کار کردن با Tupleمجموعه های آرایه ای در زبان پایتون

Tuple ها مجموعه هستند مرتب و غیر قابل تغییر که درون پرانتز نوشته می شوند و در هنگام فراخوانی با براکت صدا زده می شوند

ساخت یک Tuple

با روش زیر یک tuple می سازیم


thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple)

بازگشت آیتم موجود در محل یک

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[1])

نکته : شما نمی توانید Tuple ها را تغییر دهید. مثال زیر به شما خطا بر می گرداند.

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
thistuple[1] = "blackcurrant" # test changeability
print(thistuple)

سازنده های Tuple

شما می توانید از سازنده tuple() برای ایجاد آنها و از len() برای طول آن استفاده کنید.


مثال استفاده از متد ()tuple:

thistuple = tuple(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets
print(thistuple)

مثال استفاده از متد ()len:

thistuple = tuple(("apple", "banana", "cherry"))
print(len(thistuple))

نکته نهایی: شما نمیتوانید آیتمی را از tuple حذف کنید


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809