 • 003102
تَقْوَی(اسم) ← پرهیزگاری4
 • 009109
 • 022032
 • 047017
 • 091008
التَّقْوَي(اسم) ← پرهیزگاری13
 • 002197
 • 002237
 • 005002
 • 005008
 • 007026
 • 009108
 • 020132
 • 022037
 • 048026
 • 049003
 • 058009
 • 074056
 • 096012
تَقِي(فعل) ← حفظ می‌کند2
 • 016081
تَقِيَّاً(اسم) ← پرهیزگار3
 • 019013
 • 019018
 • 019063
قِ(فعل) ← حفظ کن5
 • 002201
 • 003016
 • 003191
 • 040007
 • 040009
قُوا(فعل) ← حفظ کنید1
 • 066006
الْمُتَّقُون‌َ(اسم) ← پرهیزگاران6
 • 002177
 • 008034
 • 013035
 • 025015
 • 039033
 • 047015
الْمُتَّقِين‌َ(اسم) ← پرهیزگاران43
 • 002002
 • 002066
 • 002180
 • 002194
 • 002241
 • 003076
 • 003115
 • 003133
 • 003138
 • 005027
 • 005046
 • 007128
 • 009004
 • 009007
 • 009036
 • 009044
 • 009123
 • 011049
 • 015045
 • 016030
 • 016031
 • 019085
 • 019097
 • 021048
 • 024034
 • 025074
 • 026090
 • 028083
 • 038028
 • 038049
 • 039057
 • 043035
 • 043067
 • 044051
 • 045019
 • 050031
 • 051015
 • 052017
 • 054054
 • 068034
 • 069048
 • 077041
 • 078031
وَاق‌ٍ(اسم) ← حافظ3
 • 013034
 • 013037
 • 040021
وَقَی(فعل) ← حفظ کرد5
 • 040045
 • 044056
 • 052018
 • 052027
 • 076011
يَتَّق‌ِ(فعل) ← پروا می‌کند4
 • 012090
 • 065002
 • 065004
 • 065005
يَتَّق‌ِ(فعل) ← پروا می‌کند2
 • 002282
 • 002283
يَتَّقْ(فعل) ← پروا می‌کند1
 • 024052
يَتَّقُوا(فعل) ← پروا می‌کنند1
 • 004009
يَتَّقُون‌َ(فعل) ← پروا می‌کنند18
 • 002187
 • 006032
 • 006051
 • 006069
 • 007156
 • 007164
 • 007169
 • 008056
 • 009115
 • 010006
 • 010063
 • 012057
 • 020113
 • 026011
 • 027053
 • 039028
 • 041018
يَتَّقِي(فعل) ← پروا می‌کند1
 • 039024
يُوق‌َ(فعل) ← حفظ می‌شود2
 • 059009
 • 064016
تقن(1)
أَتْقَن‌َ(فعل) ← محکم و استوار کرد1
 • 027088
تلو(19)
أَتْل‌ُ(فعل) ← تلاوت می‌کنم1
 • 006151
اتْل‌ُ(فعل) ← تلاوت کن6
 • 005027
 • 007175
 • 010071
 • 018027
 • 026069
 • 029045
أَتْلُو(فعل) ← تلاوت می‌کنم1
 • 018083
أَتْلُوَ(فعل) ← تلاوت می‌کنم1
 • 027092
اتْلُوا(فعل) ← تلاوت کنید1
 • 003093
التَّالِيَات‌ِ(اسم) ← تلاوت کنندگان1
 • 037003
تَتْلُوَ(فعل) ← تلاوت می‌کنی1
 • 013030
تَتْلُو(فعل) ← تلاوت می‌کند1
 • 002102
تَتْلُو(فعل) ← تلاوت می‌کنی3
 • 010061
 • 028045
 • 029048
تَتْلُون‌َ(فعل) ← تلاوت می‌کنید1
 • 002044
تُتْلَي‌(فعل) ← تلاوت می‌شود16
 • 003101
 • 008031
 • 010015
 • 019058
 • 019073
 • 022072
 • 023066
 • 023105
 • 031007
 • 034043
 • 045008
 • 045025
 • 045031
 • 046007
 • 068015
 • 083013
تَلاَ(فعل) ← در پی درآمد1
 • 091002
تِلاَوَۀِ(اسم) ← تلاوت1
 • 002121
تَلَوْتُ(فعل) ← تلاوت کردم1
 • 010016
تُلِيَت‌ْ(فعل) ← تلاوت شد1
 • 008002
نَتْلُوا(فعل) ← تلاوت می‌کنیم5
 • 002252
 • 003058
 • 003108
 • 028003
 • 045006
يَتْلُو(فعل) ← تلاوت می‌کند،در پی در می‌آید8
 • 002129
 • 002151
 • 003164
 • 011017
 • 028059
 • 062002
 • 065011
 • 098002
يَتْلُون‌َ(فعل) ← تلاوت می‌کنند6
 • 002113
 • 002121
 • 003113
 • 022072
 • 035029
 • 039071
يُتْلَي(فعل) ← تلاوت می‌شود7
 • 004127
 • 005001
 • 017107
 • 022030
 • 028053
 • 029051
 • 033034
تمم(13)
أَتَمَّ(فعل) ← تمام کرد2
 • 002124
 • 012006
أُتِم‌َّ(فعل) ← تمام می‌کنم1
 • 002150
أَتْمِم‌ْ(فعل) ← تمام کن1
 • 066008
أَتْمَمْت‌َ(فعل) ← تمام کردی1
 • 028027
أَتْمَمْت‌ُ(فعل) ← تمام کردم1
 • 005003
أَتْمَمْنَا(فعل) ← تمام کردیم1
 • 007142
أَتِمُّوا(فعل) ← تمام کنید3
 • 002187
 • 002196
 • 009004
تَم‌َّ(فعل) ← تمام شد1
 • 007142
تَمَامَاً(اسم) ← تمام،کامل1
 • 006154
تَمَّت‌ْ(فعل) ← تمام شد3
 • 006115
 • 007137
 • 011119
مُتِم‌ُّ(اسم) ← تمام کننده1
 • 061008
يُتِم‌َّ(فعل) ← تمام می‌کند4
 • 002233
 • 005006
 • 009032
 • 048002
يُتِم‌ُّ(فعل) ← تمام می‌کند2
 • 012006
 • 016081
توب(27)
أَتُوب‌ُ(فعل) ← باز می‌گردانم1
 • 002160
تَائِبَات‌ٍ(اسم) ← زنان توبه کننده1
 • 066005
التَّائِبُون‌َ(اسم) ← مردان توبه کننده1
 • 009112
تَاب‌َ(فعل) ← توبه کرد18
 • 002037
 • 002054
 • 002187
 • 005039
 • 005071
 • 006054
 • 009117
 • 009118
 • 011112
 • 019060
 • 020082
 • 020122
 • 025070
 • 025071
 • 028067
 • 058013
 • 073020
تَابَا(فعل) ← توبه کردند1
 • 004016
تَابُوا(فعل) ← توبه کردند10
 • 002160
 • 003089
 • 004146
 • 005034
 • 007153
 • 009005
 • 009011
 • 016119
 • 024005
 • 040007
تُب‌ْ(فعل) ← توبه کن1
 • 002128
تُبْت‌ُ(فعل) ← توبه کردم3
 • 004018
 • 007143
 • 046015
تُبْتُمْ‌(فعل) ← توبه کردید2
 • 002279
 • 009003
تَتُوبَا(فعل) ← توبه می‌کنید1
 • 066004
تَوَّابَاً(اسم) ← بسیار توبه پذیر3
 • 004016
 • 004064
 • 110003
التَّوَّاب‌ُ(اسم) ← بسیار توبه پذیر6
 • 002037
 • 002054
 • 002128
 • 002160
 • 009104
 • 009118
تَوَّاب‌ٌ(اسم) ← بسیار توبه پذیر2
 • 024010
 • 049012
التَّوَّابِين‌َ(اسم) ← توبه کنندگان1
 • 002222
التَّوْب‌ِ(اسم) ← توبه1
 • 040003
التَّوْبَة‌َ(اسم) ← توبه2
 • 009104
 • 042025
تَوْبَة‌ً(اسم) ← توبه2
 • 004092
 • 066008
تَوْبَۀُ(اسم) ← توبه1
 • 003090
التَّوْبَة‌ُ(اسم) ← توبه2
 • 004017
 • 004018
تُوبُوا(فعل) ← توبه کنید7
 • 002054
 • 011003
 • 011052
 • 011061
 • 011090
 • 024031
 • 066008
مَتَابَاً(اسم) ← بازگشت1
 • 025071
مَتَاب‌ِ(اسم) ← بازگشت1
 • 013030
يَتُب‌ْ(فعل) ← توبه می‌کند1
 • 049011
يَتُوب‌َ(فعل) ← توبه می‌کند6
 • 003128
 • 004026
 • 004027
 • 009102
 • 033024
 • 033073
يَتُوب‌ُ(فعل) ← توبه می‌کند6
 • 004017
 • 005039
 • 009015
 • 009027
 • 009106
 • 025071
يَتُوبُوا(فعل) ← توبه می‌کنند3
 • 009074
 • 009118
 • 085010
يَتُوبُون‌َ(فعل) ← توبه می‌کنند3
 • 004017
 • 005074
 • 009126
وکا(5)
أَتَوَكَّأُ(فعل) ← تکیه می‌کنم1
 • 020018
مُتَّكَأً(اسم) ← تکیه گاه1
 • 012031
مُتَّكِئُون‌َ(اسم) ← تکیه کنندگان1
 • 036056
مُتَّكِئِين‌َ(اسم) ← تکیه کنندگان7
 • 018031
 • 038051
 • 052020
 • 055054
 • 055076
 • 056016
 • 076013
يتَّكِئُون‌َ(فعل) ← تکیه می‌کنند1
 • 043034
ثوب(15)
أَثَابَ(فعل) ← جزا داد3
 • 003153
 • 005085
 • 048018
ثَواب‌َ(اسم) ← جزا و پاداش4
 • 003145
 • 003148
 • 004134
ثَوَابَاً(اسم) ← جزا و پاداش4
 • 003195
 • 018044
 • 018046
 • 019076
ثَوَاب‌ِ(اسم) ← جزا و پاداش1
 • 003148
الثَّوَاب‌ِ(اسم) ← جزا و پاداش1
 • 003195
ثَوَاب‌ُ(اسم) ← جزا و پاداش2
 • 004134
 • 028080
الثَّوَاب‌ُ(اسم) ← جزا و پاداش1
 • 018031
ثُوِّب‌َ(فعل) ← جزا داده شد1
 • 083036
ثِيَابَ(اسم) ← لباس ها5
 • 011005
 • 024058
 • 024060
 • 071007
 • 074004
ثِيَابَاً(اسم) ← لباس ها1
 • 018031
ثِيَاب‌ُ(اسم) ← لباس ها1
 • 076021
ثِيَاب‌ٌ(اسم) ← لباس ها1
 • 022019
مَثَابَة‌ً(اسم) ← محل بازگشت و اجتماع1
 • 002125
مَثُوبَة‌ً(اسم) ← جزا و پاداش،سرنوشت1
 • 005060
مَثُوبَة‌ٌ(اسم) ← جزا و پاداش،سرنوشت1
 • 002103
اثث(1)
أَثَاثَاً(اسم) ← لوازم زندگی2
 • 016080
 • 019074
ثور(2)
أَثَارُوا(فعل) ← زیر و رو کردند1
 • 030009
تُثِيرُ(فعل) ← زیرورو می‌کند3
 • 002071
 • 030048
 • 035009
ثقل(15)
اثَّاقَلْتُمْ(فعل) ← سنگینی کردید1
 • 009038
أَثْقَالَ(اسم) ← بارهای سنگین3
 • 016007
 • 029013
 • 099002
أَثْقَالاً(اسم) ← بارهای سنگین1
 • 029013
أَثْقَالِ(اسم) ← بارهای سنگین1
 • 029013
أَثْقَلَتْ(فعل) ← سنگین شد1
 • 007189
الثِّقَال‌َ(اسم) ← سنگین بار1
 • 013012
ثِقَالاً(اسم) ← سنگین بار2
 • 007057
 • 009041
الثَّقَلاَن‌ِ(اسم) ← دو گروه انس و جن1
 • 055031
ثَقُلَت‌ْ(فعل) ← سنگین شد4
 • 007008
 • 007187
 • 023102
 • 101006
ثَقِيلاً(اسم) ← سنگین2
 • 073005
 • 076027
مِثْقَال‌َ(اسم) ← هم وزن،به سنگینی6
 • 004040
 • 021047
 • 031016
 • 034022
 • 099007
 • 099008
مِثْقَال‌ِ(اسم) ← هم وزن،به سنگینی1
 • 010061
مِثْقَال‌ُ(اسم) ← هم وزن،به سنگینی1
 • 034003
مُثْقَلَة‌ٌ(اسم) ← سنگین بار1
 • 035018
مُثْقَلُون‌َ(اسم) ← سنگین بارها2
 • 052040
 • 068046
ثبت(15)
اثْبُتُوا(فعل) ← استوار باشید1
 • 008045
تَثْبِيتَاً(اسم) ← استوار کردن2
 • 002265
 • 004066
الثَّابِت‌ِ(اسم) ← ثابت و استوار1
 • 014027
ثَابِت‌ٌ(اسم) ← ثابت و استوار1
 • 014024
ثَبِّت‌ْ(فعل) ← استوار کن2
 • 002250
 • 003147
ثَبَّتْنَا(فعل) ← استوار کردیم1
 • 017074
ثَبِّتُوا(فعل) ← استوار کنید1
 • 008012
ثُبُوتِ(اسم) ← استوار شدن1
 • 016094
نُثَبِّت‌َ(فعل) ← استوار می‌کنیم1
 • 025032
نُثَبِّت‌ُ(فعل) ← استوار می‌کنیم1
 • 011120
يُثَبِّت‌َ(فعل) ← استوار می‌کند2
 • 008011
 • 016102
يُثَبِّت‌ُ(فعل) ← استوار می‌کند1
 • 014027
يُثَبِّت‌ْ(فعل) ← استوار می‌کند1
 • 047007
يُثْبِت‌ُ(فعل) ← ثابت می‌کند1
 • 013039
يُثْبِتُوا(فعل) ← ثابت می‌کنند1
 • 008030
ثخن(2)
أَثْخَنْتُمْ(فعل) ← غلبه کامل یافتید1
 • 047004
يُثْخِن‌َ(فعل) ← غلبه کامل می‌یابد1
 • 008067
اثل(1)
أَثْل‌ٍ(اسم) ← درخت گز و خاردار1
 • 034016
ثمر(8)
أَثْمَرَ(فعل) ← میوه داد2
 • 006099
 • 006141
ثَمَرِ(اسم) ← میوه4
 • 006099
 • 006141
 • 018042
 • 036035
ثَمَرٌ(اسم) ← میوه1
 • 018034
ثَمَرَات‌ِ(اسم) ← میوه ها1
 • 016067
الثَّمَرَات‌ِ(اسم) ← میوه ها12
 • 002022
 • 002126
 • 002155
 • 002266
 • 007057
 • 007130
 • 013003
 • 014032
 • 014037
 • 016011
 • 016069
 • 047015
ثَمَرَات‌ٍ(اسم) ← میوه ها2
 • 035027
 • 041047
ثَمَرَات‌ُ(اسم) ← میوه ها1
 • 028057
ثَمَرَة‌ٍ(اسم) ← میوه ای1
 • 002025
ثنی(13)
اثْنَا(اسم) ← دو1
 • 009036
اثْنَان‌ِ(اسم) ← دو،جفت1
 • 005106
اثْنَتَا(اسم) ← دو2
 • 002060
 • 007160
اثْنَتَي‌ْ(اسم) ← دو1
 • 007160
اثْنَتَيْن‌ِ(اسم) ← دو،جفت4
 • 004011
 • 004176
 • 040011
اثْنَي‌ْ(اسم) ← دو1
 • 005012
اثْنَيْن‌ِ(اسم) ← دو،جفت10
 • 006143
 • 006144
 • 009040
 • 011040
 • 013003
 • 016051
 • 023027
 • 036014
ثَانِي‌َ(اسم) ← دوم،(با ترکیب ثانی اثنین یعنی) يكى از آن دو تا،(با ترکیب ثانی عطفه یعنی) شکننده پهلو که كنايه از روگرداندن است2
 • 009040
 • 022009
مَثَانِي‌َ(اسم) ← دوتاها1
 • 039023
الْمَثَانِي‌(اسم) ← دوتاها1
 • 015087
مَثْنَي‌(اسم) ← دوتا3
 • 004003
 • 034046
 • 035001
يَثْنُون‌َ(فعل) ← بهم نزدیک می‌کنند،در کنار هم قرار می‌دهند1
 • 011005
يَسْتَثْنُون‌َ(فعل) ← استثنا می‌کنند1
 • 068018
جیا(10)
أَجَاءَ(فعل) ← آورد1
 • 019023
جَاءَ(فعل) ← آمد،آورد171
 • 002087
 • 002089
 • 002092
 • 002101
 • 002120
 • 002145
 • 002275
 • 003019
 • 003061
 • 003081
 • 003086
 • 003105
 • 003183
 • 004043
 • 004083
 • 004170
 • 004174
 • 005006
 • 005015
 • 005019
 • 005048
 • 005070
 • 005084
 • 006005
 • 006034
 • 006043
 • 006054
 • 006061
 • 006091
 • 006104
 • 006157
 • 006160
 • 007004
 • 007005
 • 007034
 • 007063
 • 007069
 • 007113
 • 007143
 • 008019
 • 009048
 • 009090
 • 009128
 • 010022
 • 010047
 • 010049
 • 010076
 • 010077
 • 010080
 • 010093
 • 010094
 • 010108
 • 011012
 • 011040
 • 011058
 • 011066
 • 011069
 • 011076
 • 011078
 • 011082
 • 011094
 • 011101
 • 011120
 • 012050
 • 012058
 • 012072
 • 012096
 • 012100
 • 012110
 • 013037
 • 015061
 • 015067
 • 016061
 • 016113
 • 017005
 • 017007
 • 017081
 • 017094
 • 017101
 • 017104
 • 018055
 • 018098
 • 019043
 • 020072
 • 023027
 • 023044
 • 023068
 • 023070
 • 023099
 • 024039
 • 025029
 • 026041
 • 026206
 • 027008
 • 027036
 • 027089
 • 027090
 • 028020
 • 028025
 • 028036
 • 028037
 • 028048
 • 028084
 • 028085
 • 029010
 • 029039
 • 029053
 • 029068
 • 033019
 • 034032
 • 034043
 • 034049
 • 035037
 • 035042
 • 035045
 • 036013
 • 036020
 • 037037
 • 037084
 • 038004
 • 039032
 • 039033
 • 040025
 • 040028
 • 040029
 • 040034
 • 040066
 • 040078
 • 041041
 • 042014
 • 043029
 • 043030
 • 043038
 • 043047
 • 043053
 • 043063
 • 044013
 • 044017
 • 045017
 • 046007
 • 047018
 • 049006
 • 050002
 • 050005
 • 050033
 • 051026
 • 053023
 • 054004
 • 054041
 • 057014
 • 060001
 • 060010
 • 060012
 • 061006
 • 063001
 • 063011
 • 067009
 • 069009
 • 071004
 • 080002
 • 080008
 • 089022
 • 110001
جَاءَت‌ْ(فعل) ← آمد،آورد44
 • 002209
 • 002211
 • 002213
 • 002253
 • 004153
 • 005032
 • 006031
 • 006109
 • 006124
 • 007037
 • 007043
 • 007053
 • 007073
 • 007085
 • 007101
 • 007126
 • 007131
 • 010013
 • 010022
 • 010057
 • 010097
 • 011069
 • 011074
 • 011077
 • 012019
 • 014009
 • 027013
 • 027042
 • 028025
 • 029031
 • 029033
 • 030009
 • 033009
 • 035025
 • 039059
 • 040083
 • 041014
 • 047018
 • 050019
 • 050021
 • 079034
 • 080033
 • 098004
جَاءُوا(فعل) ← آمدند،آوردند22
 • 003184
 • 004062
 • 004064
 • 004090
 • 005042
 • 005061
 • 006025
 • 007116
 • 010074
 • 012016
 • 012018
 • 024011
 • 024013
 • 025004
 • 027084
 • 030047
 • 033010
 • 039071
 • 039073
 • 041020
 • 058008
 • 059010
جِئْت‌َ(فعل) ← آمدی،آوردی14
 • 002071
 • 005110
 • 007070
 • 007106
 • 007129
 • 010078
 • 011053
 • 018071
 • 018074
 • 020040
 • 020057
 • 021055
 • 030058
 • 046022
جِئْت‌ِ(فعل) ← آمدی،آوردی1
 • 019027
جِئْتُ(فعل) ← آمدم،آوردم7
 • 003049
 • 003050
 • 007105
 • 026030
 • 027022
 • 043024
 • 043063
جِئْتُمْ‌(فعل) ← آمدید،آوردید4
 • 006094
 • 010081
 • 018048
 • 019089
جِئْنَا(فعل) ← آمدیم،آوردیم12
 • 004041
 • 007052
 • 012073
 • 012088
 • 015063
 • 016089
 • 017104
 • 018109
 • 020047
 • 025033
 • 043078
جِيءَ(فعل) ← آورده شد2
 • 039069
 • 089023
اجج(2)
أُجَاجَاً(اسم) ← تلخ و شور1
 • 056070
أُجَاج‌ٌ(اسم) ← تلخ و شور2
 • 025053
 • 035012
جوب(24)
أَجَبْتُمْ(فعل) ← اجابت کردید1
 • 028065
أُجِبْتُمْ‌(فعل) ← اجابت شدید1
 • 005109
أُجِيب‌ُ(فعل) ← اجابت می‌کنم1
 • 002186
أُجِيبَت‌ْ(فعل) ← اجابت شد1
 • 010089
أَجِيبُوا(فعل) ← اجابت کنید1
 • 046031
اسْتَجَاب‌َ(فعل) ← اجابت کرد3
 • 003195
 • 008009
 • 012034
اسْتَجَابُوا(فعل) ← اجابت کردند4
 • 003172
 • 013018
 • 035014
 • 042038
أَسْتَجِب‌ْ(فعل) ← اجابت می‌کنم1
 • 040060
اسْتَجَبْتُمْ‌(فعل) ← اجابت کردید1
 • 014022
استَجَبْنَا(فعل) ← اجابت کردیم4
 • 021076
 • 021084
 • 021088
 • 021090
اسْتُجِيب‌َ(فعل) ← اجابت شد1
 • 042016
اسْتَجِيبُوا(فعل) ← اجابت کنید2
 • 008024
 • 042047
تَسْتَجِيبُون‌َ(فعل) ← اجابت می‌کنید1
 • 017052
جَابُوا(فعل) ← بریدند1
 • 089009
جَوَاب‌َ(اسم) ← پاسخ4
 • 007082
 • 027056
 • 029024
 • 029029
مُجِيب‌ٌ(اسم) ← اجابت کننده1
 • 011061
الْمُجِيبُون‌َ(اسم) ← اجابت کنندگان1
 • 037075
نُجِبْ(فعل) ← اجابت می‌کنیم1
 • 014044
يُجِبْ(فعل) ← اجابت می‌کند1
 • 046032
يُجِيب‌ُ(فعل) ← اجابت می‌کند1
 • 027062
يَسْتَجِيب‌ُ(فعل) ← اجابت می‌کند3
 • 006036
 • 042026
 • 046005
يَسْتَجِيبُوا(فعل) ← اجابت می‌کنند5
 • 011014
 • 013018
 • 018052
 • 028050
 • 028064
يَسْتَجِيبُوا(فعل) ← اجابت می‌کنند2
 • 002186
 • 007194
يَسْتَجِيبُون‌َ(فعل) ← اجابت می‌کنند1
 • 013014
جبی(6)
اجْتَبَی(فعل) ← برگزید4
 • 016121
 • 020122
 • 022078
 • 068050
اجْتَبَيْتَ(فعل) ← برگزیدی1
 • 007203
اجْتَبَيْنَا(فعل) ← برگزیدیم2
 • 006087
 • 019058
الْجَوَاب‌ِ(اسم) ← حوض ها1
 • 034013
يُجْبَي‌(فعل) ← جمع می‌شود1
 • 028057
يَجْتَبِي‌(فعل) ← برمی‌گزیند3
