کار کردن با Dictionariesمجموعه های آرایه ای در زبان پایتون

دیکشنری مجموعه است غیر مرتب، قابل تغییر و اندکس شده. در پایتون دیکشنری ها داخل کورشه نوشته می شوند و دارای مقدار کلید و مقدار هستند

thisdict = {
  "apple": "green",
  "banana": "yellow",
  "cherry": "red"
}
print(thisdict)

تغییر رنگ سیب از سبز به قرمز

thisdict = {
  "apple": "green",
  "banana": "yellow",
  "cherry": "red"
}
thisdict["apple"] = "red"
print(thisdict)

سازندهای دیکشنری

شما می توانید با سازنده dic() دیکشنری های خودتان را بسازید


مثال استفاده از متد ()dic:

thisdict = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
# توجه داشته باشید کلیدها رشته نیستند
# به مساوی به جای استفاده از دونقطه توجه کنید
print(thisdict)

اضافه کردن آیتم

اضافه کردن آیتم در دیکشنری با استفاده از کلید اندکس و اضافه کردن مقدار امکان پذیر است

thisdict = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
thisdict["damson"] = "purple"
print(thisdict)


مثال استفاده از متد ()del:

thisdict = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
del(thisdict["banana"])
print(thisdict)

مثال استفاده از متد ()len:

thisdict = dict(apple="green", banana="yellow", cherry="red")
print(len(thisdict))

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809