دستور else در پایتوندستور else در پایتون

دستور else در پایتون در حقیق ادامه و تکمیل کننده دستور if می باشد. به طوری که پس از بررسی شرط در صورت بر قرار نبودن آن به سراغ else رفته و عمل تعبیه شده در آن را انجام خواهد داد. و در این صورت است که شرط همیشه جوابی را در نهایت خواهد داشت در صورتی که در حالت عادی در صورت بر قرار نبودن شرط if از آن عبور خواهد کرد.


x = 4
if x == 5:
  print("YES")
else:
  print("NO")

خروجی

>>> NO
>>>

همچنین می توانید به صورت زنجیره ای پیوسته نیز از دستورات if و else استفاده کنید به طوری که به شکل تو در تو پاسخگوی شما باشند.

num = 7
if num == 7:
  print("Number is 5")
else:
  if num == 11:
    print("Number is 11")
  else:
    print("Number isn't 5, 11 or 7")

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809