 • 003179
 • 012006
 • 042013
جثث(1)
اجْتُثَّت‌ْ(فعل) ← برکنده شد1
 • 014026
جرح(4)
اجْتَرَحُوا(فعل) ← مرتکب شدند1
 • 045021
جَرَحْتُمْ(فعل) ← کسب کردید1
 • 006060
الْجُرُوح‌َ(اسم) ← زخم ها1
 • 005045
الْجَوَارِح‌ِ(اسم) ← حيوانات صياد اعم از پرندگان و غير پرندگان1
 • 005004
جمع(31)
اجْتَمَعَتْ(فعل) ← اجتماع کرد1
 • 017088
اجْتَمَعُوا(فعل) ← اجتماع کردند1
 • 022073
أَجْمَعُوا(فعل) ← متفق شدند2
 • 012015
 • 012102
أَجْمِعُوا(فعل) ← گرد آورید2
 • 010071
 • 020064
أَجْمَعُون‌َ(اسم) ← همگی3
 • 015030
 • 026095
 • 038073
أَجْمَعِين‌َ(اسم) ← همگی23
 • 002161
 • 003087
 • 006149
 • 007018
 • 007124
 • 011119
 • 012093
 • 015039
 • 015043
 • 015059
 • 015092
 • 016009
 • 021077
 • 026049
 • 026065
 • 026170
 • 027051
 • 032013
 • 037134
 • 038082
 • 038085
 • 043055
 • 044040
تَجْمَعُوا(فعل) ← جمع می‌کنید1
 • 004023
جَامِع‌ٍ(اسم) ← گردآورنده1
 • 024062
جَامِع‌ُ(اسم) ← گردآورنده2
 • 003009
 • 004140
جَمَع‌َ(فعل) ← گرد آورد4
 • 006035
 • 020060
 • 070018
 • 104002
جَمْعَ(اسم) ← گرد آوردن1
 • 075017
جَمْعَاً(اسم) ← گرد آوردن3
 • 018099
 • 028078
 • 100005
جَمْعِ(اسم) ← گرد آوردن1
 • 042029
الْجَمْع‌ِ(اسم) ← گرد آوردن2
 • 042007
 • 064009
جَمْعُ(اسم) ← گرد آوردن1
 • 007048
الْجَمْع‌ُ(اسم) ← گرد آوردن1
 • 054045
جُمِع‌َ(فعل) ← گرد آوری شد2
 • 026038
 • 075009
الْجَمْعَان‌ِ(اسم) ← دو جمعیت4
 • 003155
 • 003166
 • 008041
 • 026061
الْجُمُعَة‌ِ(اسم) ← جمعه1
 • 062009
جَمَعْنَا(فعل) ← گرد آوری کردیم3
 • 003025
 • 018099
 • 077038
جَمَعُوا(فعل) ← گرد آوری کردند1
 • 003173
جَمِيعَاً(اسم) ← همگی49
 • 002029
 • 002038
 • 002148
 • 002165
 • 003103
 • 004071
 • 004139
 • 004140
 • 004172
 • 005017
 • 005032
 • 005036
 • 005048
 • 005105
 • 006022
 • 006128
 • 007038
 • 007158
 • 008037
 • 008063
 • 010004
 • 010028
 • 010065
 • 010099
 • 011055
 • 012083
 • 013018
 • 013031
 • 013042
 • 014008
 • 014021
 • 017103
 • 020123
 • 024031
 • 024061
 • 034040
 • 035010
 • 039044
 • 039047
 • 039053
 • 039067
 • 045013
 • 058006
 • 058018
 • 059014
 • 070014
جَمِيع‌ٌ(اسم) ← همگی4
 • 026056
 • 036032
 • 036053
 • 054044
مُجْتَمِعُون‌َ(اسم) ← گرد آورندگان1
 • 026039
مَجْمَع‌َ(اسم) ← محل تلاقی2
 • 018060
 • 018061
مَجْمُوع‌ٌ(اسم) ← گرد آمده1
 • 011103
مَجْمُوعُون‌َ(اسم) ← گرد آمدگان1
 • 056050
نَجْمَع‌َ(فعل) ← جمع می‌کنیم1
 • 075003
يَجْمَعَ(فعل) ← جمع می‌کند2
 • 004087
 • 006012
يَجْمَع‌ُ(فعل) ← جمع می‌کند5
 • 005109
 • 034026
 • 042015
 • 045026
 • 064009
يَجْمَعُون‌َ(فعل) ← جمع می‌کنند3
 • 003157
 • 010058
 • 043032
جنب(17)
اجْتَنَبُوا(فعل) ← دوری کردند1
 • 039017
اجْتَنِبُوا(فعل) ← دوری کنید5
 • 005090
 • 016036
 • 022030
 • 049012
اجْنُبْ(فعل) ← دور کن1
 • 014035
تَجْتَنِبُوا(فعل) ← دوری می‌کنید1
 • 004031
جَانِب‌َ(اسم) ← کنار،سمت2
 • 017068
 • 020080
جَانِب‌ِ(اسم) ← کنار،سمت6
 • 017083
 • 019052
 • 028029
 • 028044
 • 028046
 • 041051
جَانِب‌ٍ(اسم) ← کنار،سمت1
 • 037008
جَنب‌ِ(اسم) ← پهلو،جهت2
 • 010012
 • 039056
الْجَنْب‌ِ(اسم) ← دور1
 • 004036
جُنُبَاً(اسم) ← جنبی که احتیاج به غسل دارد2
 • 004043
 • 005006
الْجُنُب‌ِ(اسم) ← دیوار به دیوار1
 • 004036
جُنُب‌ٍ(اسم) ← دور1
 • 028011
جُنُوبِ(اسم) ← پهلوها2
 • 003191
 • 004103
جُنُوبُ(اسم) ← پهلوها3
 • 009035
 • 022036
 • 032016
يَتَجَنَّبُ(فعل) ← دوری می‌کند1
 • 087011
يَجْتَنِبُون‌َ(فعل) ← دوری می‌کنند2
 • 042037
 • 053032
يُجَنَّبُ(فعل) ← دور داشته می‌شود1
 • 092017
وجد(20)
أَجِدَ(فعل) ← می‌یابم2
 • 018036
 • 072022
أَجِدُ(فعل) ← می‌یابم4
 • 006145
 • 009092
 • 012094
 • 020010
تَجِدَ(فعل) ← می‌یابی14
 • 002096
 • 004052
 • 004088
 • 004143
 • 004145
 • 005082
 • 017097
 • 018017
 • 018027
 • 033062
 • 035043
 • 048023
تَجِدُ(فعل) ← می‌یابد1
 • 003030
تَجِدُ(فعل) ← می‌یابی8
 • 007017
 • 017075
 • 017077
 • 017086
 • 018069
 • 028027
 • 037102
 • 058022
تَجِدُوا(فعل) ← می‌یابید9
 • 002110
 • 002283
 • 004043
 • 005006
 • 017068
 • 017069
 • 024028
 • 058012
 • 073020
تَجِدُون‌َ(فعل) ← می‌یابید1
 • 004091
نَجِدْ(فعل) ← می‌یابیم1
 • 020115
وَجَدَ(فعل) ← یافت11
 • 003037
 • 018086
 • 018090
 • 018093
 • 024039
 • 028015
 • 028023
 • 093007
 • 093008
وُجِدَ(فعل) ← یافته شد1
 • 012075
وُجْدِ(اسم) ← توانایی و تمکن1
 • 065006
وَجَدَا(فعل) ← یافتند2
 • 018065
 • 018077
وَجَدْت‌ُ(فعل) ← یافتم2
 • 027023
 • 027024
وَجَدْتُمْ‌(فعل) ← یافتید4
 • 004089
 • 007044
 • 009005
 • 043024
وَجَدْنَا(فعل) ← یافتیم15
 • 005104
 • 007028
 • 007044
 • 007102
 • 010078
 • 012079
 • 021053
 • 026074
 • 031021
 • 038044
 • 043022
 • 043023
 • 051036
 • 072008
وَجَدُوا(فعل) ← یافتند4
 • 004064
 • 004082
 • 012065
 • 018049
يَجِدْ(فعل) ← می‌یابد10
 • 002196
 • 004092
 • 004100
 • 004110
 • 004123
 • 005089
 • 024039
 • 058004
 • 072009
 • 093006
يَجِدُوا(فعل) ← می‌یابند5
 • 004065
 • 009092
 • 018053
 • 018058
 • 071025
يَجِدُوا(فعل) ← می‌یابند1
 • 009123
يَجِدُون‌َ(فعل) ← می‌یابند11
 • 004121
 • 004173
 • 007157
 • 009057
 • 009079
 • 009091
 • 024033
 • 033017
 • 033065
 • 048022
 • 059009
جدث(1)
الْأَجْدَاث‌ِ(اسم) ← قبرها3
 • 036051
 • 054007
 • 070043
جدر(4)
أَجْدَرُ(اسم) ← سزاوارتر،سزاوارترین1
 • 009097
جِدَارَاً(اسم) ← دیوار1
 • 018077
الْجِدَارُ(اسم) ← دیوار1
 • 018082
جُدُرٍ(اسم) ← دیوارها1
 • 059014
جور(12)
أَجِرْ(فعل) ← پناه بده1
 • 009006
اسْتَجَارَ(فعل) ← پناهنده شد1
 • 009006
جَائِرٌ(اسم) ← ستمگر1
 • 016009
الْجَارِ(اسم) ← همسایه،پناه دهنده2
 • 004036
جَارٌ(اسم) ← همسایه،پناه دهنده1
 • 008048
الْجَوَارِ(اسم) ← رونده های سریع،کشتی های روان3
 • 042032
 • 055024
 • 081016
مُتَجَاوِرَات‌ٌ(اسم) ← مجاورها1
 • 013004
يُجَارُ(فعل) ← پناه داده می‌شود1
 • 023088
يُجَاوِرُونَ(فعل) ← مجاورت می‌کنند1
 • 033060
يُجِرْ(فعل) ← پناه می‌دهد1
 • 046031
يُجِيرَ(فعل) ← پناه می‌دهد1
 • 072022
يُجِيرُ(فعل) ← پناه می‌دهد2
 • 023088
 • 067028
اجر(10)
أَجْرَ(اسم) ← جزا و پاداش16
 • 003171
 • 007170
 • 009120
 • 011115
 • 012056
 • 012090
 • 016096
 • 016097
 • 018030
 • 028025
 • 028054
 • 029027
 • 033031
 • 039010
 • 039035
 • 057027
أَجْرَاً(اسم) ← جزا و پاداش27
 • 004040
 • 004067
 • 004074
 • 004095
 • 004114
 • 004146
 • 004162
 • 006090
 • 007113
 • 011051
 • 017009
 • 018002
 • 018077
 • 026041
 • 033029
 • 033035
 • 033044
 • 036021
 • 042023
 • 048010
 • 048016
 • 048029
 • 052040
 • 065005
 • 068003
 • 068046
 • 073020
أَجْرِ(اسم) ← جزا و پاداش9
 • 010072
 • 011029
 • 011051
 • 026109
 • 026127
 • 026145
 • 026164
 • 026180
 • 034047
أَجْرٍ(اسم) ← جزا و پاداش11
 • 010072
 • 012104
 • 025057
 • 026109
 • 026127
 • 026145
 • 026164
 • 026180
 • 034047
 • 036011
 • 038086
أَجْرُ(اسم) ← جزا و پاداش14
 • 002062
 • 002112
 • 002262
 • 002274
 • 002277
 • 003136
 • 003199
 • 004100
 • 012057
 • 016041
 • 029058
 • 039074
 • 042040
 • 057019
أَجْرٌ(اسم) ← جزا و پاداش16
 • 003172
 • 003179
 • 005009
 • 008028
 • 009022
 • 011011
 • 035007
 • 041008
 • 049003
 • 057007
 • 057011
 • 057018
 • 064015
 • 067012
 • 084025
 • 095006
أُجُورَ(اسم) ← اجرها و پاداش ها12
 • 003057
 • 003185
 • 004024
 • 004025
 • 004152
 • 004173
 • 005005
 • 033050
 • 035030
 • 047036
 • 060010
 • 065006
اسْتَأْجِرْ(فعل) ← استخدام کن1
 • 028026
اسْتَأْجَرْت‌َ(فعل) ← استخدام کردی1
 • 028026
تَأْجُرَ(فعل) ← اجیر می‌شوی1
 • 028027
جرم(13)
إِجْرَامِ(اسم) ← جرم و گناه1
 • 011035
أَجْرَمْنَا(فعل) ← جرم کردیم1
 • 034025
أَجْرَمُوا(فعل) ← جرم کردند3
 • 006124
 • 030047
 • 083029
تُجْرِمُون‌َ(فعل) ← جرم کردید1
 • 011035
جَرَم‌َ(اسم) ← (با ترکیب لا جرم یعنی) ناچاراً،مسلماً5
 • 011022
 • 016023
 • 016062
 • 016109
 • 040043
مُجْرِمَاً(اسم) ← مجرم و گنهکار1
 • 020074
الْمُجْرِم‌ُ(اسم) ← مجرم و گنهکار1
 • 070011
مُجْرِمُون‌َ(اسم) ← مجرمان و گنهکاران2
 • 044022
 • 077046
الْمُجْرِمُون‌َ(اسم) ← مجرمان و گنهکاران13
 • 008008
 • 010017
 • 010050
 • 010082
 • 018053
 • 026099
 • 028078
 • 030012
 • 030055
 • 032012
 • 036059
 • 055041
 • 055043
مُجْرِمِي(اسم) ← مجرمان و گنهکاران1
 • 006123
مُجْرِمِين‌َ(اسم) ← مجرمان و گنهکاران10
 • 007133
 • 009066
 • 010075
 • 011052
 • 011116
 • 015058
 • 034032
 • 044037
 • 045031
 • 051032
الْمُجْرِمِين‌َ(اسم) ← مجرمان و گنهکاران24
 • 006055
 • 006147
 • 007040
 • 007084
 • 010013
 • 012110
 • 014049
 • 015012
 • 018049
 • 019086
 • 020102
 • 025022
 • 025031
 • 026200
 • 027069
 • 028017
 • 032022
 • 037034
 • 043074
 • 046025
 • 054047
 • 068035
 • 074041
 • 077018
يَجْرِمَ(فعل) ← به کار خلاف وادار می‌کند3
 • 005002
 • 005008
 • 011089
جسم(2)
أَجْسَامُ(اسم) ← جسم ها،بدن ها1
 • 063004
الْجِسْم‌ِ(اسم) ← جسم،بدن1
 • 002247
جعل(30)
أَجْعَلَ(فعل) ← قرار می‌دهم1
 • 026029
أَجْعَل‌ْ(فعل) ← قرار می‌دهم1
 • 018095
اجْعَل‌ْ(فعل) ← قرار بده20
 • 002126
 • 002128
 • 002260
 • 003041
 • 004075
 • 007138
 • 012055
 • 014035
 • 014037
 • 014040
 • 017080
 • 019010
 • 019006
 • 020029
 • 020058
 • 025074
 • 026084
 • 026085
 • 028038
اجْعَلُوا(فعل) ← قرار بدهید2
 • 010087
 • 012062
تَجْعَل‌َ(فعل) ← قرار می‌دهی1
 • 018094
تَجْعَل‌ُ(فعل) ← قرار می‌دهی1
 • 002030
تَجْعَل‌ْ(فعل) ← قرار می‌دهی9
 • 007047
 • 007150
 • 010085
 • 017022
 • 017029
 • 017039
 • 023094
 • 059010
 • 060005
تَجْعَلُوا(فعل) ← قرار می‌دهید5
 • 002022
 • 002224
 • 004144
 • 024063
 • 051051
تَجْعَلُون‌َ(فعل) ← قرار می‌دهید3
 • 006091
 • 041009
 • 056082
جَاعِل‌ُ(اسم) ← قرار دهنده2
 • 002124
 • 003055
جَاعِل‌ٌ(اسم) ← قرار دهنده1
 • 002030
جَاعِل‌ْ(اسم) ← قرار دهنده1
 • 035001
جَاعِلُوا(اسم) ← قرار دهندگان1
 • 028007
جَاعِلُون‌َ(اسم) ← قرار دهندگان1
 • 018008
جَعَل‌َ(فعل) ← قرار داد104
 • 002022
 • 003126
 • 004005
 • 004090
 • 005020
 • 005048
 • 005060
 • 005097
 • 005103
 • 006001
 • 006096
 • 006097
 • 006165
 • 007069
 • 007074
 • 007143
 • 007189
 • 008010
 • 009040
 • 010005
 • 010067
 • 011118
 • 012070
 • 012100
 • 013003
 • 016072
 • 016078
 • 016080
 • 016081
 • 016093
 • 017099
 • 018096
 • 018098
 • 019024
 • 019030
 • 019031
 • 020053
 • 021058
 • 022078
 • 025010
 • 025045
 • 025047
 • 025053
 • 025054
 • 025061
 • 025062
 • 026021
 • 027061
 • 028004
 • 028071
 • 028072
 • 028073
 • 029010
 • 030021
 • 030054
 • 032008
 • 032009
 • 033004
 • 035011
 • 035039
 • 036027
 • 036080
 • 038005
 • 039006
 • 039008
 • 040061
 • 040064
 • 040079
 • 041010
 • 042008
 • 042011
 • 043010
 • 043012
 • 043028
 • 045023
 • 048026
 • 048027
 • 050026
 • 057007
 • 065003
 • 067015
 • 067023
 • 068050
 • 071016
 • 071019
 • 075039
 • 087005
 • 105005
جُعِل‌َ(فعل) ← قرار داده شد1
 • 016124
جَعَلاَ(فعل) ← قرار دادند1
 • 007190
جَعَلَتْ(فعل) ← قرار داد1
 • 051042
جَعَلْت‌ُ(فعل) ← قرار دادم1
 • 074012
جَعَلْتُمْ‌(فعل) ← قرار دادید3
 • 009019
 • 010059
 • 016091
جَعَلْنَا(فعل) ← قرار دادیم113
 • 002066
 • 002125
 • 002143
 • 004033
 • 004091
 • 005013
 • 005048
 • 006006
 • 006009
 • 006025
 • 006107
 • 006112
 • 006122
 • 006123
 • 007010
 • 007027
 • 010014
 • 010024
 • 010073
 • 011082
 • 013038
 • 015016
 • 015020
 • 015074
 • 017002
 • 017006
 • 017008
 • 017012
 • 017018
 • 017033
 • 017045
 • 017046
 • 017060
 • 018007
 • 018032
 • 018052
 • 018057
 • 018059
 • 019049
 • 019050
 • 021008
 • 021015
 • 021030
 • 021031
 • 021032
 • 021034
 • 021070
 • 021072
 • 021073
 • 021091
 • 022025
 • 022034
 • 022036
 • 022067
 • 023013
 • 023041
 • 023044
 • 023050
 • 025020
 • 025023
 • 025031
 • 025035
 • 025037
 • 025045
 • 027086
 • 028041
 • 029015
 • 029027
 • 029067
 • 032023
 • 032024
 • 034018
 • 034019
 • 034033
 • 036008
 • 036009
 • 036034
 • 037063
 • 037077
 • 037098
 • 038026
 • 041044
 • 042052
 • 043003
 • 043033
 • 043045
 • 043056
 • 043059
 • 043060
 • 045018
 • 046026
 • 049013
 • 056036
 • 056065
 • 056070
 • 056073
 • 057026
 • 057027
 • 067005
 • 074031
 • 076002
 • 077021
 • 077027
 • 078009
 • 078010
 • 078011
 • 078013
جَعَلُوا(فعل) ← قرار دادند11
 • 006100
 • 006136
 • 013016
 • 013033
 • 014030
 • 015091
 • 027034
 • 037158
 • 043015
 • 043019
 • 071007
نَجْعَل‌َ(فعل) ← قرار می‌دهیم8
 • 002259
 • 018048
 • 019021
 • 028005
 • 034033
 • 045021
 • 069012
نَجْعَل‌ُ(فعل) ← قرار می‌دهیم6
 • 018094
 • 028035
 • 028083
 • 038028
 • 068035
نَجْعَلْ(فعل) ← قرار می‌دهیم7
 • 003061
 • 018090
 • 019007
 • 041029
 • 077025
 • 078006
 • 090008
يَجْعَل‌َ(فعل) ← قرار می‌دهد10
 • 003156
 • 003176
 • 004015
 • 004019
 • 004141
 • 005006
 • 008037
 • 022053
 • 060007
يَجْعَل‌ُ(فعل) ← قرار می‌دهد12
 • 006124
 • 006125
 • 010100
 • 019096
 • 024043
 • 027062
 • 030048
 • 039021
 • 042050
 • 065007
 • 072025
 • 073017
يَجْعَلْ(فعل) ← قرار می‌دهد13
 • 006039
 • 006125
 • 008029
 • 018001
 • 019032
 • 024040
 • 025010
 • 057028
 • 065002
 • 065004
 • 071012
 • 105002
يَجْعَلُوا(فعل) ← قرار می‌دهند1
 • 012015
يَجْعَلُون‌َ(فعل) ← قرار می‌دهند5
 • 002019
 • 015096
 • 016056
 • 016057
 • 016062
اجل(12)
أَجَل‌َ(اسم) ← اجل و مهلت10
 • 002231
 • 002232
 • 002234
 • 002235
 • 006128
 • 015005
 • 023043
 • 029005
 • 065002
 • 071004
الْأَجَل‌َ(اسم) ← اجل و مهلت1
 • 028029
أَجَلاً(اسم) ← اجل و مهلت3
 • 006002
 • 017099
 • 040067
أَجَلِ(اسم) ← اجل و مهلت1
 • 002282
أَجَل‌ٍ(اسم) ← اجل و مهلت22
 • 002282
 • 004077
 • 007135
 • 011003
 • 011104
 • 013002
 • 013038
 • 014010
 • 014044
 • 016061
 • 022005
 • 022033
 • 030008
 • 031029
 • 035013
 • 035045
 • 039005
 • 039042
 • 042014
 • 046003
 • 063010
 • 071004
أَجَلُ(اسم) ← اجل و مهلت8
 • 007034
 • 007185
 • 010011
 • 010049
 • 016061
 • 035045
 • 063011
 • 065004
أَجَل‌ٌ(اسم) ← اجل و مهلت6
 • 006002
 • 006060
 • 007034
 • 010049
 • 020129
 • 029053
أَجْل‌ِ(اسم) ← خاطر و جهت1
 • 005032
أَجَّلْت‌َ(فعل) ← تعیین وقت کردی،تأخیر انداختی1
 • 006128
أُجِّلَت‌ْ(فعل) ← تعیین وقت شد،تأخیر شد1
 • 077012
الْأَجَلَيْن‌ِ(اسم) ← دو مهلت،دو مدّت1
 • 028028
مُؤَجَّلاً(اسم) ← تعیین وقت شده1
 • 003145
جلب(2)
أَجْلِب‌ْ(فعل) ← از هر طرف برای جنگ گِرد بیار1
 • 017064
جَلاَبِيبِ(اسم) ← پیراهن ها و لباس های گشاد1
 • 033059
جلد(7)
اجْلِدُوا(فعل) ← تازیانه بزنید2
 • 024002
 • 024004
جَلْدَة‌ً(اسم) ← تازیانه1
 • 024004
جَلْدَة‌ٍ(اسم) ← تازیانه1
 • 024002
جُلُودَاً(اسم) ← پوست ها1
 • 004056
جُلُودِ(اسم) ← پوست ها2
 • 016080
