Python Datetime
Python Datetime


تاریخ در پایتون

یک تاریخ در پایتون یک نوع داده نیست.اما ما می توانیم از ماژول datetime برای کار با تاریخ استفاده نمائیم.

مثال

اضافه کردن ماژول تاریخ و نمایش تاریخ و زمان جاری

import datetime

x = datetime.datetime.now()
print(x)

خروجی تاریخ/زمان

وقتی کد را از مثال بالا اجرا میکنیم، نتیجه مانند رشته زیر خواهد شد:

2018-08-18 18:29:35.516873

تاریخ شامل سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، و میکرو ثانیه است.

ماژول datetime دارای روش های بسیاری برای بازگرداندن اطلاعات مربوط به شی تاریخ است.

چند نمونه در اینجا آورده شده است، بعدا در این فصل بیشتر در مورد آنها خواهید آموخت:

مثال:بازگشت سال و نام روز هفته
import datetime

x = datetime.datetime.now()

print(x.year)
print(x.strftime("%A"))

ایجاد اشیاء تاریخ

برای ایجاد یک تاریخ، از کلاس datetime() از ماژول datetime استفاده می کنیم

کلاس datetime() از سه پارامتر سال،ماه و روز تشکیل شده است.

مثال: ایجاد یک شئ تاریخ
import datetime

x = datetime.datetime(2020, 5, 17)

print(x)
نکته : کلاس datetime همچنین دارای توابعی برای کار با زمان و منطقه زمانی می باشد

متد ()strftime

شئ datetime دارای توابعی برای قالب بندی به اشیاء رشته ای دارد.

متد ()strftime ، یک پارامتر ورودی برای قالب بندی دارد و یک رشته باز می گرداند.

در مثال زیر تابع نام ماه را بر می گرداند
import datetime

x = datetime.datetime(2018, 6, 1)

print(x.strftime("%B"))
مثال اضافه
import datetime

x = datetime.datetime(2018, 6, 1)

print(x.strftime("%B"))# نام ماه
print(x.strftime("%a"))# نام روز خلاصه شده
print(x.strftime("%A"))# نام روز هفته کامل
print(x.strftime("%w"))# شماره روز هفته بین 0 تا 6 شنبه 0 است
print(x.strftime("%d"))# شماره روز ماه بین 1-31
print(x.strftime("%b"))# نام ماه خلاصه شده
print(x.strftime("%m"))# شماره ماه بین 1-12
print(x.strftime("%y"))# سال خلاصه
print(x.strftime("%Y"))# سال کامل
print(x.strftime("%H"))# ساعت بین 00-23
print(x.strftime("%I"))# ساعت بین 00-12
print(x.strftime("%P"))# AM/PM
print(x.strftime("%M"))# دقیقه 00-59
print(x.strftime("%S"))# ثانیه 00-59
print(x.strftime("%f"))# میکرو ثانیه
print(x.strftime("%z"))# UTC offset
print(x.strftime("%Z"))# Timezone
print(x.strftime("%j"))# شماره روز نسبت به سال بین 1-366
print(x.strftime("%U"))# شماره هفته نسبت به سال با در نظر گرفته شنبه به عنوان روز اول هفته
print(x.strftime("%W"))# شماره هفته به سال با در نظر گرفته یکشنبه به عنوان روز اول هفته
print(x.strftime("%c"))# تاریخ و زمان محلی
print(x.strftime("%x"))# تاریخ محلی
print(x.strftime("%X"))# زمان محلی

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809