دوره آموزش پایتونسی و دو ساعت آموزش

مدرس دوره : محسن نیک نژاد


فهرست مطالب :

مقدمه دوره:

بیان مقدمه و نصب و راه اندازی محیط توسعه

مقدمه:


بخش اول :

شروع توسعه با پایتون

موضوعات:

بخش دوم:

کار با رشته ها

موضوعات:

بخش سوم:

متغیرها

موضوعات:

بخش چهارم:

توابع بولین

موضوعات:

بخش پنجم

دستور های شرطی در پایتون

موضوعات:

بخش ششم

منطق بولین

موضوعات:

بخش هفتم

لیست ها - از مجموعه آرایه ای پایتون

موضوعات:

بخش هشتم

Tuple - از مجموعه آرایه ای پایتون

موضوعات:

بخش نهم

SET - از مجموعه آرایه ای پایتون

موضوعات:

بخش دهم

Dictionaries - از مجموعه آرایه ای پایتون

موضوعات:

بخش یازدهم

از مجموعه حلقه های پایتون - While

موضوعات:

بخش دوازدهم

از مجموعه حلقه های پایتون - For

موضوعات:

بخش سیزدهم

کار با توابع در پایتون

موضوعات:

بخش چهاردهم

کار با توابع در پایتون

موضوعات:

بخش پانزدهم

آرایه ها در پایتون

موضوعات:

بخش شانزدهم

کلاس ها و اشیاء در پایتون

موضوعات:

بخش هفدهم

Python Iterators

موضوعات:

بخش هجدهم

Python Modules

موضوعات:

بخش نوزدهم

تاریخ / زمان در پایتون

موضوعات:


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809