 • 041021
جُلُودُ(اسم) ← پوست ها5
 • 004056
 • 039023
 • 041020
 • 041022
الْجُلُودُ(اسم) ← پوست ها1
 • 022020
جنن(32)
أَجِنَّة‌ٌ(اسم) ← جنین ها1
 • 053032
الْجَان‌َّ(اسم) ← جنّ ها2
 • 015027
 • 055015
جَان‌ٌّ(اسم) ← مارهای کوچک،جنّ ها5
 • 028031
 • 027010
 • 055039
 • 055056
 • 055074
جَن‌َّ(فعل) ← با تاریکی پوشانید،تاریک شد1
 • 006076
الْجِن‌َّ(اسم) ← جنّ3
 • 006100
 • 034041
 • 051056
الْجِن‌ِّ(اسم) ← جنّ16
 • 006112
 • 006128
 • 006130
 • 007038
 • 007179
 • 018050
 • 027017
 • 027039
 • 034012
 • 041025
 • 041029
 • 046018
 • 046029
 • 055033
 • 072001
 • 072006
الْجِن‌ُّ(اسم) ← جنّ3
 • 017088
 • 034014
 • 072005
جَنَّات‌ِ(اسم) ← باغ ها،بهشت ها11
 • 005065
 • 009072
 • 010009
 • 019061
 • 022056
 • 037043
 • 038050
 • 040008
 • 056012
 • 061012
 • 068034
الْجَنَّات‌ِ(اسم) ← باغ ها،بهشت ها1
 • 042022
جَنَّات‌ٍ(اسم) ← باغ ها،بهشت ها41
 • 002025
 • 003195
 • 004013
 • 004057
 • 004122
 • 005012
 • 005085
 • 006099
 • 006141
 • 009021
 • 009072
 • 009089
 • 009100
 • 014023
 • 015045
 • 022014
 • 022023
 • 023019
 • 025010
 • 026057
 • 026134
 • 026147
 • 036034
 • 044025
 • 044052
 • 047012
 • 048005
 • 048017
 • 050009
 • 051015
 • 052017
 • 054054
 • 058022
 • 061012
 • 064009
 • 065011
 • 066008
 • 070035
 • 071012
 • 074040
 • 078016
جَنَّات‌ُ(اسم) ← باغ ها،بهشت ها9
 • 013023
 • 016031
 • 018031
 • 018107
 • 020076
 • 031008
 • 032019
 • 035033
 • 098008
جَنَّات‌ٌ(اسم) ← باغ ها،بهشت ها7
 • 003015
 • 003136
 • 003198
 • 005119
 • 013004
 • 057012
 • 085011
جَنَّة‌َ(اسم) ← باغ،بهشت3
 • 018035
 • 018039
 • 070038
الْجَنَّة‌َ(اسم) ← باغ،بهشت18
 • 002035
 • 002111
 • 002214
 • 003142
 • 003185
 • 004124
 • 005072
 • 007019
 • 007040
 • 007049
 • 009111
 • 016032
 • 019060
 • 036026
 • 040040
 • 043070
 • 047006
 • 079041
جَنَّة‌ً(اسم) ← باغ،بهشت1
 • 076012
جَنَّة‌ِ(اسم) ← باغ،بهشت3
 • 018040
 • 026085
 • 089030
الْجَنَّة‌ِ(اسم) ← باغ،بهشت28
 • 002082
 • 002221
 • 007022
 • 007027
 • 007042
 • 007044
 • 007046
 • 007050
 • 010026
 • 011023
 • 011108
 • 013035
 • 020117
 • 020121
 • 025024
 • 029058
 • 036055
 • 039073
 • 039074
 • 041030
 • 042007
 • 046014
 • 046016
 • 047015
 • 059020
 • 066011
 • 068017
جَنَّة‌ٍ(اسم) ← باغ،بهشت5
 • 003133
 • 002265
 • 057021
 • 069022
 • 088010
جَنَّة‌ُ(اسم) ← باغ،بهشت3
 • 025015
 • 053015
 • 056089
الْجَنَّة‌ُ(اسم) ← باغ،بهشت6
 • 007043
 • 019063
 • 026090
 • 043072
 • 050031
 • 081013
جَنَّة‌ٌ(اسم) ← باغ،بهشت3
 • 002266
 • 017091
 • 025008
الْجِنَّة‌ِ(اسم) ← جنّ4
 • 011119
 • 032013
 • 037158
 • 114006
جِنَّة‌ٍ(اسم) ← جنّ2
 • 007184
 • 034046
الْجِنَّة‌ُ(اسم) ← جنّ1
 • 037158
جِنَّة‌ٌ(اسم) ← جنّ3
 • 023025
 • 023070
 • 034008
جُنَّة‌ً(اسم) ← سپر،سنگر2
 • 058016
 • 063002
جَنَّتَان‌ِ(اسم) ← دو باغ،دو بهشت3
 • 034015
 • 055046
 • 055062
جَنَّتَيْ(اسم) ← دو باغ،دو بهشت1
 • 034016
جَنَّتَيْن‌ِ(اسم) ← دو باغ،دو بهشت2
 • 018032
 • 034016
الْجَنَّتَيْن‌ِ(اسم) ← دو باغ،دو بهشت2
 • 018033
 • 055054
مَجْنُون‌ٍ(اسم) ← دیوانه4
 • 037036
 • 052029
 • 068002
 • 081022
مَجْنُون‌ٌ(اسم) ← دیوانه7
 • 015006
 • 026027
 • 044014
 • 051039
 • 051052
 • 054009
 • 068051
جنح(8)
اجْنَح‌ْ(فعل) ← متمایل شو1
 • 008061
أَجْنِحَة‌ٍ(اسم) ← بال ها1
 • 035001
جَنَاحَ(اسم) ← بال،دست و بغل و بازو4
 • 015088
 • 017024
 • 026215
 • 028032
جَنَاحِ(اسم) ← بال،دست و بغل و بازو1
 • 020022
جُنَاح‌َ(اسم) ← گناه16
 • 002158
 • 002229
 • 002230
 • 002233
 • 002234
 • 002235
 • 002236
 • 002240
 • 004023
 • 004024
 • 004102
 • 004128
 • 033051
 • 033055
 • 060010
جُنَاح‌ٌ(اسم) ← گناه9
 • 002198
 • 002282
 • 005093
 • 004101
 • 024029
 • 024058
 • 024060
 • 024061
 • 033005
جَنَاحَيْ(اسم) ← دو بال1
 • 006038
جَنَحُوا(فعل) ← متمایل شدند1
 • 008061
جهر(11)
اجْهَرُوا(فعل) ← آشکار کنید1
 • 067013
تَجْهَرْ(فعل) ← آشکار می‌کنی2
 • 017110
 • 020007
تَجْهَرُوا(فعل) ← آشکار می‌کنید1
 • 049002
جِهَارَاً(اسم) ← آشکارا1
 • 071008
جَهَرَ(فعل) ← آشکار کرد1
 • 013010
جَهْرَ(اسم) ← آشکار1
 • 006003
الْجَهْرَ(اسم) ← آشکار3
 • 004148
 • 021110
 • 087007
جَهْرَاً(اسم) ← آشکار1
 • 016075
جَهْرِ(اسم) ← آشکار1
 • 049002
الْجَهْرِ(اسم) ← آشکار1
 • 007205
جَهْرَة‌ً(اسم) ← آشکارا3
 • 002055
 • 004153
 • 006047
حدث(12)
أَحَادِيث‌َ(اسم) ← داستان ها،روایت ها2
 • 023044
 • 034019
الْأَحَاديث‌ِ(اسم) ← داستان ها،روایت ها3
 • 012006
 • 012021
 • 012101
أُحْدِث‌َ(فعل) ← آغاز می‌کنم1
 • 018070
تُحَدِّث‌ُ(فعل) ← روایت می‌کند1
 • 099004
تُحَدِّثُونَ(فعل) ← روایت می‌کنید1
 • 002076
حَدِّث‌ْ(فعل) ← روایت کن1
 • 093011
حَدِيثَاً(اسم) ← روایت،خبر5
 • 004042
 • 004078
 • 004087
 • 012111
 • 066003
الْحَدِيث‌ِ(اسم) ← روایت،خبر6
 • 018006
 • 031006
 • 039023
 • 053059
 • 056081
 • 068044
حَدِيث‌ٍ(اسم) ← روایت،خبر7
 • 004140
 • 006068
 • 007185
 • 033053
 • 045006
 • 052034
 • 077050
حَدِيث‌ُ(اسم) ← روایت،خبر5
 • 020009
 • 051024
 • 079015
 • 085017
 • 088001
مُحْدَث‌ٍ(اسم) ← تازه و جدید2
 • 021002
 • 026005
يُحْدِث‌ُ(فعل) ← بوجود می‌آورد2
 • 020113
 • 065001
حوط(14)
أَحَاط‌َ(فعل) ← احاطه یافت5
 • 017060
 • 018029
 • 048021
 • 065012
 • 072028
أَحَاطَت‌ْ(فعل) ← احاطه یافت1
 • 002081
أَحَطْت‌ُ(فعل) ← احاطه یافتم1
 • 027022
أَحَطْنَا(فعل) ← احاطه یافتیم1
 • 018091
أُحِيط‌َ(فعل) ← احاطه شد2
 • 010022
 • 018042
تُحِط‌ْ(فعل) ← احاطه می‌یابی2
 • 018068
 • 027022
تُحِيطُوا(فعل) ← احاطه می‌یابید1
 • 027084
مُحِيطَاً(اسم) ← احاطه کننده2
 • 004108
 • 004126
مُحِيط‌ٍ(اسم) ← احاطه کننده1
 • 011084
مُحِيط‌ٌ(اسم) ← احاطه کننده6
 • 002019
 • 003120
 • 008047
 • 011092
 • 041054
 • 085020
مُحِيطَة‌ٌ(اسم) ← احاطه کننده2
 • 009049
 • 029054
يُحَاط‌َ(فعل) ← احاطه می‌شود1
 • 012066
يُحِيطُوا(فعل) ← احاطه می‌یابند1
 • 010039
يُحِيطُون‌َ(فعل) ← احاطه می‌یابند2
 • 002255
 • 020110
حبب(24)
أَحَب‌َّ(اسم) ← دوست داشتنی تر،دوست داشتنی ترین1
 • 009024
أَحَب‌ُّ(اسم) ← دوست داشتنی تر،دوست داشتنی ترین2
 • 012008
 • 012033
أُحِب‌ُّ(فعل) ← دوست می‌دارم1
 • 006076
أَحِبَّاءُ(اسم) ← دوستان1
 • 005018
أَحْبَبْت‌َ(فعل) ← دوست داشتی1
 • 028056
أَحْبَبْت‌ُ(فعل) ← دوست داشتم1
 • 038032
اسْتَحَبُّوا(فعل) ← دوست داشتند3
 • 009023
 • 016107
 • 041017
تُحِبُّوا(فعل) ← دوست می‌دارید1
 • 002216
تُحِبُّون‌َ(فعل) ← دوست می‌دارید9
 • 003031
 • 003092
 • 003119
 • 003152
 • 007079
 • 024022
 • 061013
 • 075020
 • 089020
حَب‌َّ(اسم) ← دانه1
 • 050009
حَبَّاً(اسم) ← دانه4
 • 006099
 • 036033
 • 078015
 • 080027
الْحَب‌ِّ(اسم) ← دانه1
 • 006095
الْحَب‌ُّ(اسم) ← دانه1
 • 055012
حُب‌َّ(اسم) ← دوستی،علاقه1
 • 038032
حُبَّاً(اسم) ← دوستی،علاقه3
 • 002165
 • 012030
 • 089020
حُب‌ِّ(اسم) ← دوستی،علاقه4
 • 002165
 • 002177
 • 076008
 • 100008
حُب‌ُّ(اسم) ← دوستی،علاقه1
 • 003014
حَبَّب‌َ(فعل) ← علاقمند کرد1
 • 049007
حَبَّة‌ٍ(اسم) ← یکدانه5
 • 002261
 • 006059
 • 021047
 • 031016
مَحَبَّة‌ً(اسم) ← محبّت،علاقه1
 • 020039
يُحِب‌ُّ(فعل) ← دوست می‌دارد42
 • 002190
 • 002195
 • 002205
 • 002222
 • 002276
 • 003032
 • 003057
 • 003076
 • 003134
 • 003140
 • 003146
 • 003148
 • 003159
 • 004036
 • 004107
 • 004148
 • 005013
 • 005042
 • 005054
 • 005064
 • 005087
 • 005093
 • 006141
 • 007031
 • 007055
 • 008058
 • 009004
 • 009007
 • 009108
 • 016023
 • 022038
 • 028076
 • 028077
 • 030045
 • 031018
 • 042040
 • 049009
 • 049012
 • 057023
 • 060008
 • 061004
يُحْبِبْ(فعل) ← دوست می‌دارد1
 • 003031
يُحِبُّون‌َ(فعل) ← دوست می‌دارند8
 • 002165
 • 003119
 • 003188
 • 005054
 • 009108
 • 024019
 • 059009
 • 076027
يَسْتَحِبُّون‌َ(فعل) ← دوست می‌دارند1
 • 014003
حبر(5)
أَحْبَارَ(اسم) ← دانشمندان1
 • 009031
الْأَحْبَارِ(اسم) ← دانشمندان1
 • 009034
الْأَحْبَارُ(اسم) ← دانشمندان2
 • 005044
 • 005063
تُحْبَرُون‌َ(فعل) ← زینت داده می‌شوید1
 • 043070
يُحْبَرُون‌َ(فعل) ← زینت داده می‌شوند1
 • 030015
حبط(6)
أَحْبَط‌َ(فعل) ← هدر داد3
 • 033019
 • 047009
 • 047028
تَحْبَط‌َ(فعل) ← هدر می‌شود1
 • 049002
حَبِط‌َ(فعل) ← هدر شد3
 • 005005
 • 006088
 • 011016
حَبِطَت‌ْ(فعل) ← هدر شد7
 • 002217
 • 003022
 • 005053
 • 007147
 • 009017
 • 009069
 • 018105
يَحْبَطَ(فعل) ← هدر می‌شود1
 • 039065
يُحْبِط‌ُ(فعل) ← هدر می‌دهد1
 • 047032
حرق(4)
احْتَرَقَت‌ْ(فعل) ← سوخت1
 • 002266
حَرِّقُوا(فعل) ← بسوزانید2
 • 021068
 • 029024
الْحَرِيق‌ِ(اسم) ← زبانه آتش5
 • 003181
 • 008050
 • 022009
 • 022022
 • 085010
نُحَرِّقَ(فعل) ← می‌سوزانیم1
 • 020097
حمل(37)
احْتَمَل‌َ(فعل) ← تحمل کرد2
 • 004112
 • 013017
احْتَمَلُوا(فعل) ← تحمل کردند1
 • 033058
الْأَحْمَال‌ِ(اسم) ← حمل ها،جنین ها1
 • 065004
أَحْمِل‌ُ(فعل) ← حمل می‌کنم،سوار می‌کنم2
 • 009092
 • 012036
احْمِل‌ْ(فعل) ← حمل کن،سوار کن1
 • 011040
تَحْمِلَ(فعل) ← حمل می‌کنی،سوار می‌کنی1
 • 009092
تَحْمِل‌ُ(فعل) ← حمل می‌کند،بر می‌دارد،باردار می‌شود7
 • 002248
 • 013008
 • 016007
 • 019027
 • 029060
 • 035011
 • 041047
تَحْمِل‌ْ(فعل) ← حمل می‌کنی،حمله می‌کنی2
 • 002286
 • 007176
تُحَمِّلْ(فعل) ← تحمیل می‌کنی1
 • 002286
تُحْمَلُون‌َ(فعل) ← سوار می‌شوید2
 • 023022
 • 040080
الْحامِلاَت‌ِ(اسم) ← حمل کنندگان1
 • 051002
حَامِلِين‌َ(اسم) ← حمل کنندگان1
 • 029012
حَمَّالَة‌َ(اسم) ← زیاد باربر1
 • 111004
حَمَل‌َ(فعل) ← حمل کرد،برداشت2
 • 020111
 • 033072
حَمْلَ(اسم) ← برداشتن،جنین3
 • 022002
 • 065004
 • 065006
حَمْلاً(اسم) ← برداشتن،جنین1
 • 007189
حَمْل‌ٍ(اسم) ← برداشتن،جنین2
 • 022002
 • 065006
حَمْلُ(اسم) ← برداشتن،جنین1
 • 046015
حِمْلاً(اسم) ← بار1
 • 020101
حِمْلِ(اسم) ← بار1
 • 035018
حِمْل‌ُ(اسم) ← بار1
 • 012072
حُمِّل‌َ(فعل) ← تحمیل شد1
 • 024054
حَمَلَت‌ْ(فعل) ← برداشت،حمل کرد،باردار شد5
 • 006146
 • 007189
 • 019022
 • 031014
 • 046015
حَمَلْتَ(فعل) ← برداشتی/ حمل کردی1
 • 002286
حُمِلَت‌ْ(فعل) ← برداشته شد،حمل شد1
 • 069014
حُمِّلْتُمْ‌(فعل) ← تحمیل شدید1
 • 024054
حَمَلْنَا(فعل) ← حمل کردیم،برداشتیم6
 • 017003
 • 017070
 • 019058
 • 036041
 • 054013
 • 069011
حُمِّلْنَا(فعل) ← تحمیل شدیم1
 • 020087
حُمِّلُوا(فعل) ← تحمیل شدند1
 • 062005
حَمُولَة‌ً(اسم) ← چهار پای باربر1
 • 006142
نَحْمِلْ(فعل) ← برمی‌داریم،حمل می‌کنیم1
 • 029012
يَحْمِل‌ُ(فعل) ← بر می‌دارد،حمل می‌کند3
 • 020100
 • 062005
 • 069017
يَحْمِل‌ُ(فعل) ← بر می‌دارند،حمل می‌کنند1
 • 029013
يُحْمَل‌ْ(فعل) ← برداشته می‌شود،حمل می‌شود1
 • 035018
يَحْمِلْنَ(فعل) ← بر می‌دارند،حمل می‌کنند1
 • 033072
يَحْمِلُوا(فعل) ← بر می‌دارند،حمل می‌کنند2
 • 016025
 • 062005
يَحْمِلُون‌َ(فعل) ← بر می‌دارند،حمل می‌کنند2
 • 006031
 • 040007
حنک(1)
أَحْتَنِكَ(فعل) ← افسار و لجام می‌زنم1
 • 017062
احد(8)
أَحَدَ(اسم) ← یک،یکی،تک9
 • 002180
 • 004018
 • 005106
 • 006061
 • 012004
 • 012078
 • 018019
 • 023099
 • 063010
أَحَدَاً(اسم) ← یک،یکی،تک20
 • 005020
 • 005115
 • 009004
 • 018019
 • 018022
 • 018026
 • 018038
 • 018042
 • 018047
 • 018049
 • 018110
 • 019026
 • 024028
 • 033039
 • 059011
 • 072002
 • 072007
 • 072018
 • 072020
 • 072026
أَحَدِ(اسم) ← یک،یکی،تک4
 • 003091
 • 005027
 • 018032
 • 024006
أَحَدٍ(اسم) ← یک،یکی،تک19
 • 002102
 • 002136
 • 002285
 • 003084
 • 003153
 • 004152
 • 007080
 • 009127
 • 009084
 • 019098
 • 024021
 • 029028
 • 033032
 • 033040
 • 035041
 • 038035
 • 069047
 • 092019
أَحَدُ(اسم) ← یک،یکی،تک9
 • 002096
 • 002266
 • 012036
 • 012041
 • 016058
 • 016076
 • 017023
 • 043017
 • 049012
أَحَدٌ(اسم) ← یک،یکی،تک13
 • 003073
 • 004043
 • 005006
 • 009006
 • 011081
 • 015065
 • 072022
 • 089025
 • 089026
 • 090005
 • 090007
 • 112001
 • 112004
إحْدَا(اسم) ← یکی6
 • 002282
 • 004020
 • 028025
 • 028026
 • 049009
إحْدَی(اسم) ← یکی5
 • 008007
 • 009052
 • 028027
 • 035042
 • 074035
حذر(11)
احْذَرْ(فعل) ← برحذر باش،بترس2
 • 005049
 • 063004
احْذَرُوا(فعل) ← برحذر باشید،بترسید4
 • 002235
 • 005041
 • 005092
 • 064014
تَحْذَرُون‌َ(فعل) ← می‌ترسید،پرهیز می‌کنید1
 • 009064
حَاذِرُون‌َ(اسم) ← برحذران،آماده باش ها1
 • 026056
حَذَرَ(اسم) ← ترس،پرهیز2
 • 002019
 • 002243
حِذْرَ(اسم) ← آمادگی،وسایل دفاعی3
 • 004071
 • 004102
مَحْذُورَاً(اسم) ← پرهیزشدنی،ترسیدنی1
 • 017057
يَحْذَرُ(فعل) ← پرهیز می‌کند،می‌ترسد2
 • 009064
 • 039009
يَحْذَرْ(فعل) ← پرهیز می‌کند،می‌ترسد1
 • 024063
يُحَذِّرُ(فعل) ← پرهیز می‌دهد،می‌ترساند2
 • 003028
 • 003030
يَحْذَرُون‌َ(فعل) ← پرهیز می‌کنند،می‌ترسند2
 • 009122
 • 028006
حرص(5)
أَحْرَص‌َ(اسم) ← حریص تر،حریص ترین1
 • 002096
تَحْرِص‌ْ(فعل) ← حرص می‌زنی1
 • 016037
حَرَصْت‌َ(فعل) ← حرص زدی1
 • 012103
حَرَصْتُمْ‌(فعل) ← حرص زدید1
 • 004129
حَرِيص‌ٌ(اسم) ← حریص،طمعکار1
 • 009128
حزب(7)
الْأَحْزَاب‌َ(اسم) ← احزاب و گروهها2
 • 033020
 • 033022
الْأَحْزَاب‌ِ(اسم) ← احزاب و گروهها4
 • 011017
 • 013036
 • 038011
 • 040030
الْأَحْزَاب‌ُ(اسم) ← احزاب و گروهها5
 • 019037
 • 033020
 • 038013
 • 040005
 • 043065
حِزْب‌َ(اسم) ← حزب و گروه4
 • 005056
 • 035006
 • 058019
 • 058022
حِزْب‌ٍ(اسم) ← حزب و گروه2
 • 023053
 • 030032
حِزْب‌ُ(اسم) ← حزب و گروه2
 • 058019
 • 058022
الْحِزْبَيْن‌ِ(اسم) ← دو حزب و گروه1
 • 018012
حسس(6)
أَحَس‌َّ(فعل) ← حس کرد1
 • 003052
أَحَسُّوا(فعل) ← حس کردند1
 • 021012
تُحِس‌ُّ(فعل) ← حس می‌کنی1
 • 019098
تَحَسَّسُوا(فعل) ← جستجو کنید1
 • 012087
تَحُسُّونَ(فعل) ← می‌کُشید1
 • 003152
حَسِيسَ(اسم) ← صدای محسوس،حرکت1
 • 021102
حسن(38)
إِحْسَانَاً(اسم) ← احسان و نیکی6
 • 002083
 • 004036
 • 004062
 • 006151
 • 017023
 • 046015
الْإِحْسَان‌ِ(اسم) ← احسان و نیکی2
 • 016090
 • 055060
إِحْسَان‌ٍ(اسم) ← احسان و نیکی3
 • 002178
 • 002229
 • 009100
الْإِحْسَان‌ُ(اسم) ← احسان و نیکی1
 • 055060
أَحْسَن‌َ(اسم) ← بهتر و نیکوتر11
 • 004086
 • 009121
 • 012003
 • 024038
 • 025033
 • 029007
 • 037125
 • 039018
 • 039023
 • 039055
 • 046016
أَحْسَن‌َ(فعل) ← نیکی کرد9
 • 006154
 • 012023
 • 012100
 • 018030
 • 028077
 • 032007
 • 040064
 • 064003
 • 065011
أَحْسَن‌ِ(اسم) ← بهتر و نیکوتر،بهترین و نیکوترین5
 • 007145
 • 016096
 • 016097
 • 039035
 • 095004
أَحْسَن‌ُ(اسم) ← بهتر و نیکوتر،بهترین و نیکوترین20
 • 002138
 • 004059
 • 004125
 • 005050
 • 006152
 • 011007
 • 016125
 • 017034
 • 017035
 • 017053
 • 018007
 • 019073
 • 019074
 • 023014
 • 023096
 • 025024
 • 029046
 • 041033
 • 041034
 • 067002
أَحْسِن‌ْ(فعل) ← نیکی کن1
 • 028077
أَحْسَنْتُمْ(فعل) ← نیکی کردید2
 • 017007
أَحْسَنُوا(فعل) ← نیکی کردند6
 • 003172
 • 005093
 • 010026
 • 016030
 • 039010
 • 053031
أَحْسِنُوا(فعل) ← نیکی کنید1
