عملگرها همراه با رشتهتلفیق

همانطور که با اعداد صحیح و غیر صحیح می توان جمع انجام داد،رشته ها در پایتون هم می توانند اضافه شوند، با استفاده از فرایندی به نام تلفیق (concatenation) که می تواند بر روی هر دو رشته انجام شود.
هنگام ترکیب رشته ها، مهم نیست که آیا آنها با یک یا دو نقل قول ایجاد شده اند.


>>> "Spam" + 'eggs'
'Spameggs'

>>> print("First string" + ", " + "second string")
First string, second string

حتی اگر رشته های شما دارای اعداد باشند، همچنان به عنوان رشته ها به جای عدد صحیح اضافه می شوند. اضافه کردن یک رشته به یک عدد، یک خطا را ایجاد می کند، حتی اگر آن دو شبیه باشند، در هر صورت در دو حوزه متفاوت هستند.

>>> "2" + "2"
'22'

>>> 1 + '2' + 3 + '4'
raceback (most recent call last):
File "", line 1, in
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

رشته ها نیز می توانند توسط عدد صحیح ضرب شوند. در این حالت یک نسخه تکراری از رشته اصلی را تولید می کند. ترتیب رشته و عدد صحیح مهم نیست، اما رشته معمولا در اولین جایگاه است.

رشته ها را نمی توان در رشته های دیگر ضرب کرد. رشته ها نیز نمی توانند توسط اعداد غیر صحیح ضرب شوند، حتی اگر تعداد عدد غیر صحیح در حقیقت کامل باشد

>>> print("spam" * 3)
'spamspamspam'

>>> 4 * '2'
'2222'

>>> '17' * '87'
TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'str'

>>> 'pythonisfun' * 7.0
TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809