آرایه ها در پایتون
آرایه ها در پایتون


آرایه ها برای ذخیره مقادیر متعدد در یک متغیر واحد استفاده می شود:

مثال

یک آرایه حاوی نام خودرو ایجاد کنید:

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

قسمت دستور در آن اجرا شده و نتیجه باز می گردد
آرایه چیست؟


آرایه یک متغیر خاص است که می تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان نگه دارد.

اگر شما یک لیست از اقلام (به عنوان مثال یک لیست از نام خودرو) داشته باشید، ذخیره سازی خودروها در متغیرهای واحد می تواند به صورت زیر باشد:

car1 = "Ford";
car2 = "Volvo";
car3 = "BMW";

در این حالت اگر همین سه تا را داشته باشید با یک حلقه می توانید به پاسخ برسید اما اگر 300 تا بود چطور؟

راه حل استفاده از یک آرایه است!!!

یک آرایه می تواند مقادیر زیادی را با یک نام نگه دارد، و شما می توانید با ارجاع به یک عدد شاخص به مقادیر دسترسی داشته باشید.

توجه: پایتون دارای پشتیبانی داخلی برای آرایه ها نیست، اما می توان از لیست های پایتون به جای آن استفاده کرد.
دسترسی به عناصر یک آرایه


شما با ارجاع به شماره index به یک عنصر آرایه اشاره می کنید

مثال

گرفتن مقدار اولین عنصر آرایه

x = cars[0]

مثال

تغییر عنصر اول آرایه

cars[0] = "Toyota"گرفتن طول یک آرایه


با استفاده از ()len متد می توانید طول یک آرایه را بدست آورید

مثال

برگرداندن مقدار المانهای موجود در آرایه ماشین ها

x = len(cars)

طول یک آرایه همیشه یکی بالاتر از تعداد ایندکس است


حلقه در عناصر آرایه


با استفاده از for in می توانید یک حلقه در عناصر آرایه ایجاد کنید

مثال

چاپ تمام عناصر موجود در آرایه ماشین ها

for x in cars:
  print(x)

اضافه کردن مقدار به آرایه


با استفاده از ()append متد می توانید المان جدیدی به آرایه اضافه کنید

مثال

اضافه کردن یک المان دیگر به آرایه ماشین ها

cars.append("Honda")

حذف یک المان از آرایه


توسط متد ()remove میتوانید یک المان را از آرایه حذف کنید

مثال

حذف ولوو از لیست ماشین ها

cars.remove("Volvo")

استفاده از متد ()remove به تنهایی اولین المان آرایه را حذف می کند.


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809