کار کردن با while Loop
مجموعه حلقه ها در زبان پایتون


زبان برنامه نویسی پایتون دو ساختار حلقه اصلی دارد:


حلقه While

این ساختار حلقه می‌تواند دستورات را به تعداد زیاد اجرا کند به شرطی که شرط مذکور در آن برقرار باشد

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1

نکته: اگر i را افزایش ندهیم حلقه در loop بی نهایت می افتد.


دستور break

با دستور break ما می توانیم حلقه را متوقف کنیم، حتی اگر شرایط شرطی درست باشد:

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  if i == 3:
    break
  i += 1

دستور continue

با این دستور می توانیم تکرار فعلی را متوقف و به بعدی برویم

i = 0
while i < 6:
  i += 1
  if i == 3:
    continue
  print(i)

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809