 • 002195
تُحْسِنُوا(فعل) ← نیکی می‌کنید1
 • 004128
حِسَان‌ٍ(اسم) ← زیباها1
 • 055076
حِسَان‌ٌ(اسم) ← زیباها1
 • 055070
حَسَنَاً(اسم) ← نیکو،زیبا18
 • 002245
 • 003037
 • 005012
 • 008017
 • 011003
 • 011088
 • 016067
 • 016075
 • 018002
 • 020086
 • 022058
 • 028061
 • 035008
 • 048016
 • 057011
 • 057018
 • 064017
 • 073020
حَسَن‌ٍ(اسم) ← نیکو،زیبا1
 • 003037
حَسُن‌َ(فعل) ← نیکو شد1
 • 004069
حُسْن‌َ(اسم) ← زیبایی،جمال4
 • 003148
 • 038025
 • 038049
 • 038040
حُسْنَاً(اسم) ← زیبایی،جمال5
 • 002083
 • 018086
 • 027011
 • 029008
 • 042023
حُسْن‌ُ(اسم) ← زیبایی،جمال4
 • 003014
 • 003195
 • 013029
 • 033052
الْحَسَنَات‌ِ(اسم) ← نیکی ها،احسان کردن ها2
 • 007168
 • 011114
حَسَنَات‌ٍ(اسم) ← نیکی ها،احسان کردن ها1
 • 025070
الْحَسَنَة‌َ(اسم) ← نیکی،احسان کردن1
 • 007095
حَسَنَة‌ً(اسم) ← نیکی،احسان کردن8
 • 002201
 • 004040
 • 004085
 • 007156
 • 016041
 • 016122
 • 042023
الْحَسَنَة‌ِ(اسم) ← نیکی،احسان کردن8
 • 006160
 • 013006
 • 013022
 • 016125
 • 027046
 • 027089
 • 028054
 • 028084
حَسَنَة‌ٍ(اسم) ← نیکی،احسان کردن1
 • 004079
الْحَسَنَة‌ُ(اسم) ← نیکی،احسان کردن2
 • 007131
 • 041034
حَسَنَة‌ٌ(اسم) ← نیکی،احسان کردن8
 • 003120
 • 004078
 • 009050
 • 016030
 • 033021
 • 039010
 • 060004
 • 060006
حَسُنَت‌ْ(فعل) ← نیکو شد2
 • 018031
 • 025076
الْحُسْنَي(اسم) ← نیکوتر،نیکوترین17
 • 004095
 • 007137
 • 007180
 • 009107
 • 010026
 • 013018
 • 016062
 • 017110
 • 018088
 • 020008
 • 021101
 • 041050
 • 053031
 • 057010
 • 059024
 • 092006
 • 092009
الْحُسْنَيَيْن‌ِ(اسم) ← دو نیکوتر،دو نیکوترین1
 • 009052
مُحْسِن‌ٌ(اسم) ← نیکوکار،احسان کننده4
 • 002112
 • 004125
 • 031022
 • 037113
الْمُحْسِنَات‌ِ(اسم) ← زنان نیکوکار/ احسان کنندگان1
 • 033029
مُحْسِنُون‌َ(اسم) ← مردان نیکوکار/ احسان کنندگان1
 • 016128
مُحْسِنِين‌َ(اسم) ← مردان نیکوکار/ احسان کنندگان1
 • 051016
الْمُحْسِنِين‌َ(اسم) ← مردان نیکوکار/ احسان کنندگان32
 • 002058
 • 002195
 • 002236
 • 003134
 • 003148
 • 005013
 • 005085
 • 005093
 • 006084
 • 007056
 • 007161
 • 009091
 • 009120
 • 011115
 • 012022
 • 012036
 • 012056
 • 012078
 • 012090
 • 022037
 • 028014
 • 029069
 • 031003
 • 037080
 • 037105
 • 037110
 • 037121
 • 037131
 • 039034
 • 039058
 • 046012
 • 077044
يُحْسِنُون‌َ(فعل) ← نیکی می‌کنند،احسان می‌کنند1
 • 018104
حشر(18)
احْشُرُوا(فعل) ← جمع آوری کنید1
 • 037022
تُحْشَرُون‌َ(فعل) ← جمع آوری می‌شوید9
 • 002203
 • 003012
 • 003158
 • 005096
 • 006072
 • 008024
 • 023079
 • 058009
 • 067024
حَاشِرِين‌َ(اسم) ← جمع آوری کنندگان3
 • 007111
 • 026036
 • 026053
حَشَرَ(فعل) ← جمع آوری کرد1
 • 079023
الْحَشْرِ(اسم) ← جمع آوری،انتقال1
 • 059002
حَشْرٌ(اسم) ← جمع آوری،انتقال1
 • 050044
حُشِرَ(فعل) ← جمع آوری شد2
 • 027017
 • 046006
حَشَرْتَ(فعل) ← جمع آوری کردی1
 • 020125
حُشِرَت‌ْ(فعل) ← جمع آوری شد1
 • 081005
حَشَرْنَا(فعل) ← جمع آوری کردیم2
 • 006111
 • 018047
مَحْشُورَة‌ً(اسم) ← جمع آوری شده1
 • 038019
نَحْشُرَ(فعل) ← جمع می‌کنیم1
 • 019068
نَحْشُرُ(فعل) ← جمع می‌کنیم7
 • 006022
 • 010028
 • 017097
 • 019085
 • 020102
 • 020124
 • 027083
يَحْشُرُ(فعل) ← جمع آوری می‌کند6
 • 004172
 • 006128
 • 010045
 • 015025
 • 025017
 • 034040
يُحْشَرَ(فعل) ← جمع آوری می‌شود1
 • 020059
يُحْشَرُ(فعل) ← جمع آوری می‌شود1
 • 041019
يُحْشَرُوا(فعل) ← جمع آوری می‌شوند1
 • 006051
يُحْشَرُون‌َ(فعل) ← جمع آوری می‌شوند3
 • 006038
 • 008036
 • 025034
حصر(6)
أُحْصِرْتُمْ(فعل) ← محصور شُدید1
 • 002196
أُحْصِرُوا(فعل) ← محصور شدند1
 • 002273
احْصُرُو‌ا(فعل) ← محصور کنید1
 • 009005
حَصِرَت‌ْ(فعل) ← تنگی گرفت1
 • 004090
حَصُورَاً(اسم) ← منع کننده خود از هوی و هوس1
 • 003039
حَصِيرَاً(اسم) ← زندان تنگ و سخت1
 • 017008
حصن(11)
أُحْصِن‌َّ(فعل) ← شوهرداده شدند1
 • 004025
أَحْصَنَت‌ْ(فعل) ← با نجابت و با عفت بود2
 • 021091
 • 066012
تَحَصُّنَاً(اسم) ← با نجابت و با عفت بودن1
 • 024033
تُحْصِنَ(فعل) ← نگهداری می‌کند1
 • 021080
تُحْصِنُون‌َ(فعل) ← نگهداری می‌کنید1
 • 012048
حُصُونُ(اسم) ← قلعه ها،اسلحه ها1
 • 059002
الْمُحْصَنَات‌ِ(اسم) ← زنان شوهردار4
 • 004025
 • 024004
 • 024023
مُحْصَنَات‌ٍ(اسم) ← زنان شوهردار1
 • 004025
الْمُحْصَنَات‌ُ(اسم) ← زنان شوهردار3
 • 004024
 • 005005
مُحَصَّنَة‌ٍ(اسم) ← حصار کشیده شده1
 • 059014
مُحْصِنِين‌َ(اسم) ← مردان زن دار2
 • 004024
 • 005005
حصی(4)
أَحْصُوا(فعل) ← بشمارید،حساب نگه دارید1
 • 065001
أَحْصَي(فعل) ← شمرد،حساب نگه داشت5
 • 018012
 • 018049
 • 019094
 • 058006
 • 072028
أَحْصَيْنَا(فعل) ← شمردیم،حساب نگه داشتیم2
 • 036012
 • 078029
تُحْصُوا(فعل) ← می‌شمارید،حساب نگه می‌دارید3
 • 014034
 • 016018
 • 073020
حضر(14)
أَحْضَرَت‌ْ(فعل) ← احضار کرد1
 • 081014
أُحْضِرَتْ(فعل) ← احضار شد1
 • 004128
حَاضِرَاً(اسم) ← حاضر1
 • 018049
حَاضِرَة‌َ(اسم) ← نزدیکی/ کنار1
 • 007163
حَاضِرَة‌ً(اسم) ← نقد1
 • 002282
حَاضِرِي(اسم) ← ساکنین1
 • 002196
حَضَرَ(فعل) ← حاضر شد،به سراغ آمد5
 • 002133
 • 002180
 • 004008
 • 004018
 • 005106
حَضَرُوا(فعل) ← حاضر شدند1
 • 046029
مُحْتَضَرٌ(اسم) ← حاضر شونده1
 • 054028
مُحْضَرَاً(اسم) ← احضار شونده1
 • 003030
مُحْضَرُون‌َ(اسم) ← احضار شوندگان7
 • 030016
 • 034038
 • 036032
 • 036053
 • 036075
 • 037127
 • 037158
الْمُحْضَرِين‌َ(اسم) ← احضار شوندگان2
 • 028061
 • 037057
نُحْضِرَ(فعل) ← احضار می‌کنیم1
 • 019068
يَحْضُرُوا(فعل) ← حاضر می‌شوند1
 • 023098
حفظ(26)
احْفَظُوا(فعل) ← حفظ کنید1
 • 005089
اسْتُحْفِظُوا(فعل) ← حفظ خواسته شدند1
 • 005044
حَافِظَاً(اسم) ← نگهبان،حامی1
 • 012064
حَافِظ‌ٌ(اسم) ← نگهبان،حامی1
 • 086004
الْحَافِظَات‌ِ(اسم) ← زنان نگهبان،حامیان1
 • 033035
حَافِظَات‌ٌ(اسم) ← زنان نگهبان،حامیان1
 • 004034
حَافِظُوا(فعل) ← حفظ کنید1
 • 002238
حَافِظُون‌َ(اسم) ← مردان نگهبان/ حامیان5
 • 012012
 • 012063
 • 015009
 • 023005
 • 070029
الْحَافِظُون‌َ(اسم) ← مردان نگهبان/ حامیان1
 • 009112
حَافِظِين‌َ(اسم) ← مردان نگهبان/ حامیان4
 • 012081
 • 021082
 • 082010
 • 083033
الْحَافِظِين‌َ(اسم) ← مردان نگهبان/ حامیان1
 • 033035
حَفِظ‌َ(فعل) ← حفظ کرد1
 • 004034
حِفْظَاً(اسم) ← محافظت،حفظ کردن2
 • 037007
 • 041012
حِفْظُ(اسم) ← محافظت،حفظ کردن1
 • 002255
حَفَظَة‌ً(اسم) ← نگهبانان،حامیان1
 • 006061
حَفِظْنَا(فعل) ← حفظ کردیم1
 • 015017
حَفِيظَاً(اسم) ← نگهبان،مراقب (دائمی)3
 • 004080
 • 006107
 • 042048
حَفِيظ‌ٍ(اسم) ← نگهبان،مراقب (دائمی)3
 • 006104
 • 011086
 • 050032
حَفِيظ‌ٌ(اسم) ← نگهبان،مراقب (دائمی)5
 • 011057
 • 012055
 • 034021
 • 042006
 • 050004
مَحْفُوظَاً(اسم) ← حفظ شده،مصون1
 • 021032
مَحْفُوظ‌ٍ(اسم) ← حفظ شده،مصون1
 • 085022
نَحْفَظ‌ُ(فعل) ← حفظ می‌کنیم1
 • 012065
يُحَافِظُون‌َ(فعل) ← مراقبت می‌کنند3
 • 006092
 • 023009
 • 070034
يَحْفَظْن‌َ(فعل) ← حفظ می‌کنند1
 • 024031
يَحْفَظُوا(فعل) ← حفظ می‌کنند1
 • 024030
يَحْفَظُونَ(فعل) ← حفظ می‌کنند1
 • 013011
حقق(20)
أَحَق‌َّ(اسم) ← سزاوارتر،سزاوارترین1
 • 048026
أَحَق‌ُّ(اسم) ← سزاوارتر،سزاوارترین9
 • 002228
 • 002247
 • 005107
 • 006081
 • 009013
 • 009062
 • 009108
 • 010035
 • 033037
اسْتَحَق‌َّ(فعل) ← مرتکب گناه عقوبت دار شد1
 • 005107
اسْتَحَقَّا(فعل) ← مرتکب گناه عقوبت دار شدند1
 • 005107
الْحَاقَّة‌ُ(اسم) ← حادثه بسیار تلخ و ناگوار،قیامت3
 • 069001
 • 069002
 • 069003
حَق‌َّ(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری10
 • 002121
 • 003102
 • 006091
 • 006141
 • 017026
 • 022074
 • 022078
 • 030038
 • 039067
 • 057027
حَق‌َّ(فعل) ← قطعی شد،ثابت و محقق شد12
 • 007030
 • 017016
 • 022018
 • 028063
 • 032013
 • 036007
 • 037031
 • 038014
 • 039019
 • 041025
 • 046018
 • 050014
الْحَق‌َّ(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری25
 • 002042
 • 002146
 • 003071
 • 004171
 • 006057
 • 007105
 • 007169
 • 008007
 • 008008
 • 008032
 • 010082
 • 013017
 • 018056
 • 021024
 • 024025
 • 028075
 • 033004
 • 034006
 • 034023
 • 038084
 • 040005
 • 042024
 • 047003
حَقَّاً(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری17
 • 002180
 • 002236
 • 002241
 • 004122
 • 004151
 • 007044
 • 008004
 • 008074
 • 009111
 • 010004
 • 010103
 • 012100
 • 016038
 • 018098
 • 030047
 • 031009
الْحَق‌ِّ(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری119
 • 002061
 • 002071
 • 002119
 • 002176
 • 002213
 • 002252
 • 003003
 • 003108
 • 003154
 • 004105
 • 004170
 • 005027
 • 005048
 • 005077
 • 005083
 • 005084
 • 006005
 • 006030
 • 006062
 • 006073
 • 006093
 • 006114
 • 006151
 • 007033
 • 007043
 • 007053
 • 007089
 • 007146
 • 007159
 • 007181
 • 008005
 • 008006
 • 009029
 • 009033
 • 010005
 • 010023
 • 010030
 • 010032
 • 010035
 • 010036
 • 010077
 • 013014
 • 014019
 • 014022
 • 015008
 • 015055
 • 015064
 • 015085
 • 016003
 • 016102
 • 017033
 • 017105
 • 018013
 • 018044
 • 019034
 • 021018
 • 021055
 • 021112
 • 023041
 • 023062
 • 023070
 • 023090
 • 025033
 • 025068
 • 027079
 • 028003
 • 028039
 • 029044
 • 029068
 • 030008
 • 033053
 • 034026
 • 034043
 • 034048
 • 035024
 • 037037
 • 038022
 • 038026
 • 039002
 • 039005
 • 039041
 • 039069
 • 039075
 • 040020
 • 040025
 • 040075
 • 040078
 • 041015
 • 042017
 • 042042
 • 043078
 • 043086
 • 044039
 • 045006
 • 045022
 • 045029
 • 046003
 • 046007
 • 046020
 • 046030
 • 046034
 • 048027
 • 048028
 • 050005
 • 050019
 • 050042
 • 053028
 • 057016
 • 060001
 • 061009
 • 064003
 • 103003
حَق‌ٍّ(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری7
 • 003021
 • 003112
 • 003181
 • 004155
 • 005116
 • 011079
 • 022040
حَق‌ُّ(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری2
 • 056095
 • 069051
الْحَق‌ُّ(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری50
 • 002026
 • 002091
 • 002109
 • 002144
 • 002147
 • 002149
 • 002282
 • 003060
 • 003062
 • 006066
 • 006073
 • 007008
 • 007118
 • 009048
 • 010032
 • 010076
 • 010094
 • 010108
 • 011017
 • 011045
 • 011120
 • 012051
 • 013001
 • 013019
 • 017081
 • 018029
 • 020114
 • 021097
 • 022006
 • 022054
 • 022062
 • 023071
 • 023116
 • 024025
 • 024049
 • 025026
 • 028048
 • 028053
 • 031030
 • 032003
 • 034049
 • 035031
 • 038084
 • 041053
 • 042018
 • 043029
 • 043030
 • 047002
 • 078039
حَق‌ٌّ(اسم) ← حق و حقیقت،سزاواری17
 • 003086
 • 010053
 • 010055
 • 018021
 • 028013
 • 030060
 • 031033
 • 035005
 • 038064
 • 040055
 • 040077
 • 045032
 • 046017
 • 051019
 • 051023
 • 070024
حَقَّت‌ْ(فعل) ← قطعی شد،ثابت و محقق شد5
 • 010033
 • 010096
 • 016036
 • 039071
 • 040006
حُقَّت‌ْ(فعل) ← سزاوار شد2
 • 084002
 • 084005
حَقِيق‌ٌ(اسم) ← سزاوار1
 • 007105
يَحِق‌َّ(فعل) ← قطعی می‌شود،ثابت و محقق می‌شود1
 • 036070
يُحِق‌َّ(فعل) ← قطعی می‌کند،ثابت و محقق می‌کند2
 • 008007
 • 008008
يُحِق‌ُّ(فعل) ← قطعی می‌کند،ثابت و محقق می‌کند2
 • 010082
 • 042024
حقب(2)
أَحْقَابَاً(اسم) ← مدتهای نامعلومی‌از زمان1
 • 078023
حُقُبَاً(اسم) ← مدت نامعلومی‌از زمان1
 • 018060
حقف(1)
الْأَحْقَاف‌ِ(اسم) ← احقاف،سرزمین قوم عاد1
 • 046021
حکم(42)
أَحْكَم‌ِ(اسم) ← داورتر،داورترین1
 • 095008
أَحْكَم‌ُ(اسم) ← داورتر،داورترین1
 • 011045
أَحْكُم‌ُ(فعل) ← داوری می‌کنم1
 • 003055
احْكُمْ(فعل) ← داوری کن7
 • 005042
 • 005048
 • 005049
 • 021112
 • 038022
 • 038026
أُحْكِمَت‌ْ(فعل) ← محکم و استوار شد1
 • 011001
تَحْكُم‌َ(فعل) ← داوری می‌کنی1
 • 004105
تَحْكُم‌ُ(فعل) ← داوری می‌کنی1
 • 039046
تَحْكُمُوا(فعل) ← داوری می‌کنید1
 • 004058
تَحْكُمُون‌َ(فعل) ← داوری می‌کنید4
 • 010035
 • 037154
 • 068036
 • 068039
الْحَاكِمِين‌َ(اسم) ← داوران5
 • 007087
 • 010109
 • 011045
 • 012080
 • 095008
الْحُكَّام‌ِ(اسم) ← حاکمان،داوران1
 • 002188
حَكَم‌َ(فعل) ← داوری کرد1
 • 040048
حَكَمَاً(اسم) ← داور3
 • 004035
 • 006114
حُكْم‌َ(اسم) ← حکم،داوری1
 • 005050
الْحُكْم‌َ(اسم) ← حکم،داوری4
 • 003079
 • 006089
 • 019012
 • 045016
حُكْمَاً(اسم) ← حکم،داوری8
 • 005050
 • 012022
 • 013037
 • 021074
 • 021079
 • 026021
 • 026083
 • 028014
حُكْم‌ِ(اسم) ← حکم،داوری7
 • 013041
 • 018026
 • 021078
 • 027078
 • 052048
 • 068048
 • 076024
حُكْم‌ُ(اسم) ← حکم،داوری3
 • 005043
 • 042010
 • 060010
الْحُكْم‌ُ(اسم) ← حکم،داوری7
 • 006057
 • 006062
 • 012040
 • 012067
 • 028070
 • 028088
 • 040012
حَكَمْت‌َ(فعل) ← داوری کردی1
 • 005042
الْحِكْمَة‌َ(اسم) ← حکمت13
 • 002151
 • 002129
 • 002251
 • 002269
 • 003048
 • 003164
 • 004054
 • 004113
 • 005110
 • 031012
 • 038020
 • 062002
الْحِكْمَة‌ِ(اسم) ← حکمت5
 • 002231
 • 016125
 • 017039
 • 033034
 • 043063
حِكْمَة‌ٍ(اسم) ← حکمت1
 • 003081
حِكْمَة‌ٌ(اسم) ← حکمت1
 • 054005
حَكَمْتُمْ‌(فعل) ← داوری کردید1
 • 004058
حَكِيمَاً(اسم) ← حکیم16
 • 004011
 • 004017
 • 004024
 • 004056
 • 004092
 • 004104
 • 004111
 • 004130
 • 004158
 • 004165
 • 004170
 • 033001
 • 048004
 • 048007
 • 048019
 • 076030
الْحَكِيم‌ِ(اسم) ← حکیم9
 • 003058
 • 003126
 • 010001
 • 031002
 • 036002
 • 039001
 • 045002
 • 046002
 • 062001
حَكِيم‌ٍ(اسم) ← حکیم4
 • 011001
 • 027006
 • 041042
 • 044004
الْحَكِيم‌ُ(اسم) ← حکیم33
 • 002032
 • 002129
 • 003006
 • 003018
 • 003062
 • 005118
 • 006018
 • 006073
 • 012083
 • 012100
 • 014004
 • 016060
 • 027009
 • 029026
 • 029042
 • 030027
 • 031009
 • 034001
 • 034027
 • 035002
 • 040008
 • 042003
 • 043084
 • 045037
 • 051030
 • 057001
 • 059001
 • 059024
 • 060005
 • 061001
 • 062003
 • 064018
 • 066002
حَكِيم‌ٌ(اسم) ← حکیم35
 • 002209
 • 002220
 • 002228
 • 002240
 • 002260
 • 004026
 • 005038
 • 006083
 • 006128
 • 006139
 • 008010
 • 008049
 • 008063
 • 008067
 • 008071
 • 009015
 • 009028
 • 009040
 • 009060
 • 009071
 • 009097
 • 009106
 • 009110
 • 012006
 • 015025
 • 022052
 • 024010
 • 024018
 • 024058
 • 024059
 • 031027
 • 042051
 • 043004
 • 049008
 • 060010
مُحْكَمَات‌ٌ(اسم) ← محکم و استوار شده ها1
 • 003007
مُحْكَمَة‌ٌ(اسم) ← محکم و استوار شده1
 • 047020
يَتَحَاكَمُوا(فعل) ← به داوری می‌روند،شکایت می‌کنند1
 • 004060
يَحْكُم‌َ(فعل) ← داوری می‌کند7
 • 002213
 • 003023
 • 007087
 • 010109
 • 012080
 • 024048
 • 024051
يَحْكُم‌ُ(فعل) ← داوری می‌کند11
 • 002113
 • 004141
 • 005001
 • 005044
 • 005095
 • 013041
 • 016124
 • 022056
 • 022069
 • 039003
 • 060010
يَحْكُمْ‌(فعل) ← داوری می‌کند3
 • 005044
 • 005045
 • 005047
يَحْكُمْ‌(فعل) ← داوری می‌کند1
 • 005047
يُحْكِم‌ُ(فعل) ← محکم و استوار می‌کند1
 • 022052
يَحْكُمَان‌ِ(فعل) ← داوری می‌کنند1
 • 021078
يُحَكِّمُوا(فعل) ← داور قرار می‌دهند1
