دستور های شرطی در پایتوندستور های شرطی در پایتون

در زبان برنامه نویسی گاهی پیش می آید که بخواهیم بین دو مورد تصمیم بگیریم، در اینجاست که دستور if در پایتون به کار می آید. می توانید با این دستور شرطی را بررسی کنید، و در صورت صحت و یا عدم صحت این شرط کاری را بر طبق خواست شما انجام دهد. در ساده ترین حالت نوشتار اگر شرط نوشته شده بر قرار باشد، حالت True را گرفته و دستور مربوط داده شده را انجام خواهد داد.
یک دستور if در پایتون به شکل زیر است:


if expression:
  statements

a = 33
b = 200
if b > a: print("b is greater than a")

در این دستور expression نقش شرط گذاشته شده و statements کار درخواستی و یا هر عمل دیگر را شامل خواهد شد.
نکته:پایتون با استفاده از space (فاصله و یا فضای سفید در ابتدای یک خط) برای محدود کردن بلوک های کد بهره می برد. در صورتی که در زبانهای دیگر مانند C، برای انجام این کار از براکت ها استفاده می شود. در صورت رعایت نکردن این عمل با اخطار های متعدد و اشتباه در برنامه نویسی به زبان پایتون روبه رو خواهید شد.

نمونه ای از مدل if در زبان پایتون:

if 10 > 5:
  print("10 is greater than 5")
print("proram end.")

کد بالا مشخص می کند که آیا 10 بیشتر از 5 است. از آنجایی که در حال حاضر، خروجی اجرا می شود، و "10 بیش از 5" را درخروجی نمایش می دهد. سپس، پس از اینکه شرط بررسی شد دستور بعدی که در داخل محدوده شرط قرار ندارد اجرا می شود.

خروجی کد:

>>> 10 greater than 5
Program ended
>>>

نکته:در انتهای دستور if به وجود : (کولون) توجه داشته باشید.

برای انجام شرط های بیشتر و پیچیده تر می توان از شرط های تو در تو نیز استفاده کرد. بدین معنی که یک شرط را در داخل و زیر مجموعه شرط دیگری قرار می دهیم.

num = 12
if num > 5:
   print("bigger than 5")

   if num <= 47:
     print("Between 5 and 47")

خروجی:

>>>
Bigger than 5
Between 5 and 47
>>>

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809