اعداد غیر صحیح Floatکار با اعداد غیر صحیح

Float در پایتون برای نشان دادن اعدادی که عدد صحیح نیستند استفاده می شود.
برخی از نمونه هایی از اعداد که به صورت float نمایش داده می شوند 0.5 و -7.8237591 هستند.
آنها می توانند به طور مستقیم با وارد کردن یک عدد با یک نقطه اعشار و یا با استفاده از عملیات مانند تقسیم بر عدد صحیح ایجاد شوند.( صفرهای اضافی در انتهای شماره نادیده گرفته می شوند.)


>>> 3/4
0.75

>>> 9.876500
9.8765

نکته: کامپیوترنیز نمی توانند همانند انسان جواب کامل به بعضی عملایت هایی که به اعداد غیر صحیح خطم می شوند بدهند به عنوان مثال 1/3 جوابی مانند 0.333333 تا بی نهایت را تولید خواهد کرد که منجر به ایجاد خطا در سیستم خواهند شد.
همانطور که قبلا دیدید، تقسیم هر دو عدد صحیح، یک غیر صحیح تولید می کند.
این اعداد همچنین با اجرای یک عملیات روی دو غیر صحیح دیگر یا یک غیر صحیح و یک عدد صحیح نیز تولید می شوند.

>>> 8 / 2
4.0

>>> 6 * 7.0
42.0

>>> 4 + 1.65
5.65

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809