 • 004065
يَحْكُمُون‌َ(فعل) ← داوری می‌کنند4
 • 006136
 • 016059
 • 029004
 • 045021
يُحَكِّمُونَ(فعل) ← داور قرار می‌دهند1
 • 005043
حلل(28)
أَحَل‌َّ(فعل) ← حلال نمود4
 • 002275
 • 005087
 • 035035
 • 066001
أُحِل‌َّ(فعل) ← حلال شد6
 • 002187
 • 004024
 • 005004
 • 005005
 • 005096
أُحِل‌َّ(فعل) ← حلال می‌کنم1
 • 003050
أُحِلَّت‌ْ(فعل) ← حلال شد3
 • 004160
 • 005001
 • 022030
احْلُل‌ْ(فعل) ← بگشای1
 • 020027
أَحْلَلْنَا(فعل) ← حلال کردیم1
 • 033050
أَحَلُّوا(فعل) ← حلال کردند1
 • 014028
تَحِل‌ُّ(فعل) ← حلال می‌شود1
 • 002230
تَحُل‌ُّ(فعل) ← فرود می‌آید1
 • 013031
تَحِلَّة‌َ(اسم) ← حلال کردن،گشودن1
 • 066002
تُحِلُّوا(فعل) ← حلال می‌کنید1
 • 005002
حِلاًّ(اسم) ← حلال1
 • 003093
حِل‌ٌّ(اسم) ← حلال4
 • 005005
 • 060010
 • 090002
حَلاَئِل‌ُ(اسم) ← حلال ها1
 • 004023
حَلاَلاً(اسم) ← حلال5
 • 002168
 • 005088
 • 008069
 • 010059
 • 016114
حَلاَل‌ٌ(اسم) ← حلال1
 • 016116
حَلَلْتُمْ‌(فعل) ← از احرام بیرون آمدید1
 • 005002
مَحِلَّ(اسم) ← محلّ،مکان2
 • 002196
 • 048025
مَحِلُّ(اسم) ← محلّ،مکان1
 • 022033
مُحِلِّي(اسم) ← حلال کنندگان1
 • 005001
يَحِل‌َّ(فعل) ← حلال می‌شود،فرود می‌آید2
 • 020081
 • 020086
يَحِل‌ُّ(فعل) ← حلال می‌شود،فرود می‌آید6
 • 002228
 • 002229
 • 004019
 • 011039
 • 033052
 • 039040
يُحِل‌ُّ(فعل) ← حلال می‌کند1
 • 007157
يَحْلِل‌ْ(فعل) ← حلال می‌شود،فرود می‌آید1
 • 020081
يُحِلُّوا(فعل) ← حلال می‌کنند1
 • 009037
يَحِلُّون‌َ(فعل) ← حلال می‌شوند1
 • 060010
يُحَلَّوْن‌َ(فعل) ← آراسته می‌شوند3
 • 018031
 • 022023
 • 035033
يُحِلُّون‌َ(فعل) ← حلال می‌کنند1
 • 009037
حلم(8)
الْأَحْلام‌ِ(اسم) ← خواب ها،عقل ها1
 • 012044
أَحْلاَم‌ٍ(اسم) ← خواب ها،عقل ها2
 • 012044
 • 021005
أَحْلاَمُ(اسم) ← خواب ها،عقل ها1
 • 052032
الْحُلُم‌َ(اسم) ← عقل،بلوغ،خواب2
 • 024058
 • 024059
حَلِيمَاً(اسم) ← بردبار3
 • 017044
 • 033051
 • 035041
حَلِيم‌ٍ(اسم) ← بردبار1
 • 037101
الْحَلِيم‌ُ(اسم) ← بردبار1
 • 011087
حَلِيم‌ٌ(اسم) ← بردبار10
 • 002225
 • 002235
 • 002263
 • 003155
 • 004012
 • 005101
 • 009114
 • 011075
 • 022059
 • 064017
حمد(13)
أَحْمَدُ(اسم) ← احمد،نام مبارک پیامبر اسلام در کتب آسمانی پیشین1
 • 061006
الْحَامِدُون‌َ(اسم) ← ستایش کنندگان1
 • 009112
حَمْدِ(اسم) ← ستایش15
 • 002030
 • 013013
 • 015098
 • 017044
 • 017052
 • 020130
 • 025058
 • 032015
 • 039075
 • 040007
 • 040055
 • 042005
 • 050039
 • 052048
 • 110003
الْحَمْدُ(اسم) ← ستایش28
 • 001002
 • 006001
 • 006045
 • 007043
 • 010010
 • 014039
 • 016075
 • 017111
 • 018001
 • 023028
 • 027015
 • 027059
 • 027093
 • 028070
 • 029063
 • 030018
 • 031025
 • 034001
 • 035001
 • 035034
 • 037182
 • 039029
 • 039074
 • 039075
 • 040065
 • 045036
 • 064001
حَمِيدَاً(اسم) ← ستوده شده،پاداش دهنده1
 • 004131
الْحَمِيدِ(اسم) ← ستوده شده،پاداش دهنده4
 • 014001
 • 022024
 • 034006
 • 085008
حَمِيدٍ(اسم) ← ستوده شده،پاداش دهنده1
 • 041042
الْحَمِيدُ(اسم) ← ستوده شده،پاداش دهنده6
 • 022064
 • 031026
 • 035015
 • 042028
 • 057024
 • 060006
حَمِيدٌ(اسم) ← ستوده شده،پاداش دهنده5
 • 002267
 • 011073
 • 014008
 • 031012
 • 064006
مُحَمَّدٍ(اسم) ← محمّد،نام مبارک پیامبر اعظم اسلام1
 • 047002
مُحَمَّدٌ(اسم) ← محمّد،نام مبارک پیامبر اعظم اسلام3
 • 003144
 • 033040
 • 048029
مَحمُودَاً(اسم) ← ستوده1
 • 017079
يُحْمَدُوا(فعل) ← ستایش می‌شوند1
 • 003188
حوی(2)
أَحْوَي‌(اسم) ← رنگ سبز سیر1
 • 087005
الْحَوَايَا(اسم) ← روده ها،چربی های روده1
 • 006146
حیی(47)
أَحْيَاءً(اسم) ← زندگان1
 • 077026
أَحْيَاءٍ(اسم) ← زندگان1
 • 016021
الْأَحْيَاءُ(اسم) ← زندگان1
 • 035022
أَحْيَاءٌ(اسم) ← زندگان2
 • 002154
 • 003169
أَحْيَی(فعل) ← زنده کرد11
 • 002028
 • 002164
 • 002243
 • 005032
 • 016065
 • 022066
 • 029063
 • 041039
 • 045005
 • 053044
أُحْيِي(فعل) ← زنده می‌کنم2
 • 002258
 • 003049
أَحْيَيْتَ(فعل) ← زنده کردی1
 • 040011
أَحْيَيْنَا(فعل) ← زنده کردیم4
 • 006122
 • 035009
 • 036033
 • 050011
اسْتِحْيَاءٍ(اسم) ← شرم و حیا کردن1
 • 028025
اسْتَحْيُوا(فعل) ← زنده بگذارید1
 • 040025
تَحِيَّة‌ً(اسم) ← تحیّت و درود2
 • 024061
 • 025075
تَحِيَّة‌ٍ(اسم) ← تحیّت و درود1
 • 004086
تَحِيَّۀُ(اسم) ← تحیّت و درود3
 • 010010
 • 014023
 • 033044
تَحْيَوْن‌َ(فعل) ← زنده می‌شوید1
 • 007025
تُحْيِي‌(فعل) ← زنده می‌کنی1
 • 002260
حَي‌َّ(فعل) ← زنده شد1
 • 008042
الْحَي‌َّ(اسم) ← زنده4
 • 003027
 • 006095
 • 010031
 • 030019
حَيَّاً(اسم) ← زنده5
 • 019015
 • 019031
 • 019033
 • 019066
 • 036070
الْحَي‌ِّ(اسم) ← زنده6
 • 003027
 • 006095
 • 010031
 • 020111
 • 025058
 • 030019
حَي‌ٍّ(اسم) ← زنده1
 • 021030
الْحَي‌ُّ(اسم) ← زنده3
 • 002255
 • 003002
 • 040065
الْحَيَاة‌َ(اسم) ← زندگی،هستی12
 • 002086
 • 004074
 • 011015
 • 014003
 • 016107
 • 020072
 • 028079
 • 033028
 • 053029
 • 067002
 • 079038
 • 087016
حَيَاة‌ً(اسم) ← زندگی،هستی2
 • 016097
 • 025003
حَيَاۀِ(اسم) ← زندگی،هستی2
 • 046020
 • 089024
الْحَيَاة‌ِ(اسم) ← زندگی،هستی40
 • 002085
 • 002204
 • 003014
 • 003117
 • 004094
 • 004109
 • 007032
 • 007152
 • 009038
 • 009055
 • 010007
 • 010023
 • 010024
 • 010064
 • 010088
 • 010098
 • 013026
 • 013034
 • 014027
 • 017075
 • 018028
 • 018045
 • 018046
 • 018104
 • 020097
 • 020131
 • 023033
 • 024033
 • 028060
 • 028061
 • 029025
 • 030007
 • 039026
 • 040051
 • 041016
 • 041031
 • 042036
 • 043032
 • 043035
حَيَاة‌ٍ(اسم) ← زندگی،هستی1
 • 002096
حَيَاۀُ(اسم) ← زندگی،هستی3
 • 006029
 • 023037
 • 045024
الْحَيَاة‌ُ(اسم) ← زندگی،هستی15
 • 002212
 • 003185
 • 006032
 • 006070
 • 006130
 • 007051
 • 013026
 • 029064
 • 031033
 • 035005
 • 040039
 • 045035
 • 047036
 • 057020
حَيَاة‌ٌ(اسم) ← زندگی،هستی1
 • 002179
حَيَّة‌ٌ(اسم) ← مار،افعی1
 • 020020
حَيَّوْا(فعل) ← تحیت و سلام کردند1
 • 058008
حَيُّوا(فعل) ← تحیت و سلام کنید1
 • 004086
الْحَيَوَان‌ُ(اسم) ← حیات و زندگی1
 • 029064
حُيِّيتُمْ‌(فعل) ← تحیت و سلام شُدید1
 • 004086
مَحْيَی(اسم) ← زندگی کردن2
 • 006162
 • 045021
مُحْيِي‌(اسم) ← زنده کننده2
 • 030050
 • 041039
نُحْي‌ِ(فعل) ← زنده می‌کنیم1
 • 036012
نَحْيَی(فعل) ← زنده می‌شویم2
 • 023037
 • 045024
نُحْيِي‌َ(فعل) ← زنده می‌کنیم2
 • 016097
 • 025049
نُحْيِي‌(فعل) ← زنده می‌کنیم2
 • 015023
 • 050043
نَسْتَحْيِي(فعل) ← زنده می‌گذاریم1
 • 007127
يُحَيِّ(فعل) ← تحیت و سلام می‌کند1
 • 058008
يَحْيَي(فعل) ← زنده می‌شود3
 • 008042
 • 020074
 • 087013
يُحْيِي‌َ(فعل) ← زنده می‌کند2
 • 046033
 • 075040
يُحْيِي‌(فعل) ← زنده می‌کند25
 • 002028
 • 002073
 • 002258
 • 002259
 • 003156
 • 007158
 • 008024
 • 009116
 • 010056
 • 022006
 • 022066
 • 023080
 • 026081
 • 030019
 • 030024
 • 030040
 • 030050
 • 036078
 • 036079
 • 040068
 • 042009
 • 044008
 • 045026
 • 057002
 • 057017
يَسْتَحْيُون‌َ(فعل) ← زنده می‌گذارند3
 • 002049
 • 007141
 • 014006
يَسْتَحْيِي‌(فعل) ← زنده می‌گذارد4
 • 002026
 • 028004
 • 033053
اخو(24)
أَخِ(اسم) ← برادر7
 • 005025
 • 005031
 • 007151
 • 012090
 • 020030
 • 028034
 • 038023
الْأَخِ(اسم) ← برادر1
 • 004023
أَخ‌ٍ(اسم) ← برادر1
 • 012059
أَخ‌ٌ(اسم) ← برادر2
 • 004012
 • 012077
أَخَا(اسم) ← برادر18
 • 007065
 • 007073
 • 007085
 • 007111
 • 011050
 • 011061
 • 011084
 • 012063
 • 012065
 • 012069
 • 012076
 • 019053
 • 023045
 • 025035
 • 026036
 • 027045
 • 029036
 • 046021
أُخْت‌َ(اسم) ← خواهر2
 • 007038
 • 019028
أُخْتِ(اسم) ← خواهر2
 • 028011
 • 043048
الْأُخْت‌ِ(اسم) ← خواهر1
 • 004023
أُخْتُ(اسم) ← خواهر1
 • 020040
أُخْت‌ٌ(اسم) ← خواهر2
 • 004012
 • 004176
الْأُخْتَيْن‌ِ(اسم) ← دو خواهر1
 • 004023
أَخُو(اسم) ← برادر7
 • 012008
 • 012069
 • 020042
 • 026106
 • 026124
 • 026142
 • 026161
أَخَوَاتِ(اسم) ← خواهران3
 • 024031
 • 024061
 • 033055
أَخَوَاتُ(اسم) ← خواهران2
 • 004023
إِخْوَان‌َ(اسم) ← برادران3
 • 009023
 • 017027
 • 058022
إِخْوَانَاً(اسم) ← برادران2
 • 003103
 • 015047
إِخْوَانِ(اسم) ← برادران11
 • 003156
 • 003168
 • 006087
 • 024031
 • 024061
 • 033018
 • 033055
 • 059010
 • 059011
إِخْوَان‌ُ(اسم) ← برادران6
 • 002220
 • 007202
 • 009011
 • 009024
 • 033005
 • 050013
إِخْوَة‌ً(اسم) ← برادران1
 • 004176
إِخْوَۀِ(اسم) ← برادران3
 • 012005
 • 012007
 • 012100
إِخْوَة‌ُ(اسم) ← برادران1
 • 012058
إِخْوَة‌ٌ(اسم) ← برادران2
 • 004011
 • 049010
أَخَوَيْ(اسم) ← دو برادر1
 • 049010
أَخِي(اسم) ← برادر16
 • 002178
 • 005030
 • 005031
 • 007142
 • 007150
 • 010087
 • 012064
 • 012070
 • 012076
 • 012087
 • 012089
 • 028035
 • 049012
 • 070012
 • 080034
خوف(35)
أَخَاف‌ُ(فعل) ← می‌ترسم23
 • 005028
 • 006015
 • 006080
 • 006081
 • 007059
 • 008048
 • 010015
 • 011003
 • 011026
 • 011084
 • 012013
 • 019045
 • 026012
 • 026014
 • 026135
 • 028033
 • 028034
 • 039013
 • 040026
 • 040030
 • 040032
 • 046021
 • 059016
تَخَافَ(فعل) ← می‌ترسی1
 • 008058
تَخَاف‌ُ(فعل) ← می‌ترسی1
 • 020077
تَخَافَا(فعل) ← می‌ترسید1
 • 020046
تَخَافُوا(فعل) ← می‌ترسید2
 • 003175
 • 041030
تَخَافُون‌َ(فعل) ← می‌ترسید5
 • 004034
 • 006081
 • 008026
 • 030028
 • 048027
تَخَافِي(فعل) ← می‌ترسی1
 • 028007
تَخَف‌ْ(فعل) ← می‌ترسی9
 • 011070
 • 020021
 • 020068
 • 027010
 • 028025
 • 028031
 • 029033
 • 038022
 • 051028
تَخَوُّف‌ٍ(اسم) ← ترسیدن،دلهره،بتدریج کم کردن1
 • 016047
تَخْوِيفَاً(اسم) ← بیم دادن،ترساندن1
 • 017059
خَائِفَاً(اسم) ← ترسان2
 • 028018
 • 028021
خَائِفِين‌َ(اسم) ← ترسان ها1
 • 002114
خَاف‌َ(فعل) ← ترسید6
 • 002182
 • 011103
 • 014014
 • 055046
 • 079040
خَافَت‌ْ(فعل) ← ترسید1
 • 004128
خَافُوا(فعل) ← ترسیدند1
 • 004009
خَافُوا(فعل) ← بترسید1
 • 003175
خِفْت‌ِ(فعل) ← ترسیدی1
 • 028007
خِفْت‌ُ(فعل) ← ترسیدم2
 • 019005
 • 026021
خِفْتُم‌(فعل) ← ترسیدید7
 • 002229
 • 002239
 • 004003
 • 004035
 • 004101
 • 009028
خَوْفَاً(اسم) ← ترس،ترسیدن4
 • 007056
 • 013012
 • 030024
 • 032016
خَوْفِ(اسم) ← ترس،ترسیدن1
 • 024055
الْخَوْف‌ِ(اسم) ← ترس،ترسیدن3
 • 002155
 • 004083
 • 016112
خَوْف‌ٍ(اسم) ← ترس،ترسیدن2
 • 010083
 • 106004
الْخَوْف‌ُ(اسم) ← ترس،ترسیدن2
 • 033019
خَوْف‌ٌ(اسم) ← ترس،ترسیدن14
 • 002038
 • 002062
 • 002112
 • 002262
 • 002274
 • 002277
 • 003170
 • 005069
 • 006048
 • 007035
 • 007049
 • 010062
 • 043068
 • 046013
خِيفَة‌ً(اسم) ← در حال ترس4
 • 007205
 • 011070
 • 020067
 • 051028
خِيفَۀِ(اسم) ← در حال ترس2
 • 013013
 • 030028
نَخَاف‌ُ(فعل) ← می‌ترسیم2
 • 020045
 • 076010
نُخَوِّفُ(فعل) ← می‌ترسانیم1
 • 017060
يَخَاف‌ُ(فعل) ← می‌ترسد6
 • 005094
 • 020112
 • 027010
 • 050045
 • 072013
 • 091015
يَخَافَا(فعل) ← می‌ترسند1
 • 002229
يَخَافُوا(فعل) ← می‌ترسند1
 • 005108
يَخَافُون‌َ(فعل) ← می‌ترسند11
 • 005023
 • 005054
 • 006051
 • 013021
 • 016050
 • 017057
 • 024037
 • 024050
 • 051037
 • 074053
 • 076007
يُخَوِّف‌ُ(فعل) ← می‌ترساند2
 • 003175
 • 039016
يُخَوِّفُونَ(فعل) ← می‌ترسانند1
 • 039036
خلف(50)
أُخَالِفَ(فعل) ← مخالفت می‌کنم1
 • 011088
اخْتِلاَفَاً(اسم) ← اختلاف،تفاوت1
 • 004082
اخْتِلاَف‌ِ(اسم) ← اختلاف،تفاوت4
 • 002164
 • 003190
 • 010006
 • 045005
اخْتِلاَف‌ُ(اسم) ← اختلاف،تفاوت2
 • 023080
 • 030022
اخْتَلَف‌َ(فعل) ← اختلاف کرد4
 • 002213
 • 003019
 • 019037
 • 043065
اخْتُلِف‌َ(فعل) ← اختلاف شد2
 • 011110
 • 041045
اخْتَلَفْتُمْ‌(فعل) ← اختلاف کردید2
 • 008042
 • 042010
اخْتَلَفُوا(فعل) ← اختلاف کردند11
 • 002176
 • 002213
 • 002253
 • 003105
 • 004157
 • 010019
 • 010093
 • 016064
 • 016124
 • 045017
اخْلُفْ(فعل) ← جانشین باش1
 • 007142
أَخْلَفْتُ(فعل) ← تخلف کردم،خلف کردم1
 • 014022
أَخْلَفْتُمْ(فعل) ← تخلف کردید،خلف کردید1
 • 020086
أَخْلَفْنَا(فعل) ← تخلف کردیم،خلف کردیم1
 • 020087
أَخْلَفُوا(فعل) ← تخلف کردند،خلف کردند1
 • 009077
اسْتَخْلَف‌َ(فعل) ← جانشین قرار داد1
 • 024055
تَخْتَلِفُون‌َ(فعل) ← اختلاف می‌کنید6
 • 003055
 • 005048
 • 006164
 • 016092
 • 022069
 • 043063
تُخْلَفَ(فعل) ← تخلف می‌شود،خلف می‌شود1
 • 020097
تُخْلِف‌ُ(فعل) ← تخلف می‌کنی،خلف می‌کنی1
 • 003194
الْخَالِفِين‌َ(اسم) ← متخلفان،مخالفان1
 • 009083
خَلائِف‌َ(اسم) ← جانشینان4
 • 006165
 • 010014
 • 010073
 • 035039
خِلاَف‌َ(اسم) ← مخالفت کردن،پشت سر2
 • 009081
 • 017076
خِلاَف‌ٍ(اسم) ← بر خلاف هم،مخالف یکدیگر4
 • 005033
 • 007124
 • 020071
 • 026049
خَلَف‌َ(فعل) ← جانشین شد2
 • 007169
 • 019059
خَلْفَ(اسم) ← پشت سر،جانشین11
 • 002066
 • 002255
 • 008057
 • 010092
 • 019064
 • 020110
 • 021028
 • 022076
 • 034009
 • 036045
 • 041025
خَلْفِ(اسم) ← پشت سر،جانشین9
 • 003170
 • 004009
 • 007017
 • 013011
 • 041014
 • 041042
 • 036009
 • 046021
 • 072027
خَلْف‌ٌ(اسم) ← پشت سر،جانشین2
 • 007169
 • 019059
خُلَفَاءَ(اسم) ← جانشینان3
 • 007069
 • 007074
 • 027062
خِلْفَة‌ً(اسم) ← پشت سر،جانشین1
 • 025062
خَلَفْتُمْ(فعل) ← جانشین شدید1
 • 007150
خُلِّفُوا(فعل) ← پشت سر گذاشته شدند،واپس نهاده شدند1
 • 009118
خَلِيفَة‌ً(اسم) ← جانشین2
 • 002030
 • 038026
الْخَوَالِف‌ِ(اسم) ← متخلفان،جاماندگان2
 • 009087
 • 009093
مُخْتَلِفَاً(اسم) ← مختلف،متفاوت4
 • 006141
 • 016013
 • 035027
 • 039021
مُخْتَلِف‌ٍ(اسم) ← مختلف،متفاوت1
 • 051008
مُخْتَلِف‌ٌ(اسم) ← مختلف،متفاوت3
 • 016069
 • 035027
 • 035028
مُخْتَلِفُون‌َ(اسم) ← اختلاف کنندگان1
 • 078003
مُخْتَلِفِين‌َ(اسم) ← اختلاف کنندگان1
 • 011118
مُخْلِف‌َ(اسم) ← متخلف،خلف کننده1
 • 014047
الْمُخَلَّفُون‌َ(اسم) ← پشت سر گذاشته شدگان،واپس نهاده شدگان3
 • 009081
 • 048011
 • 048015
الْمُخَلَّفِين‌َ(اسم) ← پشت سر گذاشته شدگان،واپس نهاده شدگان1
 • 048016
مُسْتَخْلَفِين‌َ(اسم) ← جانشین قرار داده شدگان1
 • 057007
نُخْلِفُ(فعل) ← تخلف می‌کنیم،خلف می‌کنیم1
 • 020058
يَتَخَلَّفُوا(فعل) ← تخلف می‌کنند1
 • 009120
يُخَالِفُون‌َ(فعل) ← مخالفت می‌کنند1
 • 024063
يَخْتَلِفُون‌َ(فعل) ← اختلاف می‌کنند10
 • 002113
 • 010019
 • 010093
 • 016039
 • 016124
 • 027076
 • 032025
 • 039003
 • 039046
 • 045017
يُخْلِف‌َ(فعل) ← تخلف می‌کند،خلف می‌کند2
 • 002080
 • 022047
يُخْلِف‌ُ(فعل) ← تخلف می‌کند،خلف می‌کند5
 • 003009
 • 013031
 • 030006
 • 034039
 • 039020
يَخْلُفُون‌َ(فعل) ← جانشین می‌شوند1
 • 043060
يَسْتَخْلِفَ(فعل) ← جانشین قرار می‌دهد2
 • 007129
 • 024055
يَسْتَخْلِف‌ُ(فعل) ← جانشین قرار می‌دهد1
 • 011057
يَسْتَخْلِف‌ْ(فعل) ← جانشین قرار می‌دهد1
 • 006133
خبر(8)
أَخْبَارَ(اسم) ← خبرها،اطلاعات،آگاهی ها2
 • 047031
 • 099004
أَخْبَارِ(اسم) ← خبرها،اطلاعات،آگاهی ها1
 • 009094
خَبَرٍ(اسم) ← خبر،اطلاع،آگاهی2
 • 027007
 • 028029
خُبْرَاً(اسم) ← علم و اطلاع2
 • 018068
 • 018091
خَبِيرَاً(اسم) ← دانا،مطّلع،آگاه12
 • 004035
 • 004094
 • 004128
 • 004135
 • 017017
