کار کردن با لیست هامجموعه های آرایه ای در زبان پایتون

چهار گونه داده جمع آوری ساختارهای آرایه ای در پایتون وجود دارد:

List: مجموعه ای است که مرتب و قابل تغییر است. اجازه درج اعضاء تکرار را می‌دهد.

Tuple: مجموعه مرتب و قابل تغییر است که امکان درج اعضاء تکراری را می دهد.

Set: مجموعه ای غیر مرتب و غیر قابل ایندکس گذاری است بدون اعضاء تکراری.

Dictionary: مجموعه ای نامرتب، تغییر پذیر و قابل ایندکس گذاری که اعًائ تکراری ندارد.

لیست ها

لیست ها در پایتون از نوع دیگری از object و یا شئ ها در پایتون به شمار می آیند. از آنها برای ذخیره سازی لیستی از دیگر موارد استفاده می شود. یک لیست با استفاده از دو براکت مکعبی " [] " ساخته و با استفاده از کاما " ," جدا سازی می شوند. یک item یا مورد خاص را می توان با استفاده از جایگاه آن فراخوانی کرد.
برای مثال:


thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist)

تغییر مثال بالا:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist[1] = "blackcurrant"
print(thislist)

نکته: اولین جایگاه در یک لیست را با 0 به جای 1 نشان می دهند.

لیست خالی

یک لیست خالی در زبان برنامه نویسی پایتون با جایگذاری تنها دو براکتی مربعی خالی به شکل زیر ساخته می شود.

thislist = []
print(thislist)

سازنده های لیست

برای ساختن یک لیست می توانید از list() استفاده کنید، برای اضافه کردن یک مورد به لیست، از روش Object () استفاده کنید.
برای حذف یک مورد از remove() استفاده می کنیم و برای طول لیست از تابع len() استفاده می کنیم.


مثال استفاده از متد ()list:

thislist = list(("apple", "banana", "cherry")) # به دابل کت و کاما توجه داشته باشید
print(thislist)

مثال استفاده از متد ()append:

thislist = list(("apple", "banana", "cherry"))
thislist.append("damson")
print(thislist)

مثال استفاده از متد ()remove:

thislist = list(("apple", "banana", "cherry"))
thislist.remove("banana")
print(thislist)

مثال استفاده از متد ()len:

thislist = list(("apple", "banana", "cherry"))
print(len(thislist))

مثال متدهای اضافه

مثال استفاده از متد ()copy:

این متد یکی رونوشت از لیست را بر می بردارد

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

x = fruits.copy()

مثال استفاده از متد ()count:

با وارد کردن یک مقدار با شما می گوید این مقدار چندبار در لیست تکرار شده است

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

x = fruits.count("cherry")

در این مثال تعداد تکرار عدد 9 را به شما باز میگرداند

points = [1, 4, 2, 9, 7, 8, 9, 3, 1]

x = points.count(9)

مثال استفاده از متد ()extend:

جهت ترکیب (توسعه) لیست ها به کار برده می شود

در مثال زیر لیست دوم را به انتهای لیست اول اضافه می کند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

cars = ['Ford', 'BMW', 'Volvo']

fruits.extend(cars)

مثال استفاده از متد ()index:

مقداری از لیست را می دهد و اندکس را در خروجی می گیرید

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

x = fruits.index("cherry")
fruits = [4, 55, 64, 32, 16, 32]

x = fruits.index(32)

مثال استفاده از متد ()insert:

این متد از دو پارامتر محل قرار گیری و مقدار تشکیل شده که با دادن محل قرار گیری مقدار را برای شما در لیست درج می کند.

در مثال زیر پرتقال را در ایندکس یک ذخیره می کند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

fruits.insert(1, "orange")

مثال استفاده از متد ()pop:

این متد با گرفتن ایندکسی آن را برای ما حذف می کند

در مثال زیر با دادن ایندکس یک موز را حذف می کنیم

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

fruits.pop(1)

مثال استفاده از متد ()remove:

این متد مقدار را می گیرد و اولین تکرار آن در لیست را حذف می کند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

fruits.remove("banana")

مثال استفاده از متد ()reverse:

لیست رو سروته میکند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

fruits.reverse()

مثال استفاده از متد ()sort:

لیست را بر مبنای حروف الفبا مرتب می کند

cars = ['Ford', 'BMW', 'Volvo']

cars.sort()

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809