منطق بولینمنطق بولین

منطق بولین برای ساخت شرط های دارای if پیچیده تر که بر روی بیش از یک شرط تاکید دارد استفاده می شود.
منطق های بولین در پایتون شامل and ، or و not می باشد.
اپراتور and دو مقدار را گرفته و پاسخ True را زمانی می سازد که شرط ها،هر دو صحیح باشند. در غیر اینصورت Flase را نشان خواهد داد.


1 == 1 and 2==2
>>> True
1 == 1 and 2==3
>>> False
1 != 1 and 2==2
>>> False
2<1 and 3>6
>>> False

اپراتور or نیز دو مقدار شرطی را گرفته و True را زمانی را نشان می دهد که هر یک از شرط های تعیین شده صحیح باشد و تنها در صورتی که هر دو شرط نا صحیح باشند False را نشان خواهد داد.

1 == 1 or 2==2
>>> True
1 == 1 or 2==3
>>> True
1 != 1 or 2==2
>>> True
2<1 or 3>6
>>> False

اپراتور not بر خلاف دیگر اپراتور ها تنها یک شرط را بررسی کرده و پاسخ را برعکس پاسخ خواهد داد. به عنوان مثال در صورتی که پاسخ مسئله ای True باشد آن را به False تغییر داده و پاسخ می دهد.

not 1 == 1
>>> False
not 1 > 7
>>> True

لیست زیر نسبت اولویت اپراتور های پایتون از بالترین تا پایین ترین را نشان می دهد.

توضیحاتاپراتور
اپراتور توان**
علائم اعداد مثبت و منفی و متمم~ + –
ضرب ، تقسیم ، باقیمانده و مقسوم علیه صحیح* / % //
جمع و تفریق+ –
شیفت به سمت راست و چپ>> <<
به روش بیتی and&
در حالت عادی و بیتی or^ |
علائم کوچکتر و بزرگتر و تساوی<= < > >=
علائم های بررسی تسوای<> == !=
اپراتور های جایگاهی= %= /= //= -= += *= **=
اپراتور هویتis is not
اپراتور عضویتin not in
اپراتور منطقیnot and or

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809