کار کردن با setمجموعه های آرایه ای در زبان پایتون

SET مجموعه ای نا مرتب و غیر قابل ایندکس است . در پایتون set درون کروشه نوشته می شنود

ساخت یک ُ Set

با روش زیر یک Set می سازیم


thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
print(thisset)

نکته : set لیست ها غیر مرتب هستند یعنی به صورت تصادفی مرتب می شنود


سازنده های ُ SET

شما برای ساخت یک Set لیست می توانید از set() استفاده کنید.
با استفاده از add() می توانید یک آیتم جدید به set اضافه کنید.
با استفاده از remove() می توانید یک آیتم را حذف کنید
با استفاده از متد len() می توانید طول Set را بدست آورید.


مثال استفاده از متد ()set:

thisset = set(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets
print(thisset)

مثال استفاده از متد ()add:

thisset = set(("apple", "banana", "cherry"))
thisset.add("damson")
print(thisset)


مثال استفاده از متد ()remove:

thisset = set(("apple", "banana", "cherry"))
thisset.remove("banana")
print(thisset)

مثال استفاده از متد ()len:

thisset = set(("apple", "banana", "cherry"))
print(len(thisset))

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809