کار کردن با Function
کار با توابع در پایتون


یک تابع یک بلوک از کد است که فقط در زمان اجرا و زمانی که آن را فرا خوانی می‌کنید اجرا می‌گردد.

شما می توانید داده ها را، به عنوان پارامترها، به یک تابع انتقال دهید.

یک تابع می تواند یک نتیجه را به عنوان خروجی باز گرداند.


ایجاد یک تابع

شما می تواند یک تابه را با کلمه کلیدی def تعریف نمایید

مثال تعریف یک تابع:

def my_function():
  print("Hello from a function")

فراخوانی یک تابع

برای فراخوانی تابع از نام بعلاوه پرانیز استفاده می کنیم

def my_function():
  print("Hello from a function")

my_function()

پارامترها در یک تابع

اطلاعات را می توان در قالب پارامتر به توابع انتقال داد.

پرامترها بعد از نام تابع درون پرانتز تعریف میشوند. ما می توانیم چندین ورودی داشته باشیم کافی است آنها را با کاما از هم جدا کنیم.

در مثال زیر تابع یک پارامتر با عنوان fname دارد. هنگامی که تابع فراخوانی می گردد ما یک نام سمت تابع ارسال می کنیم که در داخل تابع چاپ می شود.

def my_function(fname):
  print(fname + " Refsnes")

my_function("Emil")
my_function("Tobias")
my_function("Linus")

تعریف تابع با پارامتر و مقدار پیش فرض

مثال زیر استفاده از مقدار پیش فرض در توابع را نشان می دهد.

اگر ما تابع را بدون مقدار پیش فرض نامگذاری کنیم ، تابع از مقدار پیش فرض استفاده می کند.

مثال:

def my_function(country = "IRAN"):
  print("I am from " + country)

my_function("Sweden")
my_function("India")
my_function()
my_function("Brazil")

بازگشت نتیجه از تابع

بازگشت نتیجه در توابع مانند مثال زیر می باشد

def my_function(x):
  return 5 * x

print(my_function(3))
print(my_function(5))
print(my_function(9))

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809