توابع بولین و مقایسهتوابع بولین و مقایسه

از دیگر انواع مقادیر در پایتون نوع و توابع بولین است. دو ارزش بولی وجود دارد: درست و نادرست(True or False). که می توانند با مقایسه مقادیر ایجاد شوند، به عنوان مثال با استفاده از اپراتور برابر.(==)


>>> my_boolean = True
>>> my_boolean
True

>>> 2 == 3
False

>>> "hello" == "hello"
True


نکته: به یاد داشته باشید که تساوی دوگانه (==) برای مقایسه کردن این مقادیر است و تنها در صورتی که می خواهیم به متغیر ها مقدار دهی کنیم از علامت تک تساوی (=) استفاده می کنیم.

نوع دیگری از علائم مقایسه بین دو مقدار نابرابری است(=!) که برای مقایسه در صورت نابرابر بودن در نظر گرفته می شود. در صورتی که دو مقدار نا برابر باشند، مقدار True و در صورتی که برابر باشند مقدار False را بر می گرداند.

>>> 1 != 1
False

>>> "ten" != "seven"
True

>>> 2 != 10
True

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809