تغییر نوع (Type Conversion)تغییر نوع (Type Conversion)

در پایتون، عملیات خاصی را با توجه به تیپ و نوع متغیر به صورت مختلف انجام می دهد. به عنوان مثال، شما نمی توانید دو رشته شامل اعداد 2 و 3 را برای تولید عدد صحیح 5 اضافه کنید، زیرا عملیاتی که روی رشته ها انجام می شود در نتیجه 23 را ایجاد می کند.

راه حل این نوع مشکلات تبدیل نوع متغیر است.
در این مثال، شما از تابع int استفاده می کنید.


>>> "2" + "3"
'23'

>>> int("2") + int("3")
5


مثال دیگری در زیر آمده از تبدیل نوع متغیر ورودی کاربر (که یک رشته است) به اعداد (عدد صحیح یا شناور)، برای انجام عملیات محاسبات عددی استفاده می کند.

>>> float(input("Enter a number: ")) + float(input("Enter another number: "))
Enter a number: 40
Enter another number: 2

42.0

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809