 • 017030
 • 017096
 • 025058
 • 025059
 • 033002
 • 033034
 • 048011
خَبِيرٍ(اسم) ← دانا،مطّلع،آگاه2
 • 011001
 • 035014
الْخَبِيرُ(اسم) ← دانا،مطّلع،آگاه6
 • 006018
 • 006073
 • 006103
 • 034001
 • 066003
 • 067014
خَبِيرٌ(اسم) ← دانا،مطّلع،آگاه25
 • 002234
 • 002271
 • 003153
 • 003180
 • 005008
 • 009016
 • 011111
 • 022063
 • 024030
 • 024053
 • 027088
 • 031016
 • 031029
 • 031034
 • 035031
 • 042027
 • 049013
 • 057010
 • 058003
 • 058011
 • 058013
 • 059018
 • 063011
 • 064008
 • 100011
خبت(3)
أَخْبَتُوا(فعل) ← تسلیم و خاضع گردیدند،اطمینان و آرامش پیدا کردند1
 • 011023
تُخْبِت‌َ(فعل) ← اطمینان و آرامش پیدا می‌کند،تسلیم و خاضع می‌گردد1
 • 022054
الْمُخْبِتِين‌َ(اسم) ← دارندگان اطمینان و آرامش،تسلیم و خاضع شدگان1
 • 022034
خیر(19)
اخْتَارَ(فعل) ← برگزید1
 • 007155
اخْتَرْتُ(فعل) ← برگزیدم1
 • 020013
اخْتَرْنَا(فعل) ← برگزیدیم1
 • 044032
الْأَخْيَارِ(اسم) ← نیکان2
 • 038047
 • 038048
تَخَيَّرُون‌َ(فعل) ← انتخاب می‌کنید1
 • 068038
خَيْرَ(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر4
 • 002197
 • 003110
 • 004114
 • 028026
الْخَيْرَ(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر1
 • 022077
خَيْرَاً(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر37
 • 002158
 • 002180
 • 002184
 • 002269
 • 003110
 • 003180
 • 004019
 • 004046
 • 004066
 • 004149
 • 004170
 • 004171
 • 006158
 • 008023
 • 008070
 • 009074
 • 011031
 • 016030
 • 018036
 • 018040
 • 018081
 • 024012
 • 024033
 • 025010
 • 033025
 • 046011
 • 047021
 • 049005
 • 049011
 • 064016
 • 066005
 • 068032
 • 070041
 • 073020
 • 099007
الْخَيْرِ(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر11
 • 003104
 • 010011
 • 007188
 • 017011
 • 021035
 • 033019
 • 038032
 • 041049
 • 050025
 • 068012
 • 100008
خَيْرٍ(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر20
 • 002105
 • 002106
 • 002110
 • 002197
 • 002215
 • 002272
 • 002273
 • 003015
 • 003030
 • 003115
 • 004127
 • 006017
 • 009061
 • 010107
 • 011084
 • 016076
 • 028024
 • 073020
خَيْرُ(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر20
 • 003054
 • 003150
 • 005114
 • 006057
 • 007087
 • 007089
 • 007155
 • 008030
 • 010109
 • 012059
 • 012080
 • 021089
 • 022058
 • 023029
 • 023072
 • 023109
 • 023118
 • 034039
 • 062011
 • 098007
الْخَيْرُ(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر2
 • 003026
 • 070021
خَيْرٌ(اسم) ← خیر،نیکی،هر نوع دارایی،کار خیر،بهتر و نیکوتر81
 • 002054
 • 002061
 • 002103
 • 002184
 • 002216
 • 002220
 • 002221
 • 002263
 • 002271
 • 002280
 • 003157
 • 003178
 • 003198
 • 004025
 • 004059
 • 004077
 • 004128
 • 006032
 • 007012
 • 007026
 • 007085
 • 007169
 • 008019
 • 009003
 • 009041
 • 009109
 • 010058
 • 011086
 • 012039
 • 012057
 • 012064
 • 012109
 • 016030
 • 016095
 • 016126
 • 017035
 • 018044
 • 018046
 • 018095
 • 019073
 • 019076
 • 020073
 • 020131
 • 022011
 • 022030
 • 022036
 • 023072
 • 024011
 • 024027
 • 024060
 • 025015
 • 025024
 • 027036
 • 027059
 • 027089
 • 028060
 • 028080
 • 028084
 • 029016
 • 030038
 • 037062
 • 038076
 • 041040
 • 042036
 • 043032
 • 043052
 • 043058
 • 044037
 • 054043
 • 058012
 • 061011
 • 062009
 • 062011
 • 087017
 • 093004
 • 097003
الْخَيْرَات‌ِ(اسم) ← خیرات،نیکی ها،کارهای خیر،هر نوع دارایی8
 • 002148
 • 003114
 • 005048
 • 021073
 • 021090
 • 023056
 • 023061
 • 035032
الْخَيْرَات‌ُ(اسم) ← خیرات،نیکی ها،کارهای خیر،هر نوع دارایی1
 • 009088
خَيْرَات‌ٌ(اسم) ← نیکو زنان1
 • 055070
الْخِيَرَة‌ُ(اسم) ← اختیار انتخاب2
 • 028068
 • 033036
يَتَخَيَّرُون‌َ(فعل) ← انتخاب می‌کنند1
 • 056020
يَخْتَارُ(فعل) ← برمی‌گزیند1
 • 028068
خصم(12)
اخْتَصَمُوا(فعل) ← با هم دشمنی و مخاصمه کردند1
 • 022019
تَخَاصُم‌ُ(اسم) ← با هم دشمنی و مخاصمه کردن1
 • 038064
تَخْتَصِمُوا(فعل) ← با هم دشمنی و مخاصمه می‌کنید1
 • 050028
تَخْتَصِمُون‌َ(فعل) ← با هم دشمنی و مخاصمه می‌کنید1
 • 039031
الْخِصَام‌ِ(اسم) ← دشمنان،بدخواهان،ستیزه کنندگان،مخاصمه و مجادله کردن2
 • 002204
 • 043018
الْخَصْم‌ِ(اسم) ← هر یک از طرفین دعوا،مخاصمه کننده1
 • 038021
خَصْمان‌ِ(اسم) ← دو دشمن،دو مخاصمه کننده2
 • 022019
 • 038022
خَصِمُون‌َ(اسم) ← دشمنی کنندگان،دفاع کنندگان1
 • 043058
خَصِيمَاً(اسم) ← دشمنی کننده،دفاع کننده1
 • 004105
خَصِيم‌ٌ(اسم) ← دشمنی کننده،دفاع کننده2
 • 016004
 • 036077
يَخْتَصِمُون‌َ(فعل) ← با هم دشمنی و مخاصمه می‌کنند4
 • 003044
 • 026096
 • 027045
 • 038069
يَخِصِّمُون‌َ(فعل) ← با هم دشمنی و مخاصمه می‌کنند1
 • 036049
خلق(40)
اخْتِلاَق‌ٌ(اسم) ← ساختگی،دروغ تراشی1
 • 038007
أَخْلُق‌ُ(فعل) ← خلق می‌کنم،می‌آفرینم1
 • 003049
تَخْلُق‌ُ(فعل) ← خلق می‌کنی،می‌آفرینی1
 • 005110
تَخْلُقُون‌َ(فعل) ← خلق می‌کنید،می‌آفرینید،می‌تراشید2
 • 029017
 • 056059
خَالِق‌ٍ(اسم) ← خالق،آفریننده1
 • 035003
خَالِق‌ُ(اسم) ← خالق،آفریننده4
 • 006102
 • 013016
 • 039062
 • 040062
الْخَالِق‌ُ(اسم) ← خالق،آفریننده1
 • 059024
خَالِق‌ٌ(اسم) ← خالق،آفریننده2
 • 015028
 • 038071
الْخَالِقُون‌َ(اسم) ← خالق ها،آفرینندگان2
 • 052035
 • 056059
الْخَالِقِين‌َ(اسم) ← خالق ها،آفرینندگان2
 • 023014
 • 037125
خَلاَق‌َ(اسم) ← بهره فراوان از خوبی ها1
 • 003077
خَلاقِ(اسم) ← بهره فراوان از خوبی ها3
 • 009069
خَلاَق‌ٍ(اسم) ← بهره فراوان از خوبی ها2
 • 002102
 • 002200
الْخَلاَّق‌ُ(اسم) ← بسیار خلق کننده،بسیار آفریننده2
 • 015086
 • 036081
خَلَق‌َ(فعل) ← خلق کرد،آفرید94
 • 002021
 • 002029
 • 002228
 • 003059
 • 004001
 • 005018
 • 006001
 • 006002
 • 006100
 • 006101
 • 006073
 • 007054
 • 007185
 • 007189
 • 009036
 • 010003
 • 010005
 • 010006
 • 011007
 • 011119
 • 014019
 • 014032
 • 016003
 • 016004
 • 016005
 • 016048
 • 016070
 • 016081
 • 017099
 • 018037
 • 020004
 • 021033
 • 023091
 • 024045
 • 025002
 • 025054
 • 025059
 • 026078
 • 026166
 • 026184
 • 027060
 • 029044
 • 029061
 • 030008
 • 030020
 • 030021
 • 030040
 • 030054
 • 031010
 • 031011
 • 031025
 • 032004
 • 032007
 • 035011
 • 036036
 • 036081
 • 037096
 • 039005
 • 039006
 • 039038
 • 040067
 • 041009
 • 041015
 • 041021
 • 041037
 • 043009
 • 043012
 • 043087
 • 045022
 • 046033
 • 053045
 • 055003
 • 055014
 • 055015
 • 057004
 • 064002
 • 064003
 • 065012
 • 067002
 • 067003
 • 067014
 • 071014
 • 071015
 • 075038
 • 080018
 • 080019
 • 082007
 • 087002
 • 092003
 • 096001
 • 096002
 • 113002
خَلْقَ(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت7
 • 004119
 • 018051
 • 020050
 • 032007
 • 036078
 • 043019
الْخَلْق‌َ(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت8
 • 010004
 • 010034
 • 027064
 • 029019
 • 029020
 • 030011
 • 030027
خَلْقَاً(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت7
 • 017049
 • 017051
 • 017098
 • 023014
 • 037011
 • 039006
 • 079027
خَلْق‌ِ(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت9
 • 002164
 • 003190
 • 003191
 • 013016
 • 030030
 • 040057
 • 045004
 • 046033
 • 067003
الْخَلْق‌ِ(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت5
 • 007069
 • 023017
 • 035001
 • 036068
 • 050015
خَلْق‌ٍ(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت9
 • 013005
 • 014019
 • 021104
 • 032010
 • 034007
 • 035016
 • 036079
 • 039006
 • 050015
خَلْق‌ُ(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت5
 • 030022
 • 031011
 • 031028
 • 040057
 • 042029
الْخَلْق‌ُ(اسم) ← خلق،آفرینش،خلق کردن،خلقت،فطرت2
 • 007054
 • 013016
خُلِق‌َ(فعل) ← خلق شد،آفریده شد5
 • 004028
 • 021037
 • 070019
 • 086005
 • 086006
خُلُق‌ٍ(اسم) ← خلق و خوی،اخلاق،عادت1
 • 068004
خُلُق‌ُ(اسم) ← خلق و خوی،اخلاق،عادت1
 • 026137
خَلَقْت‌َ(فعل) ← خلق کردی،آفریدی7
 • 003191
 • 007012
 • 015033
 • 017061
 • 038076
خَلَقْت‌ُ(فعل) ← خلق کردم،آفریدم4
 • 019009
 • 038075
 • 051056
 • 074011
خُلِقَت‌ْ(فعل) ← خلق شد،آفریده شد1
 • 088017
خَلَقْنَا(فعل) ← خلق کردیم،آفریدیم41
 • 006094
 • 007011
 • 007181
 • 015026
 • 015027
 • 015085
 • 017070
 • 018048
 • 019067
 • 020055
 • 021016
 • 022005
 • 023012
 • 023014
 • 023017
 • 023115
 • 025049
 • 036042
 • 036071
 • 036077
 • 037011
 • 037150
 • 038027
 • 044038
 • 044039
 • 046003
 • 049013
 • 050016
 • 050038
 • 051049
 • 054049
 • 056057
 • 070039
 • 076002
 • 076028
 • 078008
 • 090004
 • 095004
خَلَقُوا(فعل) ← خلق کردند،آفریدند4
 • 013016
 • 035040
 • 046004
 • 052036
خُلِقُوا(فعل) ← خلق شدند،آفریده شدند1
 • 052035
مُخَلَّقَة‌ٍ(اسم) ← کامل الخلقه2
 • 022005
نَخْلُقْ(فعل) ← خلق می‌کنیم،می‌آفرینیم1
 • 077020
يَخْلُق‌َ(فعل) ← خلق می‌کند،می‌آفریند2
 • 017099
 • 036081
يَخْلُق‌ُ(فعل) ← خلق می‌کند،می‌آفریند13
 • 003047
 • 005017
 • 007191
 • 016008
 • 016017
 • 024045
 • 028068
 • 030054
 • 039004
 • 039006
 • 042049
 • 043016
يُخْلَق‌ْ(فعل) ← خلق می‌شود،آفریده می‌شود1
 • 089008
يَخْلُقُوا(فعل) ← خلق می‌کنند،می‌آفرینند1
 • 022073
يَخْلُقُون‌َ(فعل) ← خلق می‌کنند،می‌آفرینند2
 • 016020
 • 025003
يُخْلَقُون‌َ(فعل) ← خلق می‌شوند،آفریده می‌شوند3
 • 007191
 • 016020
 • 025003
خلط(4)
اخْتَلَط‌َ(فعل) ← ممزوج شد،مخلوط شد3
 • 006146
 • 010024
 • 018045
تُخَالِطُوا(فعل) ← قاطی می‌شوید،معاشرت می‌کنید1
 • 002220
الْخُلَطَاءِ(اسم) ← شریکان،همنشینان1
 • 038024
خَلَطُوا(فعل) ← مخلوط کردند،در هم و بر هم کردند1
 • 009102
خدن(1)
أَخْدَان‌ٍ(اسم) ← دوستان و رفقا2
 • 004025
 • 005005
خدد(2)
الْأُخْدُودِ(اسم) ← "اخدود،به معناى شكاف بزرگ زمين است،و"" اصحاب اخدود"" جباران ستمگرى بودند كه زمين را مى شكافتند و آن را پر از آتش نموده،مؤمنين را به جرم اينكه ايمان دارند در آن مى انداختند،و تا آخرين نفرشان را مى سوزاندند"1
 • 085004
خَدَّ(اسم) ← چهره،رخسار1
 • 031018
خرج(69)
إِخْرَاجَاً(اسم) ← خارج کردن،بیرون آوردن1
 • 071018
إِخْرَاج‌ِ(اسم) ← خارج کردن،بیرون آوردن2
 • 009013
 • 060009
إِخْرَاج‌ٍ(اسم) ← خارج کردن،بیرون آوردن1
 • 002240
إِخْرَاج‌ُ(اسم) ← خارج کردن،بیرون آوردن2
 • 002085
 • 002217
أَخْرَج‌َ(فعل) ← خارج کرد،بیرون آورد16
 • 002022
 • 002036
 • 007027
 • 007032
 • 008005
 • 009040
 • 012100
 • 014032
 • 016078
 • 020088
 • 024040
 • 048029
 • 059002
 • 079029
 • 079031
 • 087004
أَخْرِج‌ْ(فعل) ← خارج کن،بیرون آور5
 • 004075
 • 014005
 • 017080
 • 023107
 • 035037
أُخْرَج‌َ(فعل) ← اخراج می‌شوم،بیرون می‌گردم1
 • 046017
أُخْرَج‌ُ(فعل) ← اخراج می‌شوم،بیرون می‌گردم1
 • 019066
اخْرُج‌ْ(فعل) ← خارج شو،بیرون شو6
 • 007013
 • 007018
 • 012031
 • 015034
 • 028020
 • 038077
أَخْرَجَتْ(فعل) ← خارج کردی/ بیرون آوردی2
 • 047013
 • 099002
أُخْرِجَت‌ْ(فعل) ← اخراج شد/ بیرون گشت1
 • 003110
أُخْرِجْتُمْ(فعل) ← اخراج شدید/ بیرون گردیدید1
 • 059011
أَخْرَجْنَا(فعل) ← خارج کردیم/ بیرون آوردیم10
 • 002267
 • 006099
 • 007057
 • 020053
 • 026057
 • 027082
 • 035027
 • 036033
 • 051035
أُخْرِجْنَا(فعل) ← اخراج شدیم/ بیرون گردیدیم1
 • 002246
أَخْرَجُوا(فعل) ← خارج کردند/ بیرون آوردند2
 • 002191
 • 060009
أَخْرِجُوا(فعل) ← خارج کنید/ بیرون آورید4
 • 002191
 • 006093
 • 007082
 • 027056
أُخْرِجُوا(فعل) ← اخراج شدند/ بیرون گردیدند4
 • 003195
 • 022040
 • 059008
 • 059012
اخْرُجُوا(فعل) ← خارج شوید،بیرون شوید1
 • 004066
اسْتَخْرَجَ(فعل) ← خارج کرد،بیرون آورد1
 • 012076
تَخْرُج‌َ(فعل) ← خارج می‌شوی،بیرون می‌آیی1
 • 049005
تَخْرُج‌ُ(فعل) ← خارج می‌شود،بیرون می‌آید4
 • 018005
 • 023020
 • 037064
 • 041047
تَخْرُج‌ْ(فعل) ← خارج می‌شود،بیرون می‌آید3
 • 020022
 • 027012
 • 028032
تُخْرِج‌َ(فعل) ← خارج می‌کنی،بیرون می‌آوری2
 • 014001
 • 020057
تُخْرِج‌ُ(فعل) ← خارج می‌کنی،بیرون می‌آوری3
 • 003027
 • 005110
تَخْرُجُوا(فعل) ← خارج می‌شوید،بیرون می‌آیید1
 • 009083
تُخْرِجُوا(فعل) ← خارج می‌کنید،بیرون می‌آورید3
 • 006148
 • 007123
 • 065001
تَخْرُجُون‌َ(فعل) ← خارج می‌شوید،بیرون می‌آیید1
 • 030025
تُخْرَجُون‌َ(فعل) ← اخراج می‌شوید،بیرون می‌گردید3
 • 007025
 • 030019
 • 043011
تُخْرِجُون‌َ(فعل) ← خارج می‌کنید،بیرون می‌آورید2
 • 002084
 • 002085
تَسْتَخْرِجوا(فعل) ← خارج می‌کنید،بیرون می‌آورید1
 • 016014
تَسْتَخْرِجُون‌َ(فعل) ← خارج می‌کنید،بیرون می‌آورید1
 • 035012
خَارِج‌ٍ(اسم) ← بیرون آمده1
 • 006122
خَارِجِين‌َ(اسم) ← بیرون آمدگان2
 • 002167
 • 005037
خَرَاج‌ُ(اسم) ← باج و خراج1
 • 023072
خَرَج‌َ(فعل) ← خارج شد،بیرون آمد3
 • 019011
 • 028021
 • 028079
خَرْجَاً(اسم) ← خرجی2
 • 018094
 • 023072
خَرَجْت‌َ(فعل) ← خارج شدی،بیرون آمدی2
 • 002149
 • 002150
خَرَجْتُم‌(فعل) ← خارج شُدید،بیرون آمدید1
 • 060001
خَرَجْن‌َ(فعل) ← خارج شدند،بیرون آمدند1
 • 002240
خَرَجْنَا(فعل) ← خارج شدیم،بیرون آمدیم1
 • 009042
خَرَجُوا(فعل) ← خارج شدند،بیرون آمدند5
 • 002243
 • 005061
 • 008047
 • 009047
 • 047016
الْخُرُوج‌َ(اسم) ← خارج شدن،بیرون آمدن1
 • 009046
الْخُرُوج‌ِ(اسم) ← خارج شدن،بیرون آمدن2
 • 009083
 • 050042
خُرُوج‌ٍ(اسم) ← خارج شدن،بیرون آمدن1
 • 040011
الْخُرُوج‌ُ(اسم) ← خارج شدن،بیرون آمدن1
 • 050011
مَخْرَجَاً(اسم) ← بیرون آمدن،محل بیرون آمدن1
 • 065002
مُخْرَج‌َ(اسم) ← بیرون کرده شده1
 • 017080
مُخْرِج‌ُ(اسم) ← خارج کننده،بیرون آورنده1
 • 006095
مُخْرِج‌ٌ(اسم) ← خارج کننده،بیرون آورنده2
 • 002072
 • 009064
مُخْرَجُون‌َ(اسم) ← بیرون کرده شدگان2
 • 023035
 • 027067
مُخْرَجِين‌َ(اسم) ← بیرون کرده شدگان1
 • 015048
الْمُخْرَجِين‌َ(اسم) ← بیرون کرده شدگان1
 • 026167
نَخْرُجَ(فعل) ← خارج می‌شویم،بیرون می‌آییم1
 • 059011
نُخْرِج‌َ(فعل) ← خارج می‌کنیم،بیرون می‌آوریم4
 • 007088
 • 014013
 • 027037
 • 078015
نُخْرِج‌ُ(فعل) ← خارج می‌کنیم،بیرون می‌آوریم6
 • 006099
 • 007057
 • 017013
 • 020055
 • 022005
 • 032027
يَخْرُج‌ُ(فعل) ← خارج می‌شود،بیرون می‌آید10
 • 002074
 • 007058
 • 016069
 • 024043
 • 030048
 • 034002
 • 055022
 • 057004
 • 086007
يَخْرُج‌ُ(فعل) ← خارج می‌شوند،بیرون می‌آیند1
 • 024053
يَخْرُج‌ْ(فعل) ← خارج می‌شود،بیرون می‌آید1
 • 004100
يُخْرِجَ(فعل) ← خارج می‌کند،بیرون می‌آورد8
 • 007110
 • 020117
 • 026035
 • 033043
 • 047029
 • 057009
 • 063008
 • 065011
يُخْرِج‌ُ(فعل) ← خارج می‌کند،بیرون می‌آورد11
 • 002257
 • 005016
 • 006095
 • 010031
 • 027025
 • 030019
 • 039021
 • 040067
 • 071018
يُخْرِج‌ْ(فعل) ← خارج می‌کند،بیرون می‌آورد2
 • 002061
 • 047037
يُخْرِجَا(فعل) ← خارج می‌کنند،بیرون می‌آورند1
 • 020063
يَخْرُجْن‌َ(فعل) ← خارج می‌شوند،بیرون می‌آیند1
 • 065001
يَخْرُجُوا(فعل) ← خارج می‌شوند،بیرون می‌آیند6
 • 005022
 • 005037
 • 022022
 • 032020
 • 059002
يُخْرِجُوا(فعل) ← خارج می‌کنند،بیرون می‌آورند3
 • 008030
 • 017076
