کار کردن با Lambda
کار با توابع در پایتون


lambda را می توان یک تابع کوچک ناشناس دانست

یک lambda می تواند تعداد زیادی پارامتر داشته باشد اما فقط یک دستور را قبول می کندlambda

نحوه تعریف یک lambda

lambda arguments : expression

قسمت دستور در آن اجرا شده و نتیجه باز می گردد


مثال

تابع عددی از وردی اخذ و بعلاوه 10 می کند و باز می گرداند

x = lambda a : a + 10
print(x(5))

این مدل تابع می تواند تعداد پارامترهای مختلفی را بگیرد

به ورودی های تابع (function) در هنگام تعریف آن، پارامتر و به ورودی های تابع در هنگام صدازدن آن (call)، آرگومان گفته می شود.

مثال با دو آرگومان

x = lambda a, b : a * b
print(x(5, 6))

مثال با سه آرگومان

x = lambda a, b, c : a + b + c
print(x(5, 6, 2))

چرا از توابع lambda استفاده می کنیم؟

قدرت lambda زمانی بهتر نشان داده می شود که شما آن را درون یک تابع بصورت ناشناس استفاده کنید

در این تابع آرگومان گرفته شده و سپس به صورت ناشناس عملیات ضرب روی آن انجام می شود

def myfunc(n):
  return lambda a : a * n

توسط تابع زیر با گرفتن آرگومان آن را دو برابر می کنیم و در مثال بعدی سه برابر

def myfunc(n):
  return lambda a : a * n

mydoubler = myfunc(2)

print(mydoubler(11))
def myfunc(n):
  return lambda a : a * n

mytripler = myfunc(3)

print(mytripler(11))

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809