عملیاتهای دیگر ریاضیتوضیح سایر عملگرها

علاوه بر جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم، پایتون همچنین از انعطاف پذیری پشتیبانی می کند که افزایش یک عددبه توان و یا قوه دیگر است. این عملیات با استفاده از دو ستاره (**) انجام می شود.


>>> 2**5
32

>>> 9 ** (1/2)
3.0

برای تعیین سهم و باقیمانده تقسیم، به ترتیب از بخش طبقه و اپراتورهای مدول استفاده کنید.
تقسیم طبقه با استفاده از // انجام می شود.
عملگر باقیمانده با یک نماد (٪) انجام می شود.
این اپراتورها را می توان با هر دو عدد غیر صحیح و عدد صحیح مورد استفاده قرار داد.

این کد نشان می دهد که 6 به 20 بار سه بار می رود و باقی مانده زمانی که 1.25 به 0.5 تقسیم می شود 0.25 است.

>>> 20 // 6
3

>>> 1.25 % 0.5
0.25

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809