 • 060008
يَخْرُجُون‌َ(فعل) ← خارج می‌شوند،بیرون می‌آیند3
 • 054007
 • 059012
 • 070043
يُخْرَجُون‌َ(فعل) ← اخراج می‌شوند،بیرون می‌گردند1
 • 045035
يُخْرِجُون‌َ(فعل) ← خارج می‌کنند،بیرون می‌آورند2
 • 002257
 • 060001
يَسْتَخْرِجَا(فعل) ← خارج می‌کنند،بیرون می‌آورند1
 • 018082
خزی(14)
أَخْزَي(اسم) ← خوارکننده تر،خوارکننده ترین1
 • 041016
أَخْزَيْتَ(فعل) ← خوار کردی1
 • 003192
تُخْزِ(فعل) ← خوار می‌کنی2
 • 003194
 • 026087
تُخْزُوا(فعل) ← خوار می‌کنید2
 • 011078
 • 015069
الْخِزْي‌َ(اسم) ← خواری،رسوایی،خوارشدن2
 • 016027
 • 039026
خِزْي‌ِ(اسم) ← خواری،رسوایی،خوارشدن1
 • 011066
الْخِزْي‌ِ(اسم) ← خواری،رسوایی،خوارشدن2
 • 010098
 • 041016
الْخِزْي‌ُ(اسم) ← خواری،رسوایی،خوارشدن1
 • 009063
خِزْي‌ٌ(اسم) ← خواری،رسوایی،خوارشدن5
 • 002085
 • 002114
 • 005033
 • 005041
 • 022009
مُخْزِي(اسم) ← خوارکننده1
 • 009002
نَخْزَي(فعل) ← خوار می‌شویم1
 • 020134
يُخْزِ(فعل) ← خوار می‌کند1
 • 009014
يُخْزِي‌َ(فعل) ← خوار می‌کند1
 • 059005
يُخْزِي‌(فعل) ← خوار می‌کند5
 • 011039
 • 011093
 • 016027
 • 039040
 • 066008
خسا(3)
اخْسَئُوا(فعل) ← طرد شوید،رانده شوید،گم شوید،چِخ شوید1
 • 023108
خَاسِئَاً(اسم) ← خسته و ناتوان،نارسا در دیدن1
 • 067004
خَاسِئِين‌َ(اسم) ← رانده شدگان،طرد شدگان و ذلیلان2
 • 002065
 • 007166
خسر(19)
الْأَخْسَرُون‌َ(اسم) ← زیانکارترها،زیانکارترین ها2
 • 011022
 • 027005
الْأَخْسَرِين‌َ(اسم) ← زیانکارترها،زیانکارترین ها2
 • 018103
 • 021070
تُخْسِرُوا(فعل) ← کم فروشی می‌کنید1
 • 055009
تَخْسِيرٍ(اسم) ← خسارت،زیان زدن1
 • 011063
خَاسِرَة‌ٌ(اسم) ← زیانکار،بازنده1
 • 079012
خَاسِرُون‌َ(اسم) ← زیانکاران،بازندگان3
 • 007090
 • 012014
 • 023034
الْخَاسِرُون‌َ(اسم) ← زیانکاران،بازندگان11
 • 002027
 • 002121
 • 007099
 • 007178
 • 008037
 • 009069
 • 016109
 • 029052
 • 039063
 • 058019
 • 063009
خَاسِرِين‌َ(اسم) ← زیانکاران،بازندگان5
 • 003149
 • 005021
 • 005053
 • 041025
 • 046018
الْخَاسِرِين‌َ(اسم) ← زیانکاران،بازندگان13
 • 002064
 • 003085
 • 005005
 • 005030
 • 007023
 • 007092
 • 007149
 • 011047
 • 010095
 • 039015
 • 039065
 • 041023
 • 042045
خَسَارَاً(اسم) ← زیان،زیان کردن3
 • 017082
 • 035039
 • 071021
خَسِرَ(فعل) ← زیان کرد،گمراه و نابود شد7
 • 004119
 • 006031
 • 006140
 • 010045
 • 022011
 • 040078
 • 040085
خُسْرَاً(اسم) ← زیان،زیان کردن1
 • 065009
خُسْرٍ(اسم) ← زیان،زیان کردن1
 • 103002
خُسْرَانَاً(اسم) ← زیان،زیان کردن1
 • 004119
الْخُسْرَان‌ُ(اسم) ← زیان،زیان کردن2
 • 022011
 • 039015
خَسِرُوا(فعل) ← زیان کردند،گمراه و نابود شدند8
 • 006012
 • 006020
 • 007009
 • 007053
 • 011021
 • 023103
 • 039015
 • 042045
الْمُخْسِرِين‌َ(اسم) ← کم فروشان1
 • 026181
يَخْسَرُ(فعل) ← زیان می‌کند،گمراه و نابود می‌شود1
 • 045027
يُخْسِرُون‌َ(فعل) ← کم فروشی می‌کنند1
 • 083003
خشی(15)
اخْشَوْا(فعل) ← بترسید5
 • 002150
 • 003173
 • 005003
 • 005044
 • 031033
تَخْشَوْا(فعل) ← می‌ترسید4
 • 002150
 • 005003
 • 005044
 • 009013
تَخْشَوْن‌َ(فعل) ← می‌ترسید2
 • 009013
 • 009024
تَخْشَی(فعل) ← می‌ترسی4
 • 020077
 • 033037
 • 079019
خَشِي‌َ(فعل) ← ترسید4
 • 004025
 • 036011
 • 050033
 • 098008
خَشِيتُ(فعل) ← ترسیدم1
 • 020094
خَشْيَة‌َ(اسم) ← ترس،ترسیدن2
 • 017031
 • 017100
خَشْيَة‌ً(اسم) ← ترس،ترسیدن1
 • 004077
خَشْيَة‌ِ(اسم) ← ترس،ترسیدن5
 • 002074
 • 004077
 • 021028
 • 023057
 • 059021
خَشِينَا(فعل) ← ترسیدیم1
 • 018080
نَخْشَي(فعل) ← می‌ترسیم1
 • 005052
يَخْش‌َ(فعل) ← می‌ترسد2
 • 009018
 • 024052
يَخْش‌َ(فعل) ← می‌ترسد1
 • 004009
يَخْشَوْن‌َ(فعل) ← می‌ترسند8
 • 004077
 • 013021
 • 021049
 • 033039
 • 035018
 • 039023
 • 067012
يَخْشَی(فعل) ← می‌ترسد7
 • 020003
 • 020044
 • 035028
 • 079026
 • 079045
 • 080009
 • 087010
خضر(6)
الْأَخْضَرِ(اسم) ← سبز1
 • 036080
خَضِرَاً(اسم) ← ساقه ها و شاخه های سبز1
 • 006099
خُضْرَاً(اسم) ← سبز (جمع)1
 • 018031
خُضْرٍ(اسم) ← سبز (جمع)3
 • 012043
 • 012046
 • 055076
خُضْرٌ(اسم) ← سبز (جمع)1
 • 076021
مُخْضَرَّة‌ً(اسم) ← سرسبز شده1
 • 022063
خطا(14)
أَخْطَأْتُمْ(فعل) ← مرتکب خطا و اشتباه شدید1
 • 033005
أَخْطَأْنَا(فعل) ← مرتکب خطا و اشتباه شدیم1
 • 002286
الْخَاطِئَة‌ِ(اسم) ← خطا و گناه،انحراف1
 • 069009
خَاطِئَة‌ٍ(اسم) ← خطا کار،گناهکار،منحرف1
 • 096016
الْخَاطِئُون‌َ(اسم) ← خطا کاران،گناهکاران،منحرفان1
 • 069037
خَاطِئِين‌َ(اسم) ← خطا کاران،گناهکاران،منحرفان3
 • 012091
 • 012097
 • 028008
الْخَاطِئِين‌َ(اسم) ← خطا کاران،گناهکاران،منحرفان1
 • 012029
خَطَأً(اسم) ← خطا و اشتباهی،غیرعمد2
 • 004092
خِطْأً(اسم) ← خطا و گناه،انحراف1
 • 017031
خَطَايَا(اسم) ← خطاها و گناهان،انحرافات5
 • 002058
 • 020073
 • 026051
 • 029012
خَطِيئَاتِ(اسم) ← خطاها و گناهان،انحرافات2
 • 007161
 • 071025
خَطِيئَة‌ً(اسم) ← خطا و گناه،انحراف1
 • 004112
خَطِيئَۀِ(اسم) ← خطا و گناه،انحراف1
 • 026082
خَطِيئَۀُ(اسم) ← خطا و گناه،انحراف1
 • 002081
خفض(2)
اخْفِض‌ْ(فعل) ← پایین بیاور3
 • 015088
 • 017024
 • 026215
خَافِضَة‌ٌ(اسم) ← پایین آورنده1
 • 056003
خفی(21)
أَخْفَي‌(اسم) ← مخفی تر،مخفی ترین1
 • 020007
أُخْفِيَ(فعل) ← مخفی کرده شد1
 • 032017
أُخْفِي(فعل) ← مخفی می‌کنم1
 • 020015
أَخْفَيْتُمْ(فعل) ← مخفی کردید1
 • 060001
تُخْفُوا(فعل) ← مخفی می‌کنید5
 • 002271
 • 002284
 • 003029
 • 004149
 • 033054
تُخْفُون‌َ(فعل) ← مخفی می‌کنید3
 • 005015
 • 006091
 • 027025
تَخْفَي(فعل) ← مخفی می‌شود1
 • 069018
تُخْفِي‌(فعل) ← مخفی می‌کند2
 • 003118
 • 040019
تُخْفِي‌(فعل) ← مخفی می‌کنی1
 • 033037
خَافِيَة‌ٌ(اسم) ← مخفی،پنهان1
 • 069018
خَفِيَّاً(اسم) ← پنهان،مخفی1
 • 019003
خَفِي‌ٍّ(اسم) ← پنهان،مخفی1
 • 042045
خُفْيَة‌ً(اسم) ← پنهانی،مخفیانه2
 • 006063
 • 007055
مُسْتَخْفٍ(اسم) ← خواهان مخفی شدن1
 • 013010
نُخْفِي(فعل) ← مخفی می‌کنیم1
 • 014038
يَخْفَوْن‌َ(فعل) ← مخفی می‌شوند1
 • 041040
يُخْفُون‌َ(فعل) ← مخفی می‌کنند2
 • 003154
 • 006028
يَخْفَي‌(فعل) ← مخفی می‌شود4
 • 003005
 • 014038
 • 040016
 • 087007
يُخْفِين‌َ(فعل) ← مخفی می‌کنند1
 • 024031
يَسْتَخفُوا(فعل) ← می‌خواهند مخفی شوند1
 • 011005
يَسْتَخْفُون‌َ(فعل) ← می‌خواهند مخفی شوند2
 • 004108
خلل(6)
الْأَخِلاَّءُ(اسم) ← دوستان صمیمی1
 • 043067
خِلاَل‌َ(اسم) ← بین،میان5
 • 009047
 • 017005
 • 017091
 • 018033
 • 027061
خِلاَلِ(اسم) ← بین،میان2
 • 024043
 • 030048
خِلال‌ٌ(اسم) ← بین،میان1
 • 014031
خُلَّة‌ٌ(اسم) ← دوستی1
 • 002254
خَلِيلاً(اسم) ← دوست صمیمی3
 • 004125
 • 017073
 • 025028
خلد(14)
أَخْلَدَ(فعل) ← جاودانه کرد،برای همیشه چسبید2
 • 007176
 • 104003
تَخْلُدُون‌َ(فعل) ← جاودانه می‌شوید1
 • 026129
خَالِدَاً(اسم) ← جاودان،پایدار3
 • 004014
 • 004093
 • 009063
خَالِدٌ(اسم) ← جاودان،پایدار1
 • 047015
خَالِدُون‌َ(اسم) ← جاودانان،پایداران24
 • 002025
 • 002039
 • 002081
 • 002082
 • 002217
 • 002257
 • 002275
 • 003107
 • 003116
 • 005080
 • 007036
 • 007042
 • 009017
 • 010026
 • 010027
 • 011023
 • 013005
 • 021102
 • 021099
 • 023011
 • 023103
 • 043071
 • 043074
 • 058017
الْخَالِدُون‌َ(اسم) ← جاودانان،پایداران1
 • 021034
خَالِدَيْن‌ِ(اسم) ← جاودانان،پایداران1
 • 059017
خَالِدِين‌َ(اسم) ← جاودانان،پایداران43
 • 002162
 • 003015
 • 003088
 • 003136
 • 003198
 • 004013
 • 004057
 • 004122
 • 004169
 • 005085
 • 005119
 • 006128
 • 009022
 • 009068
 • 009072
 • 009089
 • 009100
 • 011107
 • 011108
 • 014023
 • 016029
 • 018108
 • 020076
 • 020101
 • 021008
 • 025016
 • 025076
 • 029058
 • 031009
 • 033065
 • 039072
 • 039073
 • 040076
 • 046014
 • 048005
 • 057012
 • 058022
 • 064009
 • 064010
 • 065011
 • 072023
 • 098006
 • 098008
الْخَالِدِين‌َ(اسم) ← جاودانان،پایداران1
 • 007020
الْخُلْدَ(اسم) ← جاودانه،دائمی1
 • 021034
الْخُلْدِ(اسم) ← جاودانه،دائمی5
 • 010052
 • 020120
 • 025015
 • 032014
 • 041028
الْخُلُودِ(اسم) ← جاودانگی،جاوید شدن1
 • 050034
مُخَلَّدُون‌َ(اسم) ← جاودان شده ها2
 • 056017
 • 076019
يَخْلُدْ(فعل) ← جاودان می‌شود1
 • 025069
خلص(14)
أَخْلَصْنَا(فعل) ← خالص کردیم،برگزیدیم1
 • 038046
أَخْلَصُوا(فعل) ← خالص کردند،برگزیدند1
 • 004146
أَسْتَخْلِصْ(فعل) ← بر می‌گزینم1
 • 012054
خَالِصَاً(اسم) ← خالص،برگزیده1
 • 016066
الْخَالِص‌ُ(اسم) ← خالص،برگزیده1
 • 039003
خَالِصَة‌ً(اسم) ← خالص،برگزیده3
 • 002094
 • 007032
 • 033050
خَالِصَة‌ٍ(اسم) ← خالص،برگزیده1
 • 038046
خَالِصَة‌ٌ(اسم) ← خالص،برگزیده1
 • 006139
خَلَصُوا(فعل) ← کناره گرفتند1
 • 012080
مُخْلَصَاً(اسم) ← خالص شده،برگزیده شده1
 • 019051
مُخْلِصَاً(اسم) ← خالص کننده/ برگزیننده3
 • 039002
 • 039011
 • 039014
مُخْلِصُون‌َ(اسم) ← خالص کنندگان/ برگزینندگان1
 • 002139
الْمُخْلَصِين‌َ(اسم) ← خالص شدگان،برگزیده شدگان8
 • 012024
 • 015040
 • 037040
 • 037074
 • 037128
 • 037160
 • 037169
 • 038083
مُخْلِصِين‌َ(اسم) ← خالص کنندگان/ برگزینندگان7
 • 007029
 • 010022
 • 029065
 • 031032
 • 040014
 • 040065
 • 098005
خلع(1)
اخْلَع‌ْ(فعل) ← برکن1
 • 020012
خون(13)
أَخُنْ(فعل) ← خیانت می‌کنم1
 • 012052
تَخْتَانُون‌َ(فعل) ← خیانت می‌کنید1
 • 002187
تَخُونُوا(فعل) ← خیانت می‌کنید2
 • 008027
خَائِنَة‌َ(اسم) ← خائن،خیانتکار1
 • 040019
خَائِنَة‌ٍ(اسم) ← خائن،خیانتکار،خیانت کردن1
 • 005013
الْخَائِنِين‌َ(اسم) ← خائنین،خیانتکاران3
 • 004105
 • 008058
 • 012052
خَانَتَا(فعل) ← خیانت کردند1
 • 066010
خَانُوا(فعل) ← خیانت کردند1
 • 008071
خَوَّانَاً(اسم) ← خیانت پیشه1
 • 004107
خَوَّان‌ٍ(اسم) ← خیانت پیشه1
 • 022038
خِيَانَۀَ(اسم) ← خیانت1
 • 008071
خِيَانَة‌ً(اسم) ← خیانت1
 • 008058
يَخْتَانُون‌َ(فعل) ← خیانت می‌کنند1
 • 004107
خول(6)
أَخْوَالِ(اسم) ← دایی ها1
 • 024061
خَالِ(اسم) ← دایی1
 • 033050
خَالاَتِ(اسم) ← خاله ها2
 • 024061
 • 033050
خَالاَتُ(اسم) ← خاله ها1
 • 004023
خَوَّلَ(فعل) ← بخشید،کرامت کرد1
 • 039008
خَوَّلْنَا(فعل) ← بخشیدیم،کرامت کردیم2
 • 006094
 • 039049
ادد(1)
إِدَّاً(اسم) ← بسیار زشت و وحشتناک1
 • 019089
ادی(5)
أَدَاءٌ(اسم) ← پرداختن،بجاآوردن،انجام دادن،رساندن1
 • 002178
أَدُّوا(فعل) ← برسانید،ادا کنید،بپردازید1
 • 044018
تُؤَدُّوا(فعل) ← می‌رسانید،ادا می‌کنید،می‌پردازید1
 • 004058
يُؤَدِّ(فعل) ← می‌رساند،ادا می‌کند،می‌پردازد2
 • 003075
يُؤَدِّ(فعل) ← می‌رساند،ادا می‌کند،می‌پردازد1
 • 002283
درا(4)
ادَّارَأْتُمْ(فعل) ← نزاع کردید1
 • 002072
ادْرَءُوا(فعل) ← دفع کنید1
 • 003168
يَدْرَأُ(فعل) ← دفع می‌کند1
 • 024008
يَدْرَءُون‌َ(فعل) ← دفع می‌کنند2
 • 013022
 • 028054
درک(11)
ادَّارَك‌َ(فعل) ← پشت سرهم قرار گرفت،بهم ملحق شد1
 • 027066
ادَّارَكُوا(فعل) ← پشت سرهم قرار گرفتند،بهم ملحق شدند1
 • 007038
أَدْرَكَ(فعل) ← دریافت،دست یافت،رسید1
 • 010090
تَدَارَكَ(فعل) ← درک می‌کند،درمی‌یابد،ملحق می‌شود1
 • 068049
تُدْرِك‌َ(فعل) ← می‌بیند،درک می‌کند،در می‌یابد،دست می‌یابد،می‌رسد1
 • 036040
تُدْرِكُ(فعل) ← می‌بیند،درک می‌کند،در می‌یابد،دست می‌یابد،می‌رسد1
 • 006103
دَرَكَاً(اسم) ← پیوستن،سررسیدن،دست یافتن1
 • 020077
الدَّرْك‌ِ(اسم) ← پله های رو به پایین،عمیق ترین نقطه1
 • 004145
مُدْرَكُون‌َ(اسم) ← دست یافت شدگان،دستیابی شدگان1
 • 026061
يُدْرِك‌ُ(فعل) ← می‌بیند،درک می‌کند،در می‌یابد،دست می‌یابد،می‌رسد1
 • 006103
يُدْرِكْ(فعل) ← می‌بیند،درک می‌کند،در می‌یابد،دست می‌یابد،می‌رسد2
 • 004078
 • 004100
دبر(16)
أَدْبَارَ(اسم) ← پشت ها،عقب ها4
 • 008050
 • 015065
 • 047027
 • 050040
الْأَدْبَارَ(اسم) ← پشت ها،عقب ها5
 • 003111
 • 008015
 • 033015
 • 048022
 • 059012
أَدْبَارِ(اسم) ← پشت ها،عقب ها4
 • 004047
 • 005021
 • 017046
 • 047025
إِدْبَارَ(اسم) ← پشت کردن1
 • 052049
أَدْبَرَ(فعل) ← پشت کرد4
 • 070017
 • 074023
 • 074033
 • 079022
دَابِرَ(اسم) ← دنباله،نسل،ریشه3
 • 007072
 • 008007
 • 015066
دَابِرُ(اسم) ← دنباله،نسل،ریشه1
 • 006045
دُبُرَ(اسم) ← پشت،عقب1
 • 008016
الدُّبُرَ(اسم) ← پشت،عقب1
 • 054045
دُبُرٍ(اسم) ← پشت،عقب3
 • 012025
 • 012027
 • 012028
مُدْبِرَاً(اسم) ← ادبار کننده،پشت کننده2
 • 027010
 • 028031
الْمُدَبِّرَات‌ِ(اسم) ← فرشتگان تدبیر کننده1
 • 079005
مُدْبِرِين‌َ(اسم) ← ادبار کنندگان،پشت کنندگان6
 • 009025
 • 021057
 • 027080
 • 030052
 • 037090
 • 040033
يَتَدَبَّرُون‌َ(فعل) ← تدبّر می‌کنند،نتائج و عواقب و پشت و رو را بررسی می‌کنند2
 • 004082
 • 047024
يُدَبِّرُ(فعل) ← تدبیر می‌کند4
 • 010003
 • 010031
 • 013002
 • 032005
يَدَّبَّرُوا(فعل) ← تدبّر می‌کنند،نتائج و عواقب و پشت و رو را بررسی می‌کنند2
 • 023068
 • 038029
دخل(37)
أَدْخِلْ(فعل) ← وارد کن5
 • 007151
 • 017080
 • 027012
 • 027019
 • 040008
أُدْخِل‌َ(فعل) ← وارد شد2
 • 003185
 • 014023
أُدْخِل‌َ(فعل) ← وارد می‌کنم2
 • 003195
 • 005012
ادْخُلْ(فعل) ← وارد شو1
 • 036026
ادْخُلاَ(فعل) ← وارد شوید1
 • 066010
أَدْخَلْنَا(فعل) ← وارد کردیم3
 • 005065
 • 021075
 • 021086
أَدْخِلُوا(فعل) ← وارد کنید1
 • 040046
أُدْخِلُوا(فعل) ← وارد شدند1
 • 071025
ادْخُلُوا(فعل) ← وارد شوید21
 • 002058
 • 002208
 • 004154
 • 005021
 • 005023
 • 007038
 • 007049
 • 007161
 • 012067
 • 012099
 • 015046
 • 016029
 • 016032
 • 027018
 • 033053
 • 039072
 • 039073
 • 040076
 • 043070
 • 050034
ادْخُلِي‌(فعل) ← وارد شو3
 • 027044
 • 089029
 • 089030
تَدْخُلُ(فعل) ← وارد می‌شوید1
 • 048027
تُدْخِل‌ْ(فعل) ← وارد می‌کنی1
 • 003192
تَدْخُلُوا(فعل) ← وارد می‌شوید7
 • 002214
 • 003142
 • 012067
 • 024027
 • 024028
 • 024029
 • 033053
دَاخِلُون‌َ(اسم) ← وارد شدگان1
 • 005022
الدَّاخِلِين‌َ(اسم) ← وارد شدگان1
 • 066010
دَخَل‌َ(فعل) ← وارد شد6
 • 003037
 • 003097
 • 012036
 • 018035
 • 028015
 • 071028
دَخَلاً(اسم) ← وسیله فریب و خیانت2
 • 016092
 • 016094
دَخَلَت‌ْ(فعل) ← وارد شد1
 • 007038
دَخَلْت‌َ(فعل) ← وارد شدی1
 • 018039
دُخِلَت‌ْ(فعل) ← وارد شد1
 • 033014
دَخَلْتُم(فعل) ← وارد شدید4
 • 004023
 • 005023
 • 024061
دَخَلُوا(فعل) ← وارد شدند11
 • 005061
 • 012058
 • 012068
 • 012069
 • 012088
 • 012099
 • 015052
 • 017007
 • 027034
 • 038022
 • 051025
مُدَّخَلاً(اسم) ← راه پنهان و نقب گونه زیرزمینی1
 • 009057
مُدْخَل‌َ(اسم) ← وارد گردیده شده1
 • 017080
مُدْخَلاً(اسم) ← وارد گردیده شده2
 • 004031
 • 022059
نَدْخُلَ(فعل) ← وارد می‌شویم2
 • 005022
 • 005024
نُدْخِلَ(فعل) ← وارد می‌کنیم1
 • 029009
نُدْخِلُ(فعل) ← وارد می‌کنیم3
 • 004057
 • 004122
نُدْخِلْ(فعل) ← وارد می‌کنیم1
 • 004031
يَدْخُل‌َ(فعل) ← وارد می‌شود2
 • 002111
 • 068024
يَدْخُلْ(فعل) ← وارد می‌شود1
 • 049014
يُدْخَل‌َ(فعل) ← وارد گردیده می‌شود1
 • 070038
يُدْخِل‌َ(فعل) ← وارد می‌کند5
 • 005084
 • 022059
 • 048005
 • 048025
 • 066008
يُدْخِل‌ُ(فعل) ← وارد می‌کند10
 • 004175
 • 009099
 • 022014
 • 022023
 • 042008
 • 045030
 • 047006
 • 047012
 • 058022
 • 076031
يُدْخِلْ(فعل) ← وارد می‌کند6
 • 004013
 • 004014
 • 048017
 • 061012
 • 064009
 • 065011
يَدْخُلُوا(فعل) ← وارد می‌شوند3
