مقایسه بزرگتر یا کوچکترمقایسه بزرگتر یا کوچکتر

در پایتون علائمی نیز وجود دارند که برای تشخیص بزرگتر بودن یک عدد و یا کوچک بودنش نسبت به عدد دیگر را نیز بررسی می کند. برای تشخیص بزرگتر و یا کوچک بودن از علائم > و < استفاده می شود.


>>> 7 > 5
True

>>> 10 < 10
False


همچنین علائم دیگری برای تکمیل کردن این مقایسه در حالت تساوی و یا بزرگتر و بلعکس نیز وجود دارد.

>>> 7 <= 8
True

>>> 9 >= 9.0
True


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809