اپراتور ها در محل (in-place operators)اپراتور ها در محل (in-place operators)

اپراتورها در محل به شما اجازه می دهند کد را مانند ‘x = x + 3’ بنویسید، منتهی به شکلی خلاصه تر و با جایگیری کم تر به صورت ‘x=+3’.
هرچند که این حالت درباره بقیه اپراتور هایی همچون -، *، / و٪ نیز ممکن است.


>>> x = 2
>>> print(x)
2

>>> x += 3
>>> print(x)
5


این اپراتورها را می توان در مدل هایی غیر از اعداد نیز استفاده کرد، مانند رشته ها.

>>> x = "spam"
>>> print(x)
'spam'

>>> x += "eggs"
>>> print(x)
'spameggs'

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809