دستور elif در پایتوندستور elif در پایتون

دستور elif در حقیقت کوتاه شده دستور else if می باشد. به طوری که به جای حالت قبلی این دستور را تلفیق کرده و به بررسی ادامه شرط ها م پردازد. استفاده متداول از دستور if به همراه elif در نهایت به یک else ختم می شود. و در نهایت به یک پاسخ درخور خواهد رسید.


num = 7
if num == 7:
  print("Number is 5")
elif num == 11:
  print("Number is 11")
elif num == 5:
  print("Number is 5")
else :
  print("Number isn't 5, 11 or 7")

مثال ساده:

a = 33
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")

مثال دیگر :

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")
else:
  print("a is greater than b")

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809