انجام فرآیندهای مرسوم ریاضیشروع برنامه نویسی محاسباتی

پایتون توانایی انجام محاسبات را دارد.
یک محاسبه را به طور مستقیم به کنسول پایتون وارد کنید، و پاسخ را به شما نشان خواهد داد. برای مثال نحوه محاسبه جمع و تفریق به شکل زیر است.


>>> 2+2
4

>>> 4+5-3
6

نکته:

فضاهای اطراف علائم جمع و تفریق در اینجا اختیاری هستند (کد بدون آنها کار می کند)، اما این کار خواندن را آسان تر می کند. پایتون همچنین ضرب و تقسیم را انجام می دهد، با استفاده از یک *برای نشان دادن ضرب و یک / برای نشان دادن تقسیم. برای تعیین اولویت های عملیاتی از پرانتز استفاده کنید.

>>> 2*(3+4)
14

>>> 10/2
5.0

علامت منفی نشان دهنده یک عدد منفی است. عملیات بر روی اعداد منفی همانند اعداد مثبت نیز انجام میگیرد.

>>> -7
-7

>>> (-7+2)*(-4)
20


نکته: علائم مثبت همچنین می تواند در مقابل اعداد قرار داده شود، اما این هیچ تاثیری ندارد و بیشتر برای تاکید بر این که عدد مثبت است صورت میگیرد تا خوانایی کد را افزایش دهد.

تقسیم بر صفر در پایتون یک خطا را ایجاد می کند، زیرا هیچ پاسخی نمی تواند داشته باشد.

>>> 11/0
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
ZeroDivisionError: division by zero

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809