 • 002114
 • 007046
 • 017007
يَدْخُلُون‌َ(فعل) ← وارد می‌شوند10
 • 004124
 • 007040
 • 013023
 • 016031
 • 019060
 • 035033
 • 040040
 • 040060
 • 110002
دری(8)
أَدْرِ(فعل) ← می‌دانم1
 • 069026
أَدْرَی(فعل) ← یاد داد14
 • 010016
 • 069003
 • 074027
 • 077014
 • 082017
 • 082018
 • 083008
 • 083019
 • 086002
 • 090012
 • 097002
 • 101003
 • 101010
 • 104005
أَدْرِي(فعل) ← می‌دانم4
 • 021109
 • 021111
 • 046009
 • 072025
تَدْرُون‌َ(فعل) ← می‌دانید1
 • 004011
تَدْرِي‌(فعل) ← می‌داند2
 • 031034
تَدْرِي‌(فعل) ← می‌دانی2
 • 042052
 • 065001
نَدْرِي(فعل) ← می‌دانیم2
 • 045032
 • 072010
يُدْرِي(فعل) ← یاد می‌دهد3
 • 033063
 • 042017
 • 080003
ادریس(1)
إِدْرِيس‌َ(اسم) ← ادریس،نام مبارک یکی از پیامبران الهی2
 • 019056
 • 021085
دعو(48)
ادْع‌ُ(فعل) ← بخوان11
 • 002061
 • 002068
 • 002069
 • 002070
 • 002260
 • 007134
 • 016125
 • 022067
 • 028087
 • 042015
 • 043049
أَدْعُو(فعل) ← می‌خوانم6
 • 012108
 • 013036
 • 019048
 • 040041
 • 040042
 • 072020
ادْعُوا(فعل) ← بخوانید21
 • 002023
 • 007029
 • 007055
 • 007056
 • 007180
 • 007194
 • 007195
 • 010038
 • 011013
 • 017056
 • 017110
 • 025014
 • 028064
 • 033005
 • 034022
 • 040014
 • 040049
 • 040050
 • 040060
 • 040065
أَدْعِيَاءَ(اسم) ← فرزندخوانده ها1
 • 033004
أَدْعِيَاءِ(اسم) ← فرزندخوانده ها1
 • 033037
تَدْع‌ُ(فعل) ← می‌خواند1
 • 035018
تَدْع‌ُ(فعل) ← می‌خوانی4
 • 010106
 • 018057
 • 026213
 • 028088
تَدْعُو(فعل) ← می‌خواند1
 • 070017
تَدْعُو(فعل) ← می‌خوانی4
 • 011062
 • 023073
 • 041005
 • 042013
تَدْعُوا(فعل) ← می‌خوانید7
 • 007193
 • 007198
 • 017110
 • 025014
 • 035014
 • 047035
 • 072018
تَدَّعُون‌َ(فعل) ← آرزو می‌کنید2
 • 041031
 • 067027
تَدْعُون‌َ(فعل) ← می‌خوانید22
 • 006040
 • 006041
 • 006056
 • 006063
 • 007037
 • 007194
 • 007197
 • 014009
 • 017067
 • 019048
 • 022073
 • 026072
 • 035013
 • 035040
 • 037125
 • 039038
 • 040041
 • 040042
 • 040043
 • 040066
 • 046004
تُدْعَوْن‌َ(فعل) ← خوانده می‌شوید3
 • 040010
 • 047038
 • 048016
تُدْعَي‌(فعل) ← خوانده می‌شود1
 • 045028
الدَّاع‌ِ(اسم) ← خواننده،دعا کننده،دعوت کننده3
 • 002186
 • 054006
 • 054008
دَاعِي‌َ(اسم) ← خواننده،دعوت کننده2
 • 046031
 • 046032
الدَّاعِي‌َ(اسم) ← خواننده،دعوت کننده1
 • 020108
دَاعِيَاً(اسم) ← خواننده،دعوت کننده1
 • 033046
دَعَا(فعل) ← خواند11
 • 002186
 • 003038
 • 008024
 • 010012
 • 027062
 • 030025
 • 039049
 • 039008
 • 041033
 • 044022
 • 054010
دُعَاءَ(اسم) ← خواندن،دعاکردن،دعا،صدا کردن،ادعا کردن3
 • 017011
 • 024063
 • 035014
الدُّعَاءَ(اسم) ← خواندن،دعاکردن،دعا،صدا کردن،ادعا کردن3
 • 021045
 • 027080
 • 030052
دُعَاءً(اسم) ← خواندن،دعاکردن،دعا،صدا کردن،ادعا کردن1
 • 002171
دُعَاءِ(اسم) ← خواندن،دعاکردن،دعا،صدا کردن،ادعا کردن7
 • 014040
 • 019004
 • 019048
 • 024063
 • 041049
 • 046005
 • 071006
الدُّعَاءِ(اسم) ← خواندن،دعاکردن،دعا،صدا کردن،ادعا کردن2
 • 003038
 • 014039
دُعَاءٍ(اسم) ← خواندن،دعاکردن،دعا،صدا کردن،ادعا کردن1
 • 041051
دُعَاءُ(اسم) ← خواندن،دعاکردن،دعا،صدا کردن،ادعا کردن3
 • 013014
 • 025077
 • 040050
دَعَوْا(فعل) ← خواندند8
 • 010022
 • 018052
 • 019091
 • 025013
 • 028064
 • 029065
 • 030033
 • 031032
دُعُوا(فعل) ← خوانده شدند3
 • 002282
 • 024048
 • 024051
دَعَوَا(فعل) ← خواندند1
 • 007189
دَعَوْت‌ُ(فعل) ← خواندم4
 • 014022
 • 071005
 • 071007
 • 071008
دَعْوَة‌َ(اسم) ← دعوت،خواندن،طلبیدن،دعا2
 • 002186
 • 014044
دَعْوَة‌ً(اسم) ← دعوت،خواندن،طلبیدن،دعا1
 • 030025
دَعْوَةُ‌(اسم) ← دعوت،خواندن،طلبیدن،دعا2
 • 010089
 • 013014
دَعْوَة‌ٌ(اسم) ← دعوت،خواندن،طلبیدن،دعا1
 • 040043
دَعَوْتُمْ(فعل) ← خواندید1
 • 007193
دَعْوَی(اسم) ← ادعا،دعوا،دعا و نیایش،نزاع4
 • 007005
 • 010010
 • 021015
دُعِي‌َ(فعل) ← خوانده شد1
 • 040012
دُعِيتُمْ‌(فعل) ← خوانده شدید1
 • 033053
نَدْع‌ُ(فعل) ← می‌خوانیم2
 • 003061
 • 096018
نَدْعُوَا(فعل) ← می‌خوانیم1
 • 018014
نَدْعُوا(فعل) ← می‌خوانیم5
 • 006071
 • 016086
 • 017071
 • 040074
 • 052028
يَدْعُ(فعل) ← می‌خواند4
 • 010012
 • 017011
 • 023117
 • 054006
يَدْعُ(فعل) ← می‌خواند2
 • 040026
 • 096017
يَدْعُو(فعل) ← می‌خواند15
 • 002221
 • 003153
 • 010025
 • 014010
 • 017052
 • 022012
 • 022013
 • 028025
 • 031021
 • 035006
 • 039008
 • 046005
 • 057008
 • 072019
 • 084011
يَدَّعُون‌َ(فعل) ← آرزو می‌کنند1
 • 036057
يَدْعُون‌َ(فعل) ← می‌خوانند26
 • 002221
 • 003104
 • 004117
 • 006052
 • 006071
 • 006108
 • 010066
 • 011101
 • 012033
 • 013014
 • 016020
 • 017057
 • 018028
 • 021090
 • 022062
 • 025068
 • 028041
 • 029042
 • 031030
 • 032016
 • 038051
 • 040020
 • 041048
 • 043086
 • 044055
يُدْعَوْن‌َ(فعل) ← خوانده می‌شوند3
 • 003023
 • 068042
 • 068043
يُدْعَي‌(فعل) ← خوانده می‌شود1
 • 061007
دفع(7)
ادْفَع‌ْ(فعل) ← دفع کن،تلافی کن2
 • 023096
 • 041034
ادْفَعُوا(فعل) ← دفع کنید،تلافی کنید2
 • 003167
 • 004006
دَافِع‌ٍ(اسم) ← مانع،بازدارنده1
 • 052008
دَافِع‌ٌ(اسم) ← مانع،بازدارنده1
 • 070002
دَفْع‌ُ(اسم) ← دفع،بازداشتن2
 • 002251
 • 022040
دَفَعْتُمْ‌(فعل) ← دادید،برگرداندید1
 • 004006
يُدَافِع‌ُ(فعل) ← حمایت می‌کند،دفاع می‌کند1
 • 022038
ذکر(65)
ادَّكَرَ(فعل) ← به یاد آورد،درس گرفت،پند گرفت1
 • 012045
أَذْكُرَ(فعل) ← یاد می‌کنم1
 • 018063
أَذْكُرْ(فعل) ← یاد می‌کنم1
 • 002152
اذْكُرْ(فعل) ← یاد کن17
 • 003041
 • 005110
 • 007205
 • 012042
 • 018024
 • 019016
 • 019041
 • 019051
 • 019054
 • 019056
 • 038017
 • 038041
 • 038045
 • 038048
 • 046021
 • 073008
 • 076025
اذْكُرْن‌َ(فعل) ← یاد کنید1
 • 033034
اذْكُرُوا(فعل) ← یاد کنید31
 • 002040
 • 002047
 • 002063
 • 002122
 • 002152
 • 002198
 • 002200
 • 002203
 • 002231
 • 002239
 • 003103
 • 004103
 • 005004
 • 005007
 • 005011
 • 005020
 • 007069
 • 007074
 • 007086
 • 007171
 • 008026
 • 008045
 • 014006
 • 022036
 • 033009
 • 033041
 • 035003
 • 062010
تَتَذَكَّرُون‌َ(فعل) ← متذکّر می‌شوید،پند می‌گیرید3
 • 006080
 • 032004
 • 040058
تَذَكَّرَ(فعل) ← متذکّر شد،پند گرفت1
 • 035037
تَذْكُرُ(فعل) ← یاد می‌کنی1
 • 012085
تُذَكِّرَ(فعل) ← بیاد می‌آورد،تذکر می‌دهد1
 • 002282
تَذْكِرَة‌ً(اسم) ← مایه ی تذکر و یادآوری3
 • 020003
 • 056073
 • 069012
التَّذْكِرَة‌ِ(اسم) ← مایه ی تذکر و یادآوری1
 • 074049
تَذْكِرَة‌ٌ(اسم) ← مایه ی تذکر و یادآوری5
 • 069048
 • 073019
 • 074054
 • 076029
 • 080011
تَذَكَّرُوا(فعل) ← متذکّر شدند/ پند گرفتند1
 • 007201
تَذْكُرُوا(فعل) ← یاد می‌کنید1
 • 043013
تَذْكُرُون‌َ(فعل) ← یاد می‌کنید2
 • 002235
 • 040044
تَذَكَّرُون‌َ(فعل) ← متذکّر می‌شوید،پند می‌گیرید17
 • 006152
 • 007003
 • 007057
 • 010003
 • 011024
 • 011030
 • 016017
 • 016090
 • 023085
 • 024001
 • 024027
 • 027062
 • 037155
 • 045023
 • 051049
 • 056062
 • 069042
تَذْكِيرِ(اسم) ← یادآوری،یادآوری کردن1
 • 010071
الذَّاكِرَات‌ِ(اسم) ← زنان ذاکر،زنان یاد کننده1
 • 033035
الذَّاكِرِين‌َ(اسم) ← مردان ذاکر،مردان یاد کننده2
 • 011114
 • 033035
ذَكَرَ(فعل) ← یاد کرد4
 • 033021
 • 074055
 • 080012
 • 087015
الذَّكَرَ(اسم) ← نر،جنس نر3
 • 053045
 • 075039
 • 092003
الذَّكَرِ(اسم) ← نر،جنس نر2
 • 004011
 • 004176
ذَكَرٍ(اسم) ← نر،جنس نر5
 • 003195
 • 004124
 • 016097
 • 040040
 • 049013
الذَّكَرُ(اسم) ← نر،جنس نر2
 • 003036
 • 053021
ذَكِّرْ(فعل) ← بیاد آور،تذکر بده7
 • 006070
 • 014005
 • 050045
 • 051055
 • 052029
 • 087009
 • 088021
ذِكْرَ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش3
 • 012042
 • 058019
 • 094004
الذِّكْرَ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش6
 • 015009
 • 016044
 • 025018
 • 036011
 • 043005
 • 068051
ذِكْرَاً(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش11
 • 002200
 • 018070
 • 018083
 • 020099
 • 020113
 • 021048
 • 033041
 • 037003
 • 037168
 • 065010
 • 077005
ذِكْرِ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش25
 • 002200
 • 005091
 • 013028
 • 018028
 • 018101
 • 020014
 • 020042
 • 020124
 • 021036
 • 021042
 • 023110
 • 023071
 • 024037
 • 038032
 • 038008
 • 039022
 • 039023
 • 043036
 • 053029
 • 057016
 • 062009
 • 063009
 • 072017
الذِّكْرِ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش11
 • 003058
 • 016043
 • 021007
 • 021105
 • 025029
 • 038001
 • 041041
 • 054017
 • 054022
 • 054032
 • 054040
ذِكْرٍ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش2
 • 021002
 • 026005
ذِكْرُ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش5
 • 019002
 • 021010
 • 021024
 • 029045
الذِّكْرُ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش3
 • 015006
 • 038008
 • 054025
ذِكْرٌ(اسم) ← یاد،یادآوری،یاد کردن،حمد و ثنا،حرف محکم و باارزش10
 • 007063
 • 007069
 • 012104
 • 021050
 • 036069
 • 038049
 • 038087
 • 043044
 • 068052
 • 081027
ذُكِرَ(فعل) ← یاد شد،بُرده شد7
 • 006118
 • 006119
 • 008002
 • 022035
 • 039045
 • 047020
ذُكِّرَ(فعل) ← بیاد آورده شد،تذکر داده شد2
 • 018057
 • 032022
الذُّكْرَان‌َ(اسم) ← نران،جنس نران1
 • 026165
ذُكْرَانَاً(اسم) ← نران،جنس نران1
 • 042050
ذَكَرْت‌َ(فعل) ← یاد کردی1
 • 017046
ذُكِّرْتُمْ‌(فعل) ← بیاد آورده شدید،تذکر داده شدید1
 • 036019
ذَكَرُوا(فعل) ← یاد کردند2
 • 003135
 • 026227
ذُكِّرُوا(فعل) ← بیاد آورده شدند،تذکر داده شدند7
 • 005013
 • 005014
 • 006044
 • 007165
 • 025073
 • 032015
 • 037013
ذِكْرَي(اسم) ← یادآوردن،یادآوری،موعظه17
 • 006069
 • 006090
 • 007002
 • 011114
 • 011120
 • 021084
 • 026209
 • 029051
 • 038043
 • 038046
 • 039021
 • 040054
 • 047018
 • 050008
 • 050037
 • 074031
 • 079043
الذِّكْرَي(اسم) ← یادآوردن،یادآوری،موعظه6
 • 006068
 • 044013
 • 051055
 • 080004
 • 087009
 • 089023
الذَّكَرَيْن‌ِ(اسم) ← دو نر،دو جنس نر2
 • 006143
 • 006144
الذُّكُورَ(اسم) ← نران،جنس نران1
 • 042049
ذُكُورِ(اسم) ← نران،جنس نران1
 • 006139
مُدَّكِرٍ(اسم) ← بیادآورنده،درس گیرنده،پند گیرنده6
 • 054015
 • 054017
 • 054022
 • 054032
 • 054040
 • 054051
مُذَكِّرٌ(اسم) ← بیادآورنده،تذکر دهنده1
 • 088021
مَذْكُورَاً(اسم) ← مذکور،یاد شده1
 • 076001
نَذْكُرَ(فعل) ← یاد می‌کنیم1
 • 020034
يَتَذَكَّرَ(فعل) ← متذکر می‌شود،پند می‌گیرد1
 • 038029
يَتَذَكَّرُ(فعل) ← متذکر می‌شود،پند می‌گیرد7
 • 013019
 • 020044
 • 035037
 • 039009
 • 040013
 • 079035
 • 089023
يَتَذَكَّرُون‌َ(فعل) ← متذکر می‌شوند،پند می‌گیرند7
 • 002221
 • 014025
 • 028043
 • 028046
 • 028051
 • 039027
 • 044058
يَذَّكَّرَ(فعل) ← متذکر می‌شود،پند می‌گیرد2
 • 014052
 • 025062
يَذَّكَّرُ(فعل) ← متذکر می‌شود،پند می‌گیرد4
 • 002269
 • 003007
 • 080004
 • 087010
يَذْكُرُ(فعل) ← یاد می‌کند3
 • 019067
 • 021036
 • 021060
يُذْكَرَ(فعل) ← یاد می‌شود،بُرده می‌شود2
 • 002114
 • 024036
يُذْكَرُ(فعل) ← یاد می‌شود،بُرده می‌شود1
 • 022040
يُذْكَرْ(فعل) ← یاد می‌شود،بُرده می‌شود1
 • 006121
يَذَّكَّرُوا(فعل) ← متذکر می‌شوند،پند می‌گیرند2
 • 017041
 • 025050
يَذْكُرُوا(فعل) ← یاد می‌کنند2
 • 022028
 • 022034
يَذَّكَّرُون‌َ(فعل) ← متذکر می‌شوند،پند می‌گیرند6
 • 006126
 • 007026
 • 007130
 • 008057
 • 009126
 • 016013
يَذْكُرُون‌َ(فعل) ← یاد می‌کنند5
 • 003191
 • 004142
 • 006138
 • 037013
 • 074056
دلل(4)
أَدُلُّ(فعل) ← راهنمایی می‌کنم،آگاه می‌کنم4
 • 020120
 • 020040
 • 028012
 • 061010
دَلَّ(فعل) ← راهنمایی کرد،آگاه کرد1
 • 034014
دَلِيلاً(اسم) ← دلیل،راهنمایی،برهان1
 • 025045
نَدُلُّ(فعل) ← راهنمایی می‌کنیم،آگاه می‌کنیم1
 • 034007
دلو(5)
أَدْلَي‌(فعل) ← در چاه کرد،از چاه بیرون آورد1
 • 012019
تُدْلُوا(فعل) ← متوسل می‌شوید،می‌دهید1
 • 002188
تَدَلَّي(فعل) ← خيلى نزديك شد تا جايى كه از شدّت نزديكى وابسته شد،آويزان شد1
 • 053008
دَلْوَ(اسم) ← دلو آب1
 • 012019
دَلَّی(فعل) ← فرود آورد،سقوط داد،پایین انداخت1
 • 007022
دنو(8)
أَدْنَي‌(اسم) ← پست تر،نزدیکتر/ پست ترین،نزدیکترین10
 • 002061
 • 002282
 • 004003
 • 005108
 • 030003
 • 033051
 • 033059
 • 053009
 • 058007
 • 073020
الْأَدْنَي‌(اسم) ← پست تر،نزدیکتر/ پست ترین،نزدیکترین2
 • 007169
 • 032021
دَان‌ٍ(اسم) ← نزدیک،در دسترس1
 • 055054
دَانِيَة‌ً(اسم) ← نزدیک،در دسترس1
 • 076014
دَانِيَة‌ٌ(اسم) ← نزدیک،در دسترس2
 • 006099
 • 069023
دَنَا(فعل) ← نزدیک شد1
 • 053008
الدُّنْيَا(اسم) ← دنیا،نزدیکتر،پست تر115
 • 002085
 • 002086
 • 002114
 • 002130
 • 002200
 • 002201
 • 002204
 • 002212
 • 002217
 • 002220
 • 003014
 • 003022
 • 003045
 • 003056
 • 003117
 • 003145
 • 003148
 • 003152
 • 003185
 • 004074
 • 004077
 • 004094
 • 004109
 • 004134
 • 005033
 • 005041
 • 006029
 • 006032
 • 006070
 • 006130
 • 007032
 • 007051
 • 007152
 • 007156
 • 008042
 • 008067
 • 009038
 • 009055
 • 009069
 • 009074
 • 009085
 • 010023
 • 010007
 • 010024
 • 010064
 • 010070
 • 010088
 • 010098
 • 011015
 • 011060
 • 012101
 • 013026
 • 013034
 • 014003
 • 014027
 • 016030
 • 016041
 • 016107
 • 016122
 • 018028
 • 018045
 • 018046
 • 018104
 • 020072
 • 020131
 • 022009
 • 022011
 • 022015
 • 023033
 • 023037
 • 024014
 • 024019
 • 024023
 • 024033
 • 028042
 • 028060
 • 028061
 • 028077
 • 028079
 • 029025
 • 029027
 • 029064
 • 030007
 • 031015
 • 031033
 • 033028
 • 033057
 • 035005
 • 037006
 • 039010
 • 039026
 • 040039
 • 040043
 • 040051
 • 041012
 • 041016
 • 041031
 • 042020
 • 042036
 • 043032
 • 043035
 • 045024
 • 045035
 • 046020
 • 047036
 • 053029
 • 057020
 • 059003
 • 067005
 • 079038
 • 087016
يُدْنِين‌َ(فعل) ← می‌اندازند،پیش می‌کشند1
 • 033059
دهی(1)
أَدْهَي‌(اسم) ← مصیبت بارتر،مصیبت بارترین1
 • 054046
ذیع(1)
أَذَاعُوا(فعل) ← منتشر کردند1
 • 004083
ذوق(19)
أَذَاقَ(فعل) ← چشانید3
 • 016112
 • 030033
 • 039026
أَذَقْنَا(فعل) ← چشانیدیم7
 • 010021
 • 011009
 • 011010
 • 017075
 • 030036
 • 041050
 • 042048
تَذُوقُوا(فعل) ← می‌چشید،تحمل می‌کنید1
 • 016094
ذَائِقَة‌ُ(اسم) ← چشاننده،تحمل کننده3
 • 003185
 • 021035
 • 029057
ذَائِقُوا(اسم) ← چشانندگان،تحمل کنندگان1
 • 037038
ذَائِقُون‌َ(اسم) ← چشانندگان،تحمل کنندگان1
 • 037031
ذَاقَا(فعل) ← چشیدند،تحمل کردند1
 • 007022
ذَاقَت‌ْ(فعل) ← چشید،تحمل کرد1
 • 065009
ذَاقُوا(فعل) ← چشیدند،تحمل کردند3
 • 006148
 • 059015
 • 064005
ذُق‌ْ(فعل) ← بچش،تحمل کن1
 • 044049
ذُوقُوا(فعل) ← بچشید،تحمل کنید23
 • 003106
 • 003181
 • 006030
 • 007039
 • 008014
 • 008035
 • 008050
 • 009035
 • 010052
 • 022022
 • 029055
 • 032014
 • 032020
 • 034042
 • 035037
 • 039024
 • 046034
 • 051014
 • 054037
 • 054039
 • 054048
 • 078030
نُذِقْ(فعل) ← می‌چشانیم3
 • 022025
 • 025019
 • 034012
نُذِيقَ(فعل) ← می‌چشانیم4
 • 032